FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Stratejinin Temel Unsurları ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Stratejinin Temel UnsurlarıEdit

Temel olarak strateji, amaçları tanımlama (stratejik niyet) ve kaynakları fırsatlara göre dağıtarak ve uyumlaştırarak stratejik uyuma ulaşma (kaynak tabanlı strateji) ile ilgilidir. Stratejinin etkili bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması örgütün stratejik yeteneği ile ilgilidir. Dolayısıyla, stratejinin temel unsurları stratejik niyete, kaynak tabanlı stratejiye, stratejik yetenek ve stratejik yönetime bağlıdır.

Stratejik NiyetEdit

Stratejik niyet bir amaçtan daha fazlasını ifade etmektedir. Stratejik niyet kavramı örgütün dikkatini kazanma ruhu üzerinde odaklanmayı, hedefin değerini açıklamak suretiyle insanları motive etmeyi, birey ve takımın örgüte katkıları için alan bırakmayı, şartlar değiştikçe yeni operasyonel tanımlar sunarak coşkuyu sürdürmeyi ve kaynak dağılımlarına rehberlik etmeyi kapsamaktadır.

Kaynak Tabanlı StratejiEdit

Kaynak tabanlı strateji kurumun stratejik yeteneğinin kaynak yeteneğine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Kaynak tabanlı idare yaklaşımı rekabet üstünlüğü kaynağı olarak kurumun kendi kaynaklarına bakması gerektiğini savunmaktadır. Kurumların sahip olduğu kaynaklar maddi kaynaklar, maddi olmayan kaynaklar ve örgütsel yetenekler şeklinde üç başlık altında ele alınmaktadır.

Stratejik YetenekEdit

Stratejik yetenek bir örgüte sürekli rekabet üstünlüğü kazandıran stratejiler geliştirme ve uygulama yeteneğini açıklayan bir kavramdır. Dolayısıyla, stratejik yetenek gerçekçi niyetleri tanımlamak, kaynakları fırsatlarla uyumlaştırmak ve stratejik planları hazırlamak ve uygulamak için en uygun vizyonu seçmek ile ilgilidir. Bir kurumun stratejik yeteneği yöneticilerinin stratejik yeteneğine bağlıdır. Yüksek stratejik yeteneklere sahip insanlar nereye gideceklerini ve oraya nasıl ulaşacaklarını bilmektedir.

Stratejik YönetimEdit

Stratejik yönetim örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne nasıl ulaşılacağı temel sorusuna cevap vermeye çabalamaktadır. Stratejik yönetimin temel önceliği, örgütün uzun dönemli geleceğini güvence altına almaktır. Stratejik yönetim stratejik planlamayla eş anlamlı gibi gözükmekle beraber, aralarında uygulama ve kapsam açısından bazı farklılıklar vardır. Stratejik planlama genel olarak pratikte, buna karşılık stratejik yönetim akademik literatürde kullanılmaktadır. Ayrıca stratejik yönetim bazen strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirmeyi açıklamak için de kullanılmaktadır. Buna karşılık stratejik planlama yalnızca strateji oluşturmayı açıklamaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.