FANDOM


Bakınız


Şablon:Sivilsavunmabakınız - d
Sivil Savunma


Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Mevzuat
SSGM/Mevzuat
Sivil Savunma mevzuatı

KanunlarEdit

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Olağanüstü Hal Kanunu Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanununa Ek Kanun Milli Korunma Kanunu Sıkıyönetim Kanunu Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

TüzüklerEdit

Tüzük No Tüzüğün Adı 4/11635 Sivil Müdafaa Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi 4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname 6/624 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük 6/3150 Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 6/3150 Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü 85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 2/13765 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi 90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü 93/4397 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yayımlanan YönetmeliklerEdit

Karar No Yönetmeliğin Adı 2009/15316 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndiriniz 96/8716 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği İndiriniz 88/12777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İndiriniz 86/10985 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği İndiriniz 3/3169 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği İndiriniz 4/7778 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri İle Yükümlülerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik İndiriniz 7/7058 Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik İndiriniz Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği İndiriniz 88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği İndiriniz 83456 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

Bakan Onayı ile Yayımlanan Yönetmelikler Edit

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndiriniz Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği İndiriniz Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği İndiriniz İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği İndiriniz İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik İndiriniz İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği İndiriniz Sivil Savunma Gelirlerinin Toplanması ve Özel Ödeneğin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik İndiriniz Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği İndiriniz Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait Planlama, Teşkilât, İkmal ve Diğer Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik İndiriniz Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik İndiriniz Belediye İtfaiye Yönetmeliği İndiriniz Sîvil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik İndiriniz Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik İndiriniz Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği İndiriniz Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafindan Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik İndiriniz Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda, Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

YönergelerEdit

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Personel Yönergesi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri ile Radyolojik Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönerge İndiriniz Sivil Savunma Teşkilatı FM Telsiz Telefon Haberleşme Sistemi İşletme Yönergesi İndiriniz Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi İndiriniz Sivil Savunma Servisleri ile Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge İndiriniz İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Tanıtma ve Yayın Yönergesi

Diğer MevzuatEdit

Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu 7/9338 Sivil Savunma Eğitim, Tatbikat Ders ücretlerine ilişkin Kararname İndiriniz İl Sivil Savunma Müdürlüğü Teftiş Rehberi İndiriniz İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü Teftiş Rehberi İndiriniz Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Teftiş Rehberi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.