Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU

KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 11/06/1985 - 85/9588

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/1984 - 3083

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 29/06/1985 - 18796

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, 1 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3083 Sayılı Sulama

Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygulanması ile ilgili

hususları düzenler.

Tanımlar

Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen,

1) Kanun: 22 Kasım 1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair

Tarım Reformu Kanunu,

2) Bakanlık: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu, Tarım Orman ve Köyişleri

Bakanlığını,

3) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

4) Bölge Müdürlüğü: Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünü,

5) Bağ, Bahçe ve Ağaçlık Arazi: Uygulama tarihinde dönümden en az, 6831 Sayılı Orman

Kanununa göre Yapılacak Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin

Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te cinsi ve sayısı yazılı ağaç, ocak, kök veya fidan

bulunacak şekilde kültüre tabi tutulmuş arazileri,

6) Proje Alanı: Bir projenin uygulanacağı sınırlar içerisinde kalan alanı,

7) Az Topraklı Çiftçi Ailesi: Dağıtım normundan daha az toprağa sahip bulunan çiftçi ailesini,

8) Köy Gelişme Alanı: Mevcut köylerin iskan yönünden geliştirilme alanlarını,

9) Yeni Köy Yerleşme Alanı: Kurulması planlanan yeni iskan alanlarını,

10) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde, biçmeye elverişli

yem üreten ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan ve özel mülkiyette olmayan araziyi,

11) Mera: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanlarını

otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,

12) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanları ile

birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için

tahsis edilen araziyi,

13) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken hayvanlarını kış

mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,

14) Fon: Tarım Reformu Fonunu,

15) Banka: T.C. Ziraat Bankasını,

16) (Değişik bent: 14/05/2001 - 2001/2505 S.Yön./1. md.)(*)(**) Tarımsal Arazi Kullanım

Planlaması: Uygulama alanlarında ülkesel ve bölgesel planlara uygun olarak çevre

kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak için toprak, su, iklim ve çevre verileri ile

tarımsal üretim ve tarımsal potansiyel dikkate alınarak hazırlanan tarımsal alan ile tarım dışı

alanların belirlendiği planlardır.

ifade eder.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve 24447 sayılı

R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen bend için Tarihçeye bakınız.

(**) Bu değişiklik, 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve

24447 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince, 02/05/2001 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve 24447

sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen bend metni:

16) (Ek bent: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./1. md.) Arazi Kullanım Planı : Ülkesel

ve bölgesel diğer planlara uygun olarak çevre kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak

için belediye mücavir alanları ile turizm alan ve merkezleri dışında kalan arazide, tarımsal

üretim, sanayii, rekreasyon, şehirsel yerleşim, turizm gibi araziye yönelik kullanım talepleri

ile, toprak, su, iklim ve çevre karakterlerinin göz önünde bulundurularak, değerlendirilmesi ve

birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen rasyonel arazi kullanım planını,

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Kanunun 25 inci maddesi, bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

Uygulama Bölgesinin İlanı

Madde 4 - Kanunda tesbit edilen amaçların gerçekleştirilmesinde önceliği bulunan yerler,

Genel Müdürlükçe Bakanlık Makamına sunulur.

Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilan edilmesinde fayda görülmesi halinde,

karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilir. Bakanlar Kurulunca, teklifin uygun

görülmesi halinde de bu yerler uygulama bölgesi olarak ilan edilir.

Bir yerin Kanunun 1 inci maddesinin g fıkrası sebebiyle uygulama alanı olarak tesbiti

gerektiğinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşü alınır.

Bakanlar Kurulu Kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından Kamu Yararı Kararı

sayılır. Bu Karar Resmi Gazetede, yayımlanır.

(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./2. md.)(*) Uygulama bölgesi olarak belirlenen

yerlere ait 1/5000 ölçekli güncelleştirilmiş standart topografik kadastral haritalar, bu haritalar

yoksa güncelleştirilmiş mevcut kadastral haritalar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

temin edilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulama alanının etüdü yapılarak arazi

kullanma kabiliyet sınıfları tespit edilir ve temin edilen haritalara işlenir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 2. maddesi ile değiştirilen fıkra

için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 2. maddesi ile değiştirilen

fıkra metni:

Uygulama bölgesi olarak belirlenen yerlere ait Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğünden temin edilecek olan 1/5000 ölçekli standart topoğrafik kadastral haritalar,

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, toprak etüt

raporları ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarını, Genel Müdürlük ile müştereken belirlenecek

süre içerisinde tesbit eder ve standart topoğrafik kadastral haritalara işlenmiş olarak iade eder.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Temliki Tasarrufların Durdurulması

Madde 5 - Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımı

tarihinden itibaren, beş yıl süre ile gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazilerin

mülkiyet ve zilyetliği, devir, temlik ve ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Sulama

alanlarında sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar ilave kısıtlama süresi de

beş yılı aşamaz.

Kısıtlamalar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımı ile birlikte uygulama

bölgesindeki Tapu Sicil Muhafızlıkları tarafından tapu siciline resen şerh edilir.

Kısıtlama Süresi İçinde Satış İzni

Madde 6 - Kısıtlama süresi içinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri satmak isteyen gerçek

ve özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatları halinde, Bölge Müdürlüğü altmış gün içinde

bunların kamulaştırılmasına lüzum görüp görmediğini ilgilisine bildirir. Arazinin

kamulaştırılmasına lüzum görülmediği takdirde, dağıtım normundan daha büyük parsellerin,

bölge için tesbit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha

küçük parsellerin ise hiçbir şekilde bölünmeme şartı ile satışına izin verilir.

Kısıtlama süresi içinde diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak kamulaştırmalarda birinci fıkra

hükümleri uygulanmaz.

Belgelerin Temini

Madde 7 - Uygulama bölgesinin ilanından itibaren bölgenin tapu kayıtları veya tapu tesbit

tutanakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, sulama projesi içindeki sulanan yerler

tapulama paftalarına işlenmiş olarak ilgisine göre Devlet Su İşleri veya Köy Hizmetleri Genel

Müdürlüklerince, Hazine arazisi ile ilgili tahsis ve kiralama işlemleri hakkındaki gerekli bilgi

ve belgeler ise Maliye ve Gümrük Bakanlığınca altmış gün içinde Genel Müdürlüğe verilir.

Arazi Bildirimi

Madde 8 - Uygulama bölgesinin ilan edilmesinden itibaren üç ay içinde arazi malikleri,

müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette temsilci, hissedarlardan herhangi biri veya tamamı,

velayet ve vesayet altındakiler için kanuni temsilcileri, tüzel kişiler için temsile yetkili olanlar,

mülkiyeti ihtilaflı arazide hak iddiasında bulunanların herbiri, uygulama alanı içinde bulunan

arazilerini, matbu bildirim formlarında göstermek ve bu formları, ilgili Bölge Müdürlüğüne

vermek veya göndermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı

Arazi Varlığının Hesabı

Madde 9 - Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin arazi varlığı, kişilerin uygulama

bölgesindeki tapulu arazisine, tapulamanın henüz sonuçlanmamış olduğu hallerde askı süresi

bitmiş tapulama tesbit tutanaklarında belirtilen arazisi ile iştirak halinde ve müşterek mülkiyet

durumundaki hissesine düşen arazi miktarı ilave edilmek suretiyle bulunur.

Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı ve Kamulaştırma

Madde 10 - Uygulama bölgesinde, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin bağ, bahçe ve

ağaçlık arazisi ile örnek işletmesi hariç mülkiyetinde bulunan tarım topraklarından, dağıtım

normunun on katını aşan veya Bakanlar Kurulunca arttırılan miktarlardan fazla olan kısmı ile

varsa üzerindeki tarımsal yapı ve tesisler, bedelleri nakden ve peşin ödenmek suretiyle Genel

Müdürlük tarafından kamulaştırılır ve geri kalan kısmı kendilerine bırakılır.

Bakanlar Kurulunca Kanunun birinci maddesinin (g) bendine göre uygulama alanı olarak ilan

edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer gayrimenkullerin tamamı

kamulaştırılabilir.

Sahibine bırakılacak arazi miktarının hesabında, arazinin bir kısmı sulu, bir kısmı kuru ise,

ayni zirai işletme gelirinin sağlanabilmesi için arazi sınıfları da dikkate alınmak suretiyle sulu

arazi kuru araziye tahvil edilir.

Toprak Seçimi

Madde 11 - Sahibine bırakılacak toprak, mümkün olduğu kadar toplu halde ve işletmeyle

ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli biçimde, malik veya kanuni temsilcisi

tarafından seçilir.

Seçim hakkı, toprakların düzenli biçimde dağıtılmasını ve verimli şekilde işletilmesini

engelleyecek tarzda kullanılamaz.

Seçim hakkı, malik veya kanuni temsilcisi bulunamaz veya Bölge Müdürlüğünün talebinden

itibaren otuz gün içinde birinci fıkra uyarınca kullanılamaz veya ikinci fıkra uyarınca yerinde

kullanılmaz ise, seçim, bu madde esaslarına göre Bölge Müdürlüğünce yerine getirilir.

Müşterek Mülkiyette Hissenin Kamulaştırılması, Taksim ve İfrazı

Madde 12 - Bölge Müdürlüğü, kamulaştırılacak hisse oranını önceden tesbit ederek, durumu

müşterek maliklere bildirir. Müşterek maliklerin otuz gün içinde muvafakatlarını bildirmeleri

halinde, kamulaştırılmasına karar verilen hisse miktarı, ifraz krokisi de hazırlanarak

kamulaştırma kararı ile birlikte müşterek maliklere bildirilir ve tapuya tescil için gönderilir.

Hazırlık Dosyası

Madde 13 - Bölge Müdürlüğü, kamulaştırmaya muhatap olacak her şahsa ait taşınmaz

malların tapu kayıtlarını, kamulaştırılacak ve sahibine bırakılacak arazi miktarlarını, mal

sahiplerinin kanuni ikametgah ve adresini, aile nüfus listesini, vergi beyanı ve vergi

değerlerini, beyan bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir değerlerini, tarımsal

gelirin hesaplanmasında kullanılacak değerleri, toprak sınıflarını ve devletçe sulanan arazinin

sınırlarını, toprak seçimini gösteren bilgi ve belgeleri de ihtiva eden bir hazırlık dosyası

tanzim eder.

Bedel Takdir Komisyonu

Madde 14 - Bedel Takdir Komisyonu, üçü Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden

teşekkül eder. Diğer iki üye mahallin en büyük mülki amirince seçilir. Seçim sırasında yedek

üyeler de ayni usullerle belirlenir.

Uygulama alanındaki iş durumuna göre birden fazla bedel takdir komisyonu kurulabilir.

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Komisyon üyeleri göreve başlamadan önce Sulh Hukuk Mahkemesinde yemin ederler.

Bedel Takdir Komisyonlarının görevi, kamulaştırılarak arazi ile varsa üzerindeki zirai yapı ve

tesislerin bedelini tesbit etmektir.

Komisyonlar, görevlerinin gerektirdiği her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden istemeye yetkilidir.

Komisyon, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Kararları çoğunlukla alır. Kararlar komisyon

başkan ve üyelerince imza edilir. Karşı görüşte bulunan üye, karşı oy sebebini yazıp, kararı

imzalamak zorundadır.

Komisyon üyeleri Bölge Müdürlüğünce yapılacak tebligat üzerine çalışmalara başlar.

Faaliyetlerini, Bölge Müdürlüğünce tesbit edilen önceliklere göre yürütür.

Bedel takdir komisyonları, uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılacak malın

cinsine göre bilirkişilerden görüş alabilir.

Kamulaştırılacak gayrimenkullerin sahipleri ile bunların usul ve füruu, karı-koca veya üçüncü

derece dahil kan ve sıhri hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş bildiremez.

Bedel takdir komisyonunun başkan ve üyelerinin ücretleri, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek

esaslar dahilinde Fon’dan karşılanır.

Bedel Takdiri

Madde 15 - Bölge Müdürlüğü bedel takdiri yapılacak arazi ve şahıslarla ilgili dosyaları

komisyona gönderir.

Bölge Müdürlüğünün tebligatı ile çalışmaya başlayan Bedel Takdir Komisyonu, bedelin

takdir edileceği günü tesbit eder, bunu ilgililere ve bilgisine başvuracağı bilirkişiye de bildirir.

Bedel Takdir Komisyonu, tespit edilen günde kamulaştırılacak arazinin bulunduğu yere

giderek, araştırmasını yapar. Hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz malın rayiç

bedelini tesbit eder ve raporunu tesbit tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bölge

Müdürlüğüne verir.

Kamulaştırma Kararı

Madde 16 - Kamulaştırma kararı, Bölge Müdürünün başkanlığında, Kamulaştırma -

Toplulaştırma ve Dağıtım Şubesi Müdürü ile ilgili uzmandan müteşekkil üç kişilik bir heyet

tarafından alınır.

Kamulaştırma kararı, Genel Müdürün veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile kesinleşir.

Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi

Madde 17 - Kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına bankaya yatırılır. Ancak,

kamulaştırma konusu olan taşınmaz malın aynının ihtilaflı olması halinde, bedelin

ödenebilmesi için hak sahibinin kamulaştırılan taşınmaz malın maliki olduğunu

belgelendirmesi gerekir.

Tescil ve Tahliye

Madde 18 - Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli yargıya başvurulmadığı

veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlanmasına rağmen, taşınmaz mal sahibinin

ferağ vermemesi halinde, Bölge Müdürlüğü, takdir edilen ve arttırılan bedelin tamamının

bankaya yatırıldığına dair makbuz ve diğer belgelerin örnekleriyle birlikte, kamulaştırılan

taşınmaz malın Hazine adına tesciline karar verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine

müracaat eder.

Taşınmaz malın Hazine adına tesciline karar verilmesi halinde, kararın tapu sicil

muhafızlığına tebliği ve tescil işlemleri Bölge Müdürlüğünce takip edilir.

Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki ihtilaflarda Genel Müdürlüğe husumet

düşmez. Mülkiyetin kişiler arasında ihtilaflı olması taşınmazın idare adına tesciline engel

değildir.

Kamulaştırılan taşınmaz mal, tapuya tescil edildikten sonra, Bölge Müdürlüğünce arazinin

tahliyesi için ilgililere tebligat yapılır. Bu tebligata rağmen, arazi rızaen tahliye edilmezse

Bölge Müdürlüğü, o mahaldeki icra memurluğuna müracaat ederek araziyi tahliye ettirir.

Arazi ekili ise, tahliye hasat sonuna bırakılır. İtiraz ve şikayetler tahliyeyi durdurmaz ve

mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmez.

Yabancı Uyruklular

Madde 19 - Yabancı uyruklulara ait taşınmazların kamulaştırılmasına Bakanlar Kurulunca

karar verilir, Kamulaştırma halinde bedelin tesbiti ve ödenmesi mütekabiliyet esasları

dahilinde yapılır. Genel Müdürlük, Bakanlar Kurulu Kararında tesbit edilecek esaslara göre

işlemleri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Toplulaştırma ve Arazi Değişimi

Toplulaştırma

Madde 20 - Toplulaştırma, uygulama alanında ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde

parçalı ve hisseli arazinin birleştirilmesi ve bu amaçla kamulaştırma, az topraklı veya

topraksız çiftçinin topraklandırılması, sahibine bırakılacak arazinin belirlenmesi, köy gelişme

ve yeni köy yerleşme alanlarına yer ayrılması gibi arazi düzenlemesine dair diğer hususları

kapsar.

Toplulaştırmanın uygulanacağı yerler, teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki faydalar

gözönünde bulundurularak Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile

belirlenir.

Toplulaştırma İsteğinin Tespiti

Madde 21 - Toplulaştırma yapılması uygun görülen yerler, Bölge Müdürlüğünce alışılmış

usullerle ilgililere ilan edilir.

Toplulaştırmanın yapılacağı proje alanındaki arazinin, yarısından çoğuna malik bulunan ve

sayıca maliklerin üçte ikisini teşkil eden arazi sahibi çiftçilerin muvafakatı ile isteğe bağlı

toplulaştırma yapılır. Bu karar, proje alanındaki bütün malikleri bağlar.

Zorunlu Toplulaştırma

Madde 22 - Toplulaştırma yapılması uygun görülen yerlerde, arazi malikleri ve bunların sahip

oldukları arazi miktarına ait çifte ekseriyetin sağlanamaması halinde Bölge Müdürlüğünün

teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu toplulaştırma yapılabilir.

Toplulaştırmanın İlanı ve Proje Hazırlığı

Madde 23 - Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerler, sınırları da belirtilmek suretiyle

Bölge Müdürlüğünce alışılmış usullerle mahallinde ilan edilir.

Ayrıca, Toplulaştırmanın yapılacağı yerler, mahallin en büyük mülki amirine de bildirilir.

Toplulaştırma projeleri teknik talimatla belirtilen esaslara göre hazırlanır ve Bölge

Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Tapu Siciline Şerh Verilmesi

Madde 24 - Toplulaştırmanın uygulanacağı proje alanında bulunan parseller, tapu kütüğüne

şerh verilmesi için Bölge Müdürlüğünce mahalli tapu sicil muhafızlığına bildirilir.

Şerh tarihinden sonra araziyi devralan veya üzerinde bir hak iddia eden kimse, eski malikin

yükümlülüklerini aynen kabul etmiş sayılır.

Derecelendirme Komisyonunun Seçimi

Madde 25 - Proje alanlarında derecelendirme komisyonu, biri başkan olmak üzere beş üyeden

oluşur. Komisyonun başkanı Genel Müdürlükçe tesbit edilir.

Ayrıca, Bölge Müdürlüğünce komisyonda biri toprak etüd ve araştırma işlerinde tecrübeli

Ziraat Mühendisi olmak üzere iki üye görevlendirilir.

Köylerde Köy muhtarı veya temsilcisi, beldelerde Belediye Başkanı veya temsilcisi

komisyonun tabii üyesidir.

(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./3. md.)(*) Proje alanındaki arazi sahipleri,

Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde Komisyona kendi aralarından bir asıl ve iki

yedek üye seçerler. Ancak parsellerin tamamı Hazineye ait veya davalı olduğu için malikleri

belli olmadığı durumlarda; bu parsellerin bulunduğu alanda arazi maliki asil ve yedek üye

seçimi yapılmaz. Bu yerlerde Derecelendirme Komisyonu diğer üyeler ile çalışmalarını

sürdürür.

Derecelendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen fıkra

için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen

fıkra metni:

Proje alanındaki arazi sahipleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde

komisyona kendi aralarından bir asil ve iki yedek üye seçerler.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Derecelendirme ve Derecelendirmenin İlanı

Madde 26 - Derecelendirmede denkliğin nasıl yapılacağı ve derecelerin birbirine tahvillerinin

nasıl sağlanacağı teknik talimatla belirlenir.

Derecelendirme komisyonu tarafından hazırlanan derecelendirme haritası, mülkiyet listeleri

ve derecelerin birbiriyle denkliğini gösteren tablo, muhtarlık veya belediyede herkesin

görebileceği yere onbeş gün süreyle asılarak ilan olunur. Harita, liste ve tablonun ilanı ve

ilandan indirilmesi bir tutanakla belgelendirilir.

Toplulaştırmaya konu olan malikler, derecelendirme haritası, liste ve tabloya itirazlarını, ilan

gününden başlayarak yirmi gün içinde derecelendirme komisyonu başkanlığına yazılı olarak

yapabilirler. Bu müddet içinde itiraz etmeyenler derecelendirmeyi kabul etmiş sayılır.

Komisyon, yapılan itirazları inceler ve en geç onbeç gün içinde karara bağlar. Karar ilgililere

yazılı olarak ilan edilir.

İlgililer, bu karara karşı ilan tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Bölge Müdürlüğü

kanalıyla Genel Müdürlüğe itiraz edebilirler. Genel Müdürlüğün otuz gün içinde vereceği

karar üzerine derecelendirme kesinleşmiş olur. Bu karar ilgililere aynı şekilde ilan edilir.

Alınacak Tedbirler

Madde 27 - Proje alanında uygulamaya başlamak için hasat zamanı dikkate alınarak ekilecek

ürün çeşitleri, köy ihtiyar heyetiyle birlikte tespit edilir. Aynı maksatla gerekli diğer

tedbirlerle ilgili kararlar alınır. Bu kararlara uymayanlar, herhangi bir zarar iddiasıyla,

tazminat talebinde bulunamazlar.

Toplulaştırma ilanından sonra proje alanında sabit tesis yapılamaz. Proje planlaması ve

uygulaması esnasında izinsiz olarak yapılan sabit tesisler, dikkate alınmaz ve ihtilaf halinde

bunlar tazminat konusu olamaz.

Uygulama ve Tescil

Madde 28 - Proje, zemine uygulandıktan sonra, zemindeki işaretlerin korunması için gerekli

tedbirler Bölge Müdürlüğünce alınır.

Eski ve yeni mülkiyet listeleri ile uygulanan tasarruf krokisi, tapu tesciline esas olacak rölove

ölçümleri yapılmak üzere mahalli Tapu Sicil Muhafızlıklarına gönderilir.

Rölöve ölçümleri sonunda, projeye göre tahsis edilen ve zeminde tespit edilen parsellerin

yüzölçümünde farklılık görülürse, fazla miktar için malik borçlandırılır, eksik miktar için

kamulaştırılmış gibi işlem yapılır.

Tahsis edilen parseller, malikleri adına tapuya resen tescil edilir ve eski kütük sayfaları

kapatılır. Eski sayfalarda kayıtlı bütün hak ve mükellefiyetler yeni sayfalara aktarılır.

Proje uygulamasına başlanıldıktan sonra uyuşmazlıkların çözüme bağlanması halinde, haklı

çıkan tarafa projenin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla mevcutsa arazi aynen iade edilir.

Aynen iadenin mümkün olmaması veya eşdeğer arazi verilememesi halinde, haklı çıkan tarafa

bu Yönetmelik hükümlerine göre kamulaştırma bedeli ödenir.

Proje alanında eski ve yeni durumu belirten mülkiyet listeleri Bölge Müdürlüğünce, ayrıca

ilgili vergi dairelerine gönderilir.

Arazinin Değiştirilmesi

Madde 29 - Teknik, ekonomik, hukuki zorunluluklar nedeniyle, Genel Müdürlük tarafından

lüzum görülmesi halinde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi, sahiplerinin muvafakatı ile

Kanunun birinci maddesinin (g) bendine göre uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerde ise,

herhangi bir muvafakat aranmaksızın Genel Müdürlük emrine geçen eşdeğer arazi ile

değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Toprak Dağıtımı

Toprak Büyüklüğünün Tesbiti

Madde 30 - Genel Müdürlük ilgili kamu kuruluşlarından sağlayacağı bilgilerden de

yararlanarak, sulu ve kuru şartlarda geriye doğru dört yıllık ekiliş ortalamalarını almak

suretiyle, ortalama ekiliş oranlarını tesbit eder. Tesbit edilen ortalama ekiliş oranlarından, bu

işletmelerin, bir dönümüne isabet eden ortalama tarımsal işletme gelirleri bulunur.

1984 yılı toptan eşya fiyatları endekslerine göre, bir milyon lira olarak tesbit edilen tarımsal

işletme geliri, işletmelerin kuru ve sulu şartlar için bulunan, bir dönümünün ortalama tarımsal

işletme gelirine bölünerek, uygulama alanındaki III üncü sınıf topraklarda gerekli sulu ve kuru

arazi büyüklükleri bulunur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre bulunacak III üncü sınıf toprak büyüklüğü toprak

dağıtımında esas alınır.

(Ek fıkra: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./4. md.) İmar, ihya ve ıslah sonucu tarıma

kazandırılacak veya topografya, toprak, iklim gibi etmenler nedeniyle ekonomik verimi

yüksek özel bitki plantasyonu veya özel üretim yapılacak alanlarda arazi kullanım kabiliyeti

sınıflaması yerine özel üretim veya potansiyel verimlilik kriterlerinin dikkate alındığı bir

sınıflama, Genel Müdürlükçe kurulacak bir komisyon tarafından yapılır. Bu tür alanların

dağıtımında bu sınıflama esas alınır. Bu sınıflamaya ilişkin detaylar teknik talimatla

düzenlenir. Özel sınıflamanın uygulanacağı alanlarda birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre

dağıtım normu hesaplanır.

Toprak Normunun İlanı

Madde 31 - Genel Müdürlükçe uygulama bölgeleri için 30 uncu madde gereğince hesaplanan,

kuru ve sulu toprak büyüklükleri, Bakanlık Makamına sunulur, Bakanlıkça, toprak

büyüklüklerinin uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilir.

Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı "Dağıtılacak Toprak Normu" olarak Resmi Gazete’de

yayımlanır.

Tarım Topraklarının Tahvili

Madde 32 - Üçüncü sınıf tarım topraklarının, diğer toprak sınıflarına tahvillerinde aşağıdaki

katsayılar kullanılır.

III. Sınıftaki Toprakların

Toprak Sınıfı Diğer Sınıflara Tahvil Katsayısı

I 0.707

II 0.816

III 1.000

IV 1.414

Arazinin bir kısmı kuru, bir kısmı sulu ise, yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre tesbit edilen

sulu ve kuru toprak büyüklüklerinin oranları dikkate alınarak sulu ve kuru arazinin

birbirlerine tahvili yapılır.

Dağıtım İlanı

Madde 33 - Genel Müdürlüğün emrine geçen arazinin hak sahibi çiftçilere yönetmelik

hükümlerine göre dağıtılacağı, köy veya belde halkına mahallinde alışılmış usullerle ilan

edilir. Bu ilanın bir sureti mahalli mülki amirlik ve diğer sureti de Bölge Müdürlüğü

binalarına asılarak altmış gün süre ile ilan edilir.

İlanlarda, dağıtımın yapılacağı köy veya belde, toprak talebinde bulunulacak sürenin

başlangıç ve bitiş günleri, beyannamelerin temin edileceği yer ve başvurulacak merci,

doldurulacak beyanname ekinde istenilen belgeler ile süresinde talepte bulunmayanların

toprak dağıtımından yararlanamayacakları belirtilir.

Toprak Talebi

Madde 34 - Toprak dağıtımından yararlanmak isteyenlerle zorunlu hallerde bunların kanuni

ve iradi mümessilleri, uygulama bölgesi içinde ve dışındaki kendisinin ve aile fertlerinin

malik veya zilyed oldukları arazi varlıklarını toprak istek beyannamesinde göstermek

suretiyle, toprak dağıtım ilanında belirtilen altmış günlük süre içinde bizzat veya P.T.T.

aracılığı ile talepte bulunabilirler.

Bu süre içinde talepte bulunmamış olanlar toprak dağıtımından yararlanamazlar.

Hak Sahipliği Tesbit Komisyonu

Madde 35 - Dağıtımda hak sahiplerinin tesbiti işlemleri Bölge Müdürlüğü elemanları

arasından seçilen bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan bir komisyon

marifetiyle yürütülür. Komisyon, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Şubesi

Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile kurulur.

Komisyon, gerekirse, arazi istek beyannameleri ve ilgili belgelerin gerçeğe uygun olup

olmadıklarını, mahalli bilirkişi veya köy ihtiyar heyeti ile de müştereken inceleyebilir.

Hak Sahipliğinin Tesbitinde Aranacak Şartlar

Madde 36 - Dağıtımda toprak, toprağı kendisinin işleyeceğini ve çiftçilik yapacağını taahhüt

eden ve aşağıdaki şartları taşıyan kişilere verilir:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) (Değişik bent: 01/11/1996 - 96/8712 K.) Mümeyyiz olmak,

c) Aile reisi olmak,

d) (Değişik bent: 01/11/1996 - 96/8712 K.) Toprak dağıtılacak yerde ikamet ediyor olmak,

e) (Değişik bent: 01/11/1996 - 96/8712 K.) Bedeni noksanlığı bulunanlar ile 65 yaş üzerinde

olanların, çiftçilik yapmaya mani halinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) (Değişik bent: 01/11/1996 - 96/8712 K.) Uygulama alanı ilan edilmeden önce Devletçe

verilen arazi ile uygulama alanı ilan edildikten sonra sahibi olduğu araziyi satmak, hibe etmek

vb. herhangi bir sebeple elden çıkarmamış olmak,

g) (Değişik bent: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./5. md.)(*) Kendisi, eşi ve reşit olmayan

çocuklarının toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında olmak,

h) Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

ı) (Ek bent: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./5. md.) Geçimini çiftçilik yaparak sağlamak ve

tarımda sigortalılık dışında Devlete ait bir sosyal güvenlik kuruluşunun mensubu olmamak.

Ancak, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden uygulama bölgelerine naklen iskan edilenlerde (h)

bendi hariç herhangi bir şart aranmaz.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 5. maddesi ile (g) bendi için

Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 5. maddesi ile (g) bendi:

g) Kendisine ait toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında olmak,

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Toprak Dağıtımında Hak Sahipliği Sırası

Madde 37 - Toprak dağıtımında;

a) Sahip olunan arazi miktarı,

b) Tahsil durumu,

c) Zirai eğitim,

d) Yaş durumu,

e) Medeni hali ve çocuk sayısı,

f) Bölgede oturma süresi,

g) Bölgede oturacak konutunun bulunması,

h) Üretim araçlarına sahip olması,

ı) Müstakil işletme kurabilme şartlarına sahip olması,

gibi hususlar ile uygulama bölgesinin şartları da dikkate alınarak teknik talimatla belirlenecek

puanlama sistemine göre hak sahipliği sırası tesbit edilir. (Mülga cümle: 20/05/2002 -

2002/4223 S.Yön./1. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) Burada yer alan "Az topraklı ve topraksız çiftçilerin öncelik sıralamaları ayrı ayrı

yapılır." şeklindeki cümle, 20/05/2002 kabul tarihli, 26/06/2002 tarih ve 24797 Sayılı R.G.de

yayımlanan 2002/4223 karar sayılı Yönetmeliğin 1. maddesi ile madde metninden

çıkartılmıştır.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Hak Sahipliği Listesi

Madde 38 - Hak sahipliği tesbit komisyonu, verilen beyanname ve belgelerin gerçeğe uygun

olup olmadıklarını inceleyerek yapacağı değerlendirmeye göre geçici hak sahibi listesini

hazırlar ve bu listeyi köy veya beldede onbeş gün süre ile askıya çıkartır.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar, komisyonca değerlendirilerek geçici hak sahipliği

listesinde, gerekli değişiklikler yapılır.

Genel Müdürlük, bölgenin özelliği ve güvenliği açısından, ilgili güvenlik kuruluşlarının

görüşünü alarak, bu listede değişiklik yapmaya yetkilidir.

Kesinleşen liste, mahallinde alışılmış usullerle ilan edilir. Bu ilanda, hak sahiplerinin öncelik

sırası, kimliği, arazi varlığı ve III üncü sınıfa tahvil edilmiş miktarı ile verilmesi gereken arazi

miktarı belirtilir.

Kesinleşen listelere yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Ancak gerçeğe aykırı bilgi ve

belgelerle hak sahibi olanlar, gerçeğin anlaşılması halinde, uygulamanın hangi safhasında

olursa olsun hak sahipliğinden düşürülür.

Bunların yerine, hak sahipliği listesinde yer alan yedekler, sırasıyla getirilir.

Toprak Dağıtımı Bedel Takdir Komisyonu ve Bedelin Tesbiti

Madde 39 - Dağıtılacak tarım topraklarının rayiç bedellerini tesbit etmek üzere Bölge

Müdürlüğünce üç kişiden teşekkül eden yeteri kadar komisyon kurulur.

Komisyonca tesbit edilen rayiç bedel Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

Uygulama

Madde 40 - Tesbit edilen hak sahibi listesindeki çiftçiler, Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve

Genel Müdürlükçe onaylanan dağıtım projelerine göre topraklandırılır. Bunların

borçlandırılmaları ve dağıtılan toprakların adlarına tescil işlemleri bu Yönetmelik

hükümlerine göre Bölge Müdürlüğünce sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM : Köy Gelişme ve Yeni Köy Yerleşme Yerleri

Yer Seçimi

Madde 41 - Uygulama bölgesinde, Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalara göre, Genel

Müdürlükçe uygun görülen yerlerde, köy gelişme ve yeni köy yerleşme yerleri seçilir.

Seçilen yeni köy yerleşme yerlerinin kurulması veya mevcut köyler ile köyaltı yerleşme

birimlerinin birleştirilmesi ilgili kuruluşların da görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar

Kurulunun Kararı ile olur.

(Ek fıkra: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./6. md.)Tarım Reformu uygulama alanlarında köy

gelişme ve yeni köy yerleşme yerlerinin alt yapı hizmetlerini Tarım Reformu Genel

Müdürlüğü yapar veya yaptırır.

Arsa Bedel Takdir Komisyonu

Madde 42 - Köy imar planları içindeki arsaların rayiç bedelleri, Bölge Müdürlüğünce kurulan

üç kişilik komisyonlar marifetiyle tesbit edilir.

Arsa Tahsisi

Madde 43 - Bakanlar Kurulunca uygulama alanına yerleştirilmesi kararlaştırılanlarla kanuna

göre topraklandırılanlardan, konut veya yeni zirai yapı ve tesis kurmak isteyenlere arsa tahsisi

yapılabilir.

Tahsis Usulleri

Madde 44 - Köy gelişme ve yeni köy yerleşme alanlarının imar planları ile arsaların

bedellerini gösterir liste, Bölge Müdürlüğünce onbeş gün müddetle ilgili köy veya köylerde

alışılmış usullerle ilan edilir.

Arsaların tahsisi, ilan süresi içinde hak sahipleri kendi aralarında anlaşarak müracaat ettikleri

takdirde bu anlaşmaya uygun olarak, anlaşma sağlanamadığı takdirde ilan süresinin bitiminde

Bölge Müdürlüğünce kura usulü ile yapılır.

Kura çekiminden itibaren on gün içinde müşterek dilekçe ile müracaat edenlerin parselleri,

karşılıklı olarak değiştirilebilir.

Arsa tahsisinin kesinleşmesinden sonra ilgililer bu yönetmelik hükümlerine göre

borçlandırılarak, arsaların adlarına tescilleri sağlanır.

Arsa Satışı

Madde 45 - Tahsis fazlası arsalar, reşit ve mümeyyiz T.C. Vatandaşlarına, Kanunun 24 üncü

maddesinde yazılı suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı ile 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunun hükümlerine göre satılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM : Borçlandırma ve Borç Tasfiyesi

Borçlandırma

Madde 46 - Bu yönetmelik hükümlerine göre topraklandırılanlar ile yerleşime tabi tutulanlar,

mülkiyetini iktisap edecekleri tarım toprakları ile varsa üzerindeki yapı ve tesisleri, tahsis

edilen arsaları ve diğer gayrimenkulleri tesbit edilen bedeller üzerinden Genel Müdürlüğe

karşı borçlanırlar. Bölge Müdürlüğü, ilgililere, borç senetlerini imzalamaları ve borçlanma ile

ilgili diğer işlemleri, bizzat veya vekilleri tarafından tamamlamaları için bir aylık süre tanır ve

bunu alışılmış usullerle mahallinde ilan eder.

Bu süre içinde, belgelendirilmiş hastalık, tutukluluk, askere alınma gibi mazeretler dışında,

borçlandırılma işlemlerini tamamlayamayanlar bu haklarını kaybederler.

Tescil

Madde 47 - Borçluların, borç senetlerini imzalamalarını müteakip, dağıtılan topraklar ile varsa

üzerindeki yapı ve tesislerin, tahsis edilen arsaların ve diğer gayrimenkullerin hak sahipleri

adına tescilleri engeç bir ay içinde Bölge Müdürlüğünce, mahalli tapu sicil muhafızlığından

talep edilir.

Ödeme

Madde 48 - Borçlar, borçlandırma tarihinden sonra gelen dördüncü yılın Ocak ayını takip

eden ve Genel Müdürlük tarafından hasat dönemleri dikkate alınarak tesbit edilecek aylardan

başlamak üzere on yılda ve on eşit taksitte faizsiz olarak ödenir.

Dağıtılan Toprakların Geri Alınması

Madde 49 - Aşağıdaki hallerde dağıtılan topraklar, Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel

Müdürlüğün onayı ile geri alınır.

a) Topraklarını, askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli hastalık gibi geçerli bir mazereti

olmaksızın, aralıksız üç yıl süre ile kanunun öngördüğü şekilde verimli olarak işletmeyenler,

b) Borç ve kredi taksitlerini aralıksız üç yıl süre ile ödemeyenler,

c) Kendilerine toprak dağıtıldıktan sonra Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen suçların

herhangi birinden mahküm olanlar ile mahkum oldukları sonradan anlaşılanlar,

d) Dağıtılan toprakları, mirasçıların, mirasın açılmasından itibaren altı ay içinde kendi

aralarında aile ortaklığı şeklinde işletmedikleri veya rızaen kendi aralarında devir ve temlik

işlemlerini yapmadıkları anlaşılanlar,

e) Gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle, hak sahibi olduğu sonradan anlaşılanlar.

Geri alma kararı, ongün içinde ilgilisine ve mahalli tapu sicil muhafızlığına bildirilir. Kayıt,

tapu sicil muhafızlığınca, hiç bir hükme hacet kalmaksızın Hazine adına düzeltilir.

Tasfiye

Madde 50 - Çiftçilikten herhangi bir sebeble vazgeçmek istiyenler ile toplarının geri

alınmasına karar verilenlerin kalan borç senetleri kendilerine iade edilir.

Çiftçi tarafından yapılmış zaruri ve faydalı tesis ve diğer gayrimenkullerin rayiç bedelleri,

sahibine ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM : Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması(*)(**)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) "Çayır, Mera, Yaylak, Kışlak ve Otlakların Tesbit ve Tahsisi" olan bölüm başlığı,

02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile "Arazi Kullanım Planı"

şekilde, 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve 24447 sayılı

R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi ile de "Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması"

şeklinde değiştirilmiştir.

(**) Bu değişiklik, 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve

24447 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince, 02/05/2001 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Tespiti(*)(**)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) "Tesbit ve Tahsis Komisyonu" olan madde başlığı, 02/05/2001 tarih ve 2000/1860

sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile "Arazi Kullanım Planının Tespiti" şekilde, 14/05/2001

karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve 24447 sayılı R.G.'de yayımlanan

yönetmeliğin 3. maddesi ile de "Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Tespiti" şeklinde

değiştirilmiştir.

(**) Bu değişiklik, 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve

24447 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince, 02/05/2001 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Madde 51 - (Değişik madde: 14/05/2001 - 2001/2505 S.Yön./3. md.)(*)(**)

Tarımsal Arazi Kullanım Planı harita ve rapordan oluşur. Toprağın derinliği, eğimi, taşlılığı,

konumu gibi arazi faktörleri ile yapılacak tarımsal faaliyetlerin özellikleri göz önüne alınarak

tarımsal alanlar mevcut ve potansiyel arz eden tarımsal arazi kullanımları için ayrı ayrı

değerlendirilerek sonuç alternatifli olarak harita şeklinde verilir. Bu işlemler rapor kısmında

açıklanır. Değerlendirme sonucunda tarımsal faaliyetlere uygun olmayan alanlar tarım dışı

amaçla kullanılmak üzere haritada gösterilir.

Tarımsal Arazi Kullanım Planlamasının yapım ve uygulanmasına ilişkin işlemler teknik

talimatla düzenlenir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) Maddenin değişen metinleri için Tarihçeye bakınız.

(**) Bu değişiklik, 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve

24447 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince, 02/05/2001 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile değiştirilen

madde metni.

Madde 51 - Çayır, mera ve benzeri arazinin tesbiti ve tahsisi amacıyla Bölge

Müdürlüğünce kurulacak tesbit ve tahsis komisyonu, biri başkan olmak üzere, ikisi Ziraat

Mühendisi olan üç kişiden oluşur. Orman Bölgelerinde ise komisyonun ikinci üyesi, Orman

Genel Müdürlüğünün Bölgedeki Kuruluşunca seçilen Orman Mühendisidir. Üçüncü üye

mahallin en büyük mülki amirince ilgili köy muhtarları veya belediye başkanları arasından

seçilir.


2 - 14/05/2001 karar tarihli ve 2001/2505 karar sayılı, 29/06/2001 tarih ve 24447 sayılı

R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen madde metni:

Madde 51 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

Arazi Kullanım planlarının amacı, araziye yönelik kullanım talepleri dikkate alınarak,

arazilerin en uygun kullanım şekillerini alternatifleriyle birlikte sunmak suretiyle, arazi

kullanıcılar arasındaki talep ve menfaat çatışmalarından kaynaklanan problemleri asgariye

indirmek ve arazilerin özelliklerine uygun en ideal kullanım şekillerini belirlemektir.

Uygulayıcı kuruluş başta tarım dışı kullanım talepleri olmak üzere çeşitli arazi

kullanım şekillerinin toprağa yönelik isteklerini arazide arazi kullanım kabiliyeti veya diğer

sınıflamalar olmak üzere, iklim ve çevre özellikleri dikkate alınarak hangi arazinin, ne amaçla

kullanılması gerektiğini belirler. Bu çalışmada seçilen haritalama birimleri bütün arazi

kullanımları için ayrı ayrı test edilerek, en uygun arazi kullanım şekli ve alternatif kullanımlar

belirlenir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Tesbit ve Tahsis

Madde 52 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 52 - Komisyon, uygulama alanlarında köy veya belde halkının hayvan ihtiyacı

için münferiden veya müştereken kullanmaları amacıyla, Genel Müdürlük tasarrufuna geçen

tarım arazisinden arazi kullanma kabiliyetine, kadimden beri çayır, mera ve benzeri arazi

olarak kullanıp kullanılmadığına, iklim özelliklerine, bitki örtüsüne ve bir tahsis kararı

uyarınca köy veya belde halkına bırakılmış olup olmamasını göz önünde bulundurularak

uygun gördüğü yerleri çayır, mera ve benzeri arazi olarak tespit eder.

Tesbit ettiği bu yerler için, hazırlayacağı tahsis kararını, gerekçeli raporu ekleriyle

birlikte Bölge Müdürlüğüne sunar.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Tesbit ve Tahsis Kararı

Madde 53 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 53 - Tesbit ve tahsise ilişkin komisyon kararı ve gerekçeli raporu, bölge

müdürlüğünce incelenerek uygun görülmesi halinde Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Yararlanma Hakkı ve Kapsamı

Madde 54 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 54 - Çayır, mera ve benzeri araziden tahsis yapıldığı tarihte bulundukları köy,

köyler ve beldelerin sınırları içinde oturmakta olan çiftçi aileleri yararlanır. Yeni yerleşim

yerlerine iskan edilen çiftçi aileleri ile eskiden beri bu yerden istifade eden göçerler de bu

haktan yararlanır.

Başka yere yerleşme kastı ile köyü veya beldeyi terkeden çiftçi ailesi, yararlanma

hakkını kaybeder.

Köy veya beldeye çiftçilikle geçinmek için sonradan yerleşenlere, çayır, mera ve

benzeri arazinin otlatma ve barındırma gücünün artması ve yararlananların sayısının azalması

halinde, Bölge Müdürlüğünün onayına istinaden yararlanma hakkı tanınabilir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Yönetim Şekilleri

Madde 55 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 55 - Çayır, mera ve benzeri arazi, bir köy veya belde halkına tahsis edilmişse,

verilen görev ve yetkiler, muhtar ile köy ihtiyar heyeti veya belediye başkanı ile belediye

encümenince, birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse, bu birimlerin kendi

aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak Karma Kurullarınca yerine getirilir. Karma

Kurula mahallin en büyük mülki amiri başkanlık eder.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Tahsis Amacının Değiştirilmesi

Madde 56 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 56 - Tahsis amacı ilgili kuruluşca değiştirilmedikçe, çayır, mera ve benzeri

arazilerden bu yönetmelikte gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Islah, Bakım ve Geliştirme

Madde 57 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 57 - Çayır, mera ve benzeri arazinin ıslah, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili

köy veya belediyelerin başvurması üzerine veya doğrudan doğruya Bölge Müdürlüğünce

hazırlanır ve Genel Müdürlüğün onayına istinaden uygulanır.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Koruma

Madde 58 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 58 - Köy muhtarları ve belediye başkanları tahsis edilmiş olan çayır, mera ve

benzeri arazinin her türlü tecavüzden korunmasını, tahsis durumuna göre en iyi şekilde

kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve geliştirme projelerinde teklif edilen hususların yerine

getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

İnşaat Yasağı

Madde 59 - (Mülga madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./7. md.)(*)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 7. maddesi ile yürürlükten

kaldırılan madde metni:

Madde 59 - Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle, çayır, mera ve benzeri arazide

kullanma amacına uygun yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz edilecek yapılar ve

süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, ahır, ağıl ve benzeri

inşaat yapılamaz.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

DOKUZUNCU BÖLÜM : Kiralama

Kiralama

Madde 60 - Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçen arazi, dağıtım, toplulaştırma, tahsis,

değiştirme, iskan gibi işlemler tamamlanıncaya kadar, dağıtımda hak sahiplerinde aranacak

şartlara sahip çiftçilere, çiftçilik yapmak şartıyla kiralanabilir.

Kiralama çalışmaları, bölge müdürlüğünce yapılacak plan ve projelere ve Genel Müdürlükçe

tesbit edilecek esaslara göre kurulacak ve çalışacak kiralama komisyonlarınca yürütülür.

Kira Bedelinin Tesbiti ve Tahsili

Madde 61 - Rayiç kira bedeli, arazinin kuru veya sulu olmasına ve tarım toprağının sınıflarına

göre, Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğünün onayı ile belirlenir.

(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./8. md.)(*) Kira bedeli her yıl peşin olarak

tahsil edilir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 8. maddesi ile değiştirilen fıkra

için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 8. maddesi ile değiştirilen

fıkra metni:

İlk yılın kira bedeli, arazinin kiracıya tesliminden önce peşin olarak, sonraki yılların

kira bedelleri ise hasat mevsimi sonunda tahsil edilir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

Kiracılara Verilecek Arazi Miktarı ve Kiralama Süresi

Madde 62 - Kiracılara varsa kendi toprağı da dikkate alınarak, bölge için tesbit edilen dağıtım

normu kadar toprak kiralanır.

Uygulama bölgesinde kiraya verilecek arazi, kiracı sayısına göre ihtiyaçtan fazla ise, bölge

müdürlüğünün onayı ile arazi normu artırılarak mevcut çiftçilere kiralanabileceği gibi,

mücavir köylerde bulunan az topraklı veya topraksız çiftçilere de kiralanabilir.

Bu şartlarda da arazi artar ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya

verilebilir.

Kira sözleşmeleri dört yıla kadar yapılabilir. Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün onayı ile

her kira döneminin sonunda, fesih hakkı saklı kalmak üzere kira sözleşmelerini uzatmaya

yetkilidir.

Kiracının Yükümlülükleri

Madde 63 - Kiracı, izinsiz olarak arazi üzerinde sabit tesis kuramaz. Kiraladığı araziyi hiç bir

şekilde tamamen veya kısmen başkasına kiralayamaz veya ortağa veremez.

İdarenin Sözleşmeyi Fesih Hakkı

Madde 64 - Bölge Müdürlüğü,

a) Kira bedelinin ödenmesinde; uzun süreli hastalık, tabii afetler, askerlik gibi sebeplerle

gecikme olması ve bölge müdürlüğünce tanınan otuz günlük süre içinde ödeme yapılmaması,

b) Kiracının, toprağın verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokması, amacı dışında

kullanması veya faydalanmak imkanını önemli derecede azaltması,

c) Kiracının arazinin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya veya ortağa vermesi,

d) Kiracının arazinin Devlet tarafından sulanır hale getirilmesi sırasında yapılan çalışmaları

engellemesi,

e) Sözleşme süresi içinde kiracının ölümü üzerine, eşinin veya reşit çocuklarının üç ay içinde

sözleşmenin devamını talep etmemiş olması,

f) Kiralanan arazinin dağıtılmasına karar verilmesi,

g) Kiralanan arazinin, diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazinenin tasarrufuna

bırakılması ve tahsis sonucu uygulamaya geçilmiş olması,

h) Gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle, kiralamada hak sahibi olunduğunun sonradan

anlaşılması,

ı) Kanunun 24 üncü maddesinde yazılı suçları işlemesi veya işlediğinin sonradan tesbit

edilmesi,

hallerinde süre bitiminden önce kira sözleşmesini fesheder.

ONUNCU BÖLÜM : Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlarda Kullanılması

Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılması

Madde 65 - Uygulama alanlarında, İmar planları ile mücavir alanlar dışında kalan ve bu

Yönetmelik hükümlerine göre sahibine bırakılan, dağıtılan veya Genel Müdürlüğün emrine

geçen tarım arazisi, tarım dışı amaçla kullanılamaz.

Ancak bu arazi, tarımsal işletme veya tarım ürünlerinin işlenmesi ve muhafazasıyla ilgili yapı

ve tesisler ile sanayi bölgeleri, hava alanları, baraj ve göletler, enerji santralleri, turistik yerler,

sporatif alanlar, maden, taş, kum, tuğla ocakları ve benzeri tesisler ile Milli Savunma

ihtiyaçları için kullanılmasının zorunlu olması halinde, Genel Müdürlüğünün izni ile Tarım

dışı amaçlarda kullanılabilir.

Tarım Arazilerinin Hazine Tasarrufuna Bırakılması

Madde 66 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 2000/1860 S.Yön./9. md.)(*)

Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçmiş arazi, gerektiğinde kendilerine özel kanunlarla verilen

görev ve yetki içinde kullanmaları şartıyla diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere

Hazine tasarrufuna bırakılabilir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

NOT : (*) 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesi ile değiştirilen

madde için Tarihçeye bakınız.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

TARİHÇE : 1 - 02/05/2001 tarih ve 2000/1860 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesi ile değiştirilen

madde metni:

Madde 66 - Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçmiş arazi, kanunlarla verilen görev ve

yetki içinde ve tarım dışı amaçla kullanmaları şartıyla ilgili kamu kuruluşlarına tahsis edilmek

üzere Hazine tasarrufuna bırakılabilir.

14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)14:46, Ocak 10, 2011 (UTC)

ONBİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Çiftçilerin Desteklenmesi

Madde 67 - Uygulama alanlarında Kanunun öngördüğü hükümlere göre topraklandırılanlarla,

kendilerine uzun süreli arazi kiralananlar ve dağıtım normuna kadar arazi sahibi olan çiftçiler,

Fon yönetmeliğinde tesbit edilecek usul ve esaslar dahilinde ayni ve nakdi kredi ile

desteklenirler.

Tarım Reformunu Kolaylaştırma Yükümlülüğü

Madde 68 - Resmi daire, kurum, kuruluşlar ve gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri, Tarım

Reformu ile ilgili hususları yerine getirmek, gerekli işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak

ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yükümlüdürler.

İdari Sınırlarda Değişiklik

Madde 69 - Özel kanunları gereğince, köy veya belediye veya mülki idare sınırlarında

yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kararları etkilemez.

Orman Sınırlarının Tespiti

Madde 70 - Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında, uygulama alanı içinde veya

sınırında tesbit ve tahdidi yapılmamış orman varsa, Orman Genel Müdürlüğünce, 6831 sayılı

Orman Kanununa göre sınırlar, öncelikle tayin ve tesbit edilir.

Talimat Hazırlanması

Madde 71 - Genel Müdürlük, bu yönetmeliğin uygulamasını sağlamak, kolaylaştırmak,

tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

Yürürlük

Madde 72 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 73 - Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.