FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Stratejik Planlamanın Amacı ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Planlamanın AmacıEdit

Stratejik planlamanın ilk teorik temellerini Drucker’ın 1954 tarihli Yönetim Pratikleri (The Practice of Management) adlı kitabında yer alan Amaçlarla Yönetim (Management By Objectives) yaklaşımının oluşturduğu söylenebilir. Drucker’a göre, yöneticilerin bütün zamanlarını günlük faaliyetleri sürdürmek için harcamaları, kuruluşun ana amacını gerçekleştirmek üzerine yeterince yoğunlaşmamasına neden olmaktadır. Ayrıca, amaçların gerçekleştirilmesine yönelebilmek için hedeflerin sadece üst yöneticiler tarafından değil bütün yöneticilerin katılımıyla belirlenmesi ve bu amaç ve hedeflere ne derecede ulaşıldığı izlenerek kuruluşun ana amacından uzaklaşmamasının sağlanması gerekir. Stratejik planlamanın temel amacı kurumun uzun vadeli gelişme stratejisiyle tutarlı güncel kararlar almak ve bu kararları değişen koşullara uygun duruma getirmek için belirli aralıklarla gözden geçirmek ve bu yolla kurumun uzun vadeli amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca stratejik planlama ile;

  • İşletme yönetiminin değiştirilmesi,
  • Bölümler arasında zayıf durumda olanları iyileştirmesi,
  • Üst düzey yöneticilerin daha iyi kararlar verebilmesi için bilginin geliştirilmesinin sağlanması,
  • Örgüt içinde yürütülen faaliyetlerin içsel koordinasyonunun daha iyi sağlanması,
  • İletişimin güçlendirilmesi,
  • Kısa dönemli planlar ve bütçeler için çerçeve geliştirilmesi

amaçlanmaktadır.

Kamu kuruluşlarının kamu yararını, mal ve hizmet sunduğu toplumun hacmi ve çeşitlilik gözeterek kaynaklarını daha verimli kullanmak ve durum analizini yaparak gelecekte nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini belirleme zorunluluğunun bulunması göz önüne alındığında, uzun ve orta vadeli hedefleri gözden kaçırmaksızın etkili stratejiler geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ve karar alma süreçlerini kapsayan stratejik planlama, iyileşme ve yenilikleri izleme açısından kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarında stratejik planlamanın amacı, kurum yada kuruluşun hizmet sunduğu vatandaşların sorunlarını beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak için sistemli düşünme ve sorgulama sürecini oluşturmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.