FANDOM


Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nedir?Edit

Sanayii ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Ana Hizmet birimlerinden birisidir.

Genel Müdürlüğün görevlerihkhkjhkhEdit

Tüketici sağlık ve güvenliğiEdit

vhjghkhgkhjTüketicilerin tüketim maddeleri yönünden sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak,

Müstejliklerin çevresel etkilerinden korumakEdit

Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Mal ve hizmet kalitesini yükseltmekEdit

Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilebilmesi amacına yönelik olarak standart ve kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tesbitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek,

Eğitim ve aydınlatma faaliyetleriEdit

Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak,

Serbest rekabeti sağlamak Edit

Mal ve hizmet piyasalarındaki faaliyetleri, özellikle fiyat hareketlerini izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını önleyici hususların ortadan kaldırılmasına yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak,

Rekabeti bozan husularda tedbir almakEdit

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya ortadan kaldırıcı anlaşma, uygulama ve kararların yasaklanması ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesine yönelik tedbirleri almak,

Tekelleşmeyi engellemekEdit

Tekelleşmeye yol açacak şekilde rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme, devralma ve ele geçirmeleri önleyecek tedbirleri almak,

Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına ilişkin politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

Tüketici sorunlarının çözümüne ve rekabetin düzenlenmesine ilişkin olarak diğer kanunlarla ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak, Genel Müdürlük bünyesinde, tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere, gerekli hallerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

Genel MüdürüEdit

GM Vekili

İsmail KALENDER

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu(1991).

Çalışma hayatına 1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yarışma ve yeterlilik sınavını kazanarak Stajyer Kontrolör olarak göreve başladı.

1996 yılında yeterlilik sınavını vererek Kontrolör unvanını aldı.

2003 yılında da Başkontrolör olarak atandı.

Değişik türde (tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, esnaf-kefalet, konut yapı kooperatifleri ile diğer) kooperatiflerde denetim ve incelemelerde bulundu(1992-1999).

2001-2007 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanının koordinasyonunda çalışan ve özel sektörün sorunlarının çözümü için oluşturulan Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulunun sekreterya çalışmalarını yürüttü.

Dünya Bankası finansmanı ile 2000 yılında uygulanmaya başlanan “ARIP” Projesi C Bileşeni (TSKB’lerin Yeniden Yapılandırılması) kapsamında, TSKB’leri birer özerk kuruluş haline getiren 4572 sayılı Kanunla kurulan Yeniden Yapılandırma Kurulunun çalışmalarına katkı verdi(2001-2007).

Mayıs 2007 tarihinde Bakanlık İç Denetçisi olarak atandı.

Haziran 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında Bakanlık İç Denetimi Birimi Başkanı olarak görev yaptı.

24 Eylül 2009 tarihinden bu yana Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nde Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmektedir.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.