FANDOM


Madde 73 - Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur
Meselâ, bir kimse veresesinden birine şu kadar kuruş borcu olduğunu ikrâr hücc:ettiği takdirde eğer maraz-ı mevtinde ise diğer verese tasdik etmedikçe bu ikrârı değildir. Zira eğer vereseden mal kaçırmak ihtimali maraz-ı mevte müsteniddir. amma hal-i sıhhatda ise ikrârı mu'teber olur ve ol halde olan ihtimal mücerred bir nevi te- 
MC.MC/72, MC/74, MC/1568, MC/1578.; HUMK. 236, 254.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.