FANDOM


SÛ'

Sözlükte "birisine hoşlanmayacağı bir şeyi yapmak ve üzücü davranışta bulunmak" anlamına gelen sû', ıstılahta, malını, mülkünü, evini, eşini, çocuklarını, dostlarını, sıhhatini, makamını ve itibarını.... kaybetmesi gibi psikolojik ve fizyolojik olarak insanı üzen her şeye dendiği gibi; inanç, söz, fiil ve davranış itibariyle ma'siyet olan, aklın ve dinin çirkin gördüğü, dünya veya âhirette fâilini üzen, zarara sokan ve cezaya maruz bırakan her türlü inanç, söz, fiil ve davranışlara da sû' denir.

kelimesi Kur'ân'da küfür, şirk (Nahl, 16/28) günah, meâsî (Bakara, 2/169), küçük günah-zelle (Neml, 27/11), dövme, öldürme (Mümtehine, 60/28), hırsızlık, insanlara verilen her türlü zarar (Nisâ, 4/110), zina (Yûsuf, 12/51), hıyânet (Yûsuf, 12/24), çirkin söz, sövme (Nisâ, 4/148), baras hastalığı (Hac, 22/20), zillet, azap (Nahl, 16/27), ceza, helâk, musîbet (Âl-i İmrân, 3/174), şer (Âl-i İmrân, 3/30) ve zulüm (Nisâ, 4/149) anlamlarında kullanılmıştır.

Sû' kavramı, kötü anlamında azaba (Bakara, 2/49), amele (Tevbe, 9/37), hesaba (Ra'd, 13/18) ve yurda (Mümin, 40/52) sıfat yapılmıştır. Azabın kötüsü (sûü'l-azab), amelinin kötüsü (sûü'l-amelihi), hesabın kötüsü (sûü'l-hisâb), yurdun kötüsü (sûü'd-dâr) gibi.

Hayrın, nimetin (Âl-i İmrân, 3/30, 174), rahmetin (Ahzâb, 33/17) ve hasenenin (Neml, 27/11) zıddı olan sû' kavramı, hem insanın diğer insanlara her türlü kötülüklerini, ezâ, cezâ ve zararlarını hem Allah'a karşı inkâr ve itâatsizliğini hem de Allah'ın kullarına suç işlemeleri sebebiyle verdiği dünyevî ve uhrevî cezaları ifade eder. (İ.K.)

Su-i Kasd Bir kimsenin aleyhinde tertib alma.

Adam öldürmeğe tertib alma.

Kötü kasd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.