FANDOM


Bakınız

Şablon:Dini meslekler bakınız - d {{Dini meslekler bakınız}} Dini meslekler Hoca - Hocalık Üstad İmam - İmamlık Vaiz - Vaizlik Müftü - Müfti - Müftülük Kayyum - Kayyumluk Müzezzin - Müezzinlik Kur'an Kursu öğreticiliği Seyyid - Hoca efendi Şeyhülislam Diyanet İşleri Reisi -Diyanet İşleri Başkanı Ruhban - Metropolit Papaz - Rahibe - Rahip Keşiş - Kıssis Kayı Kaji - Kohen Haham. Şablon:Dini meslekler Şablon:Diyanet

Seyyid (Arapça:سيد), İslam Peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'dan olan torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır. Hanımlar için "Seyyide" sıfatı kullanılır.

Sünniler arasında Hüseyin'in soyundan gelen Hüseyniler'e "Seyyid", Hasan'ın soyu'ndan gelen Hasaniler'e "Şerif" denir. İran'da Seyyid kökenli aileler Mir, Mirza olarak da anılır.


Osmanlılar zamanında Seyyid aileler'in birliğini Nakibu'l-Eşraflık Kurumu sağlardı. Peygamber soyundan gelmekle beraber onun inanç sistemine bağlı olmayan kişiler Ehli Beyt'ten sayılmazlar. Seyyidler Fatıma'nın kocasına nisbetle Aleviler olarak da adlandırılırsa da bu başlık çeşitli karışıklıklara sebeb olduğu için bu alanda pek kullanılmaz.

Ali'nin, Fatıma'nın vefatından sonra yaptığı evlilikten doğan çocukları genetik olarak Alevi olmakla beraber Fatimi olmadıkları için Seyyid değildirler. Ayrıca Alevi kelimesi genetik anlamı dışında Ali taraftarı olanlar içinde kullanılmakta olduğundan her zaman Seyyidlik'le örtüşmez.


Seyyidler Edit

Ayrıca bakınız Edit


Dış bağlantılar Edit

Şablon:Kardeşlinkler

ar:سيد az:Seyid ca:Sàyyid de:Sayyid en:Sayyid eo:Sajido es:Sayyid eu:Sayyid fa:سید fi:Sayyid fr:Sayyid he:סייד id:Sayyid it:Sayyid ja:サイイド ku:Seyîd nl:Sayyid pl:Sajjid pnb:سید pt:Sayyid ru:Сеид sk:Sajjid sv:Sayyid sw:Sayyid tt:Сәет uk:Сеїд ur:سید

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] efendi, bey, ağa, ileri gelen, baş, başkan
[2] temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât.

Şerif(e) Şerefli, mübarek.

Peygamber neslinden ve Hazret-i Hüseyin soyundan olup İslâmiyete tam sadâkatla bağlı temiz kimse. (Bak: Sâdât)

Sadat (Seyyid. C.) Seyyidler. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın soyundan gelenler ve onun izinden gidenler.

Hususen Hazret-i Hasan neslinden gelenlere seyyid; Hazret-i Hüseyin neslinden gelenlere de Şerif denmektedir.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bâb-ı Şerîf Konya'da bulunan Mevlana türbesinin kapısı.

Eczâ-yı Şerife Kur'ân-ı Kerim'i meydana getiren otuz cüz.

Hâdim-ül Haremeyn-iş Şerifeyn Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine'ye denilir. İslâm âleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tâzim kasdiyle şerif sıfatını da ilâve ederek "Haremeyn-iş şerifeyn" denilmiştir. Haremeyn'in Hâdimi mânasına gelen bu tâbir ise ilk evvel Yavuz Sultan Selim hakkında kullanılmış, daha sonra bütün padişahlar hakkında istimal olunmuştur. Yavuz Sultan Selim Han Halep'i fethettiği haftanın ilk cum'a namazını Melik Zâhir camiinde eda ederken, hatib hutbede "Malik-ül Haremeyn-iş Şerifeyn" şeklinde adını anar anmaz, Yavuz Selim derhal yerinden kalkarak: "Haremeyn'in maliki olmak ne haddimdir. Ben Haremeyn'in hizmetkârı olmakla iftihar ederim." demek suretiyle tevazu göstermiş ve bu tabir ondan sonra, hutbelerde o suretle söylenmiştir. Harem-i Şerif Kâfir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men'edilen Mukaddes Kâbe ve civârı. Haremeyn-i Şerifeyn Mekke'deki Kâbe ile Medine'deki Ravza-i Mutahhara.

Hırka-i Şerif (Bak: Hırka-i Saadet)

Hilye-i Şerif Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) mübarek vasıflarını anlatan manzum veya nesir halindeki yazı.

Lihye-i Şerif Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M.) âit sakaldan bazıları. Sakal-ı Şerif. (Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki: Hadisçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Lihye-i Saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki: Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerif'in saçlarından ibaret değil, belki re's-i mübarekinin traş oldukça hiçbir şeyini kaybetmiyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi gelebilirler. Yine o vakit hâtırıma geldi ki: Acaba her câmide bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret mâkul olabilsin? Birden hâtıra geldi ki: O saçların ziyareti, vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a karşı salâvat getirmeye sebeb ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakiki olarak Lihye-i Saadet'ten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; kat'i sened ile o saçın zâtını teşhis ve tâyin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat'i delil olmasın, yeter. Çünki: Telâkkiyat-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer. Bazı ehl-i takva böyle işlerde, ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de, hususi ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nev'inde dâhildir. Çünki: Vesile-i salâvattır. L.)

Mahmil-i Şerif Mekke ve Medine'ye, sürre namiyle gönderilen hediye ve paraların yüklendiği vasıta.

Mesnevî-i Şerif Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin meşhur farsça olan eserinin ismi. (Bak: Mevlâna Celaleddin-i Rumî)

Nam-ı Şerif Mübarek isim, şerefli ad.

Seyyid Şerif-i Cürcanî (Bak: Cürcanî)

Şerif(e) Şerefli, mübarek.

Peygamber neslinden ve Hazret-i Hüseyin soyundan olup İslâmiyete tam sadâkatla bağlı temiz kimse. (Bak: Sâdât) Şifa-i Şerif (Bak: Kadî İyaz)

şerîf Seyyid Efendi.

Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) soyundan olan, onun izinden giden.

Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât.

Resül-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de verilmiştir. (Bak: Sâdât)

İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu Hasan’dan gelen soya Şerif denilir. Hasan'ın kardeşi Hüseyin'den gelen soya ise Seyyid denilir.

Abbasilerden itibaren İslam devletlerinde şeriflerin ve seyyidlerin kaydı tutulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında ise bu iş kurumsallaştırılmış ve Nakibu'l-Eşraflık müessesesi kurulmuştur. Bu kurumun görevi Ehli Beytin kaydını tutup sahte şerif ve seyyidlerin çıkmasını önlemekti.


ar:أشراف az:Şərif ca:Xerif de:Liste der Großscherifen dv:މައްކާގެ ޝަރީފު en:Sharif of Mecca eo:Ŝarifo es:Jerife de La Meca eu:Mekako jerife fi:Šarif fr:Chérif de La Mecque he:שריף (אסלאם) it:Sharif lv:Šarifs nl:Sjarief van Mekka pl:Szarif ru:Шериф (ислам) sv:Sharif

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.