Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages

Mecmua vilayet, kaza, nahiyelere muntazaman gönderilecektir. İdare rüesası bunları hüsnü muhafaza ve seleften halefe devr ile mükelleftirler. *İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ar-Ge ve Yayın Dairesi


*Libya Caddesi, Becerikli Sokak, No: 16, 06660 Esat / ANKARA
*e-mail: tid@icisleri.gov.tr
*Telefon: (0.312) 430 88 93 - 95
*Faks: (0.312) 430 88 96
*Web sitesi: http://www.tid.icisleri.gov.tr

 • U l u s a l H a k e m l i D e r g i
 • Yayın Sahibi : İçişleri Bakanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Adnan YILMAZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Adnan YILMAZ / Strateji Geliştirme Başkanı
 • Yönetim Yeri: İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge ve Yayın Dairesi
 • Yayın Türü :Yaygın Süreli Yayın
 • Yayın Periyodu :Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır.
 • Türü: Dergi Hakemli Dergi olup yayınlanan makaleler en az iki hakem tarafından okunmaktadır.
 • Yayın ilkeleri: Bakanlık Makamının 22.04.2009 tarihli onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Yayın Yönergesi’ne ve derginin son sayfalarında yer alan Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun yazılar kabul edilir ·
 • Telif hakları , 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ödenir · Yazılarının yayımlanmış olması yazarlara ait kişisel görüşlerin Bakanlık tarafından paylaşılması anlamına gelmez ·
 • İktibas: Yazılar ancak kaynak gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir.

Derginin nitelik ve özellikleri[]

Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi kategorisindedir.

 • Genel Yayın Yönetmeni:Dr. Hasan CANPOLAT / Vali-Müsteşar Yardımcısı
 • Editör :A. Celil ÖZ / Bakanlık Sözcüsü-Mülkiye Başmüfettişi
 • Editör Yardımcısı: Mehmet CANGİR / Mülkiye Başmüfettişi

YAYIN KURULU / BOARD OF EDITORS[]

 • Dr. Hasan CANPOLAT Vali-Müsteşar Yardımcısı Başkan
 • Adnan YILMAZ Strateji Geliştirme Başkanı Üye
 • Dr. Yusuf MAYDA Personel Genel Müdürü Üye
 • Dr. Muammer SÖNMEZ İller İd. Genel Müd. Yardımcısı Üye
 • Dr. Hasan Hüseyin CAN Hukuk Müşaviri Üye
 • Dr. Ahmet SARICAN Nüf. ve Vat. İşl. Genel Müd. Yard. Üe
 • A. Celil ÖZ Bakanlık Sözcüsü/Editör Üye
 • Mehmet CANGİR Mülkiye Başmüfettişi Üye

DANIŞMA KURULU / ADVİSORY BOARD[]

 • Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr Ömer ANAYURT Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sait AŞGIN Karabük Üniversitesi İİBF Dekanı
 • Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Polis Akademisi Başkanı
 • Doç. Dr. Asım BALCI Türksat e-Türkiye Sorumlusu
 • Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN TODAİE
 • Prof. Dr. Ali BİRİNCİ Türk Tarih Kurumu Başkanı
 • Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞARAN Gazi Üniversitesi
 • Galip DEMİREL Emekli Vali-Müsteşar
 • Prof. Dr. Vahit DOĞAN Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Musa EKEN Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ Sakarya Ün., Başbakanlık Kamu Gör. Etik Kurulu Bşk.
 • Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı
 • Prof. Dr. Remzi FINDIKLI Polis Akademisi
 • Prof. Dr. Orhan GÖKÇE Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR TODAİE Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Halil KALABALIK Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI Galatasaray Üniversitesi
 • Dr. Ali Nihat ÖZCAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-TEPAV
 • Prof. Dr. Ali ÖZTEKİN Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat SEZGİNER Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali ŞAFAK Polis Akademisi
 • Doç. Dr . Hakan TAŞDEMİR Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU Beykent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nükhet YETİŞ TÜBİTAK Başkanı


TÜRK İDARE DERGİSİ[]

İlk kez 1928 yılının Nisan ayında “Dahiliye Vekaleti’nin Aylık Mecmuası” olarak “İdare” adı altında eski harflerle yayın hayatına başlamış olan Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı’nın en önemli yayın faaliyeti olarak, yayın hayatı boyunca kısa sayılabilecek sürelerle iki kez kesintiye uğramakla birlikte 2006 yılı sonunda 452. sayısına ulaşmıştır.


TARİHSEL GELİŞİMİ[]

1928 yılından 2006 yılına kadar geçen 78 yıl içerisinde 452 sayı yayımlanan Dergi, bu süreç içinde iki kez kesintiye uğramış, ancak her kesinti döneminden sonra gerek içerik gerekse şekil olarak değiştirilerek daha güçlü bir şekilde yayın hayatı sürdürülmüştür.

a) 1928 - 1942 Dönemi : Nisan 1928 de İdare adıyla aylık olarak yayımlanmaya başlanan Derginin ilk altı sayısı eski yazıyla basılmıştır. İlk sayısının başında yer alan MUKADDİME ( Önsöz) şöyledir: “Vekalet Nisan’dan itibaren aylık olarak neşrine başladığı bu mecmua ile bir boşluğu doldurmak istiyor. İdare mecmuasının her nüshası neşrine tekaddüm eden ay zarfında Dahiliye Memurları arasında vukubulan tedahülleri, inzibat komisyonu kararlarını, yine aynı ay içinde mevkii mer’iyete konan ve Dahiliyeyi alakadar eden kanunları, tefsirleri, Heyeti Vekile kararlarını ve Vekaletten Vilayetlere vukubulan umumi tebliğ ve emirleri ihtiva edecektir. Ancak ilk nüsha 928 senesinin ilk dört ayına ait mukarreratı muhtevidir.

Mecmua vilayet, kaza, nahiyelere muntazaman gönderilecektir. İdare rüesası bunları hüsnü muhafaza ve seleften halefe devr ile mükelleftirler. Mecmuaya ayrıca da gayriresmi bir kısım ilave olunmuştur. Bu kısım da idareciliği alakadar eden mesleki yazıları ihtiva edecek, bunda idari ihtiyaçlarımız tetkik olunacak, medeni memleketlerin idare usulleri hakkında ilmi münakaşalara muhtevi bulunacaktır.”

Mukaddimede Derginin yayın amacı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, hedefler ortaya konulmuştur.

Yedinci sayısından itibaren yeni yazıyla çıkarılan Dergi, 1942 ye kadar 169 sayı yayımlanmıştır. Gerçekte 170 sayı yayımlanmış olmasına karşın 1942 yılının Şubat ayında çıkan Dergiye sayı verilmemiştir.

Bu yıllarda çıkarılan bazı sayıların ayrı ayrı hazırlanıp birleştirilerek tek kapak altında basıldığı görülmektedir ( 67, 68 ve 69 uncu sayılar; 161, 162, 163 ve 164 üncü sayılar).

15 yıl kadar süren bu dönem, Mayıs 1942 ye ait 169 uncu sayı ile bitmekte ve Derginin yayın hayatındaki ilk önemli kesinti başlamaktadır.

b) 1944 – 1975 Dönemi : 1944 yılının Eylül-Ekim aylarına ait 170 inci sayı ile Dergi yeniden çıkarılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Derginin içeriğinde oldukça büyük değişiklikler yapılmıştır. Yine önemli bir değişiklik de Derginin adının değiştirilmesi ve yayımlanma sıklığının iki ayda bir olarak düzenlenmesidir. 170 inci sayıdan itibaren “İdare Dergisi” adını almış, 1975 yılı sonu itibariyle 355 inci sayıya ulaşmıştır.

Bu dönemde toplam 186 sayı yayımlanan Derginin yine bazı sayıları birleştirilerek basılmıştır. 1963 yılına ait 281 inci sayısından başlayarak adı tekrar değiştirilmiş ve bugüne kadar Türk İdare Dergisi adıyla yayımlanmasına devam edilmiştir.

c) 1976 – 1979 Dönemi : Derginin yayın yaşamındaki önemli aksamaların olduğu dönemdir. Dört yıllık süre içerisinde yalnızca beş sayı yayımlanabilmiş ve yayın yaşamındaki ikinci büyük kesinti 1979 yılı Şubat ayında çıkarılan 360 ıncı sayıdan sonra başlamış, 1982 yılı sonlarına kadar devam etmiştir.

d) 1982 den Sonraki Dönem : Yayımına yaklaşık üç yıl ara verilen Dergi, 1982 Aralık ayına ait 361 inci sayıyla yeniden çıkarılmaya başlanmıştır. Uzun aradan sonra tekrar yayımlanmaya başlanmasından kaynaklanan aksaklıklar devam etmiş, ancak 1984 yılında çıkarılan 363 üncü sayısından başlanarak sıklık süresi üç ayda bir olarak belirlenmiştir. 1985 yılından itibaren de yılda 4 sayı ( Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ) olmak üzere düzenli aralıklarla yayımına devam edilmiştir. Bu dönemde gerek şekil gerekse içerik olarak önemli değişiklikler yapılmıştır.


DERGİNİN KAPSAMI[]

Bu başlık altında Derginin içeriği, yazarlar ve konular hakkında bilgi verilmiş; açılan bölümler itibariyle yer alan konular, Dergiyle birlikte yayımlanan ekler ve 78 yıllık süreç içerisinde yedi kez hazırlanan özel sayılara ilişkin değerlendirme yapılmıştır.


1) Derginin İçeriği[]

1928 de yayımlanan ilk sayıda yer alan Mukaddimede belirtilen amaçlar doğrultusunda Derginin Mayıs 1942 ye kadar yayımlanan 169 sayısında iki ana kısımdan oluşturulduğu ve bunlardan birincisinin RESMİ, ikincisinin de GAYRİRESMİ olarak adlandırıldığı görülmektedir.

Zaman zaman değişiklikler olmuşsa da Resmi Kısımda yer alan konular başlıkları itibariyle şöyle özetlenebilir:

a) Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve İçişleri Bakanlarınca çeşitli nedenlerle yapılan konuşma metinleri,

b) Personele ilişkin konular,

c) Mevzuat,

d) İçtihadı Birleştirme ve Danıştay Kararları,

e) Mülki idare bölümlerindeki gelişmeler, sınır, fek ve ilhak işlemleri,

f) Çalışma raporları,

g) Yerel yönetimlere ilişkin konular,

h) İç ve dış yönetime ilişkin haberler,

i) Diğer konular,

j) Fihristler.

1928-1942 yıllarına ait dönemde yayımlanan Dergilerin Gayriresmi Kısım olarak adlandırılan bölümlerinde ise daha çok yabancı ülkelerdeki yönetsel yapı, uygulamalar ve gelişmelere ait konuların makale, inceleme ve çeviri şeklinde sıkça işlendiği, bunun temel nedeninin ise Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki yönetsel yapının geliştirilmesi açısından dış ülkelerin uygulamalarına duyulan ilgi olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak Gayriresmi Kısım olarak adlandırılan bölümün, Derginin tamamı gözönünde bulundurulduğunda daha az yer kapladığı, büyük ağırlığın Resmi Kısımda olduğu görülmektedir.

1944 yılında kesintinin bitmesiyle yayımlanan 170 inci sayısından itibaren içeriğinde önemli değişiklikler yapılmış, Resmi ve Gayriresmi Kısım olarak adlandırılan bölümler kaldırılmış ve daha çok makale, inceleme ve çevirilere yer verilmiştir.

Önceki dönemde Resmi Kısımda işlenen konulara da zaman zaman yer ayrılmıştır.

Bu döneme ait konu sınıflandırması şöyle yapılabilir:

a) Makaleler, incelemeler, araştırmalar, yorumlar ve konferanslar,

b) Çeviriler,

c) İdari Coğrafya incelemeleri,

d) Yabancı mevzuat,

e) Yayımlanan mevzuat,

f) Yargı kararları,

g) Bibliyografyalar,

h) İç ve dış yönetime ilişkin haberler,

i) Diğer konular,

j) Fihristler.

Konular itibariyle yapılan değişikliğin yanı sıra özellikle son yıllarda Derginin biçim ve özüne ilişkin de bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar; 361 inci sayıdan itibaren standart bir kapak düzenlemesiyle çıkarılması, gerektikçe resim kullanılması, yabancı dilde kaleme alınmış makale ve incelemelere yer verilmesi ve okuyucunun isteklerine yanıt verebilmek amacıyla Dergi hakkında anket düzenlenmesi, özel sayıların yanı sıra önemli konularda ekler basılması vb. olarak sayılabilir.


SAHİBİ[]

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - STARTEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

YAYIN KURULU 2009[]

 • BAŞKAN :Amir ÇİÇEK Strateji Geliştirme Başkan V.
 • ÜYE : Mualla ERKUL Daire Başkanı
 • ÜYE : H.Cavit ERDOĞAN Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
 • ÜYE : Mehmet YILMAZ Hukuk Müşaviri
 • ÜYE : Aziz YILDIRIM Daire Başkanı
 • ÜYE : Berrin UYANIK APK Uzmanı
 • ÜYE : Mustafa AYIK APK Uzmanı
 • SORUMLU MÜDÜR : Mualla ERKUL

ABONE KOŞULLARI[]

 • Türkiye için bir sayının fiyatı 20 TL.
 • Dış ülkeler için bir sayının fiyatı 30 TL.
 • Abone bedeli bulunulan yerin Maliye veznesine yatırılarak makbuzu, aşağıdaki adrese gönderilmelidir.


İletişim Adresi/Communication Address[]

 • İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ar-Ge ve Yayın Dairesi
 • Libya Caddesi, Becerikli Sokak, No: 16, 06660 Esat / ANKARA
 • e-mail: tid@icisleri.gov.tr
 • Telefon: (0.312) 430 88 93 - 95
 • Faks: (0.312) 430 88 96
 • Web sitesi: http://www.tid.icisleri.gov.tr

Dış linkler[]

http://www.tid.icisleri.gov.tr


Yıl:81 ve 463 -464. sayısı içindekiler[]

 • Yard. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA :Yerel Yönetimlerde Temsil ve Kadın Üyeler: Kadın Adayların Önündeki Görünmez Engeller
 • Doç. Dr. Asım BALCI-Harun KIRILMAZ: Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Kapsamında E-Devlet Uygulamaları
 • Doç. Dr. Rafet ÇEVİKBAŞ :Türkiye’de E-Devlet ve E-İmza Altyapısı Uygulamaları
 • Ramazan ERDAĞ :Yönetimde Gizlilik ve Devlet Sırrı Kavramı
 • B. Ali EŞİYOK: Bölgesel Kalkınma ve GAP
 • Dr. Serdar Kenan GÜL - Dr. Ahmet POLAT : Kamu Güvenlik Politikalarının Oluşturulmasında Yeni Bir Yaklaşım: Suç Tahmini
 • Servet GÜNGÖR :Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne bir Hayır Örgütü: İstanbul Darülaceze Müessesesi
 • Dr. M. İlker HAKTANKAÇMAZ:Ülkeler Arasında Reform Transferi
 • Serdar İĞDELER: Yönetim Sorumluluğu Açısından Belediyelerde “Yetki ve Sorumluluk”
 • Dr. Abdulkadir MAHMUTOĞLU : Etik ve Ahlâk; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler
Advertisement