Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 17/11/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25292

Birinci Bölüm[]

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç[]

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam[]

Madde 2 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/1.mad.)

Bu Yönetmelik, sosyal bilimler liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak[]

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)Okul: Sosyal Bilimler Liselerini,

c)Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

d)Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

e)Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

f)Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

g)(Ek bent: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/1.md.) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini ifade eder.

İkinci Bölüm[]

Okulun Kuruluş ve Amacı

Kuruluş[]

Madde 5 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/2.mad.)

Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

Okulun Amacı[]

Madde 6 - Okul

a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının .yetiştirilmesine kaynaklık eder.

b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.

c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.

g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

Üçüncü Bölüm[]

Bilim Danışma Grubu[]

Madde 7 - Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

Dördüncü Bölüm[]

Kontenjan, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller

Kontenjan[]

Madde 8 - Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.

Tercih ve Başvuru[]

Madde 9 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/3.md.)

Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar."

İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul[]

Madde 10 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/4.md.)

Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

Nakiller[]

Madde 11 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/3.mad.)

(Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur.

(Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.) Seviye tespit sınavı, alanlara yönelme sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfasında ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir.

Ancak ders yılı içinde istekleriyle okuldan ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar, 10 günlük süre bitiminde ilan edilir.

İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler.

Hazırlık sınıfına yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıt-kabul süresi içinde şartlarını taşıdıkları diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

(Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.) Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK-1) ile naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne yapılır.

(Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir.

Sonuç, veliye ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde bildirilir.

Naklin uygun görüldüğünün ilgili okul müdürlüğü ve öğrenci velisine tebliğini izleyen 3 iş günü içinde yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak özre bağlı çeşitli sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin tasdikname ve öğrenci dosyası önceki okulundan istenir.

(Değişik fıkra: 29/12/2006-26392 S.R.G. Yön/1.mad) Resmî sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz.

Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

Beşinci Bölüm[]

Öğretim Programları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

Öğretim Programları[]

Madde 12 - (Değişik madde: 25/03/2004 - 25472 S.R.G. Yön./1.mad) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

Öğretim programlarının ağırlığı

Madde 13 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/4.mad.)

10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60 ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Altıncı Bölüm[]

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş, Başarının Değerlendirilmesi Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam[]

Madde 14 - 9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "3" alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Başarının Değerlendirilmesi[]

Madde 15 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/5.mad.)

Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş[]

Madde 16 - (Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/7.md.)

Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar.

Yedinci Bölüm[]

Öğretmen, Yönetici Seçimi ve Zümre Başkanı

Öğretmen Seçimi[]

Madde 17 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/7.mad.)

Bu okullara öğretmen seçimi ve ataması, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Atamalar[]

Madde 18 - (Mülga madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/9.mad.)

Yönetici Seçimi[]

Madde 19 - (Değişik madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/8.mad.;Değişik madde: 04/03/2009- 27159 S.R.G Yön/1.mad.)

Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Zümre Başkanı[]

Madde 20 - Zümre öğretmenleri, koordinasyon yeteneğini, verimliliğini, öğrenim durumunu ve kıdemini dikkate alarak kendi aralarından birini zümre başkanı seçerler.

Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar.

b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

Sekizinci Bölüm[]

Son Hükümler

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar[]

Madde 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

Geçici Madde 1 - (Ek madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/8.md.)

2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.

Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında gören öğrenciler için bu maddedeki şartlar aranmaz.

Yürürlük

Madde 22 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(Değişik ek: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/9.md.) EK-1

...Müdürlüğüne

.../

.... Öğretim Yılında okulunuz... sınıfı....nolu öğrencisi....naklen...........................Lisesine kaydettirmek istiyorum.

Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelerin tarafıma verilmesini arz ederim.

././200

Öğrenci Velisinin

Adı Soyadı

İmza

Adres:

Tel:

Ev:

Cep:

e-posta:;

T.C.

Valiliği/Kaymakamlığı

Lisesi Müdürlüğü

Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi

Sayı :

Konu :

.././..

Lisesi Müdürlüğüne

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Baba Adı:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Okul No:

Sınıfı:

Alanı/Bölümü:

Birinci Yabancı Dili:

İkinci Yabancı Dili:

Hazırlık Sınıf Okuyup Okumadığı:

(Hazırlık sınıfı olan okullar için geçerlidir.)

Sınıf Tekrarı Yapıp Yapmadığı:

Disiplin Cezası Alıp Almadığı:

(Alınan cezanın türü yazılacaktır.)

Öğrencinin Okula Yerleşmesinde Esas Alınan Puanı:

(Puan kartının onaylı sureti eklenecektir.)

Okulumuz öğrencisi..........................................nın nakil talebine esas olacak bilgileri yukarda belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

...............................

Okul Müdürü

Not:* Yıllara göre, öğrencinin okula yerleşmesinde esas alınan OKS/OYP puanı kullanılır.

Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir. Bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine verilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte resmî yazıyla gönderilir.