Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ödülleri[]

Geleneksel tüketici ödülleri yedi dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde;

a) Radyo-Televizyon Programı Ödülü : Ödül verilecek programın;

1) Özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2) 07:00-23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3) Radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % 1'inden az olmaması,

b) Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü : Ödül verilecek yazıların;

1) İlgili yayın organında bağımsız bir tüketici köşesi veya benzer bir isim altında yayımlanmakta olması,

2) Tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,

3) Belirli aralıklarla sürekli olarak yayımlanmakta olması,

c) Bilinçli Tüketici Ödülü : Ödül verilecek tüketicinin;

1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, kanuni haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü : Ödül verilecek kuruluşun; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması,

e) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü : Ödül verilecek firmanın;

1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,

2) Tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3) Firmanın, tüketicilere yönelik tüketici danışma masası veya ücretsiz danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4) Tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,

f) Bilimsel Çalışma Ödülü : Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların;

1) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin yayımlanmış kitabının bulunması,

2) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

g) Hizmet Ödülü :Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, şartları aranır.

Değerlendirme[]

Madde 5 - Ödüllerin değerlendirilmesinde ilgililerin, ödüllere ilişkin duyurunun yapıldığı yıl içindeki çalışma veya etkinlikleri dikkate alınır.

Seçici Kurul[]

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen hizmet ödülü dışındaki dallar ve bu dallarda aranacak ölçütler çerçevesinde ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir Seçici Kurul kurulur.

Hizmet ödülüne uygun görülecek kişi, Bakan tarafından takdir olunur.

Başkan ve Üyeler[]

Madde 7 - Seçici Kurul, Bakanlık Müsteşarının veya Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

a) Bakanlık Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,

b) Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılarından Bakanlıkça belirlenecek bir kişi,

c) İşletme, İletişim veya ev ekonomisi dalında uzman bir öğretim üyesi,

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

f) Bir önceki yıl Tüketici Konseyine temsilci gönderen tüketici dernek ve vakıflarının kendi aralarından belirleyeceği birer üye, olmak üzere Başkan dahil sekiz üyeden oluşur.

Ödüllerin Duyurulması[]

Madde 8 - Genel Müdürlük, her yıl Aralık ayında, bu Yönetmelikte sayılan ödülleri ve ödüllere ilişkin gerekli ölçütleri gösterir bir duyuru metninin, ülke genelinde yayın yapan üç gazetede yayımlanmasını sağlar. Duyuruda başvuruların izleyen yılın Şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar yapılması gerektiği hususu yer alır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen duyuru metni tüketici örgütleri ile İl Müdürlüklerine de gönderilir. İl Müdürlükleri duyuru metninin o il dahilinde duyurulmasını sağlar.

Ödül Töreninin Yeri ve Tarihi[]

Madde 9 - Ödül töreni, Ankara'da her yıl Mart ayında yapılır.

Ödül[]

Madde 10 - Ödüller, özgün bir heykelcik veya şiltten oluşur ve buna ilişkin harcamalar 23/9/1995 tarihli ve 22413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesi ile 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi çerçevesinde karşılanır.


Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir TSHH tüketici ödülleri[]

ÇETKODER ödülleri[]

ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü - ÇETKODER tarafından Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'a Çevre ve Tüketici Özel Ödülü verildi. - ÇETKODER

Tüketici Hakları Derneği ödülleri[]

Tüketici Hakları Merkezi Derneği ödülleri[]