Siccîn

Siccîn 270 Münafikun: 63/7 kelimesinin "secn" veya "secc" maddesinden *türemiş olma ihtimali vardır. Zindan demek olan "sicn" maddesinden zindana…


Yâd eyliyecek misin ki bilmem? Dünyâ denilen bu sicn-i mâtem Hâlâ bana dâr-ı imtihandır... Kurtulmadım işte an bu andır! Ey yar-ı aziz-i gam-küsarım…

Ceza ve Tevkifevi Hapishane Mapushane Sicn Jail Nezarethane :Tutukluluk CTE - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Ruh-ul Mesnevi/208 Vay ol kuyûd ehline ki çâh-ı tabîatde mahbûs olup kalmışlar ve sicn--i beşrriyyetde esîr-i nefs olup belâ-yı siyah ile müptelâ olmuşlardır…

El-Kafi da geçen bir örnekte olduğu gibi, "Ya sâhibeyi's-sicn." (Ey benim hapis arkadaşlarım) veya "Ashab-u Musa"' tamlamalarında sâhib ve ashab kelimeleri "sicn…


Mutaffifin Suresi/Elmalı Orijinal

Kamusta siccîn, sicn-ü habis ma'nasından dâim ve şedid ve fuccar kitabının mevzi'i ve Cehennemde bir dere ma'nalarına ve açık ve aşikâr ve dibinin… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mutaffifin_Suresi/Elmalı_Orijinal

Mahkeme

ve mahkûmların durumları hakkında bilgi vermek üzere “seccân” ([tsâhibü’s-sicn]]) adıyla memur tayin ediyordu. Kadılar mahkeme personelinin idarî bakımdan âmiri… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mahkeme

KTF/S… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/KTF/S

Felak Suresi/Elmalı Orijinal denizi yardığı kelimedir, de denildi açg. İbni Cerir, birincisi Cehennemde bir sicn, veya Cehennemde bir kuyu, veya Cehennem, ikincisi subuh, üçüncüsü… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Felak_Suresi/Elmalı_Orijinal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.