FANDOM


Şiir Metni
İngilizce Tercüme
"Hemşîrezâdemdir. Dört yaşında öldü."
"My sister's child. She died at four
"Bütün gün işte boğuştum, içim sıkıldı. Yeter!
I got bored , fought at work all day .
Yeter! Yarın da aynı mezâhimle uğraşıp duracak
Enough! Am I not going to struggle again
Değil miyim? Bana öyleyse, Şimdilik ister,
Tomorrow So I need
Ferâğ içinde düşünmek, vücûdu yormıyarak.
To think in comfort without tiring my body .
Hayât, ceng-i maîşet; cihansa ma´rekedir;
To think in comfort without tiring my body
Zaman zaman bu sükûnlar birer mütârekedir.
“Sometimes having rest is truce
Dedim, zemîne uzandım. Fakat huzur o ne zor!
I said, I lied down but how difficult to have peace !
Dakîka sürmedi hattâ benim bu yaslanmam...
!Lying down lasted in a minute
Bir eski komşu gelip: "Vâliden selâm ediyor,
An old neighbor came and said: "your mum is greeting,
Diyor ki: Hasta ağırlaştı, durmasın, akşâm
She says:” the patient is getting worse. Don’t loose time
Hemen bizim eve gelsin" deyince davrandım,
When your job finish come home immediately
O âşiyân-ı perişâna doğru yollandım.
I went to that miserable house.
Sarıldı boynuma annem, girince ben içeri.
My mother hugged me when I entered
Diyordu ağlıyarak: Görme, Âkif?im çocuğu!
While crying, she said:-Don’t look at the child, Akif !
Senin değil, yedi kat ellerin yanar ciğeri,
Not yours, but the others' hearts are hurt.
Ölüm döşekleri üstünde görse yavrucuğu.
when they see the poor little dear on the deathbed.
Şükür, bugün azıcık farklıdır, diyorduk dün..
Thankfulness,today is a little different, said yesterday
O pembe pembe yanaklar kireç kesildi bugün!
Those pink cheeks seem as lime today
Filân hekim, dediler. Geldi, baktı, anlamadı.
These doctors, they said. He came, looked, did not understand.
Hayır, fılân daha bir anlayışlıdır, dediler.
No, the another one is more understanding, they said
Meğer yalan yere çıkmış o sersemin de adı!
It turned out that a lie out in the name of suckers!
Bırak ki anlasalar var mı çâre hiç? Ne gezer!
Leave them to understand if there is a remedy! If only...
Hekim ilâçlan, oğlum, bütün tesellîdir.
Physician medicine, my son,are all consolation.
İlâç yiyip iyi olmak, o bir tecellîdir.
Taking drugs and being good, it is the destiny.
Kesildi kardeşin artık yemekten, içmekten;
Lost your sister is now eating, drinking
Lâkırdı dinlemiyor, kendini helâk ediyor.
She doesn't listen, is exhausted.
O, hastadan daha şâyân-ı merhamet... Görsen...
she is worth of feeling compassion than a patient. If you see, ...
Dedikçe "Anne, çocuktan ümîdi kes... Gidiyor!"
saying "Mother, give up expectation for the child,he is going!"
Telâş içinde kalıp büsbütün şaşırmadayım.
Getting agitated, I am all surprised..
Eğer yetişmese imdâda yok mu komşu hanım...
Do not have a neighbor lady if you catch the breach ...
-Görünmüyor, hani hemşîre nerdedir? Gelsin.
-Invisible, where is my sister ?-come.
Benim sözüm ne kadar olsa başkadır, belki
-My word is different in how much though, maybe
Biraz bulurdu teselli...
Would find a little solace ...
- Nasıl da söylersin!
How can you say that
Lâkırdı kâr edecek kim? Duyar mı hiç beriki?
- Who will listen? -Have the others ever heard?
Kolay bir iş mi? Senin anne olduğun var mı?
Is it an easy job to do?-Do you have your parents are?
Çocuk o halde iken anne sözden anlar mı?
While the child is in a such situation, does his mother understand it?
Bu hem kaçıncı felâket? Beşinci! Yâ Rabbi,
Which disaster is it? Fifth? -Ya Rabbi,
Tamam beşinci seferdir ki kız ölüm görecek!
Okay the fifth time the girl will see the death!
Bu son ümîdi de şâyed giderse dördü gibi,
This is the last hope if it goes in like four of them,
Zavallı kendini vaktinden evvel öldürecek.
The poor will kill themselves prematurely
Çıkıp da gör hele bir kerre şimdi Selmâ'yı
Selma especially once ... now go out on
Ne hâle koydu felek git de bak o sîmâyı!
What become destiny laid, go look at that face
Sabahleyin dili, baktım, biraz ağırlaşıyor...
Language in the morning, I looked a bit heavy ..
Melil melil bakıyor şimdi bülbül evlâdım!
Now my son is looking mournful grieving nightingale
Ne zâlim illet imiş: Bir çocukla uğraşıyor...
What a cruel disease: dealing with a child ...
O olmasaydı da ben keşke hasta olsaydım.
I wish I wasn't ill and he wasn't here.
Şikâyet olmasın amma tahammülüm bitti...
The complaint is over or not, but bear it ...
Günaha girmedeyim durmuşum da bak şimdi!
look at me now,I commit a sin!
Ne manzaraydı ki bir kuş kadar uçan o melek
What scene is that as a bird flying angel
Dururdu bî-hareket, kol kanad kımıldamıyor!
Stood motionless, arms aren't moving slightly!
Gözünde nûr-i nazar titriyor, hemen sönecek...
the light of glade is shivering, right now it will fade.
Dudakta nâtıka donmuş; kulak söz anlamıyor!
Lips are frozen, the ear does not understand that
Türâb rengine girmiş cebîn-i sîmîni;
Soil color of the silver into his forehead
Ölüm merâreti duydum, öpünce leblerini!
I hear bitterness of death, kissing lips!
Başında annesi mâtem tecessüm etmiş de
Embodied at the beginning of the mourning mother
Kadın kıyâfeti almış gibi durur mebhût;
Women dressed as confused as stops
Yanında komşu kadınlar hurûşa âmâde,
Near neighbor women ready to cry, be successful,
Eğerçi ortada dönmekte bir mehîb sükût.
Though it appears to the middle of a terrible silence.
Girince ben odadan hepsi kalktılar ayağa,
I entered the room they all stood up,
Kızıyla annesi mıhlıydılar fakat yatağa!
Mother and her daughter are tied to,, but the bed!
Dedim: Nedir bu senin yaptığın, düşünsene bir..
I said: What is it that you did, imagine a ...
Bırak şu hastayı artık biraz da kendisine.
Leave the patient with him now.
Ne çâre, hükm-i kader âkıbet zuhûra gelir,
What remedy, fate takes place at the end of the provision,
Cenâze şekline girmekte böyle fâide ne?
For entering the shape of the funeral so what?
Senin bu yaptığın Allah´a karşı isyandır;
I do this is rebellion against God
Asıl felâkete sabreyleyenler insandır...
The person who is patient to the real disaster is human ...
Şu yolda başlayan âvâre bir talâkatle,
We started on the road in a stroller talâkatle
Devam edip gidiyordum ben ictihâdımda...
I was going to go ahead and decisions ...
Ne oldu, hastaya bir şey mi oldu, anlamadım...
What happened,what happened to the patient I do not understand ...
O beht içindeki kızdan kemâl-i şiddetle,
The girl standing in a daze, with a big violence
Şu sayha koptu ki hâlâ enîni yâdımda.
cried for help,I remember that
"Ne taş yüreklisiniz... Âh gitti evlâdım!...
"Your hearts are like stones... Oh My son has gone! ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.