FANDOMBknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı FaydalarEdit

Strateji, üst düzey yönetimin önceliklerine yoğunlaşmasına ve amaçlarını netleştirmesine yardımcı olur. Strateji olmadan, yöneticilerin farklı eylem önceliklerini tutarlı bütün içerisinde bir araya getirecek çerçeveleri olamayacağı gibi, birimler arası işlemleri takım ruhu içerisinde birleştirmeleri de pek mümkün olmaz. İyi düşünülmüş bir stratejinin uygulanması örgütsel başarıya katkıda bulunur.

 • Stratejik yönetim sayesinde bir örgütün ayrı ayrı birimlerinde belirlenen amaçlar, birbirinden kopuk ve bağımsız olarak kalmak yerine entegre edilerek ana amacın alt amaçları haline dönüştürülebilir. Aksi takdirde, örgüt içinde yer yer birbiriyle çatışan dolayısıyla birimler arasındaki iletişim, işbirliği ve bütünleşmeye zarar veren, çatışma doğuran amaçlar yığınından söz etmek gerekir.
 • Stratejik yönetim, kurumlara, çevreyle uyum içerisinde faaliyette bulunma, kurum içi ve kurum dışından gelen beklentilere karşılık verebilme, kurumun geleceğini öngörmesini sağlama, faaliyetlerini değerlendirmesine yardım etme, kurumu ortak bir amaca yöneltme ve yönetim kalitesini artırma olanağı sağlar.
 • Özellikle kamu kurumları, stratejik yönetim sayesinde; kıt kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanabilir, geleceğe ve krizlere daha hazırlıklı olabilir, halkın hizmetlerden tatmini artırabilir.
 • Maliyet tasarrufu sağlayarak sonuçta kârlılığı arttırıcı etkisi de stratejik planlamanın artık işletmeciler için vazgeçilmez bir yol olduğunun göstergesidir. Artık stratejik planlama yapan bir kuruluşun, yapmayan bir kuruluştan, ya da bir kuruluşun stratejik planlama yapıldığı dönemin yapılmadığı dönemden daha karlı sonuçlar elde ettiği bir gerçektir.
 • Örgüte amaçlara ulaşma yolunda kimin, hangi araçları, nasıl kullanacağını belirler.
 • Stratejik yönetim; uzak görüşlü bir yaklaşımın teşvik edilmesi, değişim beklentisi konusunda halkın hazırlanması, alternatiflerin ortaya konması, önceliklerin dışsal değişime yönelik tepkiyi değerlendirecek tarzda düzene konması, yükün hep birlikte omuzlanması, halkın örgüt üzerindeki baskılarını hafifletmesi ve yönetimin kendisinin ne yapmaya çalıştığını anlamasına yardım etmesi gibi konularda model olarak kullanılabilir.
 • Stratejik planlama dikkatini bir örgütün karşılaştığı hayati konular ve güçlükler üzerine odaklaştırır ve anahtar karar vericilerin bu konuda neler yapmaları gerektiğini tahmin etmelerine yardımcı olur. Bu suretle stratejik planlama örgütlere, stratejik maksatlarını tanımlamalarında ve açıkça bildirmelerinde, gelecek sonuçların ışığında bugünün kararlarını almalarında, karar vermede tutarlı ve savunulabilir temel geliştirmeleri ve sonrasında ortaya çıkan kararları düzeyler ve işlemler üzerinden kontrolü altındaki alanlarda en üst düzeyde karar verebilme yetkisi sağlar.
 • Stratejik yönetim; üst kademe yöneticilerini rutin nitelikteki işlerden kurtararak faaliyetlerin ve kaynakların koordinasyon ve planlanması işlerine daha fazla zaman ayırmalarına katkıda bulunabilir. İhtiyaçların en doğru şekilde saptanmasına; olası fırsat ve tehditler ile sorunların hızlı, doğru ve ekonomik şekilde analizine fırsat verir.
 • Sorunların daha sağlıklı ve isabetli çözümüne, bilgi sistemlerinin planlamadan denetime çeşitli amaçlarla kullanımına imkân tanır.
 • Strateji geliştiren ve uygulayan örgütler, hangi tür alanlarda yüksek başarı yakalanabileceğini tahmin eder, yatırım önceliklerini daha isabetli belirleyebilir.
 • Stratejik planlama kamu sektörünün ve kar amacı gütmeyen örgütlerin liderlerine ve yöneticilerine stratejik olarak düşünmelerinde ve davranmalarında yardımcı olur.
 • Stratejik yönetim, yöneticilerin örgütün gelecekteki doğrultusunu planlamalarına katkıda bulunur.
 • Stratejik yönetim, örgütlerin iç (kendi) ve dış kaynaklardan nasıl yararlanacaklarını ve uzun vadede bu kaynakların dağılımını, elde edilme koşul ve ihtimallerini hesaplamaya yardımcı olur. Örgütlerin yönetim faaliyetlerinde etkili olabilmek için, genel amaçlardan her hizmet biriminin özel amaçlarına doğru planlar yapılması gerekmektedir. Bu aşamada, strateji tüm planlamalar için genel bir çerçeve ve kural oluşturarak planlamanın daha tutarlı ve en uygun şekilde yapılmasına katkıda bulunabilir.
 • Stratejik yönetim ile geleceğin belirsizliği azaltılabilir; var olan veya belirmekte olan fırsat ve tehditlerin örgütü ne ölçüde, hangi doğrultuda ve nasıl değişime zorlayacağı tespit edilebilir. Fırsat ve tehditler değerlendirilerek stratejiler belirlenir. Strateji belirleme, zaten katı ve esnek olmayan kamu örgütlerini daha da katılaştırma tehlikesi yaratmakla birlikte, belirsizliği azalttığından ve geleceğe yönelik vizyon ortaya koyduğundan gerginliği azaltmaya ve çevreye uyumu kolaylaştırmaya katkıda bulunabilir. Belirlenen vizyon ve stratejiler çalışanlar tarafından da bilinir ve benimsenirse, çalışanların değişimleri daha çabuk ve daha az dirençle kabullenmesi sağlanabilir.
 • Zamanla kaçınılmaz olarak değişen amaç ve hedefler, stratejik yönetim çerçevesinde belirlenen vizyon, misyon ve strateji sayesinde koordine edilebilir. Böylece, strateji kamu örgütlerinin ortak amaçlar belirlemelerine ve bu amaçlar etrafında toplanmasına yardım eder.
 • Strateji analiz yapma sanatı olarak da tanımlanabilir. İç ve dış çevre analizleri yapan kamu kurumları çevreden gelecek fırsat ve tehditleri önceden tahmin edebilir, mevcut ve olası problemlerini teşhis edebilir ve alternatifler belirleyebilir. Bu durumdaki örgütler, sorunlarla karşılaştığında bocalamak, şaşkınlıktan donakalmak ve hatalı kararlar vermek yerine, daha önce topladıkları veriler ile geliştirdikleri alternatifler ve stratejiler çerçevesinde, sağlıklı, etkili ve hızlı karar verebilirler. Bilinçli strateji geliştiren örgütler kararlarında tam isabetli olmasalar bile, strateji uygulamayan, sorunları üzerinde derinlemesine düşünmeyen ve daha önceden senaryolar üretmeyen örgütlere göre muhtemelen hazırlıklı ve başarılı olurlar. Strateji geliştiren ve uygulayan, alternatif politikalar belirleyip bunları yeterince tartıştıktan sonra harekete geçen örgütler, ortaya çıkacak fırsatları önceden sezerek onlardan yararlanabilir, tehlikelerden daha kolay kaçınabilir, kararlarda isabeti artırabilirler. Bu, daha etkili ve kaliteli hizmet sunumuna da katkıda bulunur.
 • Öte yandan, bilinçli ve tutarlı strateji geliştiren ve uygulayan örgütlerde, çalışanlar daha kolay motive olabilirler ve kendilerini daha mutlu hissedebilir. Stratejik yönetim belirsizliği azalttığı sürece çalışanları belirgin amaçlar doğrultusunda motive eder, hırslandırır ve cesaretlendirir.
 • Kamuda, görevlilerin önemli bir kısmı, çalıştığı birimin kimliği hakkında fikir sahibidir; ancak, misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamakta güçlük çekmektedir. Stratejik planlama, kişileri disiplinli bir şekilde kurumsal kimlik bütününü algılamaya yöneltir.
 • Kamu görevlileri kadar vatandaşlar da hizmet aldıkları kurumların özelliklerini, geleceğe bakışlarını ve detaylı iş planlarını yeterince bilemezler veya bilmek ihtiyacı hissetmezler. Stratejik yönetim, halkın politika yapımına ve önceliklerin belirlenmesine katılımı ile halkın, örgütün plan ve faaliyetlerden haberdar edilmesine imkan tanır.
 • Değişen şartlara bağlı olarak ortaya çıkacak fırsatlar, önceden dikkate alındığı için planlanan çalışmaların kabul görmesi ve uygulamadaki başarısı artar,
 • Planlamaya hem içeriden hem de dışarıdan katılım sağlanacağı için planlanan çalışmaların kabul görmesi ve uygulamadaki başarısı artar.
 • Çalışanların is tatmini, motivasyon ve memnuniyetini artırır,
 • Çalışanların öncelikleri ile kurulusun önceliklerinin çakışmasını sağlar,
 • Stratejik planlama ile daha fazla alternatifi keşfederek daha iyi ve hızlı kararlar almak ve böylece etkin planlar yapmak kolaylaşır. Bu yolla zamanında bilgi sahibi olunacağı için doğru tahminler yapılabilir.
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, bu değişikliklerin zamanında örgüte uyarlanmasını sağlayarak diğer örgütlerle rekabette üstünlüğün ele geçirilmesini sağlar.
 • Örgütün beyni ile organları yani araştırma birimleri ile uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak, amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi sağlanır. Örgüt kültürünü oluşturur, "biz" ve "paylaşma" duygularını geliştirerek örgütte sinerji oluşturur.
 • Kurumlar, toplumun ve kamuoyunun ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde ayakta kalabileceklerdir. Stratejik planlama, kurumun geleceği konusundaki riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırabilecek ya da en aza indirebilecek bir dizi önlem alınmasını sağlamakta ve gelişmeye uyumu kolaylaştırmaktadır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.