FANDOM


TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim 2006 Sayı : 26325

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

AmaçEdit

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgilerinin ve beyan edecekleri nüfus olaylarının yabancılar kütüğünde tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KapsamEdit

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli ikamet eden yabancıların kayıtlarının tutulmasına ilişkin yabancılar kütüğünün ve bu kütüğe yazılacak bilgilere dayanak olan belgelerden meydana gelen özel kütüklerin oluşturulmasına ve düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

DayanakEdit

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci ve 69 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile : Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişiler ile onların eş ve çocuklarını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) İkamet tezkeresi:15/7/1950 tarihli 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de ikametleri uygun görülen yabancılara verilen izin belgesini,

d) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükte elektronik ortamda tutulan aile kütüğü kayıtlarını,

e) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,

f) Nüfus olayı : Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlat edinme, tanıma, kayıt düzeltme, soybağının düzeltilmesi, gaiplik gibi kişisel durumda değişiklik meydana getiren olayı,

g) Yabancı: 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi,

ğ) Yabancılar kütüğü: Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli Yabancılara Ait İkamet Tezkeresi verilen yabancıların kayıtlarının tutulduğu kütüğü,

h) Yabancılar veri giriş formu: Yabancıların nüfus olaylarının kütüğe işlenmesine dayanak olan belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kayıtların Tutulmasına İlişkin Esaslar Edit

Yabancılara kimlik numarası verilmesiEdit

MADDE 5– (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla yabancılar kimlik numarası verilir.

(2) Yabancı kişiler adına düzenlenecek ikamet tezkeresi ve bu Yönetmelikte kullanılacak formlarda yabancılar kimlik numarasına yer verilir.

(3) Yabancılar kimlik numarası, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.

Yerleşim yeri esasıEdit

MADDE 6-(1) Yabancıların nüfus olaylarına ilişkin işlemler, yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğünde yürütülür.

Aile esasıEdit

MADDE 7- (1) Bir ailenin çocukları, erkek çocuklarının eş ve çocukları ile kız çocuklarının evlilik dışı dünyaya gelmiş çocukları yabancılar kimlik numarası ile birbirleriyle ilişkilendirilir.

Nüfus kayıtlarının kapatılması ve yeniden açılmasıEdit

MADDE 8- (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı kişilerin ölmeleri, gaipliklerine karar verilmesi ya da Türkiye’den ayrılmaları halinde nüfus kayıtları kapatılır.

(2) Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır.

Nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğüEdit

MADDE 9- (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar kendileri ile ilgili nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri, yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir.

Nüfus olaylarının bildiriminde kullanılacak belgelerEdit

MADDE 10 - (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı olanların kişisel durumlarına ilişkin olarak kişi veya ilgili kurumlarca nüfus müdürlüğüne intikal ettirilen doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evliliğin iptali, evliliğin feshi, gaiplik, tanıma, mahkeme kararıyla babalığa hüküm ve evlat edinme olaylarına ilişkin belgeler nüfus müdürlüğünce kabul edilerek, ilgili veri giriş formu kullanılmak suretiyle kayıtlarına işlenir.

Yabancılar kütüğünde bulunması gereken bilgiler ve ilk bildirimEdit

MADDE 11 – (1) Yabancılar kütüğü; aile bireylerinin kimlik numarası, cinsiyeti, adı, soyadı, baba ve analarının ad ve soyadları ile uyruğu, sağ olup olmadıkları, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, diğer kişisel durum değişiklikleri ile adresini kapsar.

(2) Yabancılara ait kimlik bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. Gönderilen bilgiler merkezi veri tabanında tutulur.

Veri giriş formuEdit

MADDE 12- (1) Yabancıların kayıtları ilçe esasına göre ve veri giriş formuna zincirleme sıra numarası verilmek suretiyle tutulur. Zincirleme sıra numarasının birden fazla yılı kapsayacak şekilde kullanılmasına ve yabancılar veri giriş formunun iki örnek tutulmasına karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

Soybağına ilişkin esaslarEdit

MADDE 13- (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı ana ile Türk vatandaşı babadan evlilik dışında doğan çocuk, yabancılar kütüğüne annenin bildireceği baba adı ile yazılır. Çocuk ile anası arasında yabancı kimlik numaraları ile bağ kurulur. Ana ve babanın evlenmesi veya baba tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığa hükmedilmesi halinde; çocuğun yabancılar kütüğündeki kaydı kapatılır. Çocuğun kaydı babasının kayıtlı bulunduğu haneye nüfus mevzuatı uyarınca tescil edilerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilir. Çocuğun kapatılan kaydı ile baba hanesindeki kaydı arasında bağ kurulur.

(2) Türk anadan evlilik dışı doğan, anasının aile kütüğüne ananın kızlık soyadı ve beyan ettiği baba adıyla kayıtlı olan çocuğun anasının, yabancılar kütüğünde kayıtlı baba ile evlenmesi veya çocuğun baba tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığına hükmedilmesi halinde; olay nüfus mevzuatı hükümlerine göre çocuğun kaydına işlenir. Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan babanın kaydına da yabancılar veri giriş formu ile olay işlendikten sonra baba ile çocuk arasında bağ kurulur.

(3) Yabancılar kütüğünde çocuğu ile birlikte kayıtlı bulunan ananın, yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan baba ile evlenmesi veya çocuğun baba tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığa hükmedilmesi halinde; olay ilgililerin kayıtlarına yabancılar veri giriş formu ile işlenerek, yabancılar kimlik numaraları vasıtası ile aralarında gerekli bağlar kurulur. Çocuğun baba adının veya soyadının düzeltilmesi gerekiyor ise gerekli düzeltme yapılır.

(4) Yabancılar kütüğünde kayıtlı ana veya babanın, yabancılar kütüğünde kayıtlı olmayan yabancı ile evlenmesi veya yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan çocuğunun yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunmayan yabancı tarafından tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığa hükmedilmesi halinde, olay ilgililerin kayıtlarına yabancılar veri giriş formu ile işlenerek, gerekli açıklama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nüfus Olaylarının Yabancılar Kütüğüne İşlenmesiEdit

DoğumEdit

MADDE 14- (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin doğum bildiriminde bulunması halinde, çocuğunun kaydı yabancılar veri giriş formu ile kütüğe işlenir. Çocuk ile doğum bildiriminde bulunan ana veya baba arasında yabancılar kimlik numarası vasıtası ile bağ kurulur.

(2) Doğum bildirimlerinde veri giriş formu bildirimde bulunana imza ettirilir. Diğer nüfus olaylarında o olayın meydana geldiğini gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş örnekleri veri giriş formuna eklenir. Yabancılar veri giriş formu, düzenleyen memur tarafından imza edilip, nüfus müdürünce onaylandıktan sonra özel kütüğe takılır.

EvlenmeEdit

MADDE 15- (1) Evlenme ile ilgili belgenin nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde;

a) Her iki kişi de yabancılar kütüğünde kayıtlı ise evlenme, yabancılar veri giriş formu ile kayıtlarına işlenerek, yabancılar kimlik numaraları ile kayıtlar arasında eş bağı kurulur.

b) Eşlerden biri Türk aile kütüklerinde kayıtlı ise evlenme, Türk olan kişinin kaydına nüfus mevzuatına göre işlenir. Yabancılar kütüğünde kaydı tutulan diğer kişinin evlenmesi yabancılar veri giriş formu ile işlenerek, evlenmiş olduğu Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilmek suretiyle eş bağı kurulur.

c) Eşlerden biri yabancılar kütüğünde kayıtlı değil ise evlenme, yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin kaydına yabancılar veri giriş formu ile işlenerek, evlendiği kişinin uyruk ve kimlik bilgileri açıklama alanına yazılır.

BoşanmaEdit

MADDE 16- (1) Boşanma kararlarının nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde;

a) Her iki kişi de yabancılar kütüğünde kayıtlı ise boşanma, yabancılar veri giriş formu ile kayıtlarına işlenir.

b) Eşlerden biri yabancılar kütüğünde, diğeri Türk aile kütüklerinde kayıtlı ise, Türk olan kişinin kaydına nüfus mevzuatına göre, yabancılar kütüğünde kaydı tutulan kişinin kaydına da yabancılar veri giriş formu ile boşanma işlenir.

c) Eşlerden biri yabancılar kütüğünde kayıtlı değil ise, yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin kaydına yabancılar veri giriş formu ile boşanma işlenir.

Evliliğin feshi veya iptaliEdit

MADDE 17- (1) Evliliğin feshine veya iptaline ilişkin kararların nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde, 16 ncı maddeye göre işlem yapılır.

Evlat edinmeEdit

MADDE 18- (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı olan kişilerin evlat edinmeleri veya evlat edinilmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişi veya karı koca tarafından yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan çocuğun evlat edinilmesi halinde; evlat edinme olayı ilgililerin kayıtlarına yabancılar veri giriş formu ile işlenir ve yabancı kimlik numaraları vasıtasıyla aralarında gerekli bağlar kurulur.

b) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişi veya karı koca tarafından yabancılar kütüğünde kayıtlı olmayan yabancı bir çocuğun evlat edinilmesi halinde; evlat edinme olayı yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kayıtlarına yabancılar veri giriş formu ile işlenir ve kayıtlarına gerekli açıklama yapılır.

c) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişi veya karı koca tarafından Türk vatandaşı olan çocuğun evlat edinilmesi halinde; evlat edinme olayı yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kayıtlarına yabancılar veri giriş formu ile işlenir. Evlat edinen yabancılar kütüğünde kayıtlı kişiler ile Türk vatandaşı çocuk arasında bağ kurulur. Türk vatandaşı çocuğun kaydına da nüfus mevzuatı uyarınca evlat edinme olayı işlenerek, evlat edinenler ile arasında bağ kurulur.

ç) Türk vatandaşı kişi veya karı koca tarafından yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan çocuğun evlat edinilmesi halinde; evlat edinme olayı evlat edinen Türk vatandaşı kişilerin kaydına nüfus mevzuatına göre, yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan çocuğun kaydına da yabancılar veri giriş formu ile işlenir ve ilgililerin kayıtları arasında gerekli bağ kurulur.

d) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan çocuğun, yabancılar kütüğünde kayıtlı olmayan yabancı kişi veya karı koca tarafından evlat edinilmesi halinde; evlat edinme olayı çocuğun kaydına yabancılar veri giriş formu ile işlenerek gerekli açıklama yapılır.

ÖlümEdit

MADDE 19- (1) Ölüme ilişkin belgenin nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde; yabancılar veri giriş formu ile ölüm olayı kişinin kaydına işlenir.

(2) Ölen kişi evli ve eşi de yabancılar kütüğünde kayıtlı ise sağ olan eşin medeni hali, yabancılar veri giriş formu ile düzeltilir.

(3) Ölen kişinin eşi Türk vatandaşı ise sağ olan eşin medeni hali, nüfus mevzuatındaki hükümlere göre düzeltilir.

GaiplikEdit

MADDE 20- (1) Gaiplik kararlarının nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde 19 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Maddi hataların düzeltilmesiEdit

MADDE 21- (1) Yabancılar veri giriş formunun düzenlenmesine esas olan dayanak belgesi ile veri giriş formu arasındaki farklılık, işlemin dayanağı olan belgeye göre düzeltilir.

(2) Kütüğe kayıtlı kişilerin kimlik bilgilerinin ilgili kişi veya emniyet makamlarınca yanlış olduğunun bildirilmesi halinde, yanlış olan kimlik bilgileri nüfus mevzuatının öngördüğü usule göre yabancılar veri giriş formu ile düzeltilir ve yabancının ikamet ettiği il emniyet müdürlüğüne de bilgi verilir.

AdresEdit

MADDE 22- (1) Yabancılar, yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüğüne bildirirler. Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin adres değişikliği yabancı veri giriş formu ile güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Örneği ve Bilgi VerilmesiEdit

Kayıt örneklerinin verilmesi ve geçerlilik süresiEdit

MADDE 23- (1) İlgilisi ya da kurum veya kuruluşlarca istendiğinde ilgili kişiye veya talep eden kurum veya kuruluşa yabancılar kütüğünden çıkartılacak yabancılar kayıt örneği onaylanarak verilir.

(2) Yabancılara ait nüfus kayıt örneklerinin üst tarafına kişinin Türk vatandaşı olmadığı ve uyruğu, açıklamalar bölümüne de kayıt örneğinin ne amaçla kullanılacağı açıkça yazılır. Bu kayıt örnekleri altı ay içinde kullanılmadığı takdirde geçerliliğini kaybeder.

Yabancılar kütüğünden kayıt örneği ve bilgi isteyebileceklerEdit

MADDE 24- (1) Yabancılar nüfus kayıt örneği aşağıdaki kişi ve kurumlara istendiğinde verilir:

a) Bakanlıklara,

b) Dış temsilciliklere,

c) Nüfus müdürlüklerine,

ç) Adli mercilere,

d) Adli ve idari işlem nedeniyle kolluk makamlarına,

e) Kaydın sahipleri, eşleri, veli, vasi, alt ve üst soyları veya resmi vekillerine,

f) Yabancının çalıştığı veya çalışmak istediği kurum ve kuruluşlara.

(2) Yabancılar nüfus kayıt örneği yazılı olarak istenir. Yazıda kayıt örneğinin istenmesinin nedeni ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilir.

(3) Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkartılıp verilemez. Yabancıların kimliklerini kanıtlayan belgelerle başvurmaları halinde yazılı müracaatları aranmaz.

Olay formu alınmasıEdit

MADDE 25- (1) Yabancılar veri giriş formu ile yabancıların kayıtlarına işlenen nüfus olayları hakkında bilgi almaya yetkili olan kişi veya kurumlara istenildiğinde; doğum, ölüm, evlenme formu veya bu formlar, çok dilli bildirim formu şeklinde verilir.

(2) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca doğum, evlenme ve ölüm olayı çok dilli bildirim ile yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son HükümlerEdit

KoordinasyonEdit

MADDE 26– (1) Genel Müdürlük, yabancılar kütüğünün oluşturulmasını ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamakla, Emniyet Genel Müdürlüğü de yabancıların uyruk ve kimliklerine ilişkin bilgileri Genel Müdürlükle paylaşmakla yükümlüdür.

Belge, form ve tutanakların kayıt edilmesiEdit

MADDE 27– (1) Yabancılar kütüğünde kayıtlı olanların kişisel durumlarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belgeler nüfus müdürlüklerinde bilgi işlem ortamında tutulan evrak kayıt defterine kayıt edilir.

YürürlükEdit

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.