FANDOM


Türk İdareciler Derneği Ana Tüzüğü Edit

Derneğin Adı ve MerkeziEdit

Madde 1- Derneğin adı, TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ’dir. Merkezi Ankara’dır. Gerekli görülen yerlerde Şubesi açılabilir.

Derneğin Amacı ve Çalışma KonularıEdit

Madde 2- Derneğin amacı, Anayasa’da ifade edildiği gibi, Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir Bütünlük ve Birliktelik içinde olan, Çağdaş ve Laik bir Toplum olmayı vazgeçilmez bir İlke olarak benimsemiş bulunan yurdumuzda keza kuruluş ve görevleri ile bir bütün olan geniş anlamdaki İDARE’nin en önemli unsurlarından biri olan Mülki İdarenin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları il mensuplarının özlük haklarını sürekli olarak izlemek, gözetmek ve yetiştirilmeleri için çaba harcamak; Genel ve Yerel Yönetimlerin (Özel İdare, Belediye ve Köylerin) daha iyi hizmet verebilir durumda olmaları için gerek uygulayıcı, gerek bilimsel kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli araştırma, inceleme ve yayın çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak.

Toplumun karşılaştığı her türlü konu ve sorunlarda gerektiğinde müstakilen veya aynı düşünce ve görüşleri paylaşan başkaca meslek ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte kamuoyuna veya ilgili mercilere mesajlar vermek,

Bu Ana hedef doğrultusunda üyeleri arasında mesleki, fikri, sosyal ve ekonomik, alanlarda bilgi alışverişini, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, bu yönde girişimlerde ve katkılarda bulunmaktadır.

Bunun İçin Dernek;

A- Atatürkçülüğü ve Atatürk ilkelerini nesillerin dimağına telkin suretiyle aşılamayı en şerefli görev bilir.

B- Yurt İdaresinin gelişim ve örgütlenmesi yolunda, mesleki ve ilmi çalışmalar yapar, konferanslar ve seminerler düzenler, anket ve müsabakalar açar, bunların sonuçlarını yayınlar veya yetkili mercilere duyurur. Bilimsel Kurum ve Kuruluşlarla hizmet ve mesleğin geliştirilmesi maksadıyla belirli konularda işbirliği yapar.

C- Bilimsel kurum ve kuruluşlarla hizmet ve mesleğin gelişmesi maksadıyla belirli konularda işbirliği yapar.

D- İdarenin ve İdarecinin teminatlı hale gelmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Resmi merciler nezdinde ve kamu oyunda her türlü İlmi ve Fikri teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur.

E- Dernek lüzum gördüğü taktirde;

1- Üyelerinin bu konudaki isteklerini karşılamak üzere Yardımlaşma ve Yapı sandıkları kurabilir.

2- Dernek üyelerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mensuplarının Dış Ülkelerde tedavilerinin gerektiği hallerde bunun giderlerini karşılayabilmek üzere ortaklaşa yardım amacını güden bir Tedavi Fonu tesis edebilir.

Bunların Ana statülerinde belirgin çalışma koşullarının işlerliği için yeni düzenlemelerde yapabilir.

F- Dernek, üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için Kooperatifler kurar, kurulmuş Kooperatiflere iştirak eder ve üyelerini teşvik eder.

G- Dernek, Dinlenme Evleri, Kamplar kurup işleteceği gibi aynı maksatla kurulmuş bu gibi yerlere geçici veya sürekli ortak veya kiracı alarak iştirak etmek suretiyle faydalanmayı sağlayabilir. Dinlenme Evleri ve Kampların idaresi bir İç yönetmelikle düzenlenir.

H- Dernek, yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenleyebilir.

İ- Dernek, üyelerini ve tüm aydınların istifadesine açık bulunacak Kütüphane, Konferans Salonu, Öğrenci Yurtları, Lokal ve Misafirhaneler temin ve tesis edebilir.

K- Dernek, maddi imkanlardan yoksun ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenim devresindeki öğrenimini tamamlaması için burslar tahsis ve yurtlar tesis edebilir.

L- Dernek, amacına ulaştırıcı ve ihtiyaçların lüzum gösterdiği diğer her türlü faaliyette bulunabilir ve amacına uygun diğer teşekküllerle işbirliği yapıp, ortak tesis ve teşebbüslere girişebilir.

M- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve yukarıda belirtilen çalışma konularında faaliyette bulunmak için Vakıf kurabilir, vücuda getirdiği tesislerin işletilmesini kurulmuş vakıflara devredebilir.

Dernek ÜyeliğiEdit

Madde 3- Derneğin Asli ve Fahri olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak şartıyla;

Asil Üyelik :

a) İçişleri Bakanlığı Merkez ve İller kuruluşunda Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışanlar,

b) Mülki İdare Amirliği sıfatını kazandıktan sonra Emekli olmak veya Emekli edilmek, istifa etmek Resmi ve Özel Kurum veya Kuruluşlarda görev almak veya Milletvekili veya Belediye Başkanı seçilmek suretiyle İçişleri Bakanlığındaki görevlerinden ayrılanlar,

c) Bucak Müdürleri,

ç) İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri,

d) İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfı personelden Daire Başkanı ve daha üst seviyede görev yapanlar,

e) Vefat eden üyelerin dul eşleri.

4 ncü maddedeki esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile;

Fahri Üyelik:

İdari Mesleğine veya Derneğe maddi veya manevi önemli yardımları dokunanlar veya kamu hizmetlerindeki üstün başarıları ile temayüz eden kişiler Genel Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin Fahri Üyeliği’ne kabul edilebilirler.

Dernek üyesi olabilmeleri izne tabi kişilerin üyeliğe kabulü için Kanunların öngördüğü iznin alınmış olması şarttır.

Üyeliğe KabulEdit

Madde 4- Derneğe Asil üye olmak isteyenler, bulundukları yerde Dernek Şubesi varsa Şube Yönetim Kuruluna, yoksa Genel Yönetim Kuruluna yazı ile başvurarak bu isteklerini bildirirler. İstekte 7 nci maddede belirtilen miktarla bağlı kalmak şartıyla verecekleri giriş aidatını belirtmesi zorunludur.

Yönetim Kurulları bu istekleri bir ay içinde karara bağlar ve ilgiliye yazı ile duyurur. Üyeliğe kabulüne karar verilenlerin giriş aidatı alınarak, kesin kayıtları yapılır. Üye defterine geçilir. Üyenin istemesi halinde kendisine üye kimlik kartı verilir.

Şubelere kayıtlı üyeler için, Genel Merkezde ayrıca bir şube üyeleri kütüğü tahsis olunur. Şube yönetim kurulları yeniden veya naklen kaydettikleri veya kesin olarak sildikleri üyeleri, işlemin yapıldığı ayı izleyen ay içinde Genel Merkeze bildirmek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler, kayıtlı bulundukları şube bölgesinden ayrıldıktan itibaren bir yıl içinde, gittikleri yer Şubesine veya Genel Yönetim kuruluna başvururlarsa bu değişiklik kayıtlarına işaret olunur ve bu kişilerin üyelik hakları devam eder. Bu işlemi yaptırmayanlarla, Dernek Üyeliğinden istekleriyle ayrılan veya aidatlarını peş peşe iki yıl vermemeleri nedeniyle Tüzüğün 5 nci maddesi uyarınca üyelikten sürekli olarak çıkarılan kişiler yeniden Dernek Üyesi olmak isterlerse, bunlar üyeliğe alınırlar. Yeni üye gibi işlem görür ve üyelik haklarından ancak yeni üyeler gibi yararlanabilirler.

Dernek Asil üyeliğine alınan kişi, kesin kaydının yapılmasından itibaren bir ay geçmedikçe Genel Kurullara katılamaz, Dernek veya Şube organlarında görev alamaz.

Derneğe Asil veya Fahri üye olarak kişiler, kesin kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe ve bu süreye ait aidatlarını tam olarak ödemedikçe Derneğin ve Derneğe bağlı işletmelerin sağladığı hizmetlerden yararlanamaz.

Üyelikten Çıkma Ve ÇıkarılmaEdit

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı aydan az olmamak üzere verilen sürede ödemeyenler, dernek organlarınca alınan kararlara uymayanlar ve üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar bu durumlarından birinin tespiti halinde Merkez Onur Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

İkinci Bölüm Mali HükümlerEdit

Derneğin GelirleriEdit

Madde 6- Derneğin Gelirleri Şunlardır.

A- Üye Aidatları,

B- Resmi ve Özel İdare, Teşekkül, Müessese ve Kişilerce yapılacak Yardımlar,

C- Derneğin Menkul ve Gayrimenkul mallarından işletme veya satış ile elde edilecek gelirler,

Ç- Derneğin düzenleyeceği Müsamere, Balo, Konser, Piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

D- Derneğin, ikinci maddeye göre yapılacağı veya yaptıracağı yayınlardan elde edilecek gelirler,

E- Hediye, Bağış Tahsis ve Benzeri gelirler,

F- Derneğe bağlı İşletme veya Teşebbüsler karından alınan paylar.

AidatlarEdit

Madde 7- Asil Üyelerden, kayıtlarının yapıldığı sırada bir defaya mahsus olmak üzere Giriş ödentisi 5.00.-YTL, Yıllık Ödentisi ise 30.00.-YTL.dir.

Fahri üyeler, ödeme yapmak isteğinde bulundukları takdirde giriş ve yıllık ödentiler yerine en az asil üyelerin ödentilerinin toplamı kadar bağış yapabilirler.

Ödentiler Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere iki taksitte ödenebilir.

Madde 8- Şubeler yıllık gelirlerinin % 40’ını Şubat Ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek zorundadır. Şube hesap özetleri de Bütçe yılı sonunda Genel Merkeze gönderilir.

BütçeEdit

Madde 9- “Derneğin Bütçe Yılı 01 Ocak-31 Aralık arasındaki” devredir.

Bütçe Genel Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Genel Kurulca kabul edilir. Masraflar Bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak genel yönetim kurulunca belirlenir. Dernek paraları Milli Bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Devlet tahvili alındığı takdirde, bunların Banka Hesabında saklanması zorunludur.

Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, Dernekler Kanunu ve bu Tüzüğe göre tutulması zorunlu olan Defterleri tutmakla yükümlüdür. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Üçüncü Bölüm Teşkilat ve Organları Edit

Derneğin TeşkilatıEdit

Madde 10- Derneğin Merkez ve Şubeler olmak üzere iki teşkilatı vardır. Bir üye gerek Merkeze gerekse Şubeler organlarından yalnız birinde görev alabilir. Seçimi müteakip bir ay içerisinde çalışmayı tercih ettiği organı bildirmeyen üye, Merkezdeki görevi tercih ile diğer organlardan çekilmiş sayılır.

Merkez TeşkilatıEdit

Madde 11- Merkez teşkilatı aşağıdaki organlar ile Genel Başkan ve Genel Sekreterden meydana gelir.

a) Dernek Genel Kurulu.

b) Genel Yönetim Kurulu.

c) Merkez Onur Kurulu.

ç) Merkez Denetleme Kurulu.

Dernek Genel KuruluEdit

Madde 12- Dernek Genel Kurulu Genel Merkezine kayıtlı Asil Üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Tüzüğün 29. maddesi esaslarına göre Genel Kurullarınca seçilecek Delegelerden oluşur.

Genel Kurula katılan üyelerin üyelik aidatından bir yıla tekabül eden borçlarının bulunmaması şarttır.

Şubeler, kaç delege ile iştirak edeceklerini kongre gününden en az 15 gün önce Genel Merkezde bulunacak şekilde bildirirler.

Genel Kurul her yıl NİSAN ayı içinde, Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği günde toplanır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış UsulüEdit

Madde 13- Genel Kurulda her Asli üyenin bir oyu vardır. Fahri üyeler oy sahibi olmamak şartıyla Genel Kurullara katılabilirler ve konuşabilirler. Genel Kurul toplantısı, Başkan veya Genel Sekreter, yoksa Genel Yönetim kurulundan bir üye tarafından açılır. Nisap için yoklama yapıldıktan sonra üyeler arasından bir Başkan bir Başkan Vekili, yeteri kadar Katip seçilir. Toplantı bu suretle seçilen Başkan veya Başkan Vekili tarafından idare edilir. Tutanak ve Yazı İşleri katipler tarafından yapılır.

GündemEdit

Madde 14- Genel Kurul gündemi, genel yönetim kurulunca hazırlanır ve kongre gününden en az 15 gün evvel şubelere gönderilir. Genel Kurulca karara bağlanması ve mevzuat icabı olan maddelerle, mevcut üyelerin en az onda birinin imzasını taşıyan teklifler ve Genel yönetim Kurulunun lüzum gördüğü hususlar gündeme dahil edilir.

Genel Kurulun GörevleriEdit

Madde 15- Genel Kurulun Görevleri Şunlardır.

a) Bir Başkan, Bir Başkan Vekili ve yeteri kadar Katipten mürekkep Başkanlık Divanını seçmek.

b) Bütçenin tasdiki.

c) Genel Başkanı Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Haysiyet Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerini seçmek.

d) Genel Yönetim Kurulu Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunu tetkik ve müzakere ederek, genel yönetim kurulunu ibra etmek.

e) Gelecek yıl Çalışma programını esaslarını tespit etmek.

f) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan İç yönetmelikleri incelemek ve onaylamak.

g) Genel Yönetim Kurulu ve Haysiyet Kurulu kararlarına karşı vuku bulan itirazları incelemek ve karara bağlamak.

h) Tüzüğün değiştirilmesine ve Derneğin feshine karar vermek.

i) Gündemdeki diğer maddeleri müzakere etmek ve karara bağlamak.

j) Derneğe lüzumlu taşınmazların satılması hususunda, Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

k) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.

l) Dernekçe vücuda getirilen Tesislerin, Vakıf, Teşebbüs veya İşletmeler halinde yönetilmesine karar vermek, bunların Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak statülerini ve gerektiğinde yapılacak değişikliklerini inceleyip onaylamak.

Toplantı Tutanakları, Alınan Kararların ilgililere DuyurulmasıEdit

Madde 16- Toplantıda alınan kararlar, hazır bulunanlara okunarak duyurulur, Şube başkanlıklarına yazılı olarak tebliğ olunur. Merkez ve şube başkanları bu kararları üyelere uygun görecekleri bir usulle duyururlar. Genel Kurulun müzakere zabıtları, Başkan, Başkan Vekili ve Katipler tarafından imzalanarak saklanır. Genel Kurul kararları ayrıca, karar halinde yazılarak aynı şekilde imza edilerek saklanır. Kararlar Genel Kurulda mevcut üyelerin ekseriyeti ile alınır. Seçimler Gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Geçen yıla ait hesap ve yeni yıl bütçesi ile rapor özetleri gerektiğinde bütün üyelere dağıtılmak üzere şubelere gönderilir. Dernek organlarına seçilecek Asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları ile Tüzükte yapılacak değişiklikler seçimlerin veya değişikliğin karara bağlanmasından itibaren 30 gün içinde en büyük Mülki amirliğe bildirilir.

Olağanüstü ToplantıEdit

Madde 17- Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunun veya üyelerinin 1/5’nin veya Denetleme Kurulunun göstereceği yazılı lüzum üzerine Genel Yönetim Kurulunca en geç bir ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır.

Dernek Genel BaşkanıEdit

Madde 18- Dernek Genel Başkanı, Genel Kurul tarafından gizli oyla Dernek asil üyeleri arasından iki yıl görev yapmak üzere seçilir.

Genel Başkanlığın istifa, Ölüm, Nakil gibi sebeplerle sürekli olarak boşalması veya üç aydan fazla süre ile Ankara’dan ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu kendi üyeleri içinden birini, görevi ilk Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmek üzere Genel Başkan olarak vazifelendirilir. İnhilal üzerine Genel Kurulca yeni seçilen Genel Başkan yerine aldığı Başkanın süresini tamamlar.

Genel Başkan, Derneğin hizmet ve çalışmalarını düzenler. Anatüzük hükümlerinin ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar, Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Başkan, Dernek organlarının ve Derneğe bağlı Vakıf, Teşebbüs ve İşlemlerinin Dernek amaçlarına ve statülerine uygun yönde çalışmalarını, Şubelerin, Genel Merkezle uyum içinde bulunmasını sağlamakla yükümlü ve bütün icraatından Genel Kurula karşı sorumludur.

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde bildiri yayınlamaya, Dernek çalışmalarıyla ilgili konularda Basın veya Yayın organlarına bilgi vermeye, beyanda bulunmaya yetkilidir.

Genel SekreterEdit

Madde 19- Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, gizli oyla iki yıl süre ile seçilir.

Genel Sekreter, Dernek organları ve şubeler arasında ahenkli bir çalışmanın gerektirdiği koordinasyon tedbirlerini planlamak, dernek idaresindeki aksaklıkların giderilmesi çareleri konusunda, Genel Yönetim kuruluna teklifte bulunmak, derneğin her türlü hesap ve yazı işlerini ve her türlü muamelatının iyi bir şekilde yürütülmesi için muhasip, katip ve diğer çalışmalarını takip, kontrol ve denetlemekle görevli ve sorumludur.

Genel Sekreter, Genel Başkan tarafından verilen diğer işleri de yürütür.Genel Başkanın geçici olarak ve üç ayı geçmemek üzere ayrılması halinde, Genel Başkan Vekilliği, Genel Sekreter tarafından üstlenilir.

Genel Yönetim KuruluEdit

Madde 20- Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, ikametgahları Ankara’da bulunan ve mevzuat hükümlerine göre, yönetimde görev alma hakkı olan dernek asil üyeleri arasından görevleri iki yıl devam etmek üzere gizli oyla seçilecek 8 asil, ve 8 yedek üyeden oluşur.

Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Başkan tarafından ifa olunur. Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Sekreter kurula başkanlık eder. Genel Başkan ve Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, Genel Yönetim Kurulunca, üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık yapar.

Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyelerden bir Genel Sekreter, bir Muhasip ve bir Veznedar seçer. Genel Başkanlığa ve Genel yönetim Kurulu üyeliklerine, belediye Başkanları ve Milletvekili seçilemez.

ToplantıEdit

Madde 21- Genel Yönetim Kurulu, üye adedinin çoğunluğu ile toplantı Kararlarını mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır. Ayda en az bir defa toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye, Genel Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Boşalan üyeliğe yedeklerden en fazla oy almış olanlar sıra ile çağrılır.

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin çağrılmasından sonra üye tam sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve YetkileriEdit

Madde 22- Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kanunen lüzumlu defter ve kayıtları tutmak ve saklamak.

b) Üye kaydetmek, Merkez Onur Kurulu tarafından teklif edilen yazılı uyarma, kınama

cezaları ile üyelikten çıkarma cezalarını karara bağlamak.

c) Derneğin gelirlerini toplamak, bağış kabul etmek,Bütçe ve Bilanço’yu hazırlamak.

d) İç Yönetmelikleri hazırlamak.

e) Derneğin amacına ve tüzüğüne uygun olarak ve Genel Kurul kararları doğrultusunda

derneğin faydasına olan bütün kararları almak ve işleri yapmak.

f) Derneğe yapılan şartlı bağışların alınmasına ve bunların kanun hükümlerine göre icap

ederse paraya çevrilmesi için satılmasına ve buna benzer mali işlerin görülmesine karar vermek.

g) Dernekçe vücuda getirilen tesislerin, vakıf, teşebbüs veya işletmeler haline getirilmesini Genel Kurula önermek ve bunların statülerini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, gerekli gördüğünde bu statülerde değişiklikler yapmak ve uygulamak. Bu değişiklikleri ilk toplanacak Genel Kurulun onamasına sunmak, vakıf, teşebbüs veya işletmeler organlarını seçmek, çalışmalarını denetlemek, bunların organlarınca hazırlanan çalışma programları, bilanço, bütçe, kesin hesap ve işletme yönetimine ilişkin yönergeleri incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak, bunların yıllık çalışmaları hakkında düzenleyeceği raporlar, bilanço ve kesin hesaplarıyla birlikte Olağan toplantılarda Genel Kurula sunmak.

Genel Yönetim Kurulunun SorumluluğuEdit

Madde 23- Genel Yönetim Kurulu, karar ve icraatından dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

Merkez Onur KuruluEdit

Madde 24- Merkez Onur Kurulu, dernek üyelerin arasından iki yıl müddetle, Genel Kurulca seçilen Üç Asil, Üç Yedek üyeden oluşur.

Merkez Onur Kurulunun Görevleri Edit

Madde 25- Merkez Onur Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Dernek üyeleri arasında vaki olacak şikayetleri inceleyip karara bağlamak.

b) Üyelerin Derneğe karşı vazifelerini ifa veya meslek menfaatine riayet etmemeleri veya 5 inci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen bir duruma düşmeleri halinde, derecesine göre, yazılı uyarma, kınama cezaları ile üyelikten çıkarma cezalarının verilmesini Genel Yönetim Kuruluna teklif etmek.

c) Tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen diğer görevleri yapmak.

d) Merkez Onur Kurulu herhangi bir işe doğrudan el koyamaz, ancak üyelerden herhangi birinin şikayeti veya Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurul tarafından kendisine intikal ettirilmesi halinde konu hakkında karar verir. Üyelerin şikayetinden Genel Yönetim Kuruluna da bilgi verir.

Merkez Denetleme KuruluEdit

Madde 26- Merkez Denetleme Kurulu, derneğin asil üyeleri arasından iki yıl süre ile Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul Denetleme görevini, Dernek hesaplarını, gelir ve giderlerini, kayıtlarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyip, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak suretiyle yerine getirir. Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağrılmasını gerekli gördüğü hallerde durumu Genel Başkana bildirir.

Dördüncü Bölüm Şubelerin Kuruluşu Görev Ve YetkileriEdit

Şubelerin KurulmasıEdit

Madde 27- Bir yerde Dernek şubesinin kurulması o yerde ikamet eden dernek üyeleri veya dernek üyesi olma niteliğine sahip kişilerden en az üçünün Dernek Genel Yönetim Kuruluna yazı ile başvurması üzerine, Dernek Genel Kurulunca orada şube açılmasına karar verilip, kendilerine yetki belgesinin gösterilmesi suretiyle olur. Yetki verilen kişiler, şube müteşebbis heyetini oluşturur. Müteşebbis heyet Dernekler kanununun öngördüğü işlemleri yaparak şubenin kuruluşunu tamamlar ve şubenin ilk Genel Kurulu toplanıncaya kadar Şube Yönetim Kurulu görevini ifa eder. Ankara İl’inde ve Bakanlık Merkez Teşkilatında ayrıca şube kurulamaz. Buralardaki Dernek faaliyetleri Genel Yönetim Kurulunca yürütülür.

Şube OrganlarıEdit

Madde 28- Şubelerin Organları Şunlardır.

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetleme Kurulu.

Şube Organlarının Görev Ve Yetkileri Edit

Madde 29- Şube organlarının görev, yetki ve çalışma şekilleri, şube görev alanına inhisar etmek şartıyla, Merkez organlarınınki gibidir. Yalnız;

a) Şube Genel Kurullarının Olağan Toplantıları her yıl Şubat ayı içinde yapılır. Şube Genel Kurulu kendi asil üyeleri içinden şube organlarını oluşturan asil ve yedek üyeleri ve ikiden az olmamak şartıyla, şubeye kayıtlı her on üyeye bir olmak üzere Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında şubeyi temsil edecek delegeleri seçer. Şubeler bu delegelerin Genel Merkez Genel Kuruluna katılmaları nedeniyle yapacakları masrafı karşılamak üzere olanakları ölçüsünde yardımda bulunurlar.

b) Genel Kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, 5 Asıl ve 5 yedek, üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

ŞUBELERİN TEMSİLİ

Madde 30- Şubeleri, Yönetim Kurulu başkanı temsil eder. Şube yönetim kurulu kendi genel kurullarına olduğu gibi genel yönetim kuruluna karşı da sorumludur. Şube yönetim kurulunun genel yönetim kurulu ile ihtilaflı olması halinde dernek genel kurulu meseleyi karara bağlar.

ŞUBELERİN DÖNEM RAPORU VERMESİ

Madde 31- Şubeler her altı ayda bir, genel idare kuruluna göndereceği raporlarla bu müddet zarfındaki istifa, nakil, ölüm ve yeniden tayin gibi üye değişmelerini ve çalışmalarını, nakit mevcudunu, mali vaziyetini bildirmeye mecburdur.

ŞUBE İŞLERİNİN GENEL MERKEZ KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 32- Şube yönetim kurulları, kendi genel kurullarından alacağı direktife göre hazırlayacağı idari ve mali raporlarını, yeni yıl bütçesini ve yeni yıla ait dileklerini tespit ederek, Dernek Genel Kurulunun toplantısından evvel, genel yönetim kuruluna ulaşmasını sağlar. Genel Yönetim Kurulu, şubelerin bu işlemlerini Dernek Genel Kurulu gündemine toptan bir madde halinde koyar.

ŞUBE GENEL KURULLARININ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPMASI

Madde 33- Şube Genel Kurulları da gerek şube yönetim kurullarının, gerekse genel idare kurulunun isteği ile olağanüstü Toplantı yapabilirler. Şube Denetçiler Kurulu da Şube Genel Kurullarının Olağanüstü Toplantıya çağrılmasını isteyebilirler.

ŞUBELERİN HAYSİYET KURULUNU İLGİLERİN İŞLERİ

Madde 34- Şubelerin Haysiyet Kurulunu ilgilerin işleri, Yönetim Kurullarınca Merkez Haysiyet Kuruluna intikal ettirilir ve gereği orada yapılır.

ŞUBE DENETÇİLER KURULU

Madde 35- Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca üyeler arasında seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Çalışma ve yetkileri Merkez Denetleme Kurulunun aynıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLEREdit

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİEdit

Madde 36- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir ve genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi veya fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği veya fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği veya fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLEREdit

Madde 37- Dernek, Dernekler Kanununda belirtilen defterlerden başka, Yönetim Kurulunca lüzum görülen diğer defterleri tutar. Bu defterler Dernekler İl Müdürlüğü veya Notere tasdik ettirilir.

PERSONEL İSTİHDAMIEdit

Madde 38- Bu tüzükte tasrih edilmeyen bütün hususlarda Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun Hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek Genel Yönetim Kurulu, gerekse şubeler Denetim Kurulları, gereği kadar ücretli memur, muhasip, Yazı İşleri Personeli ve müstahdem tayinine yetkilidir. Bunlara verilecek ücretler, kendi kurullarınca tayin ve takdir olunur. Personel giderlerinin bütçelerin % 30’unu geçemez.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİEdit

Ek Madde 1-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİEdit

Ek Madde 2-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.