FANDOM


80 NOLU ILO SÖZLEŞMESİEdit

SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME [1]Edit

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunca Montreal’e davet edilip orada 19 Eylül 1946’da yirmi dokuzuncu toplantısını akdeden Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Genel Konferansı;

İlk yirmi sekiz toplantıda kabul edilen sözleşmelerle, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine verilen bazı kayıt ve tescil görevlerinin bundan sonra yerine getirilmesini sağlamak ve Milletler Cemiyetinin feshi ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün tadili dolayısıyla, bu hususta bazı tamamlayıcı değişiklikler yapmak maksadiyle, anılan sözleşmelerde kısmi şekilde tadiller icrası hakkında olup, toplantı gündeminin ikinci maddesini teşkil eden meseleye müteallik bulunan bir takım tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra;

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının dokuzuncu günü, son maddelerin değiştirilmesine ait 1946 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

MADDE 1Edit

1. Milletlerarası Çalışma Konferansınca, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerin metinlerinin her hangi bir yerinde bulunan “Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri” kelimeleri yerine, “Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü” kelimeleri, “Genel Sekreter” kelimeleri yerine, “Genel Müdür” kelimeleri ve “Sekreterlik” kelimesi yerine, “Milletlerarası Çalışma Bürosu” kelimesi konulmuştur.

2. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerde derpiş edilen, sözleşmelerin değişikliklerin onanmalarının, bozma belgelerinin ve beyanatın, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından tescil edilmesi keyfiyeti ile, zikredilen onamaların, bozma belgelerinin ve beyanatın, anılan sözleşmelerin asıl metinlerinin hükümleri gereğince, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri tarafından tescil edilmiş olmaları keyfiyeti, her hususta, aynı hükmü ifade edecektir.

3. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, bu onamaların, bozma belgelerinin ve beyanatın konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerin, bu maddenin bundan evvelki hükümleri ile değiştirilmiş bulunan hükümleri gereğince, kendi tarafından tescil edilmelerine dair bütün malumatı, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102nci maddesine göre tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderecektir.

MADDE 2Edit

1. Konferansça, ilk on sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin her birinin mukaddemesinin ilk fıkrasındaki “Milletler Cemiyeti” kelimeleri kaldırılmıştır.

2. Konferansça, ilk on yedi toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin mukaddemelerinde yazılı “Versay Antlaşmasının XIIIüncü kısmı ile diğer barış antlaşmalarının mütenazır kısımları hükümleri gereğince” kelimeleri ile bu formülün değişmiş şekilleri yerine, “Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsü hükümleri gereğince” kelimeleri konulmuştur.

3. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin bütün maddelerindeki “Versay Antlaşmasının XIIIüncü kısmı ile diğer barış antlaşmalarının mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlar içinde” kelimeleriyle bu formülün değişmiş bütün şekilleri yerine, “Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünde tesbit edilen şartlar içinde” kelimeleri konulmuştur.

4. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin bütün maddelerindeki “Versay Antlaşmasının 408inci maddesi ve diğer barış antlaşmalarının mütenazır maddeleri” kelimeleri ve bu formülün değişmiş şekilleri yerine, “Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün 22nci maddesi” kelimeleri konulmuştur.

5. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin bütün maddelerindeki “Versay Antlaşmasının 421inci maddesi ve diğer barış antlaşmalarının mütenazır maddeleri” kelimeleri yerine, “Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün 35inci maddesi” kelimeleri konulmuştur.

6. Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin mukaddemelerinde ve bütün maddelerinde yazılı “Sözleşme Tasarısı” tabiri yerine, “Sözleşme” kelimesi konulmuştur.

7. Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin, Milletlerarası Çalışma Bürosu Müdüründen bahseden bütün maddelerindeki “Müdür” ünvanı yerine, “Genel Müdür” ünvanı konulmuştur.

8. Konferansça, ilk on yedi toplantısında kabul edilmiş bulunan her hangi bir sözleşmede “adı verilecek olan” kelimeleri mukaddemeye derc olunacak ve bunu bahis mevzuu sözleşmeyi ifade etmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosunca kullanılacak olan muhtesar unvan takibedecektir.

9. Konferansça, ilk on dört toplantısında kabul edilmiş bulunan her hangi bir sözleşmede, birden fazla fıkra ihtiva eden maddelerin numaralanmamış fıkraları, numaralanacaktır.

MADDE 3Edit

Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan bir sözleşmenin kesin şekilde onanmasına ait bir belgeyi şimdiki bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderecek olan Teşkilatın her üyesi, anılan sözleşmeyi, şimdiki bu Sözleşme ile değiştirilmiş şekliyle onamış sayılacaktır.

MADDE 4Edit

Bu Sözleşmenin iki nüshası, Konferans Başkanı ile Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalarından birisi, Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine konulacak, diğeri Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102nci maddesi gereğince tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verilecektir. Genel Müdür, bu Sözleşmenin tasdikli bir nüshasını, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden her birine yollayacaktır.

MADDE 5Edit

1. Bu Sözleşmenin kesin şekilde onanmasına ait belgeler, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir.

2. Bu Sözleşme, onun Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden ikisi tarafından onanmasına ait belge, Genel Müdür tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

3. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve bunu müteakiben onun yeni onanmalarına ait belgelerin alınması akabinde, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü keyfiyeti Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir.

4. Bu Sözleşmeyi onayan Teşkilatın her üyesi, bununla, Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesiyle, bizzat kendi tarafından onanması tarihi arasındaki fasıla zarfında, bu Sözleşme gereğince yapılan her hangi bir hareketin muteber bulunduğunu tanımış olur.

MADDE 6Edit

Bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin, bu sözleşme hükümleri gereğince değiştirilmiş şekildeki resmi metinlerini, kendi tarafından usulü dairesinde imzalı ve iki nüsha olmak üzere hazırlayacak, bunlardan bir tanesi Milletlerarası Çalışma Bürosunun arşivine konulacak ve diğeri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102nci maddesine göre tescil olunmak için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verilecektir; Genel Müdür, bu metinlerin tasdikli nüshalarını, Teşkilat üyelerinin her birine gönderecektir.

MADDE 7Edit

Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan Sözleşmelerde mevcut her hangi bir hükme bakılmaksızın, şimdiki bu Sözleşmenin her hangi bir üye tarafından onanması, anılan sözleşmelerden her hangi birinin tabiatiyle feshini tazammun etmeyecek ve bu sözleşmelerin yürürlüğe girmesinin, adı geçen sözleşmeleri yeni onamalara kapalı tutmak gibi bir sonucu olmayacaktır.

MADDE 8Edit

1. Bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşmenin Konferansça kabulü halinde, yeni sözleşmenin aksine hükümleri ihtiva etmemesi şartiyle;

a) Yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması, bu yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartiyle, şimdiki bu Sözleşmenin tabiatiyle bozulmasını tazammun edecektir,

b) Bu Sözleşmeyi değiştiren yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, şimdiki bu Sözleşme, artık üyelerin onamalarına açık bulundurulmayacaktır.

2. Bu Sözleşme, onu onamış ve onu değiştiren sözleşmeyi onamamış olan bütün üyeler hakkında aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 9Edit

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her biri aynı şekilde muteberdir.

----

[1] ILO Kabul Tarihi: 09.10.1946

Türkiye Onayı: 24.05.1949 tarih 5393 sayılı kanun

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 28.05.1949 / 7218

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.