Yenişehir Wiki
Advertisement

DAVUL:[]

Davul.jpg

Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilmektedir. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Türkiye’nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır.Kasnak,ip ve deri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tokmak ana ritmi ,çubuk ise detayları çalmaktadır.Genellikle tutturulması ve çalgıcının boynunda durması için kemerle bağlanması buna ilaveten sert ağaçtan tokmak ve cızdım denilen çubuğun yapılmasıyla işlem tamamlanır. Vurmalı çalgı

Davulun değişik cins ve boyda olan Büyük olanına “kara davul”,küçük olanına “cura davul” veya “davlumbaz” denmektedir. Kasnak,deri çemberi,çakşırı kasnak kayışı,tokmak,çubuk,davul derisi olmak üzere altı parçadan meydana gelmektedir.Davullar genel bir değerlendirmeyle, üç boya ayrılabilirler.bunlar küçük(çapı,60cm. civarı) ,orta(çapı 70cm. civarı),büyük(80-90cm. civarı) boylardadır.Kasnak eni ise yörelere ve kullanıcıya bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir.Temel olarak bir “germe çemberi”ne geçirilmiş deri ve bunların bağlandığı “kasnak” denilen ağaç bölüm olmak üzere iki ana kısımdan oluşur.Bu iki yandaki germe çemberine geçirilmiş deriler,ton tutmasını sağlamak için bağlantı elemanlarının yardımıyla gerekli ya da istenilen oranda gerdirilir.instagram agbltarda

KOLTUK DAVULU[]

Koltuk Davulu

Araçsız vurmalı usul çalgıları sınıfına girer.Daire biçimindeki ağaç kasnağa deri gerilmiş çemberlerin ,çapraz bağ ile bağlanması sonucu elde edilir. Koltuk altına alınarak ve ellerle vurularak çalınmaktadır.Normal davula göre daha uzundur.Çapı ise normal davuldan daha küçüktür.

DÜMBELEK(DARBUKA)[]

Darbuka

Anadolu’nun bir çok yöresinde çalınmaktadır.Bu günkü darbukanın çömlekten (topraktan) yapılmış şeklidir. Yörelere göre deblek,dümbek, ve dümbelek gibi adlar almaktadır.Daha çok kadınlar arasındaki çeşitli eğlencelerde kullanılmaktadır.

TEF[]

Tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan müzik aleti.

Tef, Türk musikisinde bir usul vurma aletidir. Bir çeşit açık davul olan tefin çeşitli şekillerine eski kavimlerde de rastlanır. Orkestraya da girmiştir. Türk musikisinde, fasılşefiolan ser hanendenin veya birkaç hanendenin elinde bulunur. Parmak vuruşlarıyla usul tutulur. Her vuruşta, kasnaktaki ince pirinçten 8 çift küçük zil tınlar.Tef 'in diğer adı DEF tir. terbiyesizlik yapmayın aga (AEY)

KUDDÜM[]

Kudum.jpg

Türk musikisinin en temel ritim aletlerinden biridir.Kudüm adının anlamını ve etimolojisini bilemesek de,kudüm sazına isim babası olan grubun ve bu günkü kişiliğini kazandıranların Mevleviler olduğunu söyleyebiliriz.Tasavvuf musikisinin dışındaki formlarda da kullanılmıştır.Belirli seslere akordlanabilen bu enstruman Mevlevi ayinlerinde semazenlerin sema ritmini darplar la düzenleyerek ritmik bir bütünlük oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Kudüm 4 parçadan meydana gelmiştir;bakır gövde,deve derisi,simitler, zahme .Yan yana koyulmuş birbirinden farklı büyüklükteki tas biçimli iki ayrı gövdeye deri gerilmesi ile oluşur.Gövdeyi meydana getiren iki çanak,dövme bakır veya ağaçtan imal edilirler.İki çanağın büyüklüğünün birbirinden farklı olmasının nedeni, icra sırasında farklı tını elde etmek içindir.Kalın tınıyı veren çanağın adı DÜM ,tiz tınıya sahip olanın adı TEK tir.Çapı 15-16 cm olan dümün derinliği 30-32 cm,çapı 14-15cm olan tekin derinliğiyse 28-30 cm 'dir. Kudümün vurmalı çalgı olarak belli bir akordu yoktur.Ancak üstatlar dümün icra edilen makamın karar sesine tekin ise makamın güçlü derecesine çekilmesini uygun görürler. Tabi Tabi fako beri bak lan beri

Advertisement