FANDOM


Tür, ( ingilizce species ortak özellikler taşıyan, aynı veya yakın gen havuzunda bulunan biyolojik gruptur.

Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins bir de tür adı verilir. Bu adlardan ilki tanımlanan türe akraba olan öbür türleride içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe özgü bir addır. Cinsin ismi daima büyük, türün ismi ise daima küçük harflerle italik yazılır.

Örneğin Mavi ladinin bilimsel adı Picea pungens tir. Böylece yeryüzünün herhangi bir yerindeki bir bilim adamı bu türün Türkiye'de bulunan Picea orientalis (doğu ladini) ile yakın akraba olduğunu kolayca anlayabilir.

Türlerin birbirinden farklı oluşunu onların kalıtsal yapısı saptar. Bunlar yapısal, biyokimyasal, fiziksel ve davranışsal ayrıcalıklar olabilir. Tüm bunlara Diagnostik özellikler denir. Birbirine yakın türler, belirli bir coğrafik bölgede birbirinden yalıtılmakta ya da çiftleşme zamanlarının farklılaşmasıyla, farklı davranışlara sahip olarak birbirinden kopmuş, fakat önceden aynı gen havuzuna sahip olan populasyonlardır. Bu yakın türler yapay koşullar altında birbiriyle çiftleşerek yavru elde edilebilir.

Türler sabit olmayıp kendi içinde daha alt birimlere ayrılabilir. Eğer bir tür iki veya daha çok alt tür veya varyete gibi alt taksonlara ayrılıyorsa bu türlere Politipik tür; eğer hiçbir alttüre ayrılmıyorsa buna monotipik tür denilir. Kimi durumlarda iki tür morfolojik bakımdan tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin benzeri olmasına karşın, üreme bakımından tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin aynı olduğu halde aralarında üreme engeli olan türlere ikiz tür adı verilir.


Taksonomi - Taksonlar

Üst âlem (Superregnum) | Âlem (Regnum) | Alt âlem (Subregnum) | İnfra âlem ( Infraregnum ) | Üst şube (Superphylum) | Şube (Zoolojide: Divisio ; botanikde: Phylum) | Alt şube (Zoolojide: Subdivisio ; botanikde: Subphylum) | İnfra şube (Infraphylum) | Üst sınıf (Superclassis) | Sınıf (Classis) | Alt sınıf (Subclassis) | İnfra sınıf (Infraclassis) | Üst takım (Superordo) | Takım (Ordo) | Alt takım (Subordo) | İnfra takım (Infraordo) | Üst familya (Superfamilia) | Familya (Familia) | Alt familya (Subfamilia) | İnfra familya (Infrafamilia) | Üst Oymak (Supertribus) | Oymak (Tribus) | Alt oymak (Subtribus) | İnfra oymak (Infratribus) | Üst cins (Supergenus) | Cins (Genus) | Alt cins (Subgenus) | İnfra cins (Infragenus) | Seksiyon (Sectio) | Alt seksiyon (Subsectio) | Seri (Series) | Altseri (Subseries) | Tür (Species) | Alt tür (Subspecies)| Varyete (Varietas) veya Irk | Altvariyete (Subvarietas) | Form (Forma) veya Tip | Alt form (Subforma)

Biyoloji - Bilimsel sınıflandırma - İkili adlandırma


ar:نوع (تصنيف)
fa:گونه (زیست‌شناسی)
hu:Faj

la:Species (taxinomia)

ur:نوع
uz:Tur (biologiya)


Türler From Wikipedia, the free encyclopedia Vikipedi, özgür ansiklopedi Jump to: navigation , search Git ve: kullan, ara For other uses, see Species (disambiguation) . Başlığın diğer anlamları için) Species (sayfasına bakınız. Bilimsel sınıflandırma sisteminin çeşitli düzeylerde. Ayrıntı The hierarchy of biological classification 's eight major taxonomic ranks . Biyolojik sınıflandırma 'bir hiyerarşi sekiz büyük taksonomik sırada var. A genus contains one or more species. Bir cins bir veya daha fazla tür içerir. Intermediate minor rankings are not shown. Orta küçük sıralaması gösterilmez.

In biology , a species is: Biyoloji yılında, türü:

  * a taxonomic rank (the basic rank of biological classification ) or bir taksonomik sıralaması (rütbe temel biyolojik sınıflandırma ile) veya
  * a unit at that rank (in which case the plural is "species". This is sometimes abbreviated: "spec." or "sp." singular , or "spp." plural ). Bu sırada bir birim (bu durumda çoğul "tür". Bu bazen kısaltılır: "spec." veya "sp." veya "tekil spp." çoğul).

There are many definitions of what kind of unit a species is (or should be). Orada birim türü ne tür birçok tanımları (ya da) olması gerektiğidir. A common definition is that of a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring of both genders, and separated from other such groups with which interbreeding does not (normally) happen. Ortak bir tanım bu organizmaların interbreeding ve her iki cinsiyet verimli yavru üretim kapasitesine sahip bir grup, ve ile interbreeding (normal) olmaz gibi diğer gruplardan ayrılır. Other definitions may focus on similarity of DNA or morphology. Diğer tanımları DNA veya morfolojisi benzerlik odaklanmak olabilir. Some species are further subdivided into subspecies , and here also there is no close agreement on the criteria to be used. Bazı türler daha alttür içine ve buradan da orda kriterler kullanmak üzere bir anlaşmaya yakın olduğunu bölünmüştür vardır. Contents Içeriği [hide]

  * 1 Biologists' working definition 1 Biyologlar 'çalışma tanımı
     o 1.1 Common names and species 1,1 Ortak isimleri ve türleri
     o 1.2 Placement within genera 1,2 Yerleştirme cins içinde
     o 1.3 Abbreviated names 1,3 Kısaltılmış adları 
  * 2 Difficulty of defining "species" and identifying particular species "Tür" tanımlanması ve özellikle tür tanımlamanın 2 Zorluk
  * 3 Definitions of species Türlerin 3 Tanımlar
  * 4 Numbers of species 4 Sayılar türlerin
  * 5 Importance in biological classification Biyolojik sınıflandırmada 5 Önemi
  * 6 Implications of assignment of species status Türlerin atama 6 Implications durumu
  * 7 The isolation species concept in more detail Daha ayrıntılı 7 izolasyon tür kavramı
     o 7.1 The isolation question 7,1 izolasyon soru
     o 7.2 The difference question 7,2 fark soru 
  * 8 Historical development of the species concept 8 tür kavramının tarihsel gelişimi
  * 9 See also 9 Ayrıca bakınız
  * 10 Notes and references 10 Notlar ve referanslar
  * 11 External links 11 Dış bağlantılar

[ edit ] Biologists' working definition [Değiştir] Biyologlar 'çalışma tanımı

A usable definition of the word "species" and reliable methods of identifying particular species is essential for stating and testing biological theories and for measuring biodiversity . Sözcük "tür bir kullanışlı tanımı" ve özellikle türlerin tanımlamanın güvenilir yöntemleri belirten ve biyolojik teorileri test ve biyoçeşitlilik ölçmek için önemlidir. Traditionally, multiple examples of a proposed species must be studied for unifying characters before it can be regarded as a species. Önce bir tür olarak kabul edilebilir Geleneksel olarak, önerilen türün çok örnekleri birleştirici karakter eğitimi olmalıdır. It is generally difficult to give precise taxonomic rankings to extinct species known only from fossils. Genellikle soyu tükenmiş fosil yalnızca bilinen kesin taksonomik sıralaması vermek zordur.

Some biologists may view species as statistical phenomena, as opposed to the traditional idea, with a species seen as a class of organisms. Bazı biyologlar istatistiksel fenomen olarak, geleneksel olarak fikir, bir tür organizmaların bir sınıf olarak görülen türlerin aksine görebilirsiniz. In that case, a species is defined as a separately evolving lineage that forms a single gene pool . Bu durumda, bir türün bir ayrı gelişen soy oluşturan tek bir gen havuzu olarak tanımlanır. Although properties such as DNA-sequences and morphology are used to help separate closely-related lineages, this definition has fuzzy boundaries. [ 1 ] However, the exact definition of the term "species" is still controversial, particularly in prokaryotes , [ 2 ] and this is called the species problem . [ 3 ] Biologists have proposed a range of more precise definitions, but the definition used is a pragmatic choice that depends on the particularities of the species concerned. [ 3 ] Her ne kadar DNA gibi özellikleri dizileri ve morfolojisi ayrı yakından ilgili soy yardımcı olmak için kullanılır, bu tanım bulanık sınırları vardır. [1] Ancak, terimin tam tanımı "tür" hala prokaryotlarda özellikle, tartışmalıdır [2] ve bu tür sorunu denir. [3] Biyologlar daha kesin tanımların bir dizi teklif var, ama tanımı kullanılan bu tür ilgili özellikleri bağlıdır pragmatik bir seçim. [3] [ edit ] Common names and species [Değiştir] Ortak isimleri ve türleri

The commonly used names for plant and animal taxa sometimes correspond to species: for example, " lion ", " walrus ", and " Camphor tree " – each refers to a species. Bitki ve hayvan takson için sık kullanılan isimleri bazen tür karşılık: örneğin, "aslan", "" mors, ve "kâfur ağacı" - her bir türün anlamına gelir. In other cases common names do not: for example, " deer " refers to a family of 34 species, including Eld's Deer , Red Deer and Elk (Wapiti). Diğer durumlarda ortak isim yok: örneğin, "geyik" Eld geyik, Red Deer ve Elk (Wapiti) dahil olmak üzere 34 tür, ve bir aile anlamına gelir. The last two species were once considered a single species, illustrating how species boundaries may change with increased scientific knowledge. Son iki tür bir kez tek tür, ne tür sınırları artan bilimsel bilgi ile değişebilir gösteren kabul edildi.

Because of the difficulties with both defining and tallying the total numbers of different species in the world, it is estimated that there are anywhere between 2 and 100 million different species. [ 4 ] Her iki tanımlama ve dünyanın farklı türlerin toplam sayı Sayım işlemleri ile zorluklar nedeniyle, ki her yerde 2 ve 100 milyon arasında farklı türler olduğu tahmin ediliyor. [4] [ edit ] Placement within genera [Değiştir] Yerleştirme cins içinde

Ideally, a species is given a formal, scientific name, although in practice there are very many unnamed species (which have only been described, not named). İdeal olarak, bir tür resmi, bilimsel adı, ancak pratikte orada çok sayıda isimsiz türü bulunmaktadır verilir (sadece adında değil) tarif edilmiştir. When a species is named, it is placed within a genus . Bir tür adlı, bir cins içinde yer alıyor. From a scientific point of view this can be regarded as a hypothesis that the species is more closely related to other species within its genus (if any) than to species of other genera. Bu bir varsayım bu türün daha yakından kendi cinsi içinde diğer türler ile ilgili olarak kabul edilebilir görüş bilimsel bir nokta (eğer varsa) diğer cins türleri için daha. A genus is commonly included in a hierarchy, with as the best-known taxonomic ranks: life , domain , kingdom , phylum , class , order , family , genus , and species. Bir cins yaygın bir hiyerarşi içinde, birlikte en iyi taksonomik sırada: yaşam, etki alanı, krallık, filum, sınıf, düzen, aile, cins bilinen, olarak ve tür. This assignment to a genus is not immutable; later a different (or the same) taxonomist may assign it to a different genus, in which case the name will also change. Bir cinsine Bu atama değişmez değildir; daha sonra farklı bir (veya aynı) taksonomistler olan adı da durum değişecek farklı bir cins, onu atayabilir.

In biological nomenclature, the name for a species is a two-part name (a binomial name ), treated as Latin , although roots from any language can be used as well as names of locales or individuals. Ancak herhangi bir dilden köklerinin yanı sıra yerel ayarlar veya kişilerin isimleri kullanılabilir biyolojik adlandırma, bir tür için adını iki bölüm adı (bir binom isim), Latince olarak işlem, bir. The generic name is listed first (with its leading letter capitalized), followed by a second term, the specific name (or specific epithet). Jenerik ismi ilk lider harfle () ile ikinci bir dönem takip listelenen, özel ad (ya da belirli bir sıfat). For example, the species commonly known as the Longleaf Pine is Pinus palustris ; gray wolves belong to the species Canis lupus , coyotes to Canis latrans , golden jackals to Canis aureus , etc., and all of those belong to the genus Canis (which also contains many other species). Örneğin, türlerin yaygın Longleaf Çam Pinus palustris olarak bilinen; gri kurtların türler için Canis lupus, Canis latrans, Canis aureus, vb altın çakal için coyotes ve ait tüm bu bir cins Köpek ait (aynı zamanda ) diğer birçok tür içerir. The name of the species is the whole binomial , not just the second term (which may be called the specific name for animals). Türün adını tüm binom değil, ikinci dönem (bu hayvanlar için özel isim) olarak adlandırılmış olabilir olduğunu.

This binomial naming convention, later formalized in the biological codes of nomenclature , was first used by Leonhart Fuchs and introduced as the standard by Carolus Linnaeus in his 1753, Species Plantarum (followed by his, 1758 Systema Naturae , 10th edition). Bu binom adlandırma kuralı, daha sonra isimlendirme ve biyolojik kodları içinde formel, ilk Leonhart Fuchs tarafından kullanılan ve onun 1753, Türlerin plantarum yılında Carl Linnaeus tarafından standart olarak tanıtıldı (onun ardından, 1758 Systema Naturae, 10. baskı). At that time, the chief biological theory was that species represented independent acts of creation by God and were therefore considered objectively real and immutable, so the hypothesis of common descent did not apply. O zaman, baş biyolojik teori türlerin ve Tanrı tarafından yaratılması bağımsız hareket temsil nedenle nesnel gerçek ve değişmez olarak kabul edildi, bu nedenle ortak kökenli varsayımı geçerli değildi oldu. [ edit ] Abbreviated names [Değiştir] Kısaltılmış adları

Books and articles sometimes intentionally do not identify species fully and use the abbreviation " sp. " Kitap ve makalelerin bazen kasıtlı tamamen türler tespit etmez ve kısaltma kullanarak "sp." in the singular or " spp. " veya "tekil spp." in the plural in place of the specific epithet: for example, Canis sp. This commonly occurs in the following types of situations: çoğul belirli sıfat yerine de: örneğin, Canis sp. Bu genel durumların aşağıdaki türleri oluşur:

  * The authors are confident that some individuals belong to a particular genus but are not sure to which exact species they belong. Yazarlar, bazı kişilerin belirli bir cins ama emin değilseniz ait eminiz bunların Kesin türü aittir. This is particularly common in paleontology . Bu, özellikle paleontoloji yaygındır.
  * The authors use "spp." Yazarlar kullanabilir "spp." as a short way of saying that something applies to many species within a genus, but do not wish to say that it applies to all species within that genus. bir şey söylemenin kısa bir yolu olarak birçok türü bir cins içinde geçerlidir ama bu bütün türler olduğu cins içinde geçerlidir söylemek istemiyorum. If scientists mean that something applies to all species within a genus, they use the genus name without the specific epithet. Eğer bilim adamları bir cins içinde bir bütün türler için geçerlidir Yani, onlar özel sıfat olmaksızın cins ad kullanın.

In books and articles, genus and species names are usually printed in italics . Kitap ve makaleler, cins ve tür isimleri genelde italik yazdırılır. If using "sp." Eğer "sp kullanarak." and "spp.", these should not be italicized. ve "spp." bu italik olmamalıdır. [ edit ] Difficulty of defining "species" and identifying particular species [Değiştir] "tür" tanımlanması ve özellikle tür tanımlamanın Zorluk Main article: Species problem Ana madde: Türlerin sorunu The Greenish Warbler demonstrates the concept of a ring species . Yeşil çıvgın bir halka tür kavramını gösteriyor.

It is surprisingly difficult to define the word "species" in a way that applies to all naturally occurring organisms, and the debate among biologists about how to define "species" and how to identify actual species is called the species problem . Şaşırtıcı tüm doğal organizmaların meydana için geçerli olan bir şekilde "tür" sözcüğü tanımlamak ve tartışmalar nasıl "ve türlerin tanımlamak için nasıl gerçek türler tespit konusunda biyologlar arasında tür sorun denir zordur.

Most textbooks follow Ernst Mayr's definition of a species as "groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups". [ 5 ] En ders kitapları gerçekten veya potansiyel olarak "hangi reproductively diğer gruplar gibi izole doğal nüfus, interbreeding ve" grupları olarak bir türün Ernst Mayr tanımı izleyin. [5]

Various parts of this definition serve to exclude some unusual or artificial matings: Bu tanım çeşitli yerlerinde bazı sıra dışı ya da yapay matings dışlamak için hizmet:

  * Those which occur only in captivity (when the animal's normal mating partners may not be available) or as a result of deliberate human action. O sadece esaret zaman (hayvan normal çiftleşme ortakları) bulunmayabilir veya kasten insan davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
  * Animals which may be physically and physiologically capable of mating but do not normally do so in the wild, for various reasons. Hayvanlar da olabilir fiziksel ve fizyolojik çiftleşme yeteneğine sahip ama normalde içinde yeniden yapmazsanız vahşi, çeşitli nedenlerle.


The typical textbook definition above works well for most multi-celled organisms , but there are several types of situations in which it breaks down: En çok iyi çalışıyor yukarıdaki tipik ders kitabı tanımı-hücreli organizmalar, ama durumların hangi ayırır birçok türü vardır:

  * By definition it applies only to organisms that reproduce sexually . Tanımı gereği bu organizmaların yalnızca olduğu cinsel yeniden geçerlidir. So it does not work for asexually reproducing single-celled organisms and for the relatively few parthenogenetic multi-celled organisms. Böylece asexually üreyen tek hücreli organizmalar için çalışmaz ve nispeten az parthenogenetic çok değer hücreli organizmalar. The term "phylotype" is often applied to such organisms. Dönem "phylotype" sık sık bu tür organizmaların uygulanır.
  * Biologists frequently do not know whether two morphologically similar groups of organisms are "potentially" capable of interbreeding. Biyologlar sıklıkla "potansiyel" interbreeding kabil organizmaların olup iki morfolojik benzer grupları bilmiyorum.
  * There is considerable variation in the degree to which hybridization may succeed under natural conditions, or even in the degree to which some organisms use sexual reproduction between individuals to breed. Orada derece önemli varyasyon hibridizasyon olan bazı organizmaların bireyler arasında doğurmak için cinsel üreme kullanmak derece doğal koşullar veya altında bile başarılı olabilir hangi etmektir.
  * In ring species , members of adjacent populations interbreed successfully but members of some non-adjacent populations do not. Halka türler olarak, komşu halkların üye başarılı olmayan bazı üyeleri komşu nüfus don't melezlemek.
  * In a few cases it may be physically impossible for animals that are members of the same species to mate. Bazı durumlarda fiziksel bir dostum için aynı türün üyesi olan hayvanlar için imkansız olabilir. However, these are cases in which human intervention has caused gross morphological changes, and are therefore excluded by the biological species concept. Ancak, bu olan insan müdahalesi brüt morfolojik değişikliklere neden olduğu durumlarda, ve bu nedenle biyolojik tür kavramı tarafından dışlanır.

Horizontal gene transfer makes it even more difficult to define the word "species". Yatay gen transferi daha da zor "tür" sözcüğü tanımlamak için yapar. There is strong evidence of horizontal gene transfer between very dissimilar groups of prokaryotes , and at least occasionally between dissimilar groups of eukaryotes ; and Williamson [ 6 ] argues that there is evidence for it in some crustaceans and echinoderms . Orada prokaryot çok birbirine benzemeyen gruplar arasında yatay gen transferi güçlü kanıt ve en azından ara sıra ökaryotlarda ile birbirine benzemeyen gruplar arasında olduğunu ve Williamson [6] ki bazı kabuklular ve derisidikenlileri da bunun için delil olduğunu savunuyor. All definitions of the word "species" assume that an organism gets all its genes from one or two parents which are very like that organism, but horizontal gene transfer makes that assumption false. Kelimenin bütün tanımları "tür" bir organizmadan tüm genlerin alır üstlenecek bir veya çok organizma gibi iki anne, ama yatay gen transferi bu varsayım yanlış yapar. [ edit ] Definitions of species [Değiştir] türlerin Tanımlar See also: Species problem Ayrıca bakınız: Türler sorunu

The question of how best to define "species" is one that has occupied biologists for centuries, and the debate itself has become known as the species problem . Nasıl en iyi bir soru "" bir Asırlar boyunca biyologların işgal vardır, ve tartışmalar kendisini tür sorun olarak bilinen olmuştur türü tanımlamak için. Darwin wrote in chapter II of On the Origin of Species : Darwin bölümde II yazdı Türlerin Kökeni Üzerine:

  No one definition has satisfied all naturalists; yet every naturalist knows vaguely what he means when he speaks of a species. Kimse tanımı tüm Doğacı tatmin etti; henüz her doğabilimci belli belirsiz ne o zaman diye bir türün biliyor demektir biliyor. Generally the term includes the unknown element of a distinct act of creation. [ 7 ] Genellikle terim yaratılışın ayrı bir eyleminin bilinmeyen unsuru içerir. [7]

But later, in The Descent of Man , when addressing "The question whether mankind consists of one or several species", Darwin revised his opinion to say: Ama daha sonra, Man, The Descent içinde ne zaman "soru insanlık bir veya birkaç tür" Darwin, kendi görüşünü söyleyecek revize oluşur adresleme:

  it is a hopeless endeavour to decide this point on sound grounds, until some definition of the term "species" is generally accepted; and the definition must not include an element which cannot possibly be ascertained, such as an act of creation. [ 8 ] o ses gerekçesiyle bu noktada karar vermek için umutsuz bir çaba kadar vadeli bazı tanımı "türü" genel kabul ve tanımı yaratım eylemi gibi hangi olasılıkla tespit edilemeyen bir unsur bulunmamalıdır. [8]

The modern theory of evolution depends on a fundamental redefinition of "species". Evrim teorisi modern "tür" temel bir yeniden tanımlanması bağlıdır. Prior to Darwin, naturalists viewed species as ideal or general types, which could be exemplified by an ideal specimen bearing all the traits general to the species. Önce Darwin için, Doğacı olan ideal bir örneğinin tüm özellikleri türlerin genel taşıyan örneği olabilir ideal veya genel türleri gibi türler incelendi. Darwin's theories shifted attention from uniformity to variation and from the general to the particular. Darwin'in teorileri tekdüzelik den varyasyonu dikkat kaydırmış ve gelen özellikle genel. According to intellectual historian Louis Menand , Fikri tarihçi Louis Menand için, göre

  Once our attention is redirected to the individual, we need another way of making generalizations. Bir kez dikkatimize bireysel yönlendirilir, biz genelleme yapma başka bir yol gerekir. We are no longer interested in the conformity of an individual to an ideal type; we are now interested in the relation of an individual to the other individuals with which it interacts. Artık bir bireyin uygun ideal bir tip ilgilendi; artık bir olan ile etkileşimde diğer bireylere bireyin ilgili olarak ilgilendi. To generalize about groups of interacting individuals, we need to drop the language of types and essences, which is prescriptive (telling us what finches should be), and adopt the language of statistics and probability, which is predictive (telling us what the average finch, under specified conditions, is likely to do). Etkileşim bireylerin gruplar hakkında genellemek için, türleri ve esansları olan kuralcı olduğu dili açılan gerekir (ne finches olmalıdır), bize söylüyor ve istatistik ve olasılık, hangi akıllı olduğu dil benimsemek (ne ortalama ispinozgiller bize söylemek , belirtilen koşullar altında yapmak) muhtemeldir. Relations will be more important than categories; functions, which are variable, will be more important than purposes; transitions will be more important than boundaries; sequences will be more important than hierarchies. Ilişkilerin daha fazla kategori daha önemli olacak; işlevleri, değişken, daha amaçlı daha önemli olacaktır; geçişler daha sınırları daha önemli olacaktır; dizileri daha hiyerarşiler daha önemli olacaktır.

This shift results in a new approach to "species"; Darwin "Tür" yeni bir yaklaşım bu değişim sonuçları; Darwin

  concluded that species are what they appear to be: ideas, which are provisionally useful for naming groups of interacting individuals. türlerin Bunun için ne görünür: Bu geçici bireylerin etkileşim grupları adlandırılması için yararlı fikirler, sonucuna varılmıştır. "I look at the term species", he wrote, "as one arbitrarily given for the sake of convenience to a set of individuals closely resembling each other ... It does not essentially differ from the word variety, which is given to less distinct and more fluctuating forms. The term variety, again, in comparison with mere individual differences, is also applied arbitrarily, and for convenience sake." [ 9 ] "Ben vadeli tür" bak, dedi, "kimse keyfi bireylerin bir dizi birbiriyle yakından benzeyen kolaylık uğruna verilen yazdı ... Aslında daha az belirgin verilir kelime çeşitli farklı değildir sadece bireysel farklılıklar kıyasla daha dalgalanan oluşturur. vadede çeşitli yine de keyfi olarak uygulanır ve kolaylık uğruna. "[9]

Practically, biologists define species as populations of organisms that have a high level of genetic similarity . Pratik, biyologlar genetik benzerlik yüksek düzeyine sahip organizmaların nüfusları türleri tanımlar. This may reflect an adaptation to the same niche, and the transfer of genetic material from one individual to others, through a variety of possible means. Bu aynı niş ve başkalarına bir bireysel genetik materyal transferi, mümkün demektir çeşitli aracılığıyla bir uyum yansıtıyor olabilir. The exact level of similarity used in such a definition is arbitrary, but this is the most common definition used for organisms that reproduce asexually ( asexual reproduction ), such as some plants and microorganisms . Benzerlik böyle bir tanım kullanılan kesin düzeyi keyfi, ancak bu en yaygın tanımı organizmalar için kullanılan bu asexually (eşeysiz üreme), bazı bitkiler ve mikroorganizmalar gibi yeniden bir.

This lack of any clear species concept in microbiology has led to some authors arguing that the term "species" is not useful when studying bacterial evolution. Mikrobiyoloji içinde herhangi bir net tür kavramı bu eksikliği bazı yazarlar, terim "tür" ne zaman bakteriyel evrim eğitimi yararlı değildir savunarak yol açmıştır. Instead they see genes as moving freely between even distantly-related bacteria, with the entire bacterial domain being a single gene pool. Bunun yerine serbestçe arasında bile uzaktan hareket olarak genlerin görmek bakteriler ilgili tüm bakteriyel etki tek bir gen havuzu varlık. Nevertheless, a kind of rule of thumb has been established, saying that species of Bacteria or Archaea with 16S rRNA gene sequences more similar than 97% to each other need to be checked by DNA-DNA Hybridization if they belong to the same species or not. [ 10 ] This concept has been updated recently, saying that the border of 97% was too low and can be raised to 98.7%. [ 11 ] Yine de, el kararı bir tür, bu 16S rRNA gen ile Bakteri veya Arkea türlerinin fazla% 97 DNA tarafından kontrol için birbirlerine ihtiyaç duyarlar DNA Hibridizasyon eğer aynı tür veya ait benzer dizileri söyleyerek kurulmuştur . [10] Bu kavram, son zamanlarda, bu% 97 sınırının çok düşük olduğunu söyleyerek güncellendi ve% 98,7 'e yükseltilir olabilir. [11]

In the study of sexually reproducing organisms, where genetic material is shared through the process of reproduction, the ability of two organisms to interbreed and produce fertile offspring of both genders is generally accepted as a simple indicator that the organisms share enough genes to be considered members of the same species. Burada genetik malzeme üreme sürecinde paylaşıldığı cinsel üreyen organizmalar, bir çalışmada, iki organizmaların yeteneği melezlemek ve her iki cinsiyette verimli yavruları üretmek genellikle organizmaların payı yeterli genleri basit bir göstergesi olarak kabul üye olarak kabul edilmektedir aynı türden. Thus a "species" is a group of interbreeding organisms. Böylece bir "tür" interbreeding organizma grubudur.

This definition can be extended to say that a species is a group of organisms that could potentially interbreed – fish could still be classed as the same species even if they live in different lakes, as long as they could still interbreed were they ever to come into contact with each other. Bu tanım bir tür potansiyel melezlemek verebilecek bir organizma grubudur - balık hala aynı tür olarak bile farklı göllerde sürece, onlar hala bunların hiç haline gelmek olduğunu melezlemek olabilir canlı sınıflandırılmak söylüyorlar kadar uzatılabilir birbirleri ile iletişim kurun. On the other hand, there are many examples of series of three or more distinct populations, where individuals of the population in the middle can interbreed with the populations to either side, but individuals of the populations on either side cannot interbreed. Diğer taraftan, üç veya daha fazla ayrı nüfus, bir dizi birçok örnek burada ortasında nüfusun bireylerin ya tarafına nüfusa sahip melezlemek vardır, ama her iki tarafında nüfus bireylerin melezlemek olamaz. Thus, one could argue that these populations constitute a single species, or two distinct species. Böylece, bir bu nüfusun tek bir tür veya iki farklı tür teşkil iddia olabilir. This is not a paradox; it is evidence that species are defined by gene frequencies, and thus have fuzzy boundaries. Bu bir paradoks değil, kanıt türlerinin gen frekansları tarafından tanımlanır ve bundan dolayı bulanık sınırları var.

Consequently, any single, universal definition of "species" is necessarily arbitrary. Sonuç olarak, "tür" herhangi bir tek, evrensel bir tanımı olduğunu ille keyfi. Instead, biologists have proposed a range of definitions; which definition a biologists uses is a pragmatic choice, depending on the particularities of that biologist's research. Bunun yerine, biyolog tanımların bir dizi önerisi var; hangi bir tanımı biyologlar kullanır biyolog araştırma ve özellikleri bağlı olarak pragmatik bir tercihidir.

Typological species Tipolojik türler

  A group of organisms in which individuals are members of the species if they sufficiently conform to certain fixed properties. Eğer yeterince belirli sabit özellikleri uygun olan bireyler türün üyesi olan organizmaların bir grup. The clusters of variations or phenotypes within specimens (ie longer and shorter tails) would differentiate the species. Varyasyonlar veya fenotiplerinin numuneler içerisinde kümeleri (uzun ve kısa) türlerinin ayırt eden kuyrukları yani. This method was used as a "classical" method of determining species, such as with Linnaeus early in evolutionary theory. Bu yöntem gibi Linnaeus evrim teorisinin erken olduğu gibi türlerin belirlenmesinde bir "klasik" yöntemi olarak kullanılmıştır. However, we now know that different phenotypes do not always constitute different species (eg: a 4-winged Drosophila born to a 2-winged mother is not a different species). Ancak, artık farklı fenotipleri her zaman farklı türler teşkil etmez biliyorum (örn: 4-Drosophila bir 2 olarak dünyaya kanatlı kanatlı annesi farklı bir tür değildir). Species named in this manner are called morphospecies [ 12 ] Türler bu şekilde morphospecies denir [12 adlı]

Morphological species Morfolojik türler

  A population or group of populations that differs morphologically from other populations. Bir nüfus ya da nüfusun grup morfolojik diğer nüfus farklıdır. For example, we can distinguish between a chicken and a duck because they have different shaped bills and the duck has webbed feet. Çünkü farklı şekilli bono ve ördek ayakları perdeli vardır Örneğin, bir tavuk ve ördek arasında ayırt edebilirsiniz. Species have been defined in this way since well before the beginning of recorded history. Türler bu şekilde başlangıç tarihi de kaydedilen tarihin başlangıcından önce tanımlanmıştır. This species concept is much criticised because more recent genetic data reveal that genetically distinct populations may look very similar and, contrarily, large morphological differences sometimes exist between very closely-related populations. Çünkü daha yeni genetik veriler, genetik olarak farklı nüfus çok benzer ve aksine, büyük morfolojik farklılıklar bazen çok yakından arasında mevcut ilgili nüfus görünebilir ortaya Bu tür kavram çok eleştirilmektedir. Nonetheless, most species known have been described solely from morphology . Yine de, en bilinen türlerin morfolojisi, sadece dan tarif edilmiştir.

Biological / Isolation species Biyolojik / İzolasyon türler

  A set of actually or potentially interbreeding populations. Gerçek veya potansiyel nüfus interbreeding kümesi. This is generally a useful formulation for scientists working with living examples of the higher taxa like mammals, fish, and birds, but more problematic for organisms that do not reproduce sexually. Bu genellikle memeliler bilim adamları, balık gibi yüksek takson örnekleri yaşayan çalışmak için yararlı bir formülasyonu ve kuş, ama daha da cinsel çoğaltamaz olmayan organizmalar için sorunlu. The results of breeding experiments done in artificial conditions may or may not reflect what would happen if the same organisms encountered each other in the wild, making it difficult to gauge whether or not the results of such experiments are meaningful in reference to natural populations. Deneyler yapay koşullarda yapılan ıslahının sonuçları veya aynı organizmaların her vahşi diğer karşılaştı ne olur, zor olsun veya olmasın bu deneylerin sonuçları doğal nüfus için referans olarak anlamlı ölçmek için yapım yansıtmıyor olabilir.

Biological / reproductive species Biyolojik / üreme türleri

  Two organisms that are able to reproduce naturally to produce fertile offspring of both genders. Iki organizmalar doğal olarak her iki cinsiyette verimli yavruları üretmek için yeniden edebiliyoruz. Organisms that can reproduce but almost always make infertile hybrids of at least one gender, such as a mule , hinny or F1 male cattalo are not considered to be the same species. Organizmalardır ama hemen hemen her zaman üretebileceği en az bir cinsiyet, bir kısır melez olun, katır katır veya F1 erkek cattalo gibi aynı tür olarak kabul edilmez.

Recognition species Tanıma türler

  based on shared reproductive systems, including mating behavior. çiftleşme davranışı dahil paylaşılan üreme sistemleri dayalı. The Recognition concept of species has been introduced by Hugh EH Paterson. Türlerin tanınması kavramı Hugh EH Paterson tarafından tanıtılmıştır.

Mate-recognition species Mate tanıma türler

  A group of organisms that are known to recognize one another as potential mates. Bilinen organizmaların bir grup arkadaşları potansiyel olarak birbirleriyle tanımak için. Like the isolation species concept above, it applies only to organisms that reproduce sexually. Yukarıdaki izolasyon tür kavramı gibi, organizmaların yalnızca olduğu cinsel yeniden geçerlidir. Unlike the isolation species concept, it focuses specifically on pre-mating reproductive isolation. Izolasyon tür kavram aksine, özellikle ön odaklanır çiftleşme-üreme izolasyonu.

Evolutionary / Darwinian species Evrim / Darwin türlerin

  A group of organisms that shares an ancestor; a lineage that maintains its integrity with respect to other lineages through both time and space. Organizmaların bir grup hisseleri bir ata; diğer soy açısından hem zaman hem de uzayda bütünlüğünü sağlayan bir soy. At some point in the progress of such a group, some members may diverge from the main population and evolve into a subspecies, a process that eventually will lead to the formation of a new full species if isolation (geographical or ecological) is maintained. Böyle bir grubun ilerleme bazı noktada, bazı üye ana nüfus sapmak olabilir ve bir alt türü, bir süreç içine sonunda yeni bir tam türlerinin oluşumuna neden olacaktır gelişmek eğer izolasyon (coğrafi veya ekolojik) korunur.

Phylogenetic ( Cladistic ) [ verification needed ] Filogenetik (Cladistic) [doğrulama gerekli]

  A group of organisms that shares an ancestor; a lineage that maintains its integrity with respect to other lineages through both time and space. Organizmaların bir grup hisseleri bir ata; diğer soy açısından hem zaman hem de uzayda bütünlüğünü sağlayan bir soy. At some point in the progress of such a group, members may diverge from one another: when such a divergence becomes sufficiently clear, the two populations are regarded as separate species. Böyle bir grubun ilerleme bazı noktada, üye bir başka: böyle bir sapma yeterince açık olur, iki popülasyonun ayrı bir tür olarak kabul edilmektedir sapmak olabilir. This differs from evolutionary species in that the parent species goes extinct taxonomically when a new species evolve, the mother and daughter populations now forming two new species. Subspecies as such are not recognized under this approach; either a population is a phylogenetic species or it is not taxonomically distinguishable. Bu ana türler taxonomically yeni bir türü, anne ve kızı nüfusu şimdi iki yeni türler oluşturuyorlar. Alt türler gibi bu yaklaşım altında tanınmıyor, ya nüfusu bir filogenetik türü veya o gelişmeye tükenmiş giden evrimsel türleri farklıdır taxonomically ayırt edilebilir değil.

Ecological species Ekolojik türler

  A set of organisms adapted to a particular set of resources, called a niche, in the environment. Organizmaların kaynakların belirli bir ayarlamak için uyarlanmış kümesi, ortamda bir niş denir. According to this concept, populations form the discrete phenetic clusters that we recognize as species because the ecological and evolutionary processes controlling how resources are divided up tend to produce those clusters. Çünkü ekolojik ve evrimsel süreçlerin nasıl kaynakları ayrılır kontrol bu konsepte göre, nüfusları biz tür olarak tanıdığınız ayrık phenetic kümeleri formu bu kümeler üretme eğilimindedir.

Genetic species Genetik türler

  based on similarity of DNA of individuals or populations. bireyler ya da nüfusun DNA benzerliği dayalı. Techniques to compare similarity of DNA include DNA-DNA hybridization , and genetic fingerprinting (or DNA barcoding ). Teknikleri DNA benzerlik karşılaştırmak için DNA-DNA hibridizasyon ve genetik parmak izi (ya da DNA barkod) içerir.

Phenetic species Phenetic türler

  based on phenotypes . [ verification needed ] gerekli fenotipleri dayalı. [doğrulama]

Microspecies Microspecies

  Species that reproduce without meiosis or fertilization so that each generation is genetically identical to the previous generation. Türleri mayoz veya gübreleme böylece her nesil genetik önceki nesil ile aynıdır olmadan yeniden. See also apomixis . Ayrıca apomixis Bkz.

Cohesion species Uyum türler

  Most inclusive population of individuals having the potential for phenotypic cohesion through intrinsic cohesion mechanisms. Bireylerin içsel uyum mekanizmaları yoluyla fenotipik uyum için potansiyeline sahip çoğu dahil nüfus. This is an expansion of the mate-recognition species concept to allow for post-mating isolation mechanisms; no matter whether populations can hybridize successfully, they are still distinct cohesion species if the amount of hybridization is insufficient to completely mix their respective gene pools . Bu dostum bir genişleme tanıma tür kavram yazı için izin izolasyon mekanizmaları çiftleşme olduğu; olursa olsun, ister nüfus başarıyla melez, bunlar hala farklı uyum tür eğer melezleşme miktar tamamen kendi gen havuzları karıştırmak için yetersizdir vardır.

Evolutionarily Significant Unit (ESU) Evrimsel önemli Birimi (ESU)

  An evolutionarily significant unit is a population of organisms that is considered distinct for purposes of conservation. Bir evrimsel önemli birimi olan koruma amacıyla ayrı olarak kabul edilir bir organizma nüfusu. Often referred to as a species or a wildlife species , an ESU also has several possible definitions, which coincide with definitions of species. Genellikle bir tür veya bir tür yaban hayatı, bir ESU olarak anılacaktır ayrıca türlerin tanımları denk çeşitli tanımları vardır.

In practice, these definitions often coincide, and the differences between them are more a matter of emphasis than of outright contradiction. Uygulamada, bu tanımları sık sık ve aralarındaki farklılıkları düpedüz çelişki daha vurgu daha bir konu vardır denk. Nevertheless, no species concept yet proposed is entirely objective, or can be applied in all cases without resorting to judgment. Yine de, hiçbir tür kavramı henüz önerilen tamamen objektif veya tüm durumlarda yargı başvurmadan uygulanabilir. Given the complexity of life, some have argued that such an objective definition is in all likelihood impossible, and biologists should settle for the most practical definition. Hayatın karmaşıklığı göz önüne alındığında, bazı böyle nesnel bir tanımı tüm olasılığını imkansız olduğunu iddia var ve biyologların en pratik tanımı için uğraşmak gerekir.

For most vertebrates , this is the biological species concept (BSC), and to a lesser extent (or for different purposes) the phylogenetic species concept (PSC). En omurgalı için, bu tür biyolojik kavram (BSC) ve daha az bir oranda (veya farklı amaçlar için) filogenetik tür kavram (PSC) olduğunu. Many BSC subspecies are considered species under the PSC; the difference between the BSC and the PSC can be summed up insofar as that the BSC defines a species as a consequence of manifest evolutionary history , while the PSC defines a species as a consequence of manifest evolutionary potential . Birçok BSC alttür PSC altındaki türler kabul edilir; BSC ve PSC arasındaki fark sürece bu BSC bildirim evrimsel tarihinin bir sonucu olarak bir tür tanımlar özetlenebilir iken PSC bildirim evrimsel bir sonucu olarak bir tür tanımlar potansiyeli. Thus, a PSC species is "made" as soon as an evolutionary lineage has started to separate, while a BSC species starts to exist only when the lineage separation is complete. Bir BSC türlerin sadece soy ayrımı tamamlandığında biri başlar Böylece, PSC türler "olarak yakında bir evrimsel soy olarak yapılır ayırmak için başladı. Accordingly, there can be considerable conflict between alternative classifications based upon the PSC versus BSC, as they differ completely in their treatment of taxa that would be considered subspecies under the latter model (eg, the numerous subspecies of honey bees ). Alternatif sınıflamalar arasında Buna göre, olabilir önemli çatışma PSC karşı BSC dayalı olarak tamamen bu alttür son model altında (örneğin, bal arıları ve çok sayıda alt türü) olarak düşünülebilir takson kendi tedavisinde farklı. [ edit ] Numbers of species [Değiştir] Sayılar türlerin Undiscovered and discovered species Keşfedilmemiş ve keşfedilen türler

Bearing in mind the aforementioned problems with categorising species, the following numbers are only a soft guide. Categorising türleri ile yukarıda belirtilen sorunlar göz önüne alınırsa, aşağıdaki numaraları sadece yumuşak bir rehber vardır. They break down as follows: [ 13 ] Onlar aşağı aşağıdaki gibidir: [13 break]

Total number of species (estimated): 7–100 millions (identified and unidentified), including: Türlerinin toplam sayısı (tahmini): 7-100 milyon (tespit ve tanımlanmamış), dahil:

  * 5–10 million bacteria [ 14 ] ; 5-10 million bakteri [14];
  * 74,000–120,000 fungi [ 15 ] ; 74,000-120,000 mantarlar [15];

Of the identified eukaryote species we have: Elimizdeki tespit eukaryote türler ki:

  * 1.6 million, including: 1,6 milyon dahil:
     o 297,326 plants , including: Dahil olmak üzere 297.326 bitkiler,:
        + 15,000 mosses , 15.000 yosun,
        + 13,025 Ferns and horsetails , 13.025 Ferns ve horsetails,
        + 980 gymnosperms , 980 gymnosperms,
        + 258,650 angiosperms , 258.650 Magnoliophyta,
           # 199,350 dicotyledons , 199.350 dicotyledons,
           # 59,300 monocotyledons , 59.300 monocotyledons, 
        + 9,671 Red and green algae , 9.671 Kırmızı ve yeşil algler, 
     o 28,849 fungi & other non-animals, including: 28.849 mantarlar ve olmayan diğer hayvanlar dahil:
        + 10,000 lichens , 10.000 liken,
        + 16,000 mushrooms , 16.000 mantar,
        + 2,849 brown algae , 2.849 kahverengi yosun, 
     o 1,250,000 animals , including: Dahil 1.250.000 hayvanlar,:
        + 1,203,375 invertebrates : 1.203.375 omurgasızlar:
           # 950,000 insects , 950.000 böcekler,
           # 81,000 mollusks , 81.000 yumuşakçalar,
           # 40,000 crustaceans , 40.000 kabuklular,
           # 2,175 corals , 2.175 mercan,
           # 130,200 others; 130.200 diğerleri; 
        + 59,811 vertebrates : 59.811 omurgalıların:
           # 29,300 fish , 29.300 balık,
           # 6,199 amphibians , 6.199 amfibiler,
           # 8,240 reptiles , 8.240 sürüngenler,
           # 9,956 birds , 9.956 kuşlar,
           # 5,416 mammals . 5.416 memeliler.

At present, organisations such as the Global Taxonomy Initiative , the European Distributed Institute of Taxonomy and the Census of Marine Life [ 16 ] (the latter only for marine organisms) are trying to improve taxonomy and implement previously undiscovered species to the taxonomy system. Günümüzde, Küresel Taksonomi Girişimi, Avrupa Dağıtılmış Enstitüsü taksonomisinin ve Sayımı Marine Life gibi kuruluşlar [16] deniz organizmalar için (ikinci sadece) taksonomisi iyileştirmek ve taksonomi sistemi daha önce keşfedilmemiş türler uygulamaya çalışıyorlar. Due to the fact that we know but a portion of the organisms in the biosphere, we do not have a complete understanding of the workings of our environment. Gerçeği biz biliyoruz ama biyosfer içinde organizmaların bir kısmını, biz çevre çalışma tam bir anlayış yoktur nedeniyle. To make matters worse, despite the discovery of new species, according to professor James Mallet, we are wiping out these species at an unprecedented rate. [ 17 ] This means that even before a new species has had the chance of being studied and classified, it may already be extinct. Konularda daha kötüsü, yeni türlerin keşfi rağmen, profesör James Mallet göre yapmak için, benzeri görülmemiş bir oranda bu tür dışarı silme bulunmaktadır. [17] Bu da yeni bir türün şansı olmuştur önce bu eğitimi olmak ve gizli anlamına gelir, Zaten soyu tükenmiş olabilir. [ edit ] Importance in biological classification [Değiştir] Önemi biyolojik sınıflandırmada

The idea of species has a long history. Türlerin fikri uzun bir geçmişi vardır. It is one of the most important levels of classification, for several reasons: Bu bir sınıflandırma en önemli seviyelerinin ise, çeşitli nedenlerden dolayı:

  * It often corresponds to what lay people treat as the different basic kinds of organism – dogs are one species, cats another. Genellikle ne organizmanın farklı temel tür olarak tedavi kişi yatıyordu tekabül - köpek bir tür, kediler başka vardır.
  * It is the standard binomial nomenclature (or trinomial nomenclature ) by which scientists typically refer to organisms. Bu da bilim adamları tarafından genellikle organizmaların bakın standart binom isimlendirilmesi (veya terimli adlandırma) olduğunu.
  * It is the highest taxonomic level which mostly cannot be made more or less inclusionary. Çoğunlukla daha fazla veya daha az olan inclusionary yapılamaz yüksek taksonomik seviyesidir.

After years of use, the concept remains central to biology and a host of related fields, and yet also remains at times ill-defined. Kullanım yıl sonra, kavram biyoloji ve ilgili alanlarda bir dizi, ama yine de zaman kötü kalır merkezi kalır tanımlanmış. [ edit ] Implications of assignment of species status [Değiştir] tür atama yansımaları durumu

The naming of a particular species should be regarded as a hypothesis about the evolutionary relationships and distinguishability of that group of organisms. Belirli bir türün adlandırma evrimsel ilişkileri ve organizmaların bu grubun distinguishability ilgili bir varsayım olarak kabul edilmelidir. As further information comes to hand, the hypothesis may be confirmed or refuted. Olarak daha fazla bilgileri geldiğinde, hipotezini teyit ya da yalanladı. Sometimes, especially in the past when communication was more difficult, taxonomists working in isolation have given two distinct names to individual organisms later identified as the same species. Bazen, geçmişte özellikle iletişimin daha zordu, taxonomists izolasyon çalışan bireysel organizmalar daha sonra aynı tür olarak tanımlanan iki farklı isimler verdik. When two named species are discovered to be of the same species, the older species name is usually retained, and the newer species name dropped, a process called synonymization , or colloquially, as lumping . Adlı iki türün aynı tür olduğu keşfedilir, eski türlerin adı genellikle, ve korunur yeni türün adı, bir süreç synonymization denilen veya colloquially, lumping gibi düştü. Dividing a taxon into multiple, often new, taxons is called splitting . Birden fazla içine, çoğu yeni, taxons bölme çağrılan bir takson bölünmesi. Taxonomists are often referred to as "lumpers" or "splitters" by their colleagues, depending on their personal approach to recognizing differences or commonalities between organisms (see lumpers and splitters ). Taxonomists çoğu kendi arkadaşları tarafından "bölücülerin", "lumpers" ya da bağlı olarak farklılıklar veya organizmalar arasındaki ortak tanımak için kendi kişisel yaklaşım denir () lumpers ve bölücülerin bkz.

Traditionally, researchers relied on observations of anatomical differences, and on observations of whether different populations were able to interbreed successfully, to distinguish species; both anatomy and breeding behavior are still important to assigning species status. Geleneksel olarak, araştırmacılar anatomik farklılıkları gözlemler üzerinde dayanıyordu ve farklı olup nüfus başarıyla yakınlarıyla birleştirmek için, tür ayırt başardık ve gözlemlere, hem anatomisi ve üreme davranışı hala türlerin durumu atama için önemlidir. As a result of the revolutionary (and still ongoing) advance in microbiological research techniques, including DNA analysis, in the last few decades, a great deal of additional knowledge about the differences and similarities between species has become available. Devrimci bir sonucu olarak (ve hala) mikrobiyolojik araştırma teknikleri ilerlemek, DNA analizi dahil olmak üzere, son birkaç on yıl, türler arasındaki farklılıklar ve benzerlikler hakkında ek bilgi büyük bir kullanıma sahiptir sürmekte. Many populations which were formerly regarded as separate species are now considered to be a single taxon , and many formerly grouped populations have been split. Daha önceleri ayrı bir tür artık tek bir takson olmak ve kabul edilir birçok eski gruplandırılmış nüfus bölünmüş olan olarak kabul edilen pek çok nüfusu. Any taxonomic level (species, genus, family, etc.) can be synonymized or split, and at higher taxonomic levels, these revisions have been still more profound. Herhangi bir taksonomik düzeyi (tür, cins, aile vb) synonymized ya da bölünmüş ve yüksek taksonomik düzeylerde, bu revizyonlar yapılmış hala daha derin var.

From a taxonomical point of view, groups within a species can be defined as being of a taxon hierarchically lower than a species. Bakış bir taksonomik noktası düşük, bir tür gruplar içinde bir takson hiyerarşik bir türün daha düşük bir örneği olarak tanımlanabilir. In zoology only the subspecies is used, while in botany the variety , subvariety , and form are used as well. Süre botanik içinde çeşitli, altcins çeşitliliği ve biçim de kullanılır Zooloji yılında sadece alt tür kullanılır. In conservation biology , the concept of evolutionary significant units (ESU) is used, which may be define either species or smaller distinct population segments. Conservation Biology yılında, evrimsel önemli birimleri (ADB) kavramı, bu iki tür veya daha küçük nüfus farklı segmentler olabilir kullanılır. [ edit ] The isolation species concept in more detail [Değiştir] izolasyon türler kavramı daha detaylı This article is written like a personal reflection or essay and may require cleanup . Please help improve it by rewriting it in an encyclopedic style . (December 2007) Bu yazı kişisel bir yansıması veya kompozisyon gibi ve yazıldığı temizleme ihtiyacı olabilir. Lütfen bunu geliştirmek bir ansiklopedik tarzı. (Aralık 2007) içinde yeniden yazarak yardım Merge-arrow.svg It has been suggested that this article or section be merged into Species problem . Bu makalede veya bölüm Türlerin sorun haline birleştirilmiş olarak öne sürülmüştür. ( Discuss ) (Tartışma) A mule is the infertile offspring of a male donkey and a female horse . Bir katır bir erkek eşek ve infertil çoluk çocuk ve bir kadın atı olduğunu.

In general, for large, complex organisms that reproduce sexually (such as mammals and birds ), one of several variations on the isolation or biological species concept is employed. Genel olarak, büyük, karmaşık canlılar için cinsel (memeliler ve kuşlar gibi), bir izolasyon veya biyolojik tür kavramı çeşitli varyasyonları istihdam olduğunu yeniden. Often, the distinction between different species, even quite closely related ones, is simple. Çoğu, farklı türler arasında ayrım bile oldukça yakından ilgili olanlar, basit. Horses ( Equus caballus ) and donkeys ( Equus asinus ) are easily told apart even without study or training, and yet are so closely related that they can interbreed after a fashion. Atlar (Equus caballus) ve eşek (Equus asinus) kolayca ayrı çalışma veya eğitim olmadan ve söyledim henüz çok yakından bir moda sonra yakınlarıyla birleştirmek için ilişkilidir. Because the result, a mule or hinny , is not fertile, they are clearly separate species. Sonuç, bir katır veya katır, Çünkü, bunlar açıkça ayrı bir tür verimli değildir.

But many cases are more difficult to decide. Ancak birçok durumda daha karar vermek zordur. This is where the isolation species concept diverges from the evolutionary species concept. Burası evrimsel tür konseptinden izolasyon tür kavramı ıraksar. Both agree that a species is a lineage that maintains its integrity over time, that is diagnosably different from other lineages (else we could not recognise it), is reproductively isolated (else the lineage would merge into others, given the chance to do so), and has a working intra-species recognition system (without which it could not continue). Hem bir türün zaman içinde, bu diagnosably diğer soy farklı bütünlüğünü sağlayan bir soydan (Başka türlü) tarafından tanınması couldn't ise, reproductively (başka soydan diğerleri içine toplayacak, şans bunu verilen izole ise) katılıyorum ve çalışma içi tür tanıma sistemi var (bu olmadan) devam couldn't. In practice, both also agree that a species must have its own independent evolutionary history—otherwise the characteristics just mentioned would not apply. Uygulamada, hem de bir tür kendi bağımsız evrimsel geçmişini olmalıdır anlaştılar başka özellikleri sadece geçerli değildir belirtmiştik. The species concepts differ in that the evolutionary species concept does not make predictions about the future of the population: it simply records that which is already known. Tür kavramlar türlerin evrim kavramını nüfusun geleceği hakkında tahminlerde yapmaz farklılık: Bu zaten bilinen basitçe kaydeder. In contrast, the isolation species concept refuses to assign the rank of species to populations that, in the best judgement of the researcher, would recombine with other populations if given the chance to do so. Buna karşılık, izolasyon tür kavramı nüfus eğer şans bunu verilen bu, araştırmacının en iyi karar, diğer nüfusa sahip recombine istiyorsunuz türlerin rütbe atamak reddediyor. [ edit ] The isolation question [Değiştir] izolasyon soru

There are, essentially, two questions to resolve. Orada, aslında, iki soru çözmek için vardır. First, is the proposed species consistently and reliably distinguishable from other species? İlk olarak, önerilen tür tutarlı ve güvenilir diğer türlerden ayırt nedir? Second, is it likely to remain so in the future? İkincisi, muhtemelen gelecekte çok kalır? To take the second question first, there are several broad geographic possibilities. Önce ikinci soru çekmek için, pek çok geniş coğrafi olasılıkları var.

  * The proposed species are sympatric—they occupy the same habitat. Önerilen türler simpatrik vardır-onlar aynı habitat işgali. Observation of many species over the years has failed to establish even a single instance of two diagnostically different populations that exist in sympatry and have then merged to form one united population. Yılda birçok türün gözlem sympatry bulunmalı ve sonra bir nüfus birleşik çatısı altında birleşti iki diagnostically farklı nüfus bile tek bir örneğini kurmak için başarısız oldu. Without reproductive isolation, population differences cannot develop, and given reproductive isolation, gene flow between the populations cannot merge the differences. Üreme izolasyonu olmadan, nüfus farklılıkları ve geliştirmek can't farklılıkları birleştirme olamaz üreme izolasyonu, nüfus arasında gen akışı verilmiştir. This is not to say that cross breeding does not take place at all, simply that it has become negligible. Bu çapraz üreme hiç yer almaz demek değildir, sadece bu önemsiz olmuştur. Generally, the hybrid individuals are less capable of successful breeding than pure-bred individuals of either species. Ya türlerin Genellikle melez bireylerin daha az saf daha başarılı üreme yeteneğine sahiptirler cins bireyler.
  * The proposed species are allopatric—they occupy different geographical areas. Önerilen türler allopatric olan-farklı coğrafi bölgelerde işgali. Obviously, it is not possible to observe reproductive isolation in allopatric groups directly. Açıkçası, bu allopatric gruplar doğrudan üreme izolasyonu gözlemlemek mümkün değildir. Often it is not possible to achieve certainty by experimental means either: even if the two proposed species interbreed in captivity, this does not demonstrate that they would freely interbreed in the wild, nor does it always provide much information about the evolutionary fitness of hybrid individuals. Genellikle deneysel yollarla ya kesinlik elde etmek mümkün değildir: bile önerilen iki tür tutsak yakınlarıyla birleştirmek, bu onların serbestçe vahşi yakınlarıyla birleştirmek istiyorsunuz, ne de göstermek değil her zaman melez bireylerin evrimsel fitness hakkında daha fazla bilgi içerir . A certain amount can be inferred from other experimental methods: for example, do the members of population A respond appropriately to playback of the recorded mating calls of population B? Belirli bir miktar diğer deneysel yöntemler den anlaşıldığı olabilir: örneğin, uygun nüfus kayıt çiftleşme çağrıları B çalma cevap bir nüfusun üye mi? Sometimes, experiments can provide firm answers. Bazen, deneyler firma yanıtlar sağlayabilir. For example, there are seven pairs of apparently almost identical marine snapping shrimp ( Alpheus ) populations on either side of the Isthmus of Panama , which did not exist until about 3 million years ago. Örneğin, görünüşe göre hemen hemen aynı deniz yedi çift (Alpheus) Kıstağı Panama, ve her iki tarafında nüfus da yoktu karides yakalamaya olan yaklaşık 3 milyon yıl öncesine kadar. Until then, it is assumed, they were members of the same seven species. O zamana kadar, o, onlar aynı yedi türün üyeleri varsayılır. But when males and females from opposite sides of the isthmus are placed together, they fight instead of mating. Ama kadın ve erkek berzah karşı taraflarında biraraya, onlar yerine çiftleşme mücadele yerleştirilir. Even if the isthmus were to sink under the waves again, the populations would remain genetically isolated: therefore they are now different species. Bile berzah dalgaların altında tekrar lavaboya vardı, nüfus genetik olarak izole kalacaktı: artık farklı türler bu nedenle onlar. In many cases, however, neither observation nor experiment can produce certain answers, and the determination of species rank must be made on a 'best guess' basis from a general knowledge of other related organisms. Birçok durumda, ancak, ne gözlem ne deney, ve tür değerde belirleme 'en iyi tahmin' diğer ilgili organizmaların genel bilgisinden olarak yapılmalıdır belirli yanıtlar üretebilir.
  * The proposed species are parapatric—they have breeding ranges that abut but do not overlap. Önerilen türler parapatric vardır-onlar Abut ama örtüşmeyen aralıklarını üreme var. This is fairly rare, particularly in temperate regions. Bu oldukça, ılıman bölgelerde özellikle nadirdir. The dividing line is often a sudden change in habitat (an ecotone ) like the edge of a forest or the snow line on a mountain, but can sometimes be remarkably trivial. Bölen çizgi çoğu tabiatında bir ani değişim bir orman veya bir dağa kar çizgisinin kenarına gibi (bir Ecotone), ama bazen oldukça önemsiz olabilir olduğunu. The parapatry itself indicates that the two populations occupy such similar ecological roles that they cannot coexist in the same area. Parapatry kendisi bu iki popülasyonun gibi benzer ekolojik rolleri ki aynı alanda bulunamaz işgal gösterir. Because they do not crossbreed, it is safe to assume that there is a mechanism, often behavioral, that is preventing gene flow between the populations, and that therefore they should be classified as separate species. Çünkü melez elde değil, bu bir mekanizma, genellikle, bu nüfus arasında gen akışını engelleyen, davranış ve bu yüzden onlar ayrı bir tür olarak sınıflandırılır olmalıdır varsaymak güvenlidir.
  * There is a hybrid zone where the two populations mix. Typically, the hybrid zone will include representatives of one or both of the 'pure' populations, plus first-generation and back-crossing hybrids. The strength of the barrier to genetic transmission between the two pure groups can be assessed by the width of the hybrid zone relative to the typical dispersal distance of the organisms in question. The dispersal distance of oaks , for example, is the distance that a bird or squirrel can be expected to carry an acorn; the dispersal distance of Numbats is about 15 kilometres, as this is as far as young Numbats will normally travel in search of vacant territory to occupy after leaving the nest. The narrower the hybrid zone relative to the dispersal distance, the less gene flow there is between the population groups, and the more likely it is that they will continue on separate evolutionary paths. Nevertheless, it can be very difficult to predict the future course of a hybrid zone; the decision to define the two hybridizing populations as either the same species or as separate species is difficult and potentially controversial.
  * The variation in the population is clinal; at either extreme of the population's geographic distribution, typical individuals are clearly different, but the transition between them is seamless and gradual. For example, the Koalas of northern Australia are clearly smaller and lighter in colour than those of the south, but there is no particular dividing line: the further south an individual Koala is found, the larger and darker it is likely to be; Koalas in intermediate regions are intermediate in weight and colour. In contrast, over the same geographic range, black-backed (northern) and white-backed (southern) Australian Magpies do not blend from one type to another: northern populations have black backs, southern populations white backs, and there is an extensive hybrid zone where both 'pure' types are common, as are crossbreeds. The variation in Koalas is clinal (a smooth transition from north to south, with populations in any given small area having a uniform appearance), but the variation in magpies is not clinal. In both cases, there is some uncertainty regarding correct classification, but the consensus view is that species rank is not justified in either. The gene flow between northern and southern magpie populations is judged to be sufficiently restricted to justify terming them subspecies (not full species); but the seamless way that local Koala populations blend one into another shows that there is substantial gene flow between north and south. As a result, experts tend to reject even subspecies rank in this case.

[ edit ] The difference question

Obviously when defining a species, the geographic circumstances become meaningful only if the population groups in question are clearly different: if they are not consistently and reliably distinguishable from one another, then we have no grounds for believing that they might be different species. The key question in this context, is "how different is different?" and the answer is usually "it all depends".

In theory, it would be possible to recognise even the tiniest of differences as sufficient to delineate a separate species, provided only that the difference is clear and consistent (and that other criteria are met). There is no universal rule to state the smallest allowable difference between two species, but in general, very trivial differences are ignored on the twin grounds of simple practicality, and genetic similarity: if two population groups are so close that the distinction between them rests on an obscure and microscopic difference in morphology, or a single base substitution in a DNA sequence, then a demonstration of restricted gene flow between the populations will probably be difficult in any case.

More typically, one or other of the following requirements must be met:

  * It is possible to reliably measure a quantitative difference between the two groups that does not overlap . A population has, for example, thicker fur, rougher bark, longer ears, or larger seeds than another population, and although this characteristic may vary within each population, the two do not grade into one another, and given a reasonably large sample size, there is a definite discontinuity between them. Note that this applies to populations , not individual organisms, and that a small number of exceptional individuals within a population may 'break the rule' without invalidating it. The less a quantitative difference varies within a population and the more it varies between populations, the better the case for making a distinction. Nevertheless, borderline situations can only be resolved by making a 'best-guess' judgement.
  * It is possible to distinguish a qualitative difference between the populations; a feature that does not vary continuously but is either entirely present or entirely absent. This might be a distinctively shaped seed pod, an extra primary feather, a particular courting behaviour, or a clearly differentDNA sequence.

Sometimes it is not possible to isolate a single difference between species, and several factors must be taken in combination. This is often the case with plants in particular. In eucalypts , for example, Corymbia ficifolia cannot be reliably distinguished from its close relative Corymbia calophylla by any single measure (and sometimes individual trees cannot be definitely assigned to either species), but populations of Corymbia can be clearly told apart by comparing the colour of flowers, bark, and buds, number of flowers for a given size of tree, and the shape of the leaves and fruit.

When using a combination of characteristics to distinguish between populations, it is necessary to use a reasonably small number of factors (if more than a handful are needed, the genetic difference between the populations is likely to be insignificant and is unlikely to endure into the future), and to choose factors that are functionally independent (height and weight, for example, should usually be considered as one factor, not two). [ edit ] Historical development of the species concept The following text needs to be harmonized with text in Species problem . Soru kitap-new.svg This section does not cite any references or sources . Bu bölümde herhangi bir referansları veya kaynakları cite yok. Please help improve this article by adding citations to reliable sources . Lütfen bu makalenin geliştirmek güvenilir kaynaklardan için alıntıları ekleyerek yardımcı. Unsourced material may be challenged and removed . (September 2009) ABD'li malzeme meydan olabilir ve kaldırılır. (Eylül 2009) Linnaeus believed in the fixity of species.

In the earliest works of science, a species was simply an individual organism that represented a group of similar or nearly identical organisms. No other relationships beyond that group were implied. Aristotle used the words genus and species to mean generic and specific categories. Aristotle and other pre-Darwinian scientists took the species to be distinct and unchanging, with an " essence ", like the chemical elements . When early observers began to develop systems of organization for living things, they began to place formerly isolated species into a context. Many of these early delineation schemes would now be considered whimsical and these included consanguinity based on color (all plants with yellow flowers) or behavior (snakes, scorpions and certain biting ants).

In the 18th century Carolus Linnaeus classified organisms according to differences in the form of reproductive apparatus . Although his system of classification sorts organisms according to degrees of similarity, it made no claims about the relationship between similar species. At that time, it was still widely believed that there was no organic connection between species, no matter how similar they appeared. This approach also suggested a type of idealism: the notion that each species existed as an "ideal form". Although there are always differences (although sometimes minute) between individual organisms, Linnaeus considered such variation problematic. He strove to identify individual organisms that were exemplary of the species, and considered other non-exemplary organisms to be deviant and imperfect.

By the 19th century most naturalists understood that species could change form over time, and that the history of the planet provided enough time for major changes. Jean-Baptiste Lamarck , in his 1809 Zoological Philosophy , offered one of the first logical arguments against creationism . The new emphasis was on determining how a species could change over time. Lamarck suggested that an organism could pass on an acquired trait to its offspring, ie, the giraffe 's long neck was attributed to generations of giraffes stretching to reach the leaves of higher treetops (this well-known and simplistic example, however, does not do justice to the breadth and subtlety of Lamarck's ideas). With the acceptance of the natural selection idea of Charles Darwin in the 1860s, however, Lamarck's view of goal-oriented evolution, also known as a teleological process, was eclipsed. Recent interest in inheritance of acquired characteristics centers around epigenetic processes, eg methylation , that do not affect DNA sequences, but instead alter expression in an inheritable manner. Thus, neo-lamarckism, as it is sometimes termed, is not a challenge to the theory of evolution by natural selection.

Charles Darwin and Alfred Wallace provided what scientists now consider as the most powerful and compelling theory of evolution . Darwin argued that it was populations that evolved, not individuals. His argument relied on a radical shift in perspective from that of Linnaeus: rather than defining species in ideal terms (and searching for an ideal representative and rejecting deviations), Darwin considered variation among individuals to be natural. He further argued that variation, far from being problematic, actually provides the explanation for the existence of distinct species.

Darwin's work drew on Thomas Malthus ' insight that the rate of growth of a biological population will always outpace the rate of growth of the resources in the environment, such as the food supply. As a result, Darwin argued, not all the members of a population will be able to survive and reproduce. Those that did will, on average, be the ones possessing variations—however slight—that make them slightly better adapted to the environment. If these variable traits are heritable, then the offspring of the survivors will also possess them. Thus, over many generations, adaptive variations will accumulate in the population, while counter-adaptive traits will tend to be eliminated.

It should be emphasized that whether a variation is adaptive or non-adaptive depends on the environment: different environments favor different traits. Since the environment effectively selects which organisms live to reproduce, it is the environment (the "fight for existence") that selects the traits to be passed on. This is the theory of evolution by natural selection . In this model, the length of a giraffe's neck would be explained by positing that proto-giraffes with longer necks would have had a significant reproductive advantage to those with shorter necks. Over many generations, the entire population would be a species of long-necked animals.

In 1859, when Darwin published his theory of natural selection, the mechanism behind the inheritance of individual traits was unknown. Although Darwin made some speculations on how traits are inherited ( pangenesis ), his theory relies only on the fact that inheritable traits exist , and are variable (which makes his accomplishment even more remarkable.) Although Gregor Mendel 's paper on genetics was published in 1866, its significance was not recognized. It was not until 1900 that his work was rediscovered by Hugo de Vries , Carl Correns and Erich von Tschermak , who realised that the "inheritable traits" in Darwin's theory are genes .

The theory of the evolution of species through natural selection has two important implications for discussions of species—consequences that fundamentally challenge the assumptions behind Linnaeus' taxonomy . First, it suggests that species are not just similar, they may actually be related. Some students of Darwin argue that all species are descended from a common ancestor. Second, it supposes that "species" are not homogeneous, fixed, permanent things; members of a species are all different, and over time species change. This suggests that species do not have any clear boundaries but are rather momentary statistical effects of constantly changing gene-frequencies. One may still use Linnaeus' taxonomy to identify individual plants and animals, but one can no longer think of species as independent and immutable.

The rise of a new species from a parental line is called speciation . There is no clear line demarcating the ancestral species from the descendant species.

Although the current scientific understanding of species suggests that there is no rigorous and comprehensive way to distinguish between different species in all cases, biologists continue to seek concrete ways to operationalize the idea. One of the most popular biological definitions of species is in terms of reproductive isolation; if two creatures cannot reproduce to produce fertile offspring of both genders, then they are in different species. This definition captures a number of intuitive species boundaries, but it remains imperfect. It has nothing to say about species that reproduce asexually, for example, and it is very difficult to apply to extinct species. Moreover, boundaries between species are often fuzzy: there are examples where members of one population can produce fertile offspring of both genders with a second population, and members of the second population can produce fertile offspring of both genders with members of a third population, but members of the first and third population cannot produce fertile offspring, or can only produce fertile offspring of the homozygous gender. Consequently, some people reject this definition of a species.

Richard Dawkins defines two organisms as conspecific if and only if they have the same number of chromosomes and, for each chromosome, both organisms have the same number of nucleotides ( The Blind Watchmaker , p. 118). However, most if not all taxonomists would strongly disagree [ citation needed ] . For example, in many amphibians , most notably in New Zealand's Leiopelma frogs, the genome consists of "core" chromosomes which are mostly invariable and accessory chromosomes, of which exist a number of possible combinations. Even though the chromosome numbers are highly variable between populations, these can interbreed successfully and form a single evolutionary unit. In plants, polyploidy is extremely commonplace with few restrictions on interbreeding; as individuals with an odd number of chromosome sets are usually sterile, depending on the actual number of chromosome sets present, this results in the odd situation where some individuals of the same evolutionary unit can interbreed with certain others and some cannot, with all populations being eventually linked as to form a common gene pool.

The classification of species has been profoundly affected by technological advances that have allowed researchers to determine relatedness based on molecular markers, starting with the comparatively crude blood plasma precipitation assays in the mid-20th century to Charles Sibley 's ground-breaking DNA-DNA hybridization studies in the 1970s leading to DNA sequencing techniques. The results of these techniques caused revolutionary changes in the higher taxonomic categories (such as phyla and classes ), resulting in the reordering of many branches of the phylogenetic tree ( see also: molecular phylogeny ). For taxonomic categories below genera , the results have been mixed so far; the pace of evolutionary change on the molecular level is rather slow, yielding clear differences only after considerable periods of reproductive separation. DNA-DNA hybridization results have led to misleading conclusions, the Pomarine Skua – Great Skua phenomenon being a famous example. Turtles have been determined to evolve with just one-eighth of the speed of other reptiles on the molecular level, and the rate of molecular evolution in albatrosses is half of what is found in the rather closely related storm-petrels . The hybridization technique is now obsolete and is replaced by more reliable computational approaches for sequence comparison. Molecular taxonomy is not directly based on the evolutionary processes, but rather on the overall change brought upon by these processes. The processes that lead to the generation and maintenance of variation such as mutation, crossover and selection are not uniform (see also molecular clock ). DNA is only extremely rarely a direct target of natural selection rather than changes in the DNA sequence enduring over generations being a result of the latter; for example, silent transition - transversion combinations would alter the melting point of the DNA sequence, but not the sequence of the encoded proteins and thus are a possible example where, for example in microorganisms, a mutation confers a change in fitness all by itself. [ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * Cline
  * Cryptic species complex
  * Encyclopedia of Life Encyclopedia of Life
  * Endangered species Tehlikedeki Türler
  * Genetic pollution Genetik kirliliği
  * Genetic erosion Genetik erozyon
  * Ring species
  * Species problem
  * Systematics

[ edit ] Notes and references [Değiştir] Notlar ve referanslar

 1. ^ De Queiroz K (December 2007). "Species concepts and species delimitation". Syst. Biol. 56 (6): 879–86. doi : 10.1080/10635150701701083 . PMID 18027281 . 
 2. ^ Fraser C, Alm EJ, Polz MF, Spratt BG, Hanage WP (February 2009). "The bacterial species challenge: making sense of genetic and ecological diversity". Science (journal) 323 (5915): 741–6. doi : 10.1126/science.1159388 . PMID 19197054 . 
 3. ^ a b de Queiroz K (May 2005). " Ernst Mayr and the modern concept of species ". Proc. Natl. Natl. Acad. Acad. Sci. Sci. USA 102 Suppl 1 : 6600–7. doi : 10.1073/pnas.0502030102 . PMID 15851674 . PMC 1131873 . http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15851674 . 
 4. ^ Just How Many Species Are There, Anyway? , 2003-05-26 , http://www.sciencedaily.com/releases/2003/05/030526103731.htm , retrieved 2008-01-15 
 5. ^ de Queiroz K (2005). " Ernst Mayr and the modern concept of species ". Proc. Natl. Natl. Acad. Acad. Sci. Sci. USA 102 Suppl 1 : 6600–7. doi : 10.1073/pnas.0502030102 . PMID 15851674 . http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15851674 . 
 6. ^ David I. Williamson (2003). The Origins of Larvae . Kluwer. ISBN 1-4020-1514-3 . 
 7. ^ Darwin 1859 , p. [ http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=side&itemID=F373&pageseq=59
 8. ^ Darwin 1871 , p. [ http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F937.1&keywords=definition+species+of&pageseq=241
 9. ^ Louis Menand (2001) The Metaphysical Club New York: Farrar, Straus and Giroux 123–124
 10. ^ Stackebrandt E, Goebel BM (1994). "Taxonomic note: a place for DNA-DNA reassociation and 16S rRNA sequence analysis in the present species definition in bacteriology". Int. J. Syst. J. Syst. Bacteriol. 44 : 846–9. 
 11. ^ Stackebrandt E, Ebers J (2006). "Taxonomic parameters revisited: tarnished gold standards". Microbiol. Today 33 : 152–5. 
 12. ^ Michael Ruse (August 1969). " Definitions of Species in Biology ". The British Journal for the Philosophy of Science 20 (2): 97-119 . http://www.jstor.org/stable/686173 . 
 13. ^ Current Results: Number of Species on Earth
 14. ^ Sogin ML, Morrison HG, Huber JA, et al. (August 2006). " Microbial diversity in the deep sea and the underexplored "rare biosphere" ". Proc. Natl. Natl. Acad. Acad. Sci. Sci. USA 103 (32): 12115–20. doi : 10.1073/pnas.0605127103 . PMID 16880384 . PMC 1524930 . http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16880384 . 
   Cheung L (Monday, 31 July 200). " Thousands of microbes in one gulp ". BBC . http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/5232928.stm . 
 15. ^ David L. Hawksworth (2001). " The magnitude of fungal diversity: the 1•5 million species estimate revisited ". Mycological Research 105 : 1422–1432 . http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=95069 . 
 16. ^ Census of marine life
 17. ^ Discovery of new species and extermination at high rate ^ Discovery yeni türler ve imha yüksek oranda

Soru kitap-new.svg This article needs additional citations for verification . Bu yazı doğrulama için ek alıntılar gerekmektedir. Please help improve this article by adding reliable references . Lütfen bu makalenin geliştirmek güvenilir referansları ekleyerek yardımcı. Unsourced material may be challenged and removed . (August 2008) ABD'li malzeme meydan olabilir ve kaldırılır. (Ağustos 2008) [ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar Arama Vikisözlük Look up species in Wiktionary , the free dictionary. Arama Vikipedi Wikispecies has information related to: Species

  * Plant name dictionary with meanings of over 2,000 plant species names
  * http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/S/Speciation.html
  * 2003-12-31, ScienceDaily: Working On The 'Porsche Of Its Time': New Model For Species Determination Offered Quote: "...two species of dinosaur that are members of the same genera varied from each other by just 2.2%. Translation of the percentage into an actual number results in an average of just three skeletal differences out of the total 338 bones in the body. Amazingly, 58% of these differences occurred in the skull alone. "This is a lot less variation than I'd expected", said Novak..."
  * 2003-08-08, ScienceDaily: Cross-species Mating May Be Evolutionarily Important And Lead To Rapid Change, Say Indiana University Researchers Quote: "...the sudden mixing of closely related species may occasionally provide the energy to impel rapid evolutionary change..."
  * 2004-01-09 ScienceDaily: Mayo Researchers Observe Genetic Fusion Of Human, Animal Cells; May Help Explain Origin Of AIDS Quote: "...The researchers have discovered conditions in which pig cells and human cells can fuse together in the body to yield hybrid cells that contain genetic material from both species... "What we found was completely unexpected", says Jeffrey Platt, MD"
  * 2000-09-18, ScienceDaily: Scientists Unravel Ancient Evolutionary History Of Photosynthesis Quote: "...gene-swapping was common among ancient bacteria early in evolution..."
  * Stanford Encyclopedia of Philosophy entry
  * Barcoding of species
  * European Species Names in Linnaean, Czech, English, German and French
  * Catalogue of Life
  * VisualTaxa
  * http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VA2OtherSpeciesConcept.shtml
  * "Gone" , Mother Jones , May/June 2007.

[hide] v • d • e v • d • e Speciation Türleşme Basic concepts Temel kavramlar Species · Cline · Chronospecies · Speciation Modes of speciation Türleşme modları Allopatric · Heteropatric · Peripatric · Parapatric · Sympatric · Polyploidy · Paleopolyploidy Auxiliary mechanisms Yardımcı mekanizmalar Sexual selection · Assortative mating · Punctuated equilibrium Cinsel seçimi · Assortative çiftleşme · noktalama işaretleriyle denge Intermediate stages Ara aşamaları Hybrid · Ring species · Haldane's rule [hide] v • d • e v • d • e Taxonomic ranks Magnorder Domain / Superkingdom Superphylum / Superdivision Superclass Üst sınıf Superorder Superfamily Superspecies Kingdom Kingdom Phylum / Division Class Legion Lejyon Order Sipariş Family Family Tribe Kabile Genus Species Subkingdom Subphylum Subclass Subclass Cohort Kohort Suborder Subfamily Subtribe Subgenus Subspecies Alttür Infrakingdom/Branch Infraphylum Infraclass Alt sınıf Infraorder Alliance Ittifak Infraspecies Microphylum Parvclass Parvorder Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Species " Categories : Biology | Scientific classification | Zoological nomenclature

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.