FANDOM


Tübba' Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.

Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.

Bir kuş cinsi.

KUR’AN DA TÜBBA KAVMİ

Kur’ân-ı Kerîm’de suç İşledikleri ve pey­gamberlerini yalanladıkları için helak edil­dikleri bildirilen eski bir kavmin adı.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu kavimden şu şekil­de bahsedilmektedir:

“Onlar mı hayırlı yoksa Tübba’ kavmi ve onlardan Önce gelenler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik” (ed-Duhân 44/37), “Eyke halkı ve Tübba’ kavmi. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar, tehdidimi hak ettiler” (Kaf 50/14).

Tarihçiler, Yemen’de hüküm süren Himyer kabilesine mensup krallara Tübba’ (çoğulu et-Tebabi’a) lakabının verildiğini belirtmektedirler.

Yemenliler nezdinde Tübba’, müslümanlarda Halife, İranlılarda Kisra, Bizans’ta Kayser gibi bir unvandır. Onlara Tübba’ denilmesi, kavmi kendileri­ne tabi olduğu veya ölenin yerine geçen selefine tabi olduğu veyahutta kendilerine tabi olanların çokluğu sebebiyledir. Tübba’, Yemen ve Hadramut’a hakim olan krallara verilmiş bir unvandır ve bu unvanı ilk alan el-Haris b. Zî Şemr’dir. Müfessirler Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen Tübba’ın kim olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazıları onun, Hİmyerli biri olduğu, bazıları da Araplardan salih bir kimse olduğu kana-atindedirler. Kelbî, onun Ebû Kerb Es’ad olduğunu nakleder. Hz. Peygamberden, “Tübba’a küfretmeyin, çünkü o müslim olmuştu” sözü nakledilir. Tarih ve tefsir kitaplarında onlarla İlgili pek çok rivayet yer almaktadır (Cevâd Ali, el-Mufassal, 11,513-516; Ferid Vecdi, Dâiretü Maarifi’l-Karnı’l-’Işrîn, II, 523-526).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.