FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Stratejik Planlamanın Yararları ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Planlamanın YararlarıEdit

Stratejik planlamanın sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir:

  • En önemli yararı, stratejik düşünce ve eylem yeteneğini geliştirmesidir. Stratejik planlama kuruma iç-dış çevre ve değişik hizmet gruplarının eğilimlerine ilişkin sistematik bilgi elde edilmesi, kurumsal öğrenme, kurumun gelecekteki faaliyetlerinin açıklığa kavuşturulması ve kurum için öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi konularında yol gösterir.
  • İkinci yararı karar alma sürecini geliştirmesidir. Stratejik planlama kritik sorunları kurumun karşılaşacağı fırsat ve zorlukları dikkate alarak karar vericilerin bunlara karşılık neler yapabileceğine yönelik çözüm üretmelerinde destek olur. Bu çerçevede stratejik planlama kurumun stratejik amaçlarının ortaya konulması biçimlendirilmesi ve gelecekte olası sonuçları göz önünde bulundurarak bugüne ilişkin kararların şekillendirilmesi ile karar alma süreci için uygun ve tutarlı temellerin geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Stratejik planlamanın ilk iki maddeye paralel olarak üçüncü yararı kurumsal duyarlılık ve performansı geliştirmesidir. Stratejik planlama uygulayan kurumlar kurumsal sorunların açığa çıkarılarak çözüme kavuşturulması iç ve dış talep ve baskılara akılcı bir şekilde yanıt verilebilmesi ve değişen çevre koşullarına uyum sağlama da başarılı olmaktadır.
  • Son olarak stratejik planlama kurum çalışanlarına da yarar sağlamaktadır. Politika yapıcılar ve karar alıcıların görevlerini ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirmelerini takım çalışması ile uzmanlaşmanın kurum çalışanları arasında yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
  • Bütün bu yararlarına rağmen bunların tümünün gerçekleşme garantisi yoktur. Stratejik planlama sadece liderler yöneticiler ve planlamacıların stratejik düşünme ve davranmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan yöntem ve araçlardan oluştuğundan stratejik planlamanın başarısı liderin yöneticilerin ve planlamacıların stratejik planlamayla ne kadar ilgilendikleri ve spesifik durumlar için nasıl bir süreç tasarladıkları ile yakından ilgilidir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.