Wikipedia-logo-tr.png
'den Statejik Plan Çalışmaları ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

[Stratejik Plan]

T.C. İçişleri Bakanlığı Misyon – Vizyon ve Temel Değerler Bildirimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Misyon Bildirimi[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. İçişleri Bakanlığı; bağlı ve ilgili kuruluşları ile ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı aracılığıyla yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, anayasada yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması; sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetinin sağlanması; yurdun iç politikası, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması; mahalli idarelerin merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi; kaçakçılığın men ve takibi, sivil savunma, dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder.


Vizyon Bildirimi[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın vizyonu;

 • Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş,
 • Hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden,
 • Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir toplumun teminatı olmaktır.


Temel Değerler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Hukuka Uygunluk
 • Demokrasi
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Toplumsal Değerlere Saygı
 • Güvenilirlik
 • Eşitlik
 • Çağdaşlık
 • Alenilik
 • Katılımcılı
 • Hızlı ve Nitelikli Hizmet
 • Paylaşım
 • Etkinlik
 • Verimlilik
 • Ulaşılabilirlik
 • İnsan Odaklılı
 • Sürekli Gelişim
 • Öncülük
 • İşbirliğine Açıklık
 • Uzmanlık
 • Hesap Verilebilirlik
 • Çevreye Duyarlılık

İçişleri Bakanlığı Stratejik Amaç ve Hedefleri[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan (2010-2014) Hazırlıkları çerçevesinde 29.01.2008 – 12.02.2008 tarihleri arasında yapılan Strateji Geliştirme Kurulu toplantılarında, Stratejik Amaç ve Hedefler Seti incelenerek müzakere edilmiş; plan bütünlüğü içerisinde şekli ve anlatıma yönelik yapılacak değişiklikler saklı kalmak üzere Bakanlık Stratejik Amaç ve Hedefleri 12.02.2008 tarih ve 2 nolu Strateji Geliştirme Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Stratejik Plan Hazırlık Aşamaları[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanlığı İç Yapı Analizi Raporu (Mart 2007)[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanlığı’nda 1 Ağustos 2006 tarihinde, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2010-2014 tarihlerini kapsayacak olan İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı çalışmaları başlamıştır. Bu tarihten itibaren geniş bir teşkilat yapısına sahip olan Bakanlığımız Stratejik Plan çalışmalarında organizasyon ve koordinasyonun sağlıklı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için Strateji Kurulu, Stratejik Plan Yürütme Grubu, Çalışma Grupları ve Koordinasyon Grubu teşkil edilmiştir.

Gerekli yasal ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından 18 Aralık 2006’da Durum Analizi çalışmalarına başlanmıştır. Dört ayrı aşamadan oluşan ve Stratejik Planın temel politikalarının şekillenmesinde son derece önemli bir yeri olan Durum Analizinin ilk aşaması olan İç Yapı Analizi’ne ilişkin Rapor, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın oluşturduğu belli formatlar üzerinden, Plan çalışmalarında yer alan her birim tarafından yapılan çalışmaların çıktılarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Raporda, Bakanlığımızın sahip olduğu beşeri ve maddi kaynakların bir fotoğrafı çekilirken aynı zamanda bugüne dek yapılan çalışmaların bir özeti ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bu veriler Bakanlığın zayıf ve güçlü yönleriyle kendisini tehdit eden faktörler ve önüne çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesinin yapılacağı SWOT (GZFT) Analizi aşamasında kullanılacaktır. Dolayısıyla bu analizin doğru ve sağlıklı yapılabilmesi büyük ölçüde İç Yapı Analizinde yer alan bilgilerin sağlıklı olmasına ve analizlere katılacak Bakanlık çalışanlarının raporları ayrıntılı şekilde inceleyip değerlendirmesine bağlıdır.

İçişleri Bakanlığı Çevre Analizi Raporu (Nisan 2007)[düzenle | kaynağı değiştir]

İçişleri Bakanlığının var olan konumunun açık ve net bir şekilde ortaya konulmasını sağlayacak olan Durum Analizinin İç Yapı Analizinden sonraki ikinci aşamasını “Çevre Analizi” oluşturmaktadır.

Çevre Analizi “kurumun gözlerini dışarıya çevirmesi” olarak betimlenebilir. Kendi kabuğundan sıyrılarak çevresinde olup biten gelişmeleri anlamaya çalışması ve kontrolündeki veya kontrolü dışındaki türlü gelişmelerin kendi varlığı için doğurduğu fırsat ve tehditleri belirleyip, referans alarak stratejiler geliştirmesidir.

Bu bölümde dışsal ve içsel çevrenin analizi kapsamında İçişleri Bakanlığının faaliyet gösterdiği alanlarda, bizatihi Bakanlığın bulunduğu mekândaki değişim ve gelişmeler incelenmiş olup, bu kapsamda “Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetim Örgütlenmeleri ve Gelişim Eğilimleri”, “Türkiye’de ve Dünya’da Sivil Savunma Alanında Mevcut Durum ve Gelişmeler”, “E-Devlet ve E-Dönüşüm Stratejileri”, “AB Adalet ve İçişleri Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, “Dünyadaki Benzer Bakanlıklar ve İşlevleri”, “Türkiye ve AB Ülkelerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişimi”, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İle Ülkemizdeki Gelişmeler”, “İçişleri Bakanlığının Faaliyet Alanı İle İlgili Kalkınma Planı ve Sektörel ve Bölgesel Plan ve Programlar, Strateji Belgeleri ve Etkileri” ve son olarak “Türkiye ve AB Ülkelerindeki Gelişmelerden İçişleri Bakanlığının Etkilendiği Diğer Hususlar” ile ilgili konularda raporlar hazırlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Beşeri Kaynaklar ve İç Mekân Donanım Profili[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu raporda İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesi amaçlanmış olup, ayrıntılı bir analiz yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı, yasalarla kendisine verilen birçok önemli görevi yürütmektedir. Bakanlığın yüklenmiş olduğu hizmetlerin çeşitliliği ve önemi, teşkilatta çalışan personelin de hem nicelik hem de nitelik olarak üst seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı İç Yapı Analizinde, Bakanlığın personel yapısına ilişkin sunulan veriler ışığında önemli saptamalar yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı İç Paydaş Analizi Anketi[düzenle | kaynağı değiştir]

Durum Analizi aşamasının İçyapı Analizi kapsamında, İçişleri Bakanlığı personelinin görüşlerinin alınması amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Anket; çalışanların İçişleri Bakanlığı’na bakışlarını, mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş Analizi Anketi[düzenle | kaynağı değiştir]

· Stratejik Planlama çalışmalarının ilk teknik aşaması olan Durum Analizi sürecine girdi vermek. · İçişleri Bakanlığı’nın gerek merkezde gerekse taşra teşkilatında kendi çalışanları ve yöneticileri ile bağlı, ilişkili ve ilgili kuruluşlarından oluşan iç paydaşlarının Kuruma ilişkin görüş, değerlendirme ve önerilerini almak.

· Bakanlığın hizmet sunduğu, birlikte çalıştığı, çalışmalarından etkilendiği, çalışmalarını etkileyen dış paydaşlarını, diğer bir deyişle hedef kitlesini ve ilgili taraflarını, bunlara ilişkin öncelikleri belirlemek

· Belirlenen paydaşların Bakanlık ve çalışmaları hakkındaki bilgi düzeylerini, Bakanlığa ilişkin sahip oldukları imaj ve tutum alışları ölçmek

· Hedef kitlenin ve ilgili tarafların Bakanlıktan beklentilerini belirlemek

· Elde edilen sonuçların Bakanlık yöneticileri ve personeli tarafından değerlendirilerek Durum Analizi’nin son aşaması olan SWOT (GZFT) Analizi toplantılarına düşünsel hazırlık yapılmasına girdi sağlamak amaçlarıyla “Dış Paydaş Analizi” yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı GZFT (SWOT) Analizi[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen Stratejik Planlama Projesi çalışmaları kapsamında, Durum Analizi’nin ikinci adımı çerçevesinde, 4 - 8 Haziran 2007 tarihleri arasında 3 grupla SWOT Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Stratejik Planlama çalışmalarının ilk teknik aşaması olan Durum Analizi’nin son adımını SWOT Analizleri oluşturmuştur. İçişleri Bakanlığı’nın her yönüyle mevcut konumunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmalara düşünsel zemin sağlanması için, kurum içi ve dışı koşullar ve gelişmeler ile ilgili tarafların ve hedef kitlenin İçişleri Bakanlığı’na yönelik düşünce ve beklentileri farklı yöntemlerle araştırılmıştır. Stratejik Planlama Koordinasyon Grubu’nun kendi arasında yaptığı işbölümüyle yürütülen araştırmaların sonuçları, “İçyapı Analizi”, “Çevre Analizi” ve “Paydaş Analizi” ve “Beşeri ve Fiziki Kaynaklar Profili” Raporlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı çalışanlarının inceleme ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

İçişleri Bakanlığı Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin Belirlenmesi

İçişleri Bakanlığı Stratejik Amaç ve Hedefleri

Bakanlığımız Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Birimlerin Stratejik Amaçlarının belirlenmesine ilişkin toplantılar 02.07.2007 – 05.07.2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantılar neticesinde Birimlerin teklifleri doğrultusunda oluşturulan Stratejik Amaç önerileri toplulaştırılarak, yine Birimlerin incelemesine sunulmuştur.


İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan (2010-2014) Hazırlıkları çerçevesinde 29.01.2008 – 12.02.2008 tarihleri arasında yapılan Strateji Geliştirme Kurulu toplantılarında, Stratejik Amaç ve Hedefler Seti incelenerek müzakere edilmiş; plan bütünlüğü içerisinde şekli ve anlatıma yönelik yapılacak değişiklikler saklı kalmak üzere Bakanlık Stratejik Amaç ve Hedefleri 12.02.2008 tarih ve 2 nolu Strateji Geliştirme Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Kamuda Stratejik Planlama

2014_yili_performans_programi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.