300px Şablon:SYDGMbakınız [ d]


SYDGM http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/

Takdim[düzenle | kaynağı değiştir]

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM), ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur.

SYGM, sosyal yardım faaliyetlerini 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla yürütmektedir.

Bu kaynakları yine aynı yasa ile ülkemizdeki tüm il ve ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise Kaymakamların yaptığı 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı kullanmaktadır.

Sosyal yardımların hedef kitlesi söz konusu yasa ile belirlenmiş olup, sosyal güvencesi bulunmayan fakir ve muhtaç vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarının (gıda, eğitim, yakacak, barınma, sağlık, gibi) karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmakta, ayrıca çalışabilir durumda bulunanların üretken hale getirilmesine yönelik olarak proje destekleri vermektedir.

Sağlıklı bir toplumsal yapının, toplumsal refah ve huzurun sağlanmasında büyük rolü olan yoksullukla mücadele, oldukça önemli ve hassas bir alandır. Bu denli önemli ve hassas bir alanda ülkenin önde gelen bir kurumu olmak ise, SYGM'nin yürüttüğü faaliyetlerin değerini ve doğurduğu sonuçların tüm toplumdaki etkisini çok daha artırmaktadır. Aynı zamanda faaliyetlerimize olan kamuoyu ilgisinin de sürekli ve canlı kalmasına yol açmaktadır. Kuşkusuz bu kamuoyu ilgisi hâlihazırda yürüttüğümüz faaliyetlerin her geçen gün daha iyiye götürülmesi ve etkin kılınması için güdüleyici olmaktadır.

Yoksullukla mücadele alanında son derece yararlı hizmetler veren SYGM, sosyal yardım uygulamalarını daha etkin hale getirmek, ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşmak ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinliği sağlamak adına çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda 2009 Yılı Yatırım Programına sunulan ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanarak Bütçede gerekli kaynağın tahsis edildiği projeler öne çıkmaktadır.

Özellikle Sosyal yardım alanında "reform" niteliği taşıdığına inandığımız "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi" ve "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirilmesi ile birlikte sosyal yardım alanının temel problemleri olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliği ve sosyal yardım yararlanıcılarının tespitindeki objektif kriter eksikliği konularına çözüm getirilmesi ve kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısının teşkil edilmesi hedeflenmektedir.

Muhtaç ve yoksul kesimleri koruyarak toplumsal denge ve adaleti sağlamada son yıllarda kullanılan en önemli sosyal politika aracı kuşkusuz "sosyal yardımlar"dır. Ancak sosyal yardım yararlanıcılarının sosyo-ekonomik ve kişisel özelliklerine bakıldığında bunların genellikle eğitim, kültür ve maddi yönden toplumun en dezavantajlı kesiminde yer aldığı görülmektedir. Bu durum yoksul yoksun insanların genel olarak kendilerini söz sahibi olmaktan, güçten ve bağımsızlıktan da mahrum hissetmelerine neden olmaktadır. Bu çaresizlik durumu kişinin devlet ve sosyal kurumların sunduğu hizmetler konusunda farkındalık düzeyinin düşük olmasına ve kamu hizmetlerine nasıl erişileceği yolunda eksik/yanlış bilgi sahibi olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yoksul vatandaşlarımız hak ettikleri halde sosyal yardıma ulaşamamaktadır.

Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının arttırılması gerekmektedir. Buna yönelik hazırlanan "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Projesi" ile yardım ve proje uygulamaları konusunda vatandaşlardan gelen soru, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve etkin bir danışmanlık-yönlendirme yapılarak sorununun çözülmesi için vatandaşların doğru bilgiyle donatılması sağlanacaktır.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini yükseltmek ve hızlı bir şekilde işlemlerini yürütmek maksadıyla teknolojinin sağladığı imkânları da kullanmaktadır.

Bu maksatla geliştirilen projelerden biri de "Ücretsiz İnternet Telefonu Projesi"dir. Söz konusu projenin konusu, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile, ülke çapında bağlı olarak çalışan 973 Adet SYD Vakfı arasında İnternet üzerinden ses network'u oluşturarak, iletişimin hem daha kolay hem de sıfır maliyetle gerçekleşmesidir.

SYGM'nin yoksullukla mücadeledeki en önemli hedefi, beşeri sermayenin korunması ve gelişimi ile vatandaşlarımızın aktif ve üretken hale getirilmesidir. Bu nedenle insan odaklı bir anlayış ile sosyal yardım hizmetleri içinde eğitim yardımlarına ciddi bir kaynak ayrılmakta ve vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelire kavuşturulması için gelir getirici proje desteklerine ağırlık verilmektedir.

SYGM 2009-2013 Stratejik Planı hazırlanarak kurumumuzun uzun vadeli amaçları ve öncelikleri belirlenmiştir. Stratejik Plan Döneminde yoksullukla mücadele alanında eğitim, sağlık, üretim ve istihdama yönelik destekler ile bu hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için kurumsal gelişimin sağlanması adına yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması, objektif muhtaçlık kriterlerinin belirlenmesi ve etkin izleme ve denetim sistemlerinin oluşturulması yolunda çalışmalarımız yoğunlaşacaktır.

SYDGM Tarihçe[düzenle | kaynağı değiştir]

Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür.

01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır.

Devletimizin en önemli sosyal yardım ve himaye kuruluşu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç ve düşkün vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Genel Müdür[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Müdür Yardımcısı[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.