FANDOM


(Sayfa oluşturdu, içeriği: ' '''Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine''' '''Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik''' '''Yapılması Hakkında Kanun''' '''Kanun No. 4626 Kabul Tarihi…')
 
2. satır: 2. satır:
   
   
'''Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine'''
+
'''Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine ''''''Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik'''
 
'''Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik'''
 
   
 
'''Yapılması Hakkında Kanun'''
 
'''Yapılması Hakkında Kanun'''
8. satır: 8. satır:
 
'''Kanun No. 4626 Kabul Tarihi: 13.2.2001'''
 
'''Kanun No. 4626 Kabul Tarihi: 13.2.2001'''
   
'''MADDE 1. — '''22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
+
'''Madde 1. — '''22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
   
 
Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
 
Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
24. satır: 24. satır:
 
eşdeğer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır.
 
eşdeğer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır.
   
'''MADDE 2. — '''3083 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
+
'''Madde 2. — '''3083 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
   
 
değiştirilmiştir.
 
değiştirilmiştir.
46. satır: 46. satır:
 
sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.
 
sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.
   
'''MADDE 3. — '''3083 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
+
'''Madde 3. — '''3083 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
   
'''GEÇİCİ MADDE 4. — '''Sulamaya açılan veya açılacak olan alanlarda, bu Kanunun geçici 1 inci
+
'''Geçici Madde 4. — '''Sulamaya açılan veya açılacak olan alanlarda, bu Kanunun geçici 1 inci
   
 
maddesi gereğince arazi iadesine muhatap olan arazi malikleri ile mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım
 
maddesi gereğince arazi iadesine muhatap olan arazi malikleri ile mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım
58. satır: 58. satır:
 
malikleri için de aynı işlem geçerlidir.
 
malikleri için de aynı işlem geçerlidir.
   
'''MADDE 4. — '''Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
+
'''Madde 4. — '''Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  +
  +
'''Madde 5. — '''Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
'''MADDE 5. — '''Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
+
http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/Sulama_alanlarinda_arazi_duzenlenmesine_dair_tarim_reformu_kanununda_degi_yapilmasi_hk_kanun.pdf

14:32, Ocak 10, 2011 tarihindeki hâli


'Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 'Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4626 Kabul Tarihi: 13.2.2001

Madde 1. — 22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair

Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

Toplulaştırma alanlarında gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden

projenin özelliğine göre, yol ve kanal gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için % 10’a kadar katılım

payı kesilir. Toplulaştırma nedeniyle kapanan yollarla, yol fazlalıkları da aynı amaç için kullanılır.

Katılım payı için herhangi bir bedel ödenmez. Ancak, katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa

eşdeğer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır.

Madde 2. — 3083 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren,

kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya

tescil sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve

zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak,

bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı

işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre beş yılı aşamaz. Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma

çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, Tarım Reformu Genel

Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının

sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.

Madde 3. — 3083 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 4. — Sulamaya açılan veya açılacak olan alanlarda, bu Kanunun geçici 1 inci

maddesi gereğince arazi iadesine muhatap olan arazi malikleri ile mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım

Reformu Kanununa göre arazisi kamulaştırılanlar için, sahibine bırakılan sulu arazi normu

uygulanmaz. Ayrıca, kamulaştırmaya ve arazi iadesine muhatap olmayan sulu norm üstü arazi

malikleri için de aynı işlem geçerlidir.

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/Sulama_alanlarinda_arazi_duzenlenmesine_dair_tarim_reformu_kanununda_degi_yapilmasi_hk_kanun.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.