TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU Kanun Numarası: 926

Kabul Tarihi: 27/07/1967

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1967

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12670

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER


I - KAPSAM:[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 1 - Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.


II- AMAÇ:[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 2 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/1 md.)

Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.


III - TARİFLER:[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 3 - Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvanlardır.

b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.

c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.

d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.

e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekliyecekleri süredir.

f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.

g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.

h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.

i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.

j) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattır.

k) (Değişik bent: 28/07/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.

l) (Değişik bent: 07/07/1971 - 1424/1 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır.

m) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./16. md.) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.

n) (Değişik bent: 09/01/2003 - 4788/1 md.) Sicil notu ortalaması :

  A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
  2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
  3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95'i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
  2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
  3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95'i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  o) (Değişik bent: 07/07/1971 - 1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şura üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.
  p) (Değişik bent: 28/07/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik notu:
  1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
  2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
  r) (Değişik bent: 28/07/1998 - 4374/1 md.) Sicil tam notu: Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden her biri için, Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek notların toplamıdır.
  s) (Ek bent: 17/04/1975 - 1875/1 md.; Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/1 md.) Lisansüstü öğrenim: Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir.
  ş) (Ek bent: 29/09/1988 - 3475/1 md.; Mülga bent: 28/07/1998 - 4374/6 md.)
  t) (Ek bent: 29/09/1988 - 3475/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  u) (Ek bent: 29/09/1988 - 3475/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/ 40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  ü) (Ek bent: 29/09/1988 - 3475/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/ 40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  v) (Ek bent: 29/09/1988 - 3475/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/ 40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  y) (Ek bent: 09/08/1993 - KHK-499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.
  İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  I - GÖREV VE SORUMLULUK:
  Madde 4 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/2 md.)
  Silahlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.
  II - MAL BİLDİRİMİ:
  Madde 5 - Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GENEL HAKLAR
  I - UYGULAMA İSTEME HAKKI:
  Madde 6 - Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
  II - GÜVENLİK:
  Madde 7 - Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.
  III - EMEKLİLİK:
  Madde 8 - Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.
  (Ek fıkra: 03/07/1975 - 1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.
  (Değişik fıkra: 18/06/2003 - 4902 S.K./17. md;Değişik fıkra: 09/05/2007 - 5758 S.K/1.md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  IV - ÇEKİLME:
  Madde 9 - Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.
  V - İZİN:
  Madde 10 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izinleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
  İKİNCİ KISIM: SUBAYLAR
  BİRİNCİ BÖLÜM: KAYNAK VE YETİŞTİRME
  I - KAYNAK:
  Madde 11 - Muvazzaf subay kaynakları:
  a) Harb okulları,
  b) Fakülte ve yüksek okullardır.
  A HARB OKULLARI:
  Madde 12 - Harb okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.
  (Ek fıkra: 31/05/1989 - 3565/1 md.) İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar. Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
  (Ek fıkra: 31/05/1989 - 3565/1 md.) Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle ilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.
  Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa nasıpları, bu Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.
  b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar, okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.
  Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar.
  Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.
  B FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA YETİŞTİRME:
  Madde 13 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/4 md.)
  Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak şartiyle, Silahlı Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yaparlar.
  II - FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKUL MEZUNLARININ MUVAZZAF SUBAY NASBEDİLMESİ:
  Madde 14 - (Değişik madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./1. md.)
  En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren bayan veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise otuziki yaşından büyük olmamak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
  En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
  Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askeri eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. Bunlardan; askeri eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
  357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına ilişkin hükümler saklıdır.
  A ASKERİ EĞİTİM:
  Madde 15 - (Değişik madde: 26/03/1982 - 2642/4 md.)
  Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.
  (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK-499/3 md.) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.
  B ASKERİ ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK İHTİYAÇLARI:
  Madde 16 - Fakülteler veya yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan askeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
  C ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA:
  Madde 17 - Fakültelerde veya yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler:
  a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler,
  b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,
  c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlıyamıyanlar,
  d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar,
  e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
  f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler,
  g ) (Ek bent: 07/12/1989 - 3593/1 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
  D ÇIKARILANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:
  Madde 18 - 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir.
  a) Sağlık sebepleri dışında ilişkileri kesilenlere, Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir.
  b) (Değişik bent: 07/12/1989 - 3593/2 md.) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
  c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
  III- YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME:
  Madde 19 - (Mülga madde: 26/03/1982 - 2642/24 md.)
  IV - YÖNETMELİKTE TESBİT EDİLECEK HUSUSLAR:
  Madde 20 - Fakültelerde veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikte tesbit olunur.
  ÜÇÜNCÜ KISIM: SUBAYLARIN SINIFLANDIRILMASI
  I - SUBAY SINIFLARI:
  Madde 21 - (Değişik madde: 19/04/2000 - 4564 S.K./1. md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.
  II - SINIFLANDIRMA:
  Madde 22 - Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar:
  a) İlk sınıflandırma,
  b) Yeniden sınıflandırma.
  A İLK SINIFLANDIRMA:
  Madde 23 - Harb okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.
  (Ek fıkra: 07/12/1989 - 3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.
  B YENİDEN SINIFLANDIRMA:
  Madde 24 - Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:
  a) Sıhhi sebepler:
  Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler.
  Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler.
  b) (Değişik bent: 09/08/1991 - KHK - 445/1 md.; Aynen kabul: 23/01/1992 - 3768/1 md.) Uçuştan ayrılanlar:
  Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.
  c) (Mülga bent: 19/04/2000 - 4564 S.K./4. md.)
  d) İkinci bir tahsil yapanlar:
  Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.
  e) İdarece görülecek lüzum üzerine:
  1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,
  2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,
  3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar.
  f) (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/9 md.) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
  Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.
  g) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./18. md.) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.
  Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.
  Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tabi tutulabilir.
  h) (Ek bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./2. md.) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir.
  III - SINIFLANDIRMA KURULLARI VE SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ:
  Madde 25 - İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.
  Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ KISIM: MESLEK GRUPLARI
  I - MESLEK PROGRAMLARI:
  Madde 26 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/10 md.)
  Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.
  II - TEĞMEN - YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ:
  Madde 27 - Teğmen - yüzbaşı (Dahil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmeti toplam 8 yıldan az olamaz.
  (Değişik fıkra: 03/07/1975 - 1923/11 md.) Şu kadar ki, 31 inci maddenin (b), (c) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.
  BEŞİNCİ KISIM: SUBAY TERFİLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
  I - KAPSAM:
  Madde 28 - Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
  II - RÜTBELER:
  Madde 29 - Türk Silahlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:
  Asteğmen
  Teğmen
  Üsteğmen
  Yüzbaşı
  Binbaşı
  Yarbay
  Albay
  Tuğgeneral - Tuğamiral
  Tümgeneral - Tümamiral
  Korgeneral - Koramiral
  Orgeneral - Oramiral
  Mareşal - Büyükamiral
  Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.
  III - BEKLEME SÜRELERİ:
  A BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 30 - (Değişik madde: 06/05/1993 - 3909/1. md.)
  Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
  Rütbeler    Normal Bekleme Süreleri
  __________________  __________________
  Asteğmen    8 Ay 
  Teğmen     3 Yıl
  Üsteğmen    6 Yıl
  Yüzbaşı     6 Yıl
  Binbaşı     5 Yıl
  Yarbay     3 Yıl
  Albay     5 Yıl
  Tuğgeneral - Tuğamiral  4 Yıl
  Tümgeneral - Tümamiral  4 Yıl
  Korgeneral - Koramiral  4 Yıl
  Orgeneral - Oramiral   4 Yıl
  B EN AZ BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 31 - Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik bent: 28/06/1978 - 2159/1 md.) Fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür.
  Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.
  b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.
  c) (Değişik bent: 04/08/2000 - KHK/607 md:2 ; Aynen kabul : 10/05/2006 - 5497/1 md.) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
  C EN ÇOK BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 32 - Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
  a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme süreleri, harb okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder.
  b) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK-499/4 md.) Subayların 30 uncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılar için subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır.
  IV - TERFİ ZAMANI:
  Madde 33 - Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.
  (Değişik fıkra : 21/7/2000 - KHK - 607/2 md.; Değiştirilerek kabül : 10/5/2006 - 5497 S.K/2 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.
  (Ek fıkra : 21/7/2000 - KHK-607/2 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/2 md.) Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM: NASIP
  I - SUBAYLIĞIN NASIP VE TERFİ ONAYI:
  Madde 34 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./19. md.)
  Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
  II - SUBAYLIĞA NASIP:
  Madde 35 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/14 md.)
  Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
  a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustosunda teğmenliğe nasbedilirler.  
  1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  2. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler.
  c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
  d) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/6 md. ; Değişik bend: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.2) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları kararname takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olunur ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  e) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./3. md.;Değişik bend: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.2) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. 
  f) (Değişik bent: 21/7/2000 - KHK - 607/3 md.; Aynen kabül :10/5/2006 - 5497 S.K/3 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rüsteye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.
  III - NASIP DÜZELTİLMESİ:
  Madde 36 - (Değişik madde : 07/07/1971 - 1424/7 mad.)
  Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
  a) (Değişik bent: 09/08/1991 - KHK - 445/2 mad.; Aynen kabul 23/01/1992 - 3768/2 mad.) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç olmak olmak üzere subayların;
  1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,
  2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıkta geçen süreleri,
  3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,
  Kıdemlerinden düşülür.
  Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır.
  b) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde bitirmelerine imkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. 
  c) Harp Akademileri tahsili, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
  d) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699/4 mad.;Değişik bend: 05/04/2007-5621 S.K./1.mad) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
    (Değişik fıkra: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.3.) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
   Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
   Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
   kıdem verilir.
   35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere, Silâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
   Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
   Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz. 
   Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;
   1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 90'ı ve daha üstünde olması,
   2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya layık bulunduğuna dair "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet olarak düzenlenmiş olması,
   3. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usûl ve esasları yerine getirmiş olması,
   4. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;
   aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması,
   bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,
   cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,
   gerekir.
   Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.
  e) (Ek bent : 17/04/1975 - 1875/3 mad.) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.
  f) (Ek bent : 29/09/1988 - 3475/2 mad.; Değişik bent : 09/08/1993 - KHK- 499/5 mad.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KIDEM
  I - KIDEM VE KIDEM SIRASI:
  Madde 37 - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
  a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten başlar.
  Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:
  Harb okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harb okullarında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.
  Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
  b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:
  1. (Değişik alt bent: 28/07/1998 - 4374/2 md.) Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
  2. (Değişik alt bent: 09/08/1993 - KHK-499/6 md.) Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
  aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,
  bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar.
  cc) (Değişik alt bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./5. md.) 
  dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  ee) 14 veya 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  gg) Sözleşmeli subaylar,
  hh) Yedek subaylar,
  ıı) 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler.
  3. (Değişik alt bent: 07/07/1971 - 1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:
  Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır.
  c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:
  Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.
  d) (Ek bent: 09/08/1993 - KHK-499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı subayların kıdem sırası:
  1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
  2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
  3. (Değişik alt bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./20. md.) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,
  (Ek fıkra: 04/08/2000 - KHK/607 md:5; Aynen kabul: 10/05/2006 - 5497/4md.) Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TERFİ ESAS VE ŞARTLARI
  I - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI VE ESASLARI:
  Madde 38 - (Değişik madde: 29/09/1988 - 3475/3 md.)
  Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik bent: 04/08/2000 - KHK/607 md:6; Aynen kabul: 10/05/2006 - 5497/5md.) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,
  c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yapmış olmak,
  d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,
  e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.
  (Değişik fıkra: 28/07/1998 - 4374/3 md.) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a ) (Değişik bent: 04/08/2000 - KHK/607 md:6; Aynen kabul: 10/05/2006 - 5497/5md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde altmış ve daha yukarısı, yarbaylar için yüzde yetmiş ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
  b) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./21. md.) Albaylar: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir. Yüksek Askeri Şura bunları, 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar.
  c) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./6. md.;Değişik bend: 15/06/2005-5365 S.K./6.mad) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.
  d) (Ek bent : 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/5 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c), ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  (Değişik fıkra: 28/07/1998 - 4374/3 md.) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - TERFİDE BARAJ:
  Madde 39 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/10 md.; Yeniden düzenlenen madde: 29/09/1988 - 3475/4 md.)
  Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, personel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.
  a ) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde baraj tespit edilir.
  c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.
  d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.
  III - YETERLİK DERECELERİNİN HESAPLANMASI:
  Madde 40 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/10 md.)
  IV - KADROLARIN TESPİTİ VE MUVAZZAF SUBAY KADRO ORANLARI:
  Madde 41 - (Değişik madde: 22/07/1981 - 2497/1 md.)
  Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.
  a) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./22. md.) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.
  b) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/2 md.) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askeri Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askeri Şuraca miktar ile ilgili karar alınır.(Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
  c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askeri Şura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şura kararı alınır.
  V - ÇOK SINIFLI KADROLAR:
  Madde 42 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/12 md.)
  VI - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI:
  Madde 43 - (Mülga madde: 29/09/1988 - 3475/19 md.)
  VII - SONRAKİ YILLARDA TERFİ:
  Madde 44 - (Değişik madde: 09/08/1993 - KHK -499/8md.)
  Rütbe terfi edemeyen subaylardan:
  a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,
  b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; %50 (dahil)'den fazla ve %60'dan az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 (dahil)'dan fazla ve %70'den az olan yarbaylar,
  c) (Değişik bent: 28/07/1998 - 4374/4 md.) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askeri Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun %70 (hariç)'den az olan albaylar.
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
  Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.
  VIII - KADEME İLERLEMESİ ŞARTLARI:
  Madde 45 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/15 md.)
  Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
  1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
  3. Sicil notu, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak, Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  b) (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
  e ) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/9 md.) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  f) (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/20 md.) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK - VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK - VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
  g) (Mülga bent: 09/08/1993 - KHK - 499/36 md.)
  h) (Ek bent : 21/7/2000 - KHK - 607/7 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/6 md.) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
  IX - ASKERİ HAKİM VE YARDIMCILARI:
  Madde 46 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)
  BEŞİNCİ BÖLÜM: GENERAL VE AMİRAL TERFİLERİ
  I - RÜTBE TERFİİ:
  Madde 47 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/16 md.)
  Rütbe terfii şartları şunlardır:
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik bent: 22/07/1981 - 2497/2 md.) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak.
  c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,
  d) Yüksek Askeri Şuraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,
  e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıta hizmetini yapmış olmak,
  f) (Değişik bent: 01/05/1986 - 3282/3 md.) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak.
  Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler.
  II - KADEME İLERLEMESİ:
  Madde 48 - General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.
  III- GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI:
  Madde 49 - (Değişik madde: 28/06/1978 - 2159/2 md.)
  General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.
  a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
  b) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
  (Değişik:15/01/1998 - 4323/1 md.) 
  Rütbeler    K.K.K  Dz.K.K Hv.K.K. J.Gn.K. 
  __________________  ________ _________   ______ ______
  Orgeneral - Oramiral  9 (J. Dahil)  2   2  -
  Korgeneral - Koramiral  20  5 8  3
  Tümgeneral - Tümamiral  44  12 16  6
  Tuğgeneral - Tuğamiral  96  28 32  18
  __________________  ________ _________   ______ ______
  TOPLAM:    169  47   58  27
  (Değişik cümle: 19/04/2000 - 4564 S.K./2. md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.
  c) (Değişik bent: 22/07/1981 - 2497/3 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.
  Değişiklik yapılan Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral - Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askeri Şuraca saptanır.
  (Ek fıkra: 29/07/1983 - 2870/3 md.;Değişik paragraf: 15/06/2005-5365 S.K./7.mad) Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şuraca tespit edilir.
  (Değişik fıkra: 22/07/1981 - 2497/3 md.) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait General - Amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
  d) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK - 499/9md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.
  Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.
  Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
  Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47'ye kadar arttırılabilir.
  Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
  e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general-amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler.
  f) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK - 499/9 md.) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilir.
  Bunlardan:
  I-Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,
  II-Bekleme süresi sonunda, Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,
  III-Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,
  IV-47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,
  V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile,
  VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
  Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara %50'si, yarbaylara %55'i, albaylara %70'si, tuğgeneral-
  tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere %80'si, korgeneral - koramirallere %90'ı, orgeneral-oramirallere %100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz.
  Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.
  Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.
  g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.
  h) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/3 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
  Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır.
  Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama yapılır.
  i) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/3 md.) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
  Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler.
  Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
  j) (Ek bent: 24/05/1983 - 2825/1 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı birden fazla olamaz.
  Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilirler.
  Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır. 
  ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILACAK
  SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
  Madde 50 - (Değişik madde: 07/07/1971-1424/18 md.)
  (Değişik fıkra: 28/06/2001 - 4699 S.K./7. md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlaki durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
  a) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK-499/10md.) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:
  41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;
  1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.
  Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci, binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler.Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi edemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.
  Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit edilen kadrosunun yüzde 10'unu geçemez; geçtiği takdirde, derece ve kademesine bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olanlardan başlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
  2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
  Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşımayan, Yüksek Askeri Şura'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askeri Şuraca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askeri Şura'ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.
  b) (Değişik bent: 17/04/1975 - 1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyle ayırma;
  1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda sicil notu ortalaması sicil tam notunun %50 sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar ile %60 ının altına düşen yarbay ve albaylar,
  2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  c) Disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma:
  Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  d) (Ek bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./7. md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma :
  Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2870/4 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askeri Şura tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askeri Şura kararı ile yapılır.
  YEDİNCİ BÖLÜM: DEĞERLENDİRME KURULLARI
  I - DEĞERLENDİRME KURULLARININ TEŞKİLİ:
  Madde 51 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/19 md.)
  II- TERFİ İŞLEMİ:
  Madde 52 - (Mülga madde: 07/07/1971-1424/19 md.)
  III - DEĞERLENDİRME KURULLARI ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ:
  Madde 53 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/19 md.)
  IV - ALBAYLARLA GENERAL VE AMİRALLERİN TERFİ İŞLEMLERİ:
  Madde 54 - (Değişik fıkra: 18/06/2003 - 4902 S.K./23. md.) Yüksek Askeri Şura; kuvvet komutanlıklarından, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsi dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir.
  (Değişik fıkra: 22/07/1981 - 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korgeneral - Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şura üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.
  (Ek fıkra: 03/07/1975 - 1923/23 md.) Savaş hali ilanından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askeri Şuraya ait görev ve yetkiler Genelkurmay Başkanına intikal eder.
  V - DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARI:
  Madde 55 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/21 md.)
  VI - DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞI:
  Madde 56 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/21 md.)
  YÖNETMELİK:
  Madde 57 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/22 md.)
  Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÖZEL HÜKÜMLER
  I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLAR:
  Madde 58 - Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır.
  II- ESİR SUBAYLAR:
  Madde 59 - Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıta ve kurum amirlerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre:
  a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu görülenler askeri yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahkum olanlar hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.
  b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnat olunan suçları sabit olmıyanlardan:
  1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.
  2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
  3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
  c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.
  III - HARB GAİBİ SUBAYLAR:
  Madde 60 - Harb gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a) bendi uyarınca askeri yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraet edenlerin terfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.
  IV - ENTERNE EDİLEN SUBAYLAR:
  Madde 61 - Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.
  V - SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE TERFİ SIRASINA GİREN SUBAYLAR:
  Madde 62 - Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.
  Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.
  VI - SINIFI DEĞİŞEN SUBAYLAR:
  Madde 63 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBI:
  Madde 64 - (Değişik fıkra: 28/06/2001 - 4699 S.K./8. md.) 
  Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.
  VIII - AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:
  Madde 65 - Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askeri memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
  a) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/10 md.) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilirler.
  Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş bildirilmişse bu görüş de dikkate alınır.
  b) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/10 md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.
  c) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/10 md.) Bunlardan;
  1. (Değişik alt bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./9. md.) Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
  2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
  d) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./9. md.) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.
  e) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/10 md.) Terfi sırasına girenlerden;
  1. Açıkta bulunanların,
  2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,
  3. (Değişik alt bent: 29/07/1983 - 2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,
  4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,
  Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.
  Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.
  f) (Değişik bent: 26/03/1982 - 2642/10 md.) Açığa alınan ya da tutuklananlar;
  1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.
  2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.
  g) (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/25 md.) Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir. 
  h. (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/25 md.) Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.
  ı) (Ek bend: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.4.) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.
  DOKUZUNCU BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  I - GENELKURMAY BAŞKANININ YAŞ HADDİ VE GÖREV SÜRESİ:
  Madde 66 - (Mülga madde: 28/06/1978 - 2159/4 md.)
  ALTINCI KISIM: ASTSUBAYLAR
  BİRİNCİ BÖLÜM: KAYNAK VE YETİŞTİRME
  I - KAYNAK:
  Madde 67 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./1. md.)
  Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;
  a) Astsubay meslek yüksek okulları,
  b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.
  II - TEMİN VE YETİŞTİRME
  Madde 68 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./2. md.)
  Muvazzaf astsubay olabilmek için;
  a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,
  b) (Değişik bent: 11/06/2008-5768 S.K./2.mad.) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir.
  Astsubay hazırlama okulları:
  a) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. 
  Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.
  b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
  d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler :
  1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler.
  2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.
  3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.
  4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.
  5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.
  6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
  e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.
  f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.
  Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
  Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askeri öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.
  Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta gelen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.
  YEDİNCİ KISIM: ASTSUBAY SINIFLANDIRMASI
  I- SINIFLAR:
  Madde 69 - (Değişik madde: 19/04/2000 - 4564 S.K./3. md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - SINIFLANDIRMA:
  Madde 70 - Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır.
  A İLK SINIFLANDIRMA:
  Madde 71 - Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü madde esasları uygulanır.
  B YENİDEN SINIFLANDIRMA:
  Madde 72 - Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.
  III - SINIFLANDIRMA KURULLARI VE SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ:
  Madde 73 - Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.
  SEKİZİNCİ KISIM: ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİMİ
  I - MESLEK İÇİ EĞİTİMİ:
  Madde 74 - Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esasları uygulanır.
  II - MUHARİP SINIF ASTSUBAYLARIN KARARGAHTA GÖREVLENDİRİLMESİ:
  Madde 75 - Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda idari işlerde görevlendirilemezler.
  DOKUZUNCU KISIM: ASTSUBAY TERFİLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
  I - KAPSAM:
  Madde 76 - Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
  II- RÜTBELER:
  Madde 77 - Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
  Astsubay çavuş
  Astsubay Kıdemli çavuş
  Astsubay Üstçavuş
  Astsubay Kıdemli üstçavuş
  Astsubay Başçavuş
  Astsubay Kıdemli Başçavuş
  III- BEKLEME SÜRELERİ:
  A BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 78 - (Değişik madde: 05/02/2009-5837 S.K./19.mad)
  Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 
    Rütbeler  Normal bekleme süreleri
   Astsubay Çavuş  3 yıl
    " Kıdemli Çavuş  3 yıl
    " Üstçavuş  6 yıl
    " Kıdemli Üstçavuş  6 yıl
    " Başçavuş  6 yıl
    " Kıdemli Başçavuş  6 yıl
  B EN AZ BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 79 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./3. md.)
  Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.
  Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
  Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.
  C EN ÇOK BEKLEME SÜRELERİ:
  Madde 80 - (Değişik madde: 09/08/1993 - KHK-499/13 md.)
  Astsubayların 78 inci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri süre, bu Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.
  IV - TERFİ ZAMANI:
  Madde 81 - Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.
  İKİNCİ BÖLÜM: NASIP
  I - ASTSUBAYLIĞA NASIP:
  Madde 82 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./4. md.)
  Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.
  Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
  Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  II - NASIP DÜZELTİLMESİ:
  Madde 83 - (Değişik madde: 17/04/1975 - 1875/6 md.)
  Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhi sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
  (Ek fıkra: 29/09/1988 -3475/9 md.) Yukarıdaki fıkra gereğince nasıpları düzeltilecek astsubayların; nasıp düzeltme ve terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KIDEM
  I - KIDEM VE KIDEM SIRASI:
  Madde 84 - (Değişik madde : 2/7/2000 - KHK - 607/10 md.; Değiştirilerek kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/7 md.)
  Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
  a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.
  b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
  c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:
  1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.
  2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.
  3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.
  4. Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.
  5. Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
  6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.
  7. Sözleşmeli astsubaylar.
  d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;
  1. Yeterlik dereceleri,
  2. Astsubaylık hizmet süreleri,
  3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,
  4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
  5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
  dikkate alınarak belirlenir.
  e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.
  f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;
  1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
  2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
  3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,
  diğerlerine nazaran kıdemlidir. 
  Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TERFİ ESAS VE ŞARTLARI
  I - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI VE ESASLARI:
  Madde 85 - (Değişik madde: 29/09/1988 - 3475/10 md.)
  Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik bent : 21/7/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/8 md.) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) * ve astsubay kıdemli üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) * rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,
  c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.
  Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a) (Değişik bent : 21/07/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabül: 10/05/2006 - 5497 S.K/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terif edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
  b) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./11. md.;Değişik bend: 15/06/2005-5365 S.K./9.mad;Değişik bent: 05/02/2009-5837 S.K./20.mad) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları: Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.
  c) (Ek bent : 21/07/2000 - KHK - 607/11 md.; Aynen kabül: 10/05/2006 - 5497 S.K/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  II - TERFİDE BARAJ:
  Madde 86 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/28 md,; Yeniden düzenlenen madde 29/09/1988 - 3475/11. md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  III - YETERLİK DERECELERİNİN HESAPLANMASI:
  Madde 87 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/28 md.)
  IV - TERFİ İŞLEMİ:
  Madde 88 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/28 md.)
  V - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ:
  Madde 89 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./24. md.)
  Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
  VI - ÇOK SINIFLI KADROLAR:
  Madde 90 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/30 md.)
  VII - RÜTBE TERFİİ ESAS VE ŞARTLARI:
  Madde 91 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/30 md.)
  VIII - MÜTEAKİP YILLARDA TERFİ:
  Madde 92 - (Değişik madde: 29/09/1988 - 3475/12 md.)
  Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:
  a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,
  b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %50 (dahil)'den fazla ve %60'dan az olan üstçavuş - başçavuşlar,
  c) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K:1992/55 sayılı Kararı ile)
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
  Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
  (Son fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)
  IX - KADEME TERFİİ ESAS VE ŞARTLARI:
  Madde 93 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/32 md.)
  Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
  1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
  3. Sicil notu, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak.
  Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
  e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre ek - VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
  f) (Değişik bent: 29/09/1988 - 3475/13 md.) Kadrosuzluk (...) sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.
  g) (Ek bent : 21/7/2000 - KHK - 607/12 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/9 md.) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
  ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILACAK ASTSUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:
  Madde 94 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/33 md.)
  (Değişik ilk cümle: 28/06/2001 - 4699 S.K./12. md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlaki durum veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
  a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:
  1. (Değişik alt bent: 17/04/1975 - 1876/4 md.) Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında sicil notu ortalaması sicil tam notunun %50'sinden az olan üstçavuş - 
  başçavuşlar;
  2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe ilerlemesi yapamayanlar ile rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar;
  3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  b) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle ayırma:
  Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  c) (Ek bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./12. md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri ertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları :
  Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2870/7 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubaylardan durumlarının Yüksek Askeri Şura tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askeri Şura kararı ile yapılır.
  Madde 95 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/34 md.) 
  Madde 96 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/34 md.) 
  Madde 97 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/34 md.) 
  Madde 98 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/34 md.) 
  Madde 99 - (Mülga madde: 07/07/1971 - 1424/34 md.) 
  YEDİNCİ BÖLÜM: ÖZEL HÜKÜMLER
  I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLAR:
  Madde 100 - Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esasları uygulanır.
  II - ESİR ASTSUBAYLAR:
  Madde 101 -Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.
  III - HARB GAİBİ ASTSUBAYLAR:
  Madde 102 -Harb gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.
  IV - ENTERNE EDİLEN ASTSUBAYLAR:
  Madde 103 - Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları uygulanır.
  V - SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE TERFİ SIRASINA GİREN ASTSUBAYLAR:
  Madde 104 - Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde esasları uygulanır.
  VI - SINIF DEĞİŞTİREN ASTSUBAYLAR:
  Madde 105 - Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  VII - AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLAN ASTSUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:
  Madde 106 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/32 md.)
  Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
  VIII - İSTİFA EDEN VEYA EMEKLİ OLAN ASTSUBAYLARIN DURUMLARI:
  Madde 107 - (Değişik fıkra 29/09/1988 - 3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.
  (Değişik fıkra: 28/06/2001 - 4699 S.K./13. md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir.
  Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.
  Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
  (Ek fıkra: 19/08/1982 - 2703/2 md.; Mülga fıkra: 29/09/1988 - 3475/19 md.)
  IX - SİCİL YOLU İLE ÇIKARILANLARIN MUVAZZAFLIK HİZMETLERİ:
  Madde 108 - (Değişik madde: 29/09/1988 - 3475/15 md.)
  Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis olunur.
  Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM: ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA
  I - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA ŞARTLARI:
  Madde 109 - (Değişik madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./3. md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askeri hakim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :
  a) (Değişik bent: 05/02/2009-5837 S.K./21.mad) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.
  b) (Değişik bent: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.5) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
  c) Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.
  d) (Değişik bend: 01/03/2007-5589 S.K./1.md.) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.
  Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.
  (Değişik fıkra: 01/03/2007-5589 S.K./1.md.) Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
  Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır.
  Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
  Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsalar da subay olamazlar:
  a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmak.
  b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmak.
  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askeri ve adli mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum olmak veya cezalandırılmak.
  Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.
  II - ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN RÜTBELERİ:
  Madde 110 - (Mülga madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./4. md.)
  III - YÖNETMELİK:
  Madde 111 - (Değişik madde: 09/08/1993 - KHK-499/17 md.)
  Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları, sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ONUNCU KISIM: YÜKÜMLÜLÜK
  I - SUBAYLARIN VE ASTSUBAYLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
  Madde 112 - (Değişik madde: 26/03/1982 - 2642/15 md.)
  Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.
  Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.
  (Değişik fıkra: 03/10/1996 - 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar;
  a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,
  b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.
  (Mülga fıkra : 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/10 md.)
  (Değişik fıkra: 04/08/2000 - KHK/607 md:13; İptal: Anayasa Mah. 21/05/2003 tarih ve E. 2003/39, K. 2003/40)
  Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
  (Değişik fıkra: 03/07/2003 - 4917 S.K./5. md.) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.
  II - YURT İÇİNDE VE DIŞINDA ÖĞRENİM, KURS VE STAJ YAPANLAR İLE YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVE ATANANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Madde 113 - (Değişik fıkra: 29/07/1998 - 4376/1 md.) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs ve staj için ve sürekli göreve atanma nedeniyle yurt dışına gidenlerle, Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK-499/18 md.) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.
  b ) (Değişik bent: 29/07/1998 - 4376/1 md.) Subay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurtiçindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapanlarla, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli göreve atanan subay ve astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
  Yurt dışı sürekli görevi nedeniyle hizmet yükümlülüğü bulunan subay ve astsubaylardan yaş haddinden ve kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.
  c) (a) ve (b) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri:
  1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,
  2. Yükümlülük süresini tamamlıyarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlıyanların,
  Kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.
  III - LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Madde 114 - (Değişik madde: 01/05/1986 - 3282/6 md.)
  Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin,
  subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.
  IV - ASKERİ ÖĞRENCİLERİN İSTİFA HAKLARI:
  Madde 115 - (Değişik madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./8. md.;Değişik madde: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.6)
  Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gören askeri öğrenciler; 
  1) Lisans seviyesinde 4 üncü sınıfın, 
  2) Ön lisans seviyesinde 2 nci sınıfın, 
  3) Ortaöğretimde son sınıfın, 
  Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını, 
  b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masrafları, 
  ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır.
  V - İSTİFALARIN KABUL SÜRESİ:
  Madde 116 - (Değişik fıkra: 18/06/2003 - 4902 S.K./25. md.) Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askeri memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.
  ONBİRİNCİ KISIM: HİZMET ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ
  BİRİNCİ BÖLÜM: ATANMALAR
  I - ATANMALARDA ESASLAR:
  Madde 117 - Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
  (Ek fıkra: 28/06/2001 - 4699 S.K./16. md.) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.
  II - ATANMALARDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR:
  Madde 118 - Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
  a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
  b) Sağlık durumu,
  c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
  d) İstekli bulunduğu yerler.
  III- YÖNETMELİK:
  Madde 119 - Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.
  IV - GÖREVE ATANMADA BAŞLAMA SÜRESİ:
  Madde 120 - Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında:
  a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dahilinde bulunanlar, atanma emrini tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
  b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
  Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
  Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.
  (Ek fıkra: 29/07/1983 - 2870/9 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin veya rapor müddetinin bitiminde başlar.
  V-SUBAYLARIN VE ASTSUBAYLARIN ATANMALARI:
  Madde 121- Subay ve astsubayların atanmaları:
  a) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/10 md.) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca,
  b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
  c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı general ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
  d) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./26. md.) Askeri hakimlerin, Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince; Yapılır.
  e) (Mülga bent: 29/07/1983 - 2870/19 md.)
  (b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Milli Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zorunludur.
  VI - SAYMAN VE MUTEMETLERİN DEVİR SÜRESİ:
  Madde 122 - Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
  VII - SAVAŞ HALİ VE OLAĞANÜSTÜ HALLER:
  Madde 123 - Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir.
  VIII - SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİNİN HİZMET YERLERİ:
  Madde 124 - (Değişik madde: 28/06/2001 - 4699 S.K./17. md.) 
  Silahlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdeki asli görevine iade edilir.
  İKİNCİ BÖLÜM: İZİNLER
  I - YILLIK İZİN:
  Madde 125 - Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılır.
  Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir.
  II - MAZERET İZİNLERİ:
  Madde 126 - Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
  a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,
  b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne kadar,
  Mazeret izni verilebilir.
  Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
  c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.
  d) (Ek bent : 7/7/1971 - 1424/41 md.; Değişik : 10/5/2006 - 5497 S.K/11 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.
  e) (Ek bend: 29/07/1998 - 4376/2 md.) Subay ve astsubaylara, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
  III - YURT DIŞI İZİNLERİ:
  Madde 127 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./27. md.)
  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Milli Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca;
  a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,
  b) Mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,
  c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,
  d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,
  e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar,
  f) Askeri öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre ve şekil dahilinde,
  Yurt dışı izni verilebilir.
  Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.
  IV - SIHHİ İZİN SÜRESİ:
  Madde 128 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:
  a) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./19. md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. 
  Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.
  b) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4699 S.K./19. md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.
  c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.
  Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  d) (Değişik bend: 29/07/1998 - 4376/3. md. ; Değişik bend: 10/05/2006 - 5499 S.K./1.md.) Bayan personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle personelin doğum öncesi sekiz haftalık izninden kullanılamayan süreleri, doğum sonrası sürelere eklenir.
  Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
  Ayrıca doğum yapan personele aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren istekleri üzerine ve evlat edinen bayan personele en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
  e) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
  V - İZİNLERİN KULLANILMASI:
  Madde 129 - Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanların izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez.
  VI - İZİN SÜRELERİNİN HİZMETTEN SAYILMASI:
  Madde 130 - İzin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.
  VII - OLAĞANÜSTÜ HALLER:
  Madde 131 - Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir.
  VIII - JANDARMA SUBAY VE ASTSUBAYLARINA İDARE AMİRLERİNCE VERİLEN İZİNLER:
  Madde 132 - 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir.
  IX - YABANCI MEMLEKET ORDULARINDA HİZMET ETMEK İÇİN GÖNDERİLENLER:
  Madde 133 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./28. md.)
  Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Milli Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Milli Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.
  X - YÖNETMELİK:
  Madde 134 - İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tespit olunur.
  ONİKİNCİ KISIM: MALİ HÜKÜMLER
  BİRİNCİ BÖLÜM: AYLIKLAR, EK GÖREVLER, YOLLUK VE HARÇLIKLAR
  I - KAPSAM:
  Madde 135 - Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür. 
  II - TARİFLER:
  Madde 136 - Bu kanunda geçen:
  a) (Değişik bent: 31/07/1970 - 1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı,
  b) Harçlık; askeri öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı,
  c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı,
  d) (Değişik bent: 09/08/1991 - KHK - 445/5 md.; Aynen kabul 23/01/1992 - 3768/5 md.) Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı,
  e) (Ek bent: 31/07/1970 - 1323/3 md.; Değişik bent: 20/01/1976 - 1933/1 md.) 
  (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
  (2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
  (3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
  (4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen parayı,
  ifade eder. 
  III - GÖSTERGE TABLOLARI:
  Madde 137 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/37 md.)
  Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.
  (Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2596/1 md.) En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500'dür. 
  (Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2596/1 md.) Albaylar ile General ve Amirallere 1500 gösterge rakamı uygulanır.
  Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,
  a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.
  b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VII sayılı cetvelde,
  c) (Değişik bend: 09/08/1993 - KHK - 499/20 md.)
  (Değişik paragraf: 28/06/2001 - 4699 S.K./20. md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır. Bu intibaklar personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl yüksek öğrenim için 1 derece ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.
  Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları astsubay çavuşluğa nasıplarında yapılır. Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri, intibak yoluyla verilen derece ve kademe miktarı kadar fazladır.
  (Ek alt bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./9. md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.
  (Ek alt bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./9. md.) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hale gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
  d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek - IX sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
  (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK-499/20 md.) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;
  a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde,(109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subay olanlar dahil)
  b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,
  c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde, rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.
  Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
  IV KATSAYI:
  Madde 138 - Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tespit edilen katsayıdır.
  (Ek fıkra: 12/02/1982 - 2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
  V - KADEME AYLIĞI:
  Madde 139 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/5 md.)
  Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
  VI - RÜTBE AYLIĞI:
  Madde 140 - (Değişik madde: 26/03/1982 - 2642/20 md.)
  Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.
  (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK-499/21 md.;Değişik fıkra: 05/02/2009-5837 S.K./22.mad) Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.
  Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.
  Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  VII - RÜTBE VE RÜTBE KIDEMLİLİKLERİNİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI:
  Madde 141 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/7 md.)
  Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemliliklerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.
  (İkinci fıkra mülga: 17/04/1975 - 1875/8 md.)
  VIII - ÖDENECEK BRÜT AYLIK TUTARI:
  Madde 142 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/8 md.)
  Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarındaki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt aylık tutarını gösterir. 
  IX - HARÇLIKLAR:
  Madde 143 - (Değişik madde: 06/11/1996 - 4205/1 md.)
  Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:
  Birinci sınıfta  %50'si,
  İkinci sınıfta    %55'i,
  Üçüncü sınıfta  %60'ı,
  Dördüncü sınıfta  %65'i,
  Beşinci sınıfta  %70'i,
  Altıncı sınıfta  %75'i,
  Yedinci sınıfta  %80'i,
  b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının %50'si,
  c) (Değişik bent: 11/06/2008-5768 S.K./3.mad.) Askeri lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1'inci kademe brüt aylığının; 
   Hazırlama sınıfında % 25'i,  
  Dokuzuncu sınıfta % 30'u,  
  Onuncu sınıfta % 35'i,  
  Onbirinci sınıfta % 40'ı,  
  Onikinci sınıfta % 45'i,
  d) (Değişik bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./1. md.;Değişik bent: 11/06/2008-5768 S.K./3.mad..) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının;
   Hazırlama okulu dokuzuncu sınıfta % 40'ı,  
  Hazırlama okulu onuncu sınıfta % 45'i,  
  Hazırlama okulu onbirinci sınıfta % 50'si,  
  Hazırlama okulu onikinci sınıfta % 55'i,  
  Meslek yüksek okulu birinci sınıfta % 80'i,  
  Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta % 85'i
  e) Askeri ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının:
  Birinci sınıfta  %15'i,
  İkinci sınıfta  %17'si,
  Üçüncü sınıfta  %20'si,
  Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
  (Ek fıkra: 28/05/2003 - 4861 S.K./10. md.) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna 
  ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90'ı tutarında harçlık ödenir. 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
  X - YURT DIŞI AYLIKLARI:
  Madde 144 - (Değişik fıkra: 23/12/1988 - KHK 351/7 md.) Silahlı Kuvvetlerin yurt dışı kadrolarında görev alan subay ve astsubayların aylıkları,142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.
  (Mülga ikinci fıkra: 23/12/1988 - KHK 351/7 md.)
  (Ek fıkra: 26/03/1982 - 2642/21 md.) Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
  XI - AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI:
  Madde 145 - Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir.
  Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz.
  Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyeceği formül çizelge üzerine ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
  (Ek fıkra: 03/07/1975 - 1923/40 md.) Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailelerine kanuni kesintiler dışında kalan maaşlarının 3/4'ü ile tayın bedeli ve hizmeteri tazminatının yarısı ödenir. Bunların aileleri doğum - ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış andlaşmalar gereğince almış oldukları avanstan mahsubedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgililerin Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasını gerektiren bir suçtan mahkumiyetleri halinde arta kalan miktarlar ödenmez, şu kadar ki, gaipler hakkındaki Medeni Kanun hükümleri saklıdır.
  XII - İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA:
  Madde 146 - İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, kararname veya karar metninde yazılı nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
  (Ek fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/18 md; Değişik fıkra: 05/07/1991 - KHK - 433/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK - 527/13 md.) Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan subay ve astsubayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
  XIII - KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA:
  Madde 147 - Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar.
  XIV - RÜTBE TERFİİNDE VE KIDEMLİLİK AYLIĞA HAK KAZANMA:
  Madde 148 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/10 md.)
  Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar kararname, karar veya onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbe veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar.
  (Ek fıkra: 24/07/2008-5793 S.K./2.mad) Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir.
  XV - EK GÖREV AYLIĞINA HAK KAZANMA VE BUNUN ÖDENME ŞEKLİ:
  Madde 149 - 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsubaylara mezkur kanunun 11 inci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir.
  XVI - EK DERS ÜCRETİ:
  Madde 150 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/11 md.)
  Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince açılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir.
  Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
  (Değişik fıkra: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.7) Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada yedi saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. Ancak, milli güvenlik bilgisi dersi için yedi saatlik kısıtlama uygulanmaz. Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir.
  kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada 7 saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. Bunlara Devlet Memurlarına ait kanunun bu konudaki hükümleri uygulanır. 
  XVII - YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ:
  Madde 151 - Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir.
  XVIII - TEMSİL GİDERLERİ:
  Madde 152 - Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir.
  XIX - AİLE YARDIM ÖDENEĞİ:
  Madde 153 - (Değişik fıkra: 29/07/1998 - 4376/ 4 md.) Evli bulunan subaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.
  Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
  Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
  Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlat edindikleri çocukları için de bu ödenek verilir.
  XX - AİLE YARDIM ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ:
  Madde 154 - Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir.
  Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
  Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
  XXI - AİLE YARDIM ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA:
  Madde 155 - Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar.
  XXII - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME:
  Madde 156 - Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 157 nci maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybederler.
  XXIII - ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER:
  Madde 157 - (Değişik madde: 01/03/2007-5589 S.K./2.md.)
  Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
  a) Evlenen çocuklar.
  b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.).
  c) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).
  ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
  XXIV - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ:
  Madde 158 - (Mülga madde: 02/12/1993 - 3920/2.md.)
  XXV - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ:
  Madde 159 - (Mülga madde: 02/12/1993 -3920/2.md.)
  XXVI - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN MİKTARI:
  Madde 160 - (Mülga madde: 02/12/1993 - 3920/2. md.)
  XXVII - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ:
  Madde 161 - (Mülga madde: 02/12/1993 - 3920/2.md.)
  XXVIII - SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNANLARDAN YURT İÇİNDE BİR GÖREVE ATANANLARIN AYLIKLARI:
  Madde 162 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar olan aylıkları 144 üncü maddeye göre ödenir.
  Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir.
  XXIX - YURT DIŞINDA GÖREVDE BULUNANLARDAN GEÇİCİ GÖREVLE MERKEZE ÇAĞRILANLARIN AYLIKLARI:
  Madde 163 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylar, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
  XXX - YURT DIŞINDA GÖREVLİ BULUNANLARDAN FARKLI KATSAYILI BAŞKA BİR MEMLEKETE ATANANLARIN AYLIKLARI:
  Madde 164 - Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (142) nci madde esasları gereğince (144) üncü maddeye göre aylık alırlar.
  XXXI - YURT DIŞINDA GÖREVLİ BULUNANLARDAN BİR BAŞKA MEMLEKETE GEÇİCİ OLARAK GÖNDERİLENLERİN AYLIKLARI:
  Madde 165 - Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir başka memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (Bir ay dahil) aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır.
  Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar olan süre için:
  a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine döndükten sonra ödenir.
  b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsayılı aylığından az ise aradaki fark kendisinden alınmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM: SİLAHLI KUVVETLER KITA TAZMİNATI
  Madde 166 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 167 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 168 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 169 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 170 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 171 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  Madde 172 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.)
  ONÜÇÜNCÜ KISIM: SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR
  BİRİNCİ BÖLÜM: EMEKLİLİK HAKLARI
  Madde 173 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.).
  Madde 174 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.).
  Madde 175 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1323/19 md.).
  İKİNCİ BÖLÜM: YARDIMLAR
  I - DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ:
  Madde 176 - (Değişik fıkra: 26/06/1984 - KHK 241/19 md.) Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, Devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.
  Ana ve babanın ikisinin de subay veya birisinin subay diğerinin Devlet memuru veyahut da babasının astsubay ananın Devlet memuru olması halinde, doğum yardım ödeneği babaya verilir.
  Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım, anaya verilir.
  Doğum yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez.
  II - ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ:
  Madde 177 - (Değişik fıkra: 19/12/1996 - KHK 568/1 md.) Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.
  Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.
  Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardım ödeneğinde, 144 üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz.
  III - TEDAVİ VE CENAZE MASRAFLARI:
  Madde 178 - Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır.
  IV - YAKACAK YARDIMI:
  Madde 179 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/44 md.)
  Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.
  V - GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI:
  Madde 180 - Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde verilir.
  VI - TAHSİL BURSLARI VE YURTLAR:
  Madde 181 - Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler.
  Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadar devam eder.
  Milli Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan çocukları için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yarısı Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.
  VII - SINIFTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURS VERİLEMİYECEĞİ:
  Madde 182 - Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
  VIII - VAZİFEDE MALUL KALAN VE ÖLENLERİN AİLELERİNE ÖDENECEK TAZMİNATLAR:
  Madde 183 - Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malul kalan ve ölenlere ödenecek tazminatlar özel kanunlarla yürütülür.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LOJMANDAN FAYDALANMA VE MÜLK KONUTU
  A LOJMANDAN FAYDALANMA:
  I - KAPSAM:
  Madde 184 - (Mülga madde: 09/11/1983 - 2946/12 md.)
  II-TAHSİS:
  Madde 185 - (Mülga madde: 09/11/1983 - 2946/12 md.)
  III - LOJMANDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
  Madde 186 - (Mülga madde: 09/11/1983 - 2946/12 md.)
  B MÜLK KONUTU:
  I - SUBAY VE ASTSUBAYLAR İÇİN MÜLK KONUTU:
  Madde 187 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/36 md.)
  Subay ve astsubayların T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri halinde Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
  Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.
  ONDÖRDÜNCÜ KISIM: TALTİFLER
  BİRİNCİ BÖLÜM: SAVAŞ TAKDİRNAMESİ
  I - SAVAŞ TAKTİRNAMESİ:
  Madde 188 - (Değişik madde: 01/03/2000 - 4541/1. md.)
  Devlet Savaş Madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara, üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir.
  A İKİ DEFA 2 NCİ DERECE DEVLET SAVAŞ MADALYASI ALANLAR:
  Madde 189 - (Değişik madde: 01/03/2000 - 4541/2. md.)
  İki defa 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdirnamesi verilir.
  B TAKTİRNAMENİN VERİLMESİ:
  Madde 190 - Savaş takdirnamesi, Silahlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile verilir. Silahlı Kuvvetler Komutanının inhasına esas olacak teklifler, hiç bir makam tarafından iptal edilemez. Olumsuz mütalaası olanlar yazılı mütalaalarını silsilesi ile Silahlı Kuvvetler Komutanına gönderirler.
  İKİNCİ BÖLÜM : MADALYALAR
  I - MADALYALARIN ÇEŞİDİ:
  Madde 191 - (Değişik madde: 01/03/2000 - 4541/3. md.)
  Silahlı Kuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan Türk ve yabancı kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barışta yaptıkları fedakarlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında 
  aşağıda yazılı madalyalar verilir.
  a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,
  b) Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası,
  c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası,
  d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,
  e) Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,
  f) Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası,
  NİŞANLARIN ÇEŞİDİ
  Madde 192 - (Değişik madde: 01/03/2000 - 4541/4. md.)
  Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilere aşağıdaki Türk Silahlı Kuvvetleri nişanları verilir.
  a) Şeref Nişanı,
  b) Övünç Nişanı,
  c) Liyakat Nişanı.
  B ŞEREF MADALYASI:
  Madde 193 - (Mülga madde: 01/03/2000 - 4541/8. md.) 
  C ÖVÜNÇ MADALYASI:
  Madde 194 - (Mülga madde: 01/03/2000 - 4541/8. md.) 
  D ÜSTÜN HİZMET MADALYASI:
  Madde 195 - (Mülga madde: 01/03/2000 - 4541/8. md.) 
  II- DİĞER DEVLETLER TARAFINDAN VERİLEN MADALYA VE NİŞANLARIN TAKILMASI:
  Madde 196 - (Değişik madde: 01/03/2000 - 4541/5. md.)
  Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilir.
  III - MADALYA VE NİŞANLARIN SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:
  Madde 197 - Bu Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından asker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı almadan ölmüşse, madalya kanuni mirasçılarına verilir.
  IV - BİRDEN FAZLA MADALYAYA HAK KAZANANLAR:
  Madde 198 - Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu Kanunda yazılı madalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir.
  V - MADALYA VE NİŞANLARIN GERİ ALINMASI VE MİRASÇILARA İNTİKALİ:
  Madde 199 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/46 md.)
  (Ek birinci fıkra: 12/06/2003 - 4891 S.K./1. md.) Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkum olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.
  Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanuni mirasçılarına intikal eder.
  Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanuni mirasçılarına intikal eder.
  Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.
  (Ek fıkra: 01/03/2000 - 4541/6. md.) Ancak madalya ve nişan intikal eden varisin, Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olması durumunda madalya ve nişan bir sonraki hak sahibi varise intikal eder. Madalya ve nişanın intikalinden sonra bahse konu suçları işleyenlerden madalya ve nişanları geri alınır. Bu konudaki yargılama devam ettiği sürece madalya ve nişanların intikal işlemi bekletilir.
  VI - MADALYALARIN TESCİLİ:
  Madde 200 - Bu Kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkurmay Başkanlığınca tescil edilerek numaralanırlar.
  VII - İSTİKLAL MADALYASI:
  Madde 201 - İstiklal Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklal Madalyasına ait hükümler saklıdır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖDÜLLER
  I - ÖDÜL:
  Madde 202 - (Değişik madde : 21/7/2000 - KHK - 607/14 md.; Aynen kabül: 10/5/2006 - 5497 S.K/12 md.) 
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden;
  a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,
  b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,
  c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,
  d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,
  e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar,
  yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.
  II - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER:
  Madde 203 - (Değişik madde: 17/06/1992 - 3815/2 md.)
  Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit rozetleri ve bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.
  III - YÖNETMELİK:
  Madde 204 - (Değişik madde: 03/07/1975 - 1923/49 md.)
  Bu Kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kordela, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve takılış usulleri, ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle saptanır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  I - ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜNÜ BİTİRENLERE KIDEM VERİLMİYECEĞİ:
  Madde 205 - 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez.
  II - YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ
  Madde 206 - Bu Kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur.
  III - UZMAN JANDARMALARLA UZMAN ÇAVUŞLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER:
  Madde 207 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/12 md.)
  3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uzman çavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların aylıkları mahrumiyet yeri ödeneği aile yardım ödeneği ölüm yardımı ödeneği doğum yardımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir.
  Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi ettirilebilirler.
  1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır
  a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak
  b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunmak
  c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak
  2. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbelerinin birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar.
  IV- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR:
  Madde 208 - Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, Bahriye, Jandarma Zabıtan ve Memurini hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi
  b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu Kanuna aykırı hükümleri
  d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf askeri memurları hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri
  e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askeri Memurlar hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri
  f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri
  g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askeri İzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri
  h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri
  i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile ek ve değişiklikleri
  j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu ile ek ve
  değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri
  k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Birinci maddesi hariç)
  l) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askeri Memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri.
  m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
  n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askeri Memurların Subaylığa Nakilleri hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
  o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu Mensuplarının Nakil ve Tayinleri hakkındaki Kanun,
  ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dair Kanun,
  p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 üncü maddesi,
  r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
  s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanununun 4,5,6,7,8,12,13,15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
  ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 üncü maddesi,
  V - YÜRÜRLÜK:
  Madde 209 - Bu Kanunun;
  a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci maddede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,
  b ) (Değişik bent: 11/06/1970 - 1301/1 md.) Kademe ilerlemesi, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümleri ile birlikte; bu Kanunun, 28, 37-46, 50 - 57, 59 - 63, 76 - 78, 80, 84 - 99, 101 - 105 ve 111 inci maddeleri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümlerinin uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinde, 
  c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  (b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.
  Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci meddede yazılı yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından mahsup edilir. Mahsuptan artan farklar geri alınmaz.
  VI - UYGULAMA:
  Madde 210 - Bu Kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
  ONBEŞİNCİ KISIM: GEÇİCİ MADDELER
  GENERAL VE AMİRALLERİN HİZMETE DEVAMLARI:
  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde bulunanlar, 49 uncu maddede tespit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsait olduğu takdirde hizmete devam ettirebilirler.
  İKİ YIL İÇİN 4273 SAYILI KANUN İLE SİCİL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI:
  Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 11/06/1970 - 1301/2 md.)
  Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18 inci maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişiklikleri (Bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile bunların ek ve değişiklikleri ve geçici maddeleri hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış Subay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik ve ayırma ile ilgili hükümleri uygulanır. Ancak, her sınıf ve rütbedeki general ve amirallerin terfi ve emeklilik işlemleri ile albayların terfi işlemlerinde Yüksek Askeri Şuranın mütalaası alınmak suretiyle, 49 uncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri hariç) a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen kadro, kontenjan, nispet ve miktarlarla diğer hükümleri uygulanır.
  ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI:
  Geçici Madde 3 - Bu Kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii için 43 üncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
  SUBAYLARIN YARBAYLIK VE ALBAYLIK BEKLEME SÜRELERİ:
  Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 03/07/1975 - 1923/52 md.)
  KIDEM SIRALARI:
  Geçici Madde 5 - Bu Kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet dereceleri ve kıdem sıraları tespit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur.
  KADIN SUBAYLARIN YENİDEN SINIFLANDIRILMASI:
  Geçici Madde 6 - Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar.
  Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri sürece yeniden sınıflandırılmazlar.
  ÜSTEĞMEN VE YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ:
  Geçici Madde 7 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerine ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  KIDEMLER:
  Geçici Madde 8 - 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtısas, başasistanlık gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu Kanunun mali hükümler dışındaki hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtısaslara başlamış olanlara, mezkur kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarak verilir.
  5802 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI:
  Geçici Madde 9 - (Değişik madde: 11/06/1970 - 1301/2 md.)
  Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8, 10 uncu maddenin ilk fıkrasının 1 inci ve 2 nci cümleleri, 13, 26, 27, 28 inci maddeleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma ile ilgili hükümleri uygulanır.
  NASIP TARİHLERİNİN 30 AĞUSTOSA GÖTÜRÜLMESİ:
  Geçici Madde 10 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustos'a intibak etmiyenler ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç yıldan fazla bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustos'a götürülür. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı ödenmez.
  ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI:
  Geçici Madde 11 - Bu Kanuna göre üçte iki oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfi edecek astsubaylar için 91 inci maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
  ASKERİ MEMURLAR İÇİN GEÇİCİ MADDE:
  Geçici Madde 12 - Silahlı Kuvvetlerde halen askeri memur olarak bulunanlara, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar bu Kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidi subaylar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
  (Ek fıkra: 11/06/1970 - 1301/3 md.) Şu kadar ki 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmezler.
  ERKEN BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR:
  Geçici Madde 13 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen, binbaşı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucu üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinde bulunan subayların, bulundukları rütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere terfilerinde bu Kanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler.
  SUBAY VE ASTSUBAYLARIN KADEME İLERLEME İNTİBAKLARI:
  Geçici Madde 14 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/14 md.)
  Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri farklı olan subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe ve rütbe kıdemliliğinin gösterge tablolarında gösterilen kademelerine intibaklarında;
  Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dahilinde rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine intıbakları yapılır.
  AYLIK İNTİBAKLARINDA MÜKTESEP HAKLAR:
  Geçici Madde 15 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/15 md.)
  Subayların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarında intibakları bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.
  Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları;
  a) Subay ve astsubayların; 24/02/1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile tespit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilen tazminat, 24/02/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatı ve yürürlükten kaldırılan özel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat (20/05/1933 gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarak çalışacak olan tabip ve diş tabiplerinin, 07/07/1965 gün ve 645 Sayılı Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutarlarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
  b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları, uzman erbaşların kendi özel kanunları ve 7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 24/02/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının da eklenmesi suretiyle elde edilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
  ASTSUBAYLARIN RÜTBE İNTİBAKLARI:
  Geçici Madde 16 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1323/16 md.)
  Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. (Ek cümle: 07/07/1971 - 1424/45 md.) Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.
  Süresi  Eski 
  (Yıl)  rütbeler         Yeni rütbeler
  ----------  -----------------------------------------------------------   -----------------------
  3  Astsubay Çavuş     Astsubay Çavuş
  3  Astsubay Üstçavuş     Astsubay Kıdemli Çavuş
  3  Astsubay Başçavuş     Astsubay Üstçavuş
  3  Astsubay Kıdemli Başçavuş     Astsubay Kıdemli Üstçavuş
  6  Astsubay 1 ve 2 Kademeli Kıdemli Başçavuş  Astsubay Başçavuş
  6  Astsubay 3 ve 4 Kademeli Kıdemli Başçavuş  Astsubay Kıdemli Başçavuş
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL:
  Geçici Madde 17 - Harb Tarihi Dairesi ve askeri müzelerde geçici hizmetli olarak istihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeli olarak istihdamlarına devam olunur.
  NASIP DÜZELTMELERİ:
  Geçici Madde 18 - Nasıp düzeltmeleri:
  a) Mülga 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununun 5 inci maddesi gereğince askeri mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askeri lise mezunu öğrencilerden; harb vesair sebepler dolayısiyle öğrenimi için zamanında gönderilememiş olan ve öğrenimi normal süre içinde bitiren yüksek mühendislerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların, bulundukları rütbe nasıpları, öğrenime zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanında bitiremiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynı durumda olup da harb okulu mezun emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıpları, emsali harb okulu mezunu subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarıda belirtilen iki halden birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı nasıp düzeltmesi yapılır.
  b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Kanunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikte üç yıldan fazla bekledikleri süre kadar ilerletilir.
  Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanuni kıdemler sebebiyle üsteğmenliği üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları da yukarıdaki fıkra esaslarına göre emsallerinin faydalandıkları süre kadar ilerletilir.
  Gerek bu fıkralar ve gerekse 25/05/1965 gün ve 613 sayılı Kanun gereğince nasıpları düzeltilen general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bunların terfi ve terfihleri rütbelerine mahsus en az bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şartiyle yapılır.
  c) Silahlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek muamele memuru yetiştirilen ve 1455 sayılı Kanun gereğince asteğmenlikte bir yıl fazla bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa geçirilen ve halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
  d) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle bu karardan istifade edemiyerek harb okulu emsallerinden bir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek okul mezunu subaylardan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriye götürülür.
  e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subaylardan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 10 uncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemiş olanların nasıpları bu Kanunun 19 ve 35/e maddeleri hükümleri uygulanarak düzeltilir ve müteakip terfileri 31/a ve 32/a maddelerine göre yürütülür.
  f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan bir yıl geç terfi edenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
  g) 1455 sayılı Kanuna tabi askeri memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa geçirilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların 1455 sayılı Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca askeri memur yetiştirilmek üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemlerine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu mezunu emsallerini geçemez.
  h) Harb okulu mezunu olup da Silahlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendirilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirip halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan subaylara bir yıl kıdem verilir.
  i) (b) bendinin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartları da haiz oldukları takdirde derhal terfi ettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır.
  j) Yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) 25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) fıkraları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden yararlananlar hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Milli Birlik Komitesi kararından 6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 5611 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subaylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi işlem yapılır.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subayların bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer terfi şartlarını da haiz olmaları kaydı ile yapılır.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
  (Ek fıkra: 31/03/1969 - 1134/1 md.) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilerek aylıklarından %10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  HARB OKULLARINI ESKİ STATÜLERİNE GÖRE BİTİRECEK OLAN SUBAYLARLA, BUNLARIN EMSALİ FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULU BİTİRECEK SUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK İŞLEM:
  Geçici Madde 19 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb Okulları Kanununun yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullarını eski statüleri uyarınca bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme süreleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.
  KITA VE SİCİL YERLERİ:
  Geçici Madde 20 - 30 Ağustos 1966 tarihinden bu Kanunun terfie ait hükümlerinin fiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzere generalamiral ve subaylar için kıta ve sicil yeri sayılacak kadro görevleri Yüksek Askeri Şura'nın mütalaası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur.
  HALEN LOJMANLARDA OTURANLARIN OTURMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI:
  Geçici Madde 21 - Bu Kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlı olarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu Kanunun yayınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre dört yıllık oturma süresini; kanunun yayınlandığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla, ilerideki tarihlerde tamamlıyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve çıkarılma hükümleri uygulanır.
  YÜKÜMLÜLÜK BAKIMINDAN 6077 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK SUBAYLAR:
  Geçici Madde 22 - (Değişik madde: 28/12/1976 - 2028/1 md.)
  Bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla, bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10/08/1967 tarihinden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay ve askeri memurları mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
  HALEN ASTSUBAY OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Geçici Madde 23 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 üncü maddesi hükmü uygulanır.
  Geçici Madde 24 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır.
  Geçici Madde 25 - Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 tarihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır.
  ALBAY RÜTBESİNDE FAZLA BEKLİYENLER:
  Geçici Madde 26 - (Ek madde: 11/06/1970 - 1301/5 md.)
  Bu kanunun 209 uncu maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde; normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş olan albaylardan, albaylığa nasıpları en eski olanlardan ve ayrı nasıplılar arasında Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir.
  Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecektir.
  Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
  EMEKLİ OLAN GENERAL VE AMİRALLER:
  Geçici Madde 27 - (Ek madde: 11/06/1970 - 1301/5 md.)
  10 Ağustos 1967 tarihinden sonra 49 uncu madde hükümlerine göre kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan general ve amirallere de bu kanunla değiştirilen 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak isteğinde bulunan general ve amirallerin daha önce bu bend hükümlerine göre almış oldukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek miktardan düşülür.
  SUBAY VE ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİKLERİNİN UYGULANMASI:
  Geçici Madde 28 - (Ek madde: 11/06/1970 - 1301/5 md.)
  1 Eylül 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve Astsubay sicil Yönetmelikleri (Geçici 2 ve 9 uncu maddeler esasları dahilinde) uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubaylara nerede bulunurlarsa bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edilir.
  10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri gereğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve müteakip yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçerli sayılır.
  Geçici Madde 29 - (Ek madde: 28/05/2003 - 4861 S.K./12. md.)
  Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.
  Geçici Madde 30 - ( Ek madde: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.8 ) 
  Bu Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.
  GEÇİCİ Madde 31 - ( Ek madde: 09/05/2007 - 5758 S.K/md.8)
  Bu Kanunun 65 inci maddesinin (ı) bendi hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlar hakkında uygulanmaz.
  KADEME İLERLEMELERİ HAKKINDA GEÇİCİ HÜKÜMLER:
  Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  27/07/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kademe ilerlemesi hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar subay ve astsubayların kademe ilerlemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:
  a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak,
  c) Sicil notu müsait olmak.
  2. Bir üst derece aylığına yükselen subay ve astsubaylar yeni derecelerinin
  1 inci kademesine de yükselmiş sayılırlar.
  3. Bir üst dereceye yükselemeyenler ile rütbe terfii imkanı kalmayanlar ek gösterge tablolarındaki kademeler dahilinde kademe ilerlemesi ettirilebilirler.
  ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU AİDATLARININ KESİLMESİ:
  Ek Geçici Madde 2 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimi ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 01/03/1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 inci maddenin (A) fıkrası esaslarına göre ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir.
  01/03/1970 tarihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kesilir.
  DERS ÜCRETLERİ TESPİT EDİLİNCEYE KADAR UYGULANACAK HÜKÜMLER:
  Ek Geçici Madde 3 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  Bu kanunun 150 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta ve eşidi dereceli askeri okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat için 25 lira ödenir.
  Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı geçemez.
  Sivil okullarda Milli Güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders saati için 10 lira ücret ödenir.
  EK 1 İNCİ MADDEDEKİ ŞARTLARI HAİZ OLMAYAN ALBAYLARA ÖZLÜK HAKLARI:
  Ek Geçici Madde 4 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun ek 1 inci maddesindeki şartlar aranmaz.
  Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayanlardan albay olanlarla 1 inci fıkrada belirtilen süre içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları saklıdır.
  ASTSUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK GEÇİCİ GÖSTERGE TABLOSU:
  Ek Geçici Madde 5 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.
  926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.
  926 SAYILI KANUNUN 14 ÜNCU MADDESİ GEREĞİNCE SUBAYLIĞA NAKLEDİLEN ASTSUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER:
  Ek Geçici Madde 6 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakledilen astsubaylardan durumları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.
  KADEME İLERLEMESİNDEN FAYDALANACAK SUBAYLAR:
  Ek Geçici Madde 7 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler hariç olmak üzere halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esaslarına göre kademe ilerlemesinden faydalandırılırlar.
  İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmeyenlere, 141 inci maddenin 2 nci fıkrası esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  144 VE 223 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASINDA GEÇİCİ HÜKÜM:
  Ek Geçici Madde 8 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun uygulanmasına esas olacak albay maaşı 2 700 liradır.
  AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLAR:
  Ek Geçici Madde 9 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri yargılama sonucuna kadar yapılmaz.
  Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraat edenler, gerekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerleme işlemine tabi tutulurlar.
  Ek Geçici Madde 10 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  01/03/1970 tarihi ile 28/02/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 üncü maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir.
  11/06/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunla gösterilmiş olan aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak farklar 01/03/1971 tarihinden sonra kendilerine ödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekli aylıkları, emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin aylıklarından her türlü kanuni kesinti sonucunda eline geçenden fazla olamaz.
  11/06/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 uncu madde (f) bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır.
  Ek Geçici Madde 11 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/02/1971 tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (Giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve %1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmeyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 12 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/17 md.)
  1076 sayılı Yedeksubay Kanununun 29 uncu maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görevli bulunan mukaveleli yedeksubaylardan istekli olanlar, sınıf temel kurslarında başarı gösterdikleri ve sicilleri de müspet olduğu takdirde muvazzaf subaylığa geçirilirler.
  Bunların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri bulundukları rütbeye nasıp tarihleri esas alınarak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre yapılır.
  Ek Geçici Madde 13 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 inci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere, sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak, yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir.
  Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 inci maddedeki kadro oranı uygulanmaz.
  Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 14 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.; Değişik madde: 28/06/1978 - 2159/3 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut general ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 uncu maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır.
  General-amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre yapılır.
  Ek Geçici Madde 15 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar emekliye sevkedilir.
  Ek Geçici Madde 16 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general - amirallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevkedilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevkedildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 uncu madde (g) bendi hükümleri uygulanır.
  Bunlara, emekliye sevkedildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşit olanlara o tarihte verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate alınır.
  Ek Geçici Madde 17 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir.
  Ek Geçici Madde 18 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır.
  Ek Madde 19 - (Ek madde : 09/08/1993-KHK-499/24 md.; Değişik madde : 21/07/2000 - KHK - 607/15 md.; Aynen kabül: 10/05/2006 - 5497S.K/13 md.)
  Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı geçemez.
  Ek Geçici Madde 20 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.) 
  a) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan:
  1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan;
  2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden (d ve h bendi hükümleri hariç);
  3. 13/03/1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan,
  4. 4273 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmak üzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
  b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
  c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
  d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından %10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  Ek Geçici Madde 21 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/46 md.)
  27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen "kademe terfii" deyimi "kademe ilerlemesi"; "yeterlik grupları" deyimi "yeterlik derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklinde değiştirilmiştir.
  Ek Geçici Madde 22 - (Ek madde: 07/03/1974 - 1800/2 md.)
  Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden 01/02/1974 tarihinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 45 inci maddesindeki kademe ilerlemesi şartlarını haiz olup da ek VII sayılı cetveldeki gösterge tablosunun 3 üncü kademesinde bir yıldan fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edilen bir üst kademeye geçirilirler.
  Ek Geçici Madde 23 - (Ek madde: 17/04/1975 - 1875/7 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subaylardan;
  a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mülga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kıdem almış olduğu halde bu kıdemden yararlanmamış bulunan kurmay veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir.
  b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay subaylara 3 yıl kıdem verilir.
  c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi almış bulunanlardan;
  1. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre ihtisas kıdemi almış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan başasistanlık kıdemi almış olanlar bu kıdemden yararlanamazlar.
  2. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki yıl kıdem verilir.
  d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekleriyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir.
  Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle verilecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz.
  e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl kıdem verilir.
  Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna girmemiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, bu Kanunun 8 inci maddesi ile kaldırılan 141 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bu kademeyi muhafaza ederler.
  Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farkları ödenmez.
  Bunların aldıkları aylıklarla bu Kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından %5 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdemlerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeli-ğinde gösterilir.
  Ek Geçici Madde 24 - (Ek madde: 20/01/1976 - 1933/1 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle getirilen ek 3 üncü maddesi 01/03/1976 tarihine kadar uygulanmaz.
  Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren geçerli olacak kararnameyle saptanır. Ve 01/03/1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden ödeme yapılır.
  Ek Geçici Madde 25 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askeri eğitimde bulunan fakülte veya yüksek okul mezunları derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askeri eğitime devam ettirilirler.
  Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 inci madde esaslarına göre düzeltilir. Askeri eğitimde başarılı olmayanlar hakkında 15 inci madde hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 26 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 üncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler terfi şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler.
  Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustos'a intibak edenlerin yüzbaşılık nasıpları üsteğmenlikte 3 yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıpları aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos'a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıpları ise üsteğmenlikte 3 yıl tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarına göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek - VI veya Ek - VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.
  Ek Geçici Madde 27 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kıdemli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzbaşılığa onanmaları ile bulundukları kademeler gözönünde tutularak intibakları derhal yapılır.
  Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.
  Ek Geçici Madde 28 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Nasıp düzeltmeleri:
  a) Subay ve astsubayların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. Şukadarki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez.
  b) (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
  1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  2. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
  3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farkları ödenmez.
  Ek Geçici Madde 29 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 30 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan subaylardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.
  Ek Geçici Madde 31 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
  a) Başçavuşluğun 4 üncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun;
  b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun;
  c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuşluğun;
  Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyle intibak ettirilirler.
  Ek Geçici Madde 32 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde görevli uzman jandarma çavuşlar ile uzman erbaşlar bu Kanunla değişik Ek - IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler.
  Ek Geçici Madde 33 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/51 md.)
  01/03/1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26, 27, 31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır.
  Ek Geçici Madde 34 - (Ek madde: 19/02/1980 - 2260/1 md.)
  a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13/10/1978 günlü ve 15 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı kademesine getirilir.
  Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunanlar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki kademelerinde bulunanlar 1 inci derecenin son kademesi olan 1200 rakamına getirilir.
  Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunanlar 1 inci derecenin 3 üncü kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar, 1 inci derecenin sırası ile ilk üç kademesine getirilir.
  Uzman jandarma çavuşlardan 5 - 6 ncı derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı cetvelin 5 inci derecesinin ilk üç kademesine, 5 - 6 ncı derecenin 4 üncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, VIII sayılı cetvelin 4 üncü derecesinin 1 inci kademesinden başlıyarak sırasıyla bu derecenin sonraki kademelerine getirilirler.
  Uzman erbaşların kendilerine ait gösterge tablosunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sayılı cetvelin 10 uncu derecesinin kademelerine getirilirler. 
  Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alırlar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay grubunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 500, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 400 dür. Albay ve kıdemli albaylar ile general - amiraller mevcut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. 
  Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütülür.
  b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde öngörülen harçlıkları, bu hükümlere göre ödenir.
  c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 35 - (Ek madde: 12/12/1980 - 2357/1 md.; Mülga madde: 08/11/1988 - 3488/1 md.)
  Ek Geçici Madde 36 - (Ek madde: 12/12/1980 - 2359/2 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup durumları,926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, terfi şartlarını haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynen uygulanarak derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulundukları rütbelere intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartların aranacağı yönetmelikte gösterilir.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eski maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
  Bu Ek Geçici Madde kapsamına girenlerin rütbe yaş hadleri binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56'dır.
  MAHSUPLAR:[ EK GEÇİCİ MADDE 37 ]
  Ek Geçici Madde 38 - (Ek madde: 20/08/1981 - 2511/1 md.; Mülga madde: 08/11/1988 - 3488/1 md.)
  Ek Geçici Madde 39 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık bekleme süresine tabidir.
  Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üs derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananlara onyüzbaşı denir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesine ek; Ek - VI ve Ek - VII sayılı cetvellerinin bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 40 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan;
  1. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl,
  2. Binbaşılardan halen bir yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise bir yıl,
  Kıdem verilir.
  b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında bu Kanunun 36 ncı maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hükümleri uygulanır.
  c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan, öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle, bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilenlere de bu Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen kıdemler verilir.
  Ek Geçici Madde 41 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
  Ek Geçici Madde 42 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
  Ek Geçici Madde 43 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulunan astsubayların 926 sayılı Kanunun 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 uncu maddesinden doğan hakları saklıdır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunan astsubaylar, diğer şartları haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler.
  Ek Geçici Madde 44 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Subay ve astsubayların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 112 nci madde hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 45 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve stajda veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 46 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir defaya mahsus olmak üzere yaş kaydına tabi olmaksızın 14 üncü madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya yüksekokulu bitiren muvazzaf subay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini tamamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir ve rütbe kıdemlilikleri onanır.
  Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir.
  Rütbeler  Yaş haddi
  ----------------  -------------
  Teğmen   42
  Üsteğmen   46
  Yüzbaşı   50
  Binbaşı   55
  Yarbay   58
  Ek Geçici Madde 47 - (Ek madde: 29/07/1983 - 2870/18 md.)
  26/03/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idari veya kazai sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
  Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 48 - (Ek madde: 29/07/1983 - 2870/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 49 - (Ek madde: 29/07/1983 - 2870/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.
  Ek Geçici Madde 50 - (Ek madde: 01/05/1986 - 3282/7 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 51 - (Ek madde: 29/09/1988 - 3475/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 52 - (Ek madde: 31/05/1989 - 3565/3 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.
  Ek Geçici Madde 53 - (Ek madde: 07/12/1989 - 3593/7 md.; Mülga madde: 06/05/1993 - 3909/2md.)
  Ek Geçici Madde 54 - (Ek madde: 07/12/1989 - 3593/7 md.)
  Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kaynaklardan muvazzaf subay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 55 - (Ek madde: 09/08/1991 - KHK-445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/01/1992 - 3768/6 md.)
  09/08/1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarİhten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir.
  Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
  a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) Rütbe kıdemlik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
  c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 56 - (Ek madde: 09/08/1991 - KHK - 445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/01/1992 - 3768/6 md.)
  Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacak sicil oranı hakkında, 09/08/1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 57 - (Ek madde: 09/08/1991 - KHK- 445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/01/1992 - 3768/6 md.)
  09/08/1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez.
  Ek Geçici Madde 58 - (Ek madde: 22/09/1991 - KHK- 459/1 md.)
  Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/02/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi mamüllük, vazife mamüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
  Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 59 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/6 md.)
  926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltirilirler.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 60 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/6 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun ile getirilen Ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 61 - (Ek madde: 27/07/1993 - KHK-488/1 md.; Değiştirilerek kabul; 13/08/1997 - 4303/1 md.)
  28/07/1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar.
  Ek Geçici Madde 62 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 ve 44 üncü maddeleri subaylar hakkında bir üst rütbeye terfiden sonra uygulanır.
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan subaylara; bir üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddine kadar, 926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişliklerden önceki 38 ve 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
  Ek Geçici Madde 63 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce astsubay sınıf okulundan fazla süreli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalma süreleri hariç, sınıf okulundan fazla olarak okudukları eğitim süresi 3 yıla kadar (3 yıl dahil) rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.
  Ek Geçici Madde 64 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıkları sınav haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler.
  Ek Geçici Madde 65 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olan astsubaylardan hakları kısıtlananlar, önceki hükümlere göre kaybettikleri haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve 3 hizmet yılını geçmemek üzere ara vermeksizin kullanabilirler.
  Ek Geçici Madde 66 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılırlar. Ancak, derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin aylıkları emsali astsubay aylığından az olamaz. Aradaki maaş farkı ödenir.
  Ek Geçici Madde 67 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı cetvelden maaş alanlar bulundukları rütbedeki derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek EK-VII sayılı cetvele aktarılırlar.
  Ek Geçici Madde 68 - (Ek madde: 09/08/1993 - KHK-499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlamış ve liyakatleri üst makamlarca onaylanmış albaylara da kıdemli albay denir. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 69 - (Ek madde: 22/11/1995 - 4137/2 md.)
  (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlar ile bunların dul ve yetimlerine makam tazminatı ödenmesinde, iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak, bu hükmün söz konusu emekliler ile bunların dul ve yetimlerine uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
  Ek Geçici Madde 70 - (Ek madde: 03/10/1996 - 4185/4 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen rütbesi ile görev yapanların asteğmen normal rütbe bekleme süresi 9 ay olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 71 - (Ek madde: 03/10/1996 - 4185/4 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu Kanun ile değişik 112 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden henüz ilişiği kesilmemiş olanlar hakkında da uygulanır.
  Ek Geçici Madde 72 - (Ek madde: 15/01/1998 - 4323/2 md.)
  Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.
  Ek Geçici Madde 73 - (Ek madde: 29/07/1998 - 4376/7 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31/12/1984 tarihi ile 03/07/1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıkları, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 74 - (Ek madde: 29/07/1998 - 4376/7 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29/09/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24/04/1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31/12/1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılı kararı ile iptal edilen terfide baraj sistemine ilişkin hükümler nedeniyle, bir üst rütbeye terfi edemeyen subay ve astsubayların terfi edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926 sayılı Kanunun emsallerine uygulanan terfi şartlarına ilişkin hükümler uygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve yeni rütbe nasıpları düzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devam edilir.
  Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılması gerekenlerin, şartları haiz iseler rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilik onayları hak ettikleri tarihe götürülür.
  Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartları haiz iseler kademe intibakları yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış olanlar hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekli aylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademeye göre düzeltilir. Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük hakları verilmez.
  Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
  Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmaz.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Mahkeme kararı gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olan maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları geri alınmaz.
  Ek Geçici Madde 75 - (Ek madde: 29/07/1998 - 4376/7 md.)
  926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekli görevde bulunanlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ile sınırlı olmak üzere uygulanır.
  Ek Geçici Madde 76 - (Ek madde: 01/03/2000 - 4541/9. md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcih edilmiş olanların madalya ve nişanları ile bunlara ilişkin hakları, yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.
  Ek Geçici Madde 77 - (Ek madde: 19/04/2000 - 4564 S.K./5. md.)
  Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenen teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.
  Ek Geçici Madde 78 - (Ek madde: 04/08/2000 - KHK/607 md:16 ; Mülga madde : 10/05/2006 - 5497 S.K./14 md.)
  Ek Geçici Madde 79 - (Ek madde: 28/06/2001 - 4699 S.K./22. md.)
  109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 80 - (Ek madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./6. md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
  Rütbeler  Normal Bekleme Süresi  Yaş Haddi
  ________  ___________________  ________
  Asteğmen   8 Ay
  Teğmen   3 yıl    41
  Üsteğmen   6 yıl    46
  Yüzbaşı   6 yıl    55
  Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
  Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yüksek öğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yıl süreli yüksek öğrenim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez.
  Bunlardan en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. Bunlara; rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil olmak üzere diğer hususlar için, muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesinde bulunup, normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfi ettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 81 - (Ek madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./6. md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayı müteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddede belirtilen terfi şartları ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvim yılının 30 Ağustosundan geçerli olarak binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.
  Ek Geçici Madde 82 - (Ek madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./6. md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.
  Ek Geçici Madde 83 - (Ek madde: 03/07/2003 - 4917 S.K./6. md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara, emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
  Ek Geçici Madde 84 - (Ek madde: 01/03/2007-5589 S.K./3.md.)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerden önceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.
  Ek Geçici Madde 85 - (Ek madde: 05/04/2007-5621 S.K./3.mad.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre yüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 inci maddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı aşmayacak şekilde işlem yapılır.
   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimine başlamış veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almak maksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindeki yüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.
  Ek Geçici Madde 86 - (Ek madde: 05/02/2009-5837 S.K./26.mad)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.
   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerde bulunmaları gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edememiş olanlar ile kazai veya idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 81 inci maddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 87 - (Ek madde: 05/02/2009-5837 S.K./26.mad)
  Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85 inci maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların ise üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait her yılki sicil notunun, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasının da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hüküm uygulanır.
  Ek Geçici Madde 88 - (Ek madde: 05/02/2009-5837 S.K./26.mad)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109 uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarak dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olma hükmü uygulanır. 
   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmını geçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süreden hemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar hak tanınır.
  EK MADDELER
  ALBAYLIĞA VE DAHA ÜST RÜTBELERE YÜKSELEBİLME:
  Ek Madde 1 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.)
  General - Amiral (ve Albay) rütbelerine yükselebilmek için; Harbokulu, fakülte veya yüksek okul mezunu olmak şarttır.
  ÇALIŞMA SAATLERİ:
  Ek Madde 2 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md; Değişik madde: 20/01/1976 - 1933/1 md.)
  Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
  Bu süre Cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.
  İŞ GÜÇLÜĞÜ VE RİSKİ ZAMMI:
  Ek Madde 3 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.; Değişik madde: 20/01/1976 - 1933/1 md.)
  Subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalardan;
  Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
  Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
  Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı,
  Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Mali sorumluluk tazminatı ödenir.
  Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda bir defa tespit edilir. Ve bu tespiti izleyen mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
  (Ek fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/19 md.; Mülga fıkra: 13/07/1993 - KHK-486/27 md.)
  HARB OKULLARI VE HARB AKADEMİLERİNDE DERS GÖREVİ VERİLENLERİN ÜCRETİ:
  Ek Madde 4 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.)
  Harp okulları, sınıf okulları ve harp akademilerinde ders görevi verilen üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişilere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
  144 VE 223 SAYILI KANUNLARIN VE 926 SAYILI KANUNUN 49 UNCU MADDESİNİN UYGULANMASINA ESAS OLACAK ALBAY MAAŞI:
  Ek Madde 5 - (Mülga madde: 27/06/1989 - KHK-375/23. md; Yeniden düzenlenen madde: 09/08/1993 - KHK-499/23 md.)
  49 uncu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve rütbe bekleme süresini dolduran albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara da 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına uygun olarak kadrosuzluk tazminatı ödenir.
  DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞAADAM PERSONELİNİN TAZMİNAT YÜZDELERİ:
  Ek Madde 6 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.; Mülga madde: 28/02/1982 - 2629/22 md.)
  YEDEKSUBAY OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HARÇLIKLARI:
  Ek Madde 7 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.; Mülga madde: 03/07/1975 - 1923/52 md.)
  ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HARÇLIKLARI :
  Ek Madde 8 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.; Mülga madde: 03/07/1975 - 1923/52 md.)
  ASKERİ YARGITAY BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE ASKERİ HAKİM VE ASKERİ SAVCILARIN AYLIK ÖDEMELERİ:
  Ek Madde 9 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.; Mülga madde: 09/04/1990 - KHK - 418/45 md.)
  YABANCI BİR MEMLEKET VEYA KURUMDA GÖREV ALMA:
  Ek Madde 10 - (Değişik madde: 28/06/2001 - 4699 S.K./21. md.) 
  Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ile görev alacak subay ve astsubaylara Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
  Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara ise aynı usul ve süre ile maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.
  Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.
  Ek Madde 11 - (Ek madde: 31/07/1970 - 1323/13 md.)
  Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.
  Ek Madde 12 - (Ek madde: 07/07/1971 - 1424/43 md.)
  Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.
  Ek Madde 13 - (Mülga madde: 01/03/2000 - 4541/8. md.) 
  Ek Madde 14 - (Mülga madde: 01/03/2000 - 4541/8. md.) 
  Ek Madde 15 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/50 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esasları yönetmelikte belirtilir.
  Ek Madde 16 - (Ek madde: 03/07/1975 - 1923/50 md.)
  Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyle barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre kıt'aya iltihaklarından itibaren, silah altında bulundukları sürece aylık ve her türlü özlük hakları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.
  Özel kanunları gereğince, silah altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır.
  Ek Madde 17 - (Ek madde: 02/02/1981 -2379/2 md.; Değişik madde: 19/12/1996 - KHK 568/2 md.)
  A) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.
  RÜTBELER        TAZMİNAT ORANLARI (%)
  ------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------
  Subaylar :
  -------------------------------------
  Genel Kurmay Başkanı    455
  Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
  (Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla)     400
  Orgeneral ve Oramiral    380
  Korgeneral ve Koramiral    335
  Tümgeneral ve Tümamiral    310
  Tuğgeneral ve Tuğamiral    290
  Kıdemli Albay     280
  Albay     260
  Yarbay     220
  Kıdemli Binbaşı     212
  Binbaşı     201
  Kıdemli Yüzbaşı    188
  Yüzbaşı     180
  Kıdemli Üsteğmen    171
  Üsteğmen     160
  Teğmen     151
  Asteğmen     102
  Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) *
  Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)
   II.Kad.Kd.Bçvş.  210
   Kad.Kd.Bçvş.  205
   Kd.Bçvş.  201
   Kad.Bçvş.  188
   Bçvş.  177
   Kad.Kd.Üçvş.  165
   Kd.Üçvş.  151
   Kad.Üçvş.  140
   Üçvş.  130
   Kd.Çvş.  111
   Çvş.   102
  II. Kad.Kd.Bçvş.     201
  Kad.Kd.Bçvş.     188
  Kd.Bçvş.     177
  Kad.Bçvş.     165
  Bçvş.     151
  Kd.Üstçvş.     140
  Üstçvş.     130
  Kd.Çvş.     111
  Çvş.     102
  Uzman Jandarmalar:
  -------------------------------------
  VIII.Kad.Çvş.     130
  VII.Kad.Çvş.     121
  VI.Kad.Çvş.     110
  V.Kad.Çvş.     108
  IV.Kad.Çvş.     105
  III.Kad.Çvş.     102
  II.Kad.Çvş.     100
  I.Kad.Çvş.     94
  Çvş.     90
  Uzman Erbaşlar:
  -------------------------------------
  Uzman Çavuş    100
  Uzman Onbaşı    94
  (Değişik fıkra: 29/07/1998 - 4376/5 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %15'i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.
  (Ek fıkra: 20/03/1997 - KHK-570/17 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara %20'si, astsubaylar ile Devlet memurlarına %13'ü, uzman erbaşlara %10'u oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir.
  Şu kadar ki; Uçuş Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.
  B) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.
  C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 45'ini *1* geçmemek üzere aylık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.
  Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %80'ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 200 kişiyi *1* geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesine göre "Adalet Hizmetleri Tazminatı" alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının 2/3'ünü *1* geçemez.
  D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Sözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
  Ek Madde 18 - (Ek madde: 12/02/1982 - 2596/3 md.; Değişik madde: 24/12/1986 - KHK 265/3 md.)
  a) (Değişik bent: 09/04/1990 - KHK - 418/22 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 18/05/1994 - KHK - 527/15 md.) Bu 
  Kanuna ekli V sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatıödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
  b) (Değişik bent: 22/11/1995 - 4137/11 md.) Bu rütbe ve görevlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay T.C. EmekliSandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.
  Ek Madde 19 - (Ek madde: 26/03/1982 - 2642/22 md.; Değişik madde: 09/08/1993 - KHK-499/24 md.; Değişik madde: 04/08/2000 - KHK/607 md:15. ; Aynen kabul: 10/05/2006 - 5497/13.md.;Değişik madde: 05/04/2007-5621 S.K./2.mad.)
  Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı altı yılı geçemez.
  Ek Madde 20 - (Ek madde: 29/07/1983 - 2870/17 md., Değişik madde: 29/07/1998 - 4376/6 md.)
  (Değişik fıkra: 12/06/2003 - 4891 S.K./2. md.) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
  (Değişik fıkra: 18/06/2003 - 4902 S.K./29. md.) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Milli Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir.
  İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
  Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
  Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.
  ASTSUBAYLAR:
  Ek Madde 21 - (Değişik madde: 18/06/2003 - 4902 S.K./30. md.)
  Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askeri şahıslara, astsubay adı verilir.
  Ek Madde 22 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;
  a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri "14/07/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun" un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
  b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.
  c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.
  d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerine uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.
  e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
  f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.
  Ek Madde 23 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)
  Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK -VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kadamede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.
  Ek Madde 24 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)
  Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar;
  EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için ön görülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltirler.
  Ek Madde 25 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3815/5 md.)
  Astsubaylardan EK-VIII ve EK -VIII/B * sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
  CETVELLER
  EK - I Sayılı Cetvel
  (Ek 1 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - II Sayılı Cetvel
  (Ek 2 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - III Sayılı Cetvel
  (Ek 3 sayılı cetvel; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - IV Sayılı Cetvel
  (Ek 4 cetvel; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - V Sayılı Cetvel
  (Ek 5 cetvel; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile ile, yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - VI Sayılı Cetvel
  (Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı cetveller; 03/07/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, Ek 4 ve Ek 5 Sayılı cetveller; 31/07/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK - VI Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 12/02/1982 - 2596/1 md.)
  SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (3)
  KADEMELER
  Dereceler Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  ----------  -------------------  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----
  1  Alb.-Kd. Alb.
   General-Amiral  1500  --  --  --  --  --  --  --  --
  1  Yarbay    1320  1380  1440  --  --  --  --  --  --
  2  Kd. Binbaşı  1155  1210  1265  1320  1380  1440  --  --  --
  3  Binbaşı    1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  --
  4  Kd. Yüzbaşı  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  1265
  5  Yüzbaşı  835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
  6  Kd. Üsteğmen   760  785  810  835  865  895  915  950  985
  7  Üsteğmen   705  720  740  760  785  810  835  865  895
  8  Teğmen     660  675  690  705  720  740  760  785  810
  9  Asteğmen   620  630  645  660  675  690  705  720  740
  NOT: Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci;(2) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 3 üncü; (3) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 4 üncü kademesinden göreve başlarlar.
  EK-VII Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 09/08/1993 - KHK- 499/22 md.)
  A-109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLERİN
  DERECE VE KADEMELERİ
  ASTSUBAY İKEN BULUNDUĞU SUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK KADEMELERİ
  DERECE VE  GÖS-   Kıdemli  Kıdemli
  KADEME  TERGE Teğmen  Üsteğmen Üsteğmen Yüzbaşı Yüzbaşı
  ----------    ----------  ---------  ---------  ----------- --------- ----------
  8-1    660  8-2  7-2   6-2  5-2 4-2
  8-2    675  8-3  7-3   6-3  5-3 4-3
  8-3    690  7-1  6-1   5-1  4-1 3-1
  7-1    705  7-2  6-2   5-2  4-2 3-2
  7-2    720  7-3  6-3   5-3  4-3 3-3
  7-3    740  6-1  5-1   4-1  3-1 2-1
  6-1    760  6-2  5-2   4-2  3-2 2-2
  6-2    785  6-3  5-3   4-3  3-3 2-3
  6-3    810  5-1  4-1   3-1  2-1 1-1
  5-1    835  5-2  4-2   3-2  2-2 1-2
  5-2    865  5-3  4-3   3-3  2-3 1-3
  5-3    895  4-1  3-1   2-1  1-1 1-3
  B-109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN
  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
  KADEMELE R
  Dere-
  celer  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  -------- -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ------
  1  1320  1380  1440  -  -  -  -  -  -
  2  1155  1210  1265  1320  1380  1440  -  -  -
  3  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  -
  4  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  -
  5  835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
  6  760  785  810  835  865  895  915  950  985
  7  705  720  740  760  785  810  835  865  895
  8  660  675  690  705  720  740  760  785  810
  EK - VIII Sayılı Cetvel (Değişik cetvel: 12/02/1982-2596/1 md.)
  ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) *
  Dere-           KADEMELER
  celer  Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  1  II.Kad.Kd.Bşçvş.  1320  1380  1440  -  -  -  -  -  -
  2  II.Kad.Kd. Bçvş.  1155  1210  1265  1320  1380  1440  -  -  -
  3  Kad.Kd. Bçvş.  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  -
  4  Kd. Bçvş.    915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  -
  5  Kad. Bçvş.    835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
  6  Bçvş.    760  785  810  835  865  895  915  950  985
  7  Kd. Üçvş.    705  720  740  760  785  810  835  865  895
  8  Üçvş.    660  675  690  705  720  740  760  785  810
  9  Kd. Çvş.    620  630  645  660  675  690  705  720  740
  10  Çvş.    590  600  610  620  630  645  660  675  690
  EK - VIII/A Sayılı Cetvel (Ek cetvel: 28/05/2003 - 4861 S.K./11. md.)
  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) *
  Dere-      KADEMELER
  celer  Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  1    II. Kad. Kd. Bçvş. 1320  1380  1440  -  -  -  -  -  -
  2    Kad. Kd. Bçvş.  1155  1210  1265  1320  1380  1440  -  -  -
  3    Kd. Bçvş.  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  -
  4    Kad. Bçvş.  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  -
  5    Bçvş.    835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
  6    Kd. Üçvş.  760  785  810  835  865  895  915  950  985
  7    Üçvş.    705  720  740  760  785  810  835  865  895
  8    Kd. Çvş.  660  675  690  705  720  740  760  785  810
  9    Çvş.    620  630  645  660  675  690  705  720  740
  EK-VIII/B Sayılı Cetvel (Ek cetvel: 05/02/2009-5837 S.K./25.mad)
   ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
  (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)
  KADEMELER
   Dereceler  Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
   1  Kad.Kd.  1320  1380  1440  -  -  -  -  -  -
     Bçvş.-
     II.Kad.Kd.
     Bçvş.
   2  Kd.Bçvş.-  1155  1210  1265  1320  1380  1440  -  -  -
     Kad.Kd.
     Bçvş.-
     II.Kad.Kd.
     Bçvş.
   3  Kad.Bçvş.  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  -
   4  Bçvş.  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  -
   5  Kad.Kd.Üçvş.  835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
   6  Kd.Üçvş.  760  785  810  835  865  895  895  950  985
   7  Kad.Üçvş.  705  720  740  760  785  810  810  865  895
   8  Üçvş.  660  675  690  705  720  740  740  785  810
   9  Kd.Çvş.  620  630  645  660  675  690  690  720  740
   10  Çvş.  590  600  610  620  630  645  660  675  690
  EK-VIII/C Sayılı Cetvel (Ek cetvel: 05/02/2009-5837 S.K./25.mad)
  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)
  KADEMELER
   Dereceler  Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     Kd. Bçvş. -  1320  1380  1440  -  -  -  -  -  - 
     Kad. Kd. Bçvş.
     - II. Kad. Kd.
     Bçvş.
   2  Kad. Bçvş.  1155  1210  1265  1320  1380  1440  -  -  - 
   3  Bçvş.  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  - 
   4  Kad.Kd.Üçvş  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  - 
   5  Kd. Üçvş.  835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
   6  Kad.Üçvş  760  785  810  835  865  895  915  950  985
   7  Üçvş.  705  720  740  760  785  810  835  865  895
   8  Kd. Çvş.  660  675  690  705  720  740  760  785  810
  9  Çvş.   620   630  645 660 675 690   705 720 740
  EK - IX Sayılı Cetve l (Değişik cetvel: 28/05/1988 - 3466/33.md.)
  UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 
  Dere-   KADEMELER
  celer  Rütbeler  1  2  3  4  5  6  7  8  9
  3  VIII. Kad.Çvş.  1020  1065  1110  1155  1210  1265  1320  1380  -
  4  VII. Kad.Çvş.  915  950  985  1020  1065  1110  1155  1210  1265
  5  VI. Kad.Çvş.  835  865  895  915  950  985  1020  1065  1110
  6  V. Kad.Çvş.  760  785  810  835  865  895  915  950  985
  7  IV. Kad.Çvş.  705  720  740  760  785  810  835  865  895
  8  III. Kad.Çvş.  660  675  690  705  720  740  760  785  810
  9  II. Kad.Çvş.  620  630  645  660  675  690  705  720  740
  10  I. Kad.Çvş.  590  600  610  620  630  645  660  675  690
  11  Çvş.  560  570  580  590  600  610  620  630  645
  UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Mülga: 18/03/1986 - 3269/20 md.)
  EK GÖSTERGE CETVELLERİ
  I Sayılı Ek Gösterge Cetveli 
  I Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK-418/17 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK-527/14 md.)
              (Subaylar İçin)
            01/01/1994'den 01/01/1995'den
       İtibaren Uy-  İtibaren Uy-
       gulanacak Ek  gulanacak Ek
  UNVANI    DERECE Göstereler  Göstergeler
  a) Genel Kurmay Başkanı     1 8000  9000
  b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 
  (Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla)   1 7500  8400
  c) Orgeneral-Oramiral     1 7000   8000
  d) Korgeneral-Koramiral     1 6600   7600
  e) Tümgeneral-Tümamiral      1 6100   7000
  f) Tuğgeneral-Tugamiral     1 5500   6400
  g) Kıdemli Albay     1 5000   5800
  h) Albay     1 4100   4800
  j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu maddesine  1 3200   3600
  göre astsubaysubay olanlar dahil)     2 2600   3000
            3 1900   2200
        4 1450   1600
        5 1100  1300
        6 950  1150
        7 850   950
        8 750   850
  II Sayılı Ek Gösterge Cetveli 
  II Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK-418/17 md.; Mülga: 09/08/1993 - KHK-499/36 md.)
  (Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin)
  III Sayılı Ek Gösterge Cetveli 
  III Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990-KHK-418/17 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994-KHK-527/14 md.)
     (Astsubaylar İçin)
     01/01/1994'den    01/01/1995'den
     itibaren uygulanacak    itibaren uygulanacak
  DERECE  Ek Göstergeler    Ek Göstergeler
  1   3200     3600
  2   2600     3000
  3   1900     2200
  4   1450     1600
  5   1100     1300
  6   950     1150
  7   850     950
  8   750     850
  IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli 
  IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 09/04/1990 - KHK - 418/17 md.; İptal Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK-527/14 md.)
           (Askeri Hakim ve Savcılar İçin)
      01/01/1994'den İtibaren  01/01/1995'den İtibaren            Uygulanacak    Uygulanacak
  UNVANI  DERECE   Ek Göstergeler  Ek Göstergeler
  a) I inci derecede 6 yılını tamamlamış ve
  askeri yüksek yargı organları üyeliğine 
  seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara,  1    5000    5800
  b) 1 inci derece aylığını almış, 1 inci 
  sınıfa geçirilmiş ve niteliklerini
  muhafaza edenlere,      1    4100    4800
  c) Diğerlerine,      1    3500    4000
     2    3200    3600
     3    2600    3000
     4    1900    2300
     5    1800    2200
     6    1450    1600
     7    1350    1500
     8    1100    1300
     9   950    1150
  V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek cetvel: 09/04/1990 - KHK - 418/21 md.; Değişik cetvel:19/12/1996 - KHK - 568/3 md.)
  Sıra           Tazminat
  No Kadro ve Rütbe Ünvanı     Göstergeleri
  1) Genelkurmay Başkanı      30.000
  2) Orgeneral veya Oramiral olmak Şartıyla; Kuvvet 
  Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı   20.000
  3) Orgeneral ve Oramiral  15.000
  4) Korgeneral ve Koramiral  10.000
  5) Tümgeneral ve Tümamiral  8.000
  6) Tuğgeneral ve Tuğamiral  7.000
  7) Kıdemli Albay  4.500
  8) Albay    3.500
  9) Yarbay    2.000
  Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro ünvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir.
  KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
  1 31/07/1970 TARİHLİ VE 1323 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİ:
  Madde 18 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;
  a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri "14/07/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerinin dair Kanun" un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
  b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.
  c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.
  d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.
  e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
  f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.
  2 27/06/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN HÜKMÜ.
  Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  a) Genelkurmay Başkanı, : 4500
  b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, : 4200
  c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, : 4000
  d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, : 3800
  e) (Değişik bent: 25/01/1990 -KHK - 402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, : 3500
  f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. : 2600
  g) (Ek bent: 23/10/1989 - KHK - 386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) : 2400
  Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
  30/06/1989 itibariyle  15/07/1989 tarihinden
  uygulanmakta olan    itibaren uygulanacak
  Ek Göstergeler  Ek Göstergeler
  3300      3800
  3000      3500
  2700      3200
  2400      2900
  1950      2400
  1800      2150
  1650      2000
  1500      1800
  1200      1500
  900        1100
  600        750
  450        550
  300        400
  150        200
  3 13/03/1969 TARİHLİ VE 1134 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde - Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.
  4 12/02/1982 TARİHLİ VE 2596 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde - Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uygulanmaz.
  5 14/01/1988 TARİHLİ VE 311 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde 1 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.
  6 07/12/1989 TARİH VE 3593 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde - (Mülga madde: 06/05/1993 - 3909/2 md. )
  7 09/04/1990 TARİH VE 418 SAYILI KHK’NİN HÜKÜMLERİ:
  Madde 36 - Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamına geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.
  Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
  8 23/01/1992 TARİH VE 3768 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde 1 - 09/06/1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu" için adı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
  9 06/05/1993 TARİH VE 3909 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde - 10 Eylül 1992 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde, asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere teğmenliğe yükseltilirler.
  10 28/05/2003 TARİH VE 4861 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
  Geçici Madde 1 - 11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.