FANDOM


< Tüketici < Tüketici Hakları < Tüketici örğütleri <

Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" dir.

ÜyeleriEdit

Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, işçi sendikaları konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları,Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Yasada Tüketici KonseyiEdit

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 21. Maddesi ile düzenlenen 'Tüketici Konseyi' her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde toplanır.

4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Tüketici Konseyi

Madde 21- Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur. Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, işçi sendikaları konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları,Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır. Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Tüketici Konseyi YönetmeliğiEdit

4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak


Ana madde : Tüketici Konseyi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile değişik 21 inci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, d) Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürünü, e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, f) Konsey: Tüketici Konseyini, g) Başkan: Konsey Başkanını, h) Üye: Tüketici Konseyi üyesini, i) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, j) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Görevler

Kuruluş Madde 4- Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi kurulmuştur.

Başkan ve Üyeler

MADDE 5 – Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında;

1) Adalet Bakanlığından bir temsilci, 2) İçişleri Bakanlığından bir temsilci, 3) Maliye Bakanlığından bir temsilci, 4) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci, 5) Sağlık Bakanlığından bir temsilci, 6) Ulaştırma Bakanlığından bir temsilci, 7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir temsilci, 8) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir temsilci, 9) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilci, 10) Çevre ve Orman Bakanlığından bir temsilci, 11) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından bir temsilci, 12) Hazine Müsteşarlığından bir temsilci, 13) Dış Ticaret Müsteşarlığından bir temsilci, 14) Türk Patent Enstitüsünden bir temsilci, 15) Türkiye İstatistik Kurumundan bir temsilci, 16) Türk Standartları Enstitüsünden bir temsilci, 17) Rekabet Kurumundan bir temsilci, 18) Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bir temsilci, 19) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci, 20) Telekomünikasyon Kurumundan bir temsilci, 21) Türk Akreditasyon Kurumundan bir temsilci, 22) Milli Prodüktivite Merkezinden bir temsilci, 23) Diyanet İşleri Başkanlığından bir temsilci, 24) Büyükşehir belediyelerinden birer temsilci, 25) İl Belediyelerini temsilen Türkiye Belediyeler Birliğinden bir temsilci, 26) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci, 27) Memur sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci, 28) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan bir temsilci, 29) Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinden bir temsilci, 30) Yükseköğretim Kurulundan bir temsilci, 31) Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilci, 32) Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir temsilci, 33) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci, 34) Türk Eczacıları Birliğinden bir temsilci, 35) Türk Tabipleri Birliğinden bir temsilci, 36) Türk Dişhekimleri Birliğinden bir temsilci, 37) Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden bir temsilci, 38) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan iki temsilci, 39) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki temsilci, 40) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci, 41) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir temsilci, 42) Türkiye Otelciler Federasyonundan bir temsilci, 43) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilci, 44) Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğinden bir temsilci, 45) Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfından bir temsilci, 46) Tüketici derneklerinden yirmi temsilci, 47) Tüketici vakıflarından üç temsilci, 48) Tüketici derneği üst kuruluşlarından üç temsilci, olmak üzere Başkan dahil doksan dört kişiden oluşur.

Konseye katılacak tüketici derneklerince aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Bunlar:

a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış olan dernek tüzüğü ve kuruluş bildirimi. b) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yerleşim yerlerini ve tatbiki imzalarını gösterir yazı ve belgeler.

İlgili dernekler, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içerisinde, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olan tüketici dernekleri de yine, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeleri kuruluş tarihleri itibariyle otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

Konseye katılacak tüketici derneklerinin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren, il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler biriminden alınan yazıları ve şubelerinin, şube merkezlerinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğü tarafından kütüğe kaydedildiğini ve şube sayılarını gösteren belgeleri her yıl Konseyin düzenlendiği yılın ilk ayının son işgününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

Tüketici derneklerinin, konseye katılabilmeleri için konseyin düzenlendiği yıldan bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle tüketicinin korunması alanındaki faaliyetleri ile asgari bir yılını doldurmuş, halen faal tüketici derneği vasfını taşımaları ve en az üçbin kayıtlı üyeye sahip olmaları gerekir.

Yukarıdaki kriterleri taşıyan tüketici derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernek üçer, ilk üç dernekten sonra gelen kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk yedi dernek birer, il merkezlerindeki şube sayıları en fazla olan ilk iki dernek birer ve ülke düzeyinde toplam şube sayısı en fazla olan ilk iki dernek birer temsilci olmak üzere toplam yirmi kişi konseye katılır.

Kayıtlı üye sayısı yönünden en fazla üyeye sahip ilk üç tüketici dernekleri üst kuruluşları ve kuruluş tarihi itibariyle daha önce kurulan ilk üç sıradaki tüketici vakıfları Konsey’de birer temsilci ile temsil edilirler.

Bu maddenin birinci fıkrasının (1) ila (23) üncü bentlerinde sayılan Bakanlık, kurum veya kuruluşları temsilen görevlendirilenlerin üst düzey görevliler arasından belirlenmesi zorunludur.

Konseyin Görevleri Madde 6- Konseyin görevleri şunlardır; a) Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak tedbirler konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunmak, b) Tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi amacıyla alınacak tedbirler ile Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri karara bağlamak ve öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere aktarmak, c) Tüketicinin korunması ile ilgili kanun teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak, d) Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, e) Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür çıkarılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin, usul ve esaslar hakkında önerilerde bulunmak, f) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kuruluna gönderilecek üyeyi seçmek, g) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmaktır.

Başkanın Görevleri Madde 7- Başkanın görevleri; a) Konseye ve divana başkanlık yapmak, b) Konseyin toplanma, tarih, yer ve gündemini tespit etmek, c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri görüşülmek üzere Konsey gündemine almak, d) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, e) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmektir.

Sekreterya Madde 8- Konseyin sekreterya hizmetleri Genel Müdürün görevlendireceği yeterli sayıdaki Genel Müdürlük personeli tarafından yürütülür.

Sekreteryanın Görevleri Madde 9- Sekreteryanın görevleri; a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak, b) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek, c) Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek, d) Konsey tutanaklarını düzenlemek, dosyalamak ve alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, e) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak, f) Başkanın veya Konseyin uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Şekli Madde 10- Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak Ankara’da toplanır. Başkanın gerekli görmesi veya üyelerin en az dörtte birinin Başkana yapacağı gerekçeli ve yazılı başvuru üzerine de olağanüstü toplanır. Bu tür toplantılar, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Başkanın uygun görmesi durumunda toplantılar Ankara dışında da yapılabilir. Olağan ve olağanüstü toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak gündem ile birlikte gönderilir.

Toplantı Nisabı Madde 11- Konsey, üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, toplantı iki ay sonra yapılır ve nisap aranmaz.

Oylama Madde 12- Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar divan başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.

Gündem Madde 13- Konsey gündemi Başkan tarafından tespit edilir. Konseyin toplanma tarihinden en az on beş gün önce, Konseyde temsil edilen kuruluşlardan en az on beş tanesinin başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvuru üzerine gündeme madde eklenir. Gündemde; a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi, b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanması yetkisinin divana verilmesi, c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması ve kararların alınması, d) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kuruluna gönderilecek üyenin seçilmesi, e) Tüketicinin korunması ile ilgili diğer hususlar,

yer alır.

Divanın Kuruluşu ve Görevleri Madde 14- Divan; Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur. Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy ayırımı ve sayımı yapmak, görüş ve öneriler ile alınan kararları açıklamak, bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamak, talepte bulunanlara konuşma imkanı tanımakla görevlidir.

Mali Hükümler Madde 15- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanacak bütün giderler, Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine göre karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 16- 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Madde 17- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete, 01 Ağustos 2003-25186


Tüketici konseyi kararlarıEdit

Bakınız: http://www.tuketiciler.org/?com=files.read&ID=10&pID=85 1. Tüketici Konseyi Kararları (28,00 kb)

3. Tüketici Konseyi Kararları (25,50 kb)

4. Tüketici Konseyi Kararları (19,50 kb)

5. Tüketici Konseyi Kararları (20,50 kb)

6. Tüketici Konseyi Kararları (26,50 kb)

9. Tüketici Konseyi Kararları (46,50 kb)

10. Tüketici Konseyi Kararları (22,50 kb)Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.