FANDOM


Bakınız

Şablon:Kamu konutları - d


Kamu konutları
Kamu Konutları Yönetmeliği
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
Özel tahsisli konut
Sıra tahsisli konut
Hizmet tahsisli konut

Sayıştay ve kamu konutları

Kaymakam konutları
Vali konutları

Hükümet konakları


BULGU­41: Yeni§ehir, T oroslaŕ ve Akdeniz Kaymakamlarma Mersìn Özel Ídaresi ’ne ait


yeterli saylda lojman olmaslna kar§m Encümen Karan ’na dayanarak aynca míistakil bir


kaymakam lojmanmm kìralanmasz nedeniyle konut malikleri udma ve hesabma 2009, 2010


ve 2011 ylllarma ili§kin olarak Özel Ídare bütçesinden yersiz yere ödeme yapllmasz,


2946 say1l1 Kamu Konutlarl Kanunu’nun 3. Maddesinde kamu konutlarlnln tahsis


V esas1na göre dört gruba ayrlldxgl ve a bendinde özel tahsisli konutlar hüküm altma almarak,


yönetmelikte belirlenecek temsil özelligi olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel


nitelikli konutlar olarak tan1mlanm1§t1r.


Kamu Konutlan Yönetmeligi’nin ‘Kamu Konutlarmm Türleri’ 5. Maddesinin


a bendinde özel tahsisli konutlardan Yönetmelige ekli ( 1) say1l1 cetvelde gösterilen ve temsil

özelligiY olan` makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlar oldugunu


hüküm altlna alarak, Kaymakamlarl da söz konusu makam sahipleri araslnda saym1§t1r.


Yönetmeligin 26. Maddesinde; Özel tahsisli konutlarln 1s1nma, i§1etme, baklm ve


onanm giderleri ile demirba§ ve mefruçat giderleri ve konutun aydmlatma, elektrik, su,


gaz, temizlik, telefon, kap1c1, kaloriferci, bahçlvan ve benzeri giderlerinin ilgili kamu


5302 say1l1 Özel Ídaresi Kanunu’nun ‘il özel idaresinin giderleri’


43.maddesi; kaymakamllk makaml için gerçek ya da tüzel ki§iden konut kiralamasl nedeniyle


özel idare bütçesinden herhangi bir gider yapllmasml hüküm altma almamlgtlr.


Özetle, Kaymakamllk makaml, özel tahsisli konutlardan faydalanacak makamlar


arasmda gösterilmi§ olup söz konusu makam için ayrlca bir tahsis kararma gerek olmadlgl, bu


göreve seçilme veya atanmanln yeterli olacagl hüküm altma almarak özel tahsisli konuta


ili§kin tüm giderlerin kamu kurum ve kurulu§lar1nca kar§1lanacag1 da belirti1mi§tir. Ancak,


kaymakamhk makaml için gerçek ya da tüzel kigiden konut kiralanmaslna bir hüküm


Kamu Konutlarl Kanunu ve Yönetmeligïnde yer almadlgl gibi Özel Ídare Kanunu’nda da


buna ili§kin bir gider bulunmamaktadlr.


Bu itibarla, Yeni§ehir, Toroslar ve Akdeniz Kaymakamlarma konu ile ilgili mevzuat


hükümlerine ayk1r1 olarak Encümeni kararl ile kaymakam lojmam kirasl ad1 altmda konut


malikleri adma ve hesabma 2009, 2010 ve 2011 ylllanna ili$kin olarak Özel Ídare bütçesinden

yersiz yere ödeme yapllmasl sonucu toplam 97.419,00 TL tutannda kamu zararlna sebebiyet


verildigi dü§ünülmektedir.


Önerî: 5018 say1lzKamu Mali Yönetimì ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi ile bu maddeye göre

alan Kamu Zararlarmm T ahsiline Usul ve Esaslar Hakklnda Yönetmelík hükümlerí


ve diger düzenlemeler çerçevesinde üst yöneticínin takdirí ile gereklí i§lemlerin yapzlmasz

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.