FANDOM


<Tüketici < Tüketici hakları < Tüketici örğütleri< Tüketici Hakları Merkezi,

Tüketici Hakları Merkezi Derneği TüzüğüEdit

Ana madde: TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ / Tüketici Hakları Merkezi Derneği Tüzüğü


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: ADI

Derneğin adı, “Tüketici Hakları Merkezi Derneği” Kısa Adı “TÜ-MER” dir


Madde 2: MERKEZİ

Dernek merkezi İSTANBUL’ dur.


AMAÇ VE FAALİYETLER

Madde 3: AMAÇ

Derneğin amacı: İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu, eşit ve engellenemez haklarını tanımak yeryüzündeki özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğundan; Tüketicilerin ;a) Sağlık ve Güvenlik içinde yaşama hakkı, b) Mülkiyet ve Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, c) Sağlıklı bir toplum ve fiziki çevrede yaşama hakkı konularında, bilinçlendirme, teşhis tespitler yapma, tazmin yollarını geliştirme, gösterme; bu alanlardaki hak ihlallerine karşı hukuki, idari, siyasi, toplumsal denetim yolları oluşturulmasını, bunlarla birlikte var olanların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak; insanlık ailesinin, özellikle ülkemiz insanının iyi bir yaşam sürmesini sağlamak, Devlet-Birey ilişkisi bağlamında tüm vatandaşların da tüketici gibi algılanması sureti ile Devlet bürokrasisinin işleyişinin birey öncelikli ve hukuk devletine yakışır biçimde gerçekleşmesini teminen çalışmalar yapmaktır.


Madde 4: ÇALIŞMA ŞEKLİ

Dernek temel amacına hizmet etmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Tüketicileri; haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, bu konuda tüketicileri esas alarak toplumun bilinçlenmesini sağlamak, eğitmek.

b) Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve tüketicilerin menfaatine olan durumlarda bu kurumlar ile işbirliği yapmak.

c) Tüketicileri , sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilen, haklarının korunması için örgütlü çalışmanın gereğine inanan, bu inanç etrafında çalışan insanlar olarak örgütlemek.

d)Devletin ve siyasi otoritenin sağlık politikası ve uygulamaları ile ilgili olarak ilgilileri uyarıcı ve kamuoyu oluşturmaya matuf çalışmalar yapmak.

e) Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak bu çalışmalar için gerekli labarotuvar, kütüphane vb. kurmak ve bu çalışmalardan hasıl olan bilgiyi kamuoyuna duyurmak, eğitici kongre, konferans, panel, seminer, toplantılar, sergi ve kermesler düzenlemek, neşriyat matbuat bastırmak, fuarlara katılmak ve kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek.

f) Kitle iletişim araçlarını kullanmak, gerekli yayınları bizzat yapmak.

g) İllerde, ilçelerde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açmak.

h) Taşınır, taşınmaz mülk satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, bağışlamak.

ı) Özel ve resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

i) Görüntülü sesli ve yazılı basın faaliyeti yapmak, iletişim araçlarından yararlanmak,

j) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

k) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

l) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

m) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

n)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

o)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

p) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

r)Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

s)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

t)Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

u)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtform ve inisiyatif oluşturmak,


DERNEK KURUCULARI Madde 5: Dernek kurucuları aşağıda kimlikleri belirtilmiş T.C. uyruklu kişilerdir:

1


Ömer Keser


2


Fatih Dinler


3


Rüstem Tüysüz


4


Sebahattin Doğan


5


Filiz Sinan


6


Emel Öztürk


7


Esra İnan


8


İrfan Yazıcıtunç


9


Uğural Öztürk


10


Faruk Hançer


11


Rasim Özbek


12


Selim Uyanık


13


Fikret Şen


ÜYELİK Madde 6: ASLİ ÜYELİK

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 7: ÜYE OLMA YÖNTEMİ

Üyelik için şahsen başvuru gereklidir. Başvuru yazılı olur ve Yönetim Kurulu üyesi iki kişi tarafından başvuru sahibi tezkiye edilir. Yönetim Kurulu 30 gün içinde üyelik başvurusu hakkında ret veya kabul kararı verir. Bu kararı yazılı veya elektronik posta ile tebliğ eder. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 8: YÜKÜMLÜLÜKLER Her üye Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık aidatı ödemekle, tüzük ve yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 9: HAKLAR Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile olur. Her üye eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Madde 9a: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

   Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
   1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
   2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
   3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
   4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

   Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 11: ÜYELİĞİN DÜŞMESİ Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

  a) Üyenin ölmesi,
  b) İstifa etmesi,
  c) Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
  d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
  e) Üyelik aidatının yazılı bildirimine rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

Madde 12: FAHRİ ÜYELİK Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun alacağı karar ile derneğin amaç ve faaliyetleri ve derneğin muhtelif platformlarda temsili zımnında manevi fayda temin edecek kişilere fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler dernek organlarında görev alamazlar. Genel Kurul fahri üyelik payesini gerek gördüğü hallerde geri alabilir.

ORGANLAR Madde 13: DERNEK ORGANLARI Derneğin organları: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Onur Kurulu

e) Komisyonlar/Komiteler (Her iki kavram da birbiri yerine kaim olmak üzere kullanılabilir.)

Madde 14: GENEL KURUL Genel Kurul delegeler ve Genel Merkez Üyelerinde oluşur. Dernek Kurucuları ve Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Onur kurulu üyeleri doğal delegedir.


Madde 15: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ a)Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun seçilmesi

b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, ibrası, bütçenin görüşülmesi, değiştirilmesi, kabul edilmesi,

d)Taşınmaz mal satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, bağışlanması, bağış kabul edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

e)Aidat miktarlarının belirlenmesi,

f)Derneğin feshine karar verilmesi, bu durumda dernek malvarlığının akıbeti konusunda karar alınması,

g)Disiplin suçlarına, üyeliğin reddine dair itirazların görüşülmesi, karara bağlanması. h) Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması, şube kurucularına yetki verilmesi ya da bunun için yönetim kurulunun görevlendirilmesi ve şubelerin fesih edilmesi

ı) Derneğin herhangi bir federasyona katılması ve ayrılması

j) Derneğin yurt dışında bulunan ve aynı amaç doğrultusunda çalışan dernek veya benzeri kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirmesi, uluslar arası faaliyette bulunması, benzeri dernek ve kuruluşların oluşturduğu kuruluşlara üye olunması veya bunlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

k) Deneğin en yetkili karar alma organı olarak yukarıda belirtilmeyen ancak mevzuatın kendisine yüklediği hususlarda ve başkaca derneğin çalışma alanına giren asli ve esaslı unsurlar hakkında karar alınması


Madde 16: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Toplantı yeri, esas olarak dernek merkezinin bulunduğu yerdir. Genel Kurul üç (3) yılda bir olağan olarak Nisan ayında Yönetim Kurulunun tesbit ve ilan edeceği tarih ve gündemle toplanır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5 ‘nin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet görevi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Denetleme Kurulunun veya üyelerin 1/5’ nin yazılı talebine rağmen Yönetim Kurulu, bir ay içinde davet görevini ifa etmezse, Denetleme Kurulunun veya toplantı talebinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine dernek merkezinde bulunan Sulh Hukuk Hakimliği’nin kararı ile dernek üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir kurula toplantıya davet görevi verilebilir.

Madde 17: TOPLANTIYA DAVET VE İLAN

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılım hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul toplantısını gazete veya internet adresinde ilan yolu, elektronik posta veya yazılı posta yoluyla duyurur. Davet ve ilan toplantı tarihinden en az 15 gün önce gerçekleştirilir. Toplantıya davet ve ilanda; toplantının yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı nisabı ile birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılması zorunlu ikinci toplantının yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı nisabı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel Kurul toplantısının herhangi bir sebeple geri bırakılması halinde keyfiyet toplantı ilanının yapıldığı vasıta ve usul ile ilan edilir. Genel Kurul toplantısı en fazla bir kez geriye bırakılabilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler geri bırakılma keyfiyeti üzerine yapılacak Genel Kurul toplantısına bu maddede öngörülen usulle davet edilir.

Madde 18: TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi talebi/gündemli toplanması halinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.


Madde 19: TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul sadece gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak Genel Kurula katılan üyelerin 1/10’ nun yazılı müracaatı ile görüşülmesi istenen konular hakkında görüşme yapılabilir ve karar alınabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gündemi değiştirilemez, yeni madde eklenemez.

Madde 20: TOPLANTI DÜZENİ

   Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 21: YÖNETİM KURULU SEÇİLMESİ

Genel Yönetim Kurulu; Genel Kurulca üç yıl için seçilen 5 (Beş) asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Seçilen Genel Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle; bir Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip seçer. Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifa, özür, üst üste meşru mazereti olmadan dört Genel Yönetim Kurulu toplantısına katılmamak suretiyle Genel Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliğinin düşmesi, dernekten çıkarılma gibi sebeplerle boşalması halinde en fazla oy alan yedek üye asil üye olarak Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa eder. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için seçilir. Dernek Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmek mümkündür.

Madde 22: TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Yönetim Kurulu, başkanın veya özürü halinde ikinci başkanın davet ve başkanlığında her ay en az bir defa toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ ünün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kararlar tasdikli karar defterine geçirilir. Muhalif üyeler, arzu etmeleri halinde muhalefet şerhlerinin yazılmasını başkandan talep edebilirler. Kararlar katılan üyelerce imzalanır.

Madde 23: GÖREV VE YETKİLERİ

a) Derneği temsil ve ilzam etmek, b)Derneği yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yönetmek, c)Derneğin mamelekini Genel Kurul’dan aldığı direktifler doğrultusunda idare etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, sarf ve istihlak etmek, d)Genel Kurul gündemi hazırlamak, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için davette bulunmak, ilan etmek, e)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, f)Dernek bütçesini, çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, g)Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Envanter Defteri ile gerekli diğer defter ve kayıtları tutmak, saklamak, bunları onaylamak, h)Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, ı)Dernek için personel istihdam etmek, işten çıkarmak, personelin görev ve yetkilerini belirlemek, tesis ve lokal açmak, i)Genel Kurulca Şube açılmasına karar verilmesi halinde şube açılacak yerin en büyük mülki amirine başvurmak üzere en az üç kişilik kurucular kuruluna yetki vermek, j) Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen diğer işleri yapmak, Derneğin amacını gerçekleştirmek için mevzuatın kendisine görev olarak yüklediği ve yetkisi dahilinde kalan hususlarda her çeşit kararı almak ve uygulamak, k)Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin işlerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin geçici olarak dondurulması, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası için Onur Kuruluna başvurmak. l)Muhtelif konu ve sayıda Çalışma Komisyonları/komiteler kurulmasına karar vermek.m) Temsilcilik açmak

Madde 24: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurul üyeleri arasından, gizli oy ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu 3 (üç) yıl için seçilir. Yeniden seçilmek olanaklıdır. Denetleme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye, asil üye olarak Denetleme Kurulu üyeliği görevini sürdürür.

Madde 25: GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Kurul adına derneğin yönetim, hesap işleri ve bilançosunu denetlemek, denetleme raporunu hazırlamak, raporu Genel Kurula sunmak, b)Gerek gördüğü hallerde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep etmek, toplantıya çağırmak,

Madde 26: ONUR KURULU, KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Onur Kurulu, Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu kendi aralarında bir başkan seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyeler seçilme sırasına göre asil üyeliğe getirilir. Onur Kurulu kendisine Yönetim Kurulundan gönderilen üyelerin durumunu görüşür ve gerek duyduğunda uyarma, kınama, geçici çıkarma, üyelikten çıkarma cezalarından biri ile disiplin cezası verebilir.

Madde 27: KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulu tarafından gerek görülen konularda ve gerekli görülen sayıda -araştırma ve çalışma yapmak ve gerektiğinde çalışmasına ilişkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere- Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, dernek üyeleri veya üye olmayan uzman ve kişilerden oluşan Çalışma Komisyonları kurulabilir. Komisyonların çalışma süresi ve bütçelerini Yönetim Kurulu tayin ve takdir eder. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde sürenin bitimini beklemeden Çalışma Komisyonunun görevine son verip komisyonu lağvedebilir.

ŞUBELER Madde 28: KURULUŞ

Genel Kurul gerekli gördüğü il ve ilçelerde “ve yurt dışında” şube açılmasına karar verebilir. Bu karar üzerine en az 3 kurucu üye adayına Genel Yönetim Kurulu marifetiyle şube kurmak üzere yetki belgesi verilir. Şube kurucularının en az altı ay müddetle şube kurulacak yerde ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Şeklinde eklenmiştir.

Madde 29: ORGANLAR

Şubelerin organları; a)Genel Kurul, b)Yönetim Kurulu, c)Denetim Kurulu’ ndan ibarettir. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30: ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri ile Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifler yapılır.


Madde 31: ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu'na, Şube Genel Kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir muhasip seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç 6 ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube Yönetim Kurulu başkan ya da en az üç üyenin çağrısı ile olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar ise en az ayda bir yapılır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre yönetim kuruluna çağrılırlar. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Madde 32: ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Şube yönetim kurulu başkanı, şube yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinden şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde şube yönetim kurulu başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Madde 33: ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetleme kurulu başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asil üyenin yerine seçilme sıralarına göre ilk yedek üye asil üyeliğe getirilir.

Madde 34: ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Şube denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek,
  b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,
  c) Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,
  d) Dernek şube yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
  e) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

Madde 35: GENEL MERKEZDE TEMSİL

Şubeler, Kongrede Genel Kurul üyeleri seçecekleri delegeler aracılığı ile temsil edilirler. Üye sayısı; otuza kadar olan şubeler bir, otuzbir- atmış arası iki, atmışbir - doksan arası üç, doksanbir – yüzyirmi arası dört,yüzyirmibir – yüzeli arası beş, yüzelibir - yüzseksen arası altı, yüzseksenbir – ikiyüzon arası yedi, ikiyüzonbir – ikiyüzkırk arası sekiz, ikiyüzkırkbir – ikiyüzyetmiş arası dokuz, ikiyüzyetmişbir ve daha fazlası için on delege seçerler. Kapatılan şubelerin hesapları genel merekeze devrolunur.

Madde 35/A Temsilcilik

Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Açılan temsilciliği kapatabilir. Temsilci dernek genel merkez üyeleri arasından seçilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

GELİR VE GİDERLER

Madde 36: GELİR KAYNAKLARI Dernek gelirleri; a) Üye aidatları, b) Dernekçe düzenlenen toplantı, gösteri, sergi, konser, kermes vb. çalışmalardan elde edilen gelirler, c) Görüntülü ve yazılı basın yayınlarından elde edilen gelirler, d) Derneğin mamelekinden sağlanan gelirler, e) yurt içi ve Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden aldığı Bağış ve yardımlardan oluşur. şeklinde ekleme yapılmıtır.

f) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere genel merkezin talebi halinde şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin en çok %50’sine kadar genel merkeze gönderilen aidat payları,

g) Borçlanma: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

h) Diğer gelirler.

Madde 37: GELİR VE GİDERLERDE USÜL Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi ve tasdikli olanları kullanılır. Bu belgelerin saklanma süresi, yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıldır. Belgelerde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek adına para tahsil edecek kişiyi Yönetim Kurulu belirler. Derneğin banka hesabından para çekmeye başkan ve/veya sayman ve/veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilen üye yetkilidir.

ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 38: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

   Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 39: FESİH HALİNDE MALVARLIĞININ İNTİKALİ

Derneğin kendiliğinden feshedilmiş sayılması veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, derneğin malvarlığı feshe karar veren üyelerin belirleyeceği bir dernek veya vakıfa devredilir.


Madde 40: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Derneğin tüzel kişilik kazanması ile birlikte dernek kurucu üyeleri Geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar. Üyeler aralarında bir kişiyi geçici başkan olarak seçerler. Geçici Yönetim Kurulu, derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç altı ay içinde Genel Kurul toplantısı için gerekli işlemleri yapar ve Genel Kurulu toplar. Genel Kurulun toplanması ile Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.

Madde 41: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Üyelerle dernek organları ve görevliler tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla derneğe yazılı tekliflerde bulunurlar. Bunlar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Her üye yazılı olarak müracaat ettiği takdirde kendilerine yönetim kurulu veya görevlilerce istedikleri bilgi verilir.

Madde 42: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine Genel Kurul karar verir. Tüzük değişikliğine dair kararlar Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ ünün oyları ile alınır. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 43: AİDAT MİKTARI

İlk yıl için üyeler 6 YTL (altıyenitürklirası) aidat öderler.

Madde 44: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.