FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Stratejik Planlamanın Özellikleri ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Planlamanın ÖzellikleriEdit

Kurumların geleceğe yönelik olarak misyonunu belirlediği, çevre koşullarını dikkate alarak amaç ve hedeflerini tespit ettiği ve uygulanabilir stratejik alternatiflerin düzenlendiği bir süreç olarak stratejik planlamanın dört temel özelliği şöyle sıralanmaktadır:

 • Stratejik planlamada alınacak kararlar kurumun geleceği ile ilgilidir. Stratejik planlama, gelecekte arzu edilen durumu ve ona ulaşma yollarını tasarlamaktadır.
 • Stratejik planlama devamlılık gösteren bir süreçtir. Stratejik planlama ile kurumun amacı belirlendikten sonra izleyeceği politikalar ve stratejiler belirlenmektedir. Çevredeki değişimler sürekli olduğundan bu işlemlerin gerekli görüldüğü taktirde tekrarlanması gerekmektedir.
 • Stratejik planlama bir davranış ve hayat şeklini ifade eden planlama felsefesidir. Stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için stratejik planlamanın yönetim fonksiyonun önemli bir parçası olduğuna kurumdaki yönetici ve çalışanların inanması sağlanmalıdır.
 • Stratejik planlama üç ana plan tipini birbirine bağlayan yapıdadır. Bu planlar stratejik planlar, orta vadeli programlar ile kısa vadeli bütçe ve faaliyet planlarıdır.
 • Stratejik planlama, örgütün bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu tanımlamaktadır. Uzun dönemli ve geleceğe dönük bir bakış açısına sahip stratejik planlama örgüt bütçesinin hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynakların öncelik sırasına göre tahsis edilmesine ve hesap verme sorumluluğunun getirilmesine ortam hazırlamaktadır. Bu bağlamda stratejik planlamanın özelliklerini bir başka bakış açısına göre aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
 • Stratejik planlama ulaşılmak istenen sonuçların planlanmasıdır.
 • Stratejik planlama değişimin istenilen yönde gerçekleşmesine çabalamaktadır. Dinamik ve geleceğe yönlendirici bir niteliğe sahiptir.
 • Stratejik planlama gerçekçi, ulaşılabilir ve arzu edilen bir geleceğin resmini çekmektedir.
 • Stratejik planlama bir kuruluşun kendisini tanımlaması, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve faaliyetleri üretmesine imkân tanıyan kaliteli bir yönetim aracıdır.
 • Stratejik planlama hesap verme sorumluluğuna temel teşkil etmektedir.
 • Stratejik planlama en üst düzeyden en alt düzeye kadar ilgili tüm tarafların katılımıyla hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Stratejik planlamayı diğer planlamalardan ayıran en önemli unsur stratejik planlama çerçevesinde alternatif planların oluşturulması, değişimlerin gözlemlenerek beklenmeyen durumlara uyum sağlaması ve stratejik planlamanın esnek olmasıdır. Başarı vizyonu stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran diğer bir özelliktir. Uzun vadeli planlarda yalnızca uygulanacak aşamalar ortaya konurken, stratejik planlama hedeflere nasıl ulaşılacağını, hedeflere ulaşılması halinde gelecekte varılacak noktaların ne olacağını belirleyerek vizyonu ortaya koymaktadır. Stratejik planlamanın diğer planlama türlerine göre daha uzun bir zaman dilimini kapsaması ve stratejik planlamanın örgütün bütününe yönelik olması nedeniyle birçok kurum fonksiyonu ile ilgilendirmesi, stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden farklı kılmaktadır. Stratejik planlamada kullanılan verilerin heterojen olması ve kurumun bütün fonksiyonları ile faaliyette bulunduğu çevreye ilişkin (sosyal, ekonomik, siyasi vb) her çeşit veriyi dikkate alması, diğer planlama türlerine göre daha fazla veri ile ilgilenmesine yol açmaktadır.

stratejik planlamanın (stratejik yönetimin) özellikleri şöyle belirtilebilir (Parlak ve Sobacı, 2010, 302-303; DPT, 2006, s. 7-8):

1. Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır;

2. Gerçekçidir ve kalite yönetim aracıdır;

3. Katılımcı bir yaklaşımdır ve hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur;

4. Günü kurtarmaya yönelik olmadığı gibi bir şablon da değildir;

5. Salt bir belge değildir ve sadece bütçeye dönük değildir;

6. Tepe yönetiminin bir fonksiyonudur;

7. Bütünü kapsayan, bütünleştirici ve birleştiricidir; aynı zamanda esnektir;

8. Net ve iyi tanımlanmış hedeflere sahiptir;

9. Öngörülmeyenin yanı sıra bilinmeyen ile de ilgilenir;

10. Girişimci bir felsefeye sahiptir ve bir çözümleme sanatıdır;

11. Gelecek odaklı uzun dönemli amaçlar ile ilgilenir ve ekip çalışmasına dayalıdır;

12. Örgütü bir sistem olarak ele alır ve organizasyonun faaliyet sahasını belirler;

13. Çevre ile organizasyonu bütünleştirir ve organizasyonun tüm kaynaklarını uyum içerisinde yönetir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.