FANDOM


 • 21 Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete</li>
 • Sayı: 25560</li>
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:</li>

  Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve 'Uyum Hizmetleri Yönetmeliği

  BİRİNCİ KISIM :Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yetkili BirimEdit

  Amaç

  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilecek işgücü yetiştirme ve uyum hizmetlerinin yürütülme usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 — Bu Yönetmelik; işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programlarını, çalışan işgücüne yönelik eğitim seminerlerini ve toplum yararına çalışma programlarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 — Bu Yönetmelik; 25/06/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3, 9 ve 32 nci maddeleri ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

  Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  Daire Başkanlığı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığını,

  İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu il müdürlüğünü,

  Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatındaki şube müdürlüğünü,

  İşsiz: Türkiye İş Kurumuna kayıtlı kişileri,

  Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı işsizlerin ve hükümlülerin, istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerini,

  Kursiyer: Kurum tarafından düzenlenen veya hizmet satın alınarak gerçekleştirilen işgücü yetiştirme ve uyum kurslarına veya eğitim programlarına katılan kişileri,

  Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen ve Kuruma kayıtlı olan kişileri,

  Eski Hükümlü: Altı aydan uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları,

  Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon: Özürlülerin ve eski hükümlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimini,

  Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP): İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde Kuruma kayıtlı işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini,

  Yüklenici: İşbirliği veya üzerine ihale yapılarak bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri satın almak üzere sözleşme imzalanan istekliyi,

  ifade eder.

  Yetkili Birim

  Madde 5 — İşgücü yetiştirme ve uyum hizmetlerinin koordinasyonundan Daire Başkanlığı yetkili ve sorumludur.

  İşgücü yetiştirme ve uyum hizmetleri için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, ihale veya doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınmasından ve bu hizmetlerin yürütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur.

  İKİNCİ KISIM :İşgücü Yetiştirme Hizmetleri ve Toplum Yararına Çalışma Programları

   

  BÖLÜM : Kurs ve Mesleklerin Belirlenmesi, İşbirliği Yapılacak ve Hizmet Satın Alınacak

  Kurumlar ve Kuruluşlar ile Hizmet Satın Alma

  Kurs ve Mesleklerin Belirlenmesi

  Madde 6 — Bir yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen kurslar; meslek, katılımcıların nitelikleri ve her bir programa katılacak işsiz sayısı ile tahmini toplam maliyeti il istihdam kurullarının olağan toplantılarında belirlenerek, il müdürlüğünün yıllık işgücü eğitim planı oluşturulur ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Yıl içinde ihtiyaç oluştuğunda il istihdam kurulları olağanüstü toplanarak, işgücü eğitim planında değişiklikler yapabilir. Yapılan değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir.

  Genel Müdürlükçe, il müdürlüklerinin yıllık işgücü eğitim planları birleştirilerek, yıllık Kurum İşgücü Eğitim Planı oluşturulur.

  Her il müdürlüğünün yıl içinde kullanımına tahsis edilecek kaynak miktarı; işgücü eğitim planı incelenerek, il müdürlüğünün geçmiş yıldaki işgücü yetiştirme etkinlikleri, ilin ekonomik durumu ve Kurum bütçe imkanları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

  İl müdürlüklerine tahsis edilen kaynaklar il müdürlüklerince belirlenecek öncelik sırasına göre, işgücü eğitim planında yer alan programların gerçekleştirilmesinde kullanılır. Ancak, ilk altı aylık dönemde kullanılmayan kaynaklar, ihtiyaç duyan diğer il müdürlüklerine Genel Müdürlükçe tahsis edilebilir.

  İşbirliği Yapılacak ve Hizmet Satın Alınacak Kurumlar ve Kuruluşlar

  Madde 7 — Aşağıda belirtilen kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapılır, hizmet satın alınır.

  a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları,

  b) Üniversiteler,

  c) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları, Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri,

  d) Özel kesim işyerleri,

  e) Eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurumlar ve kuruluşlar,

  f) Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri.

  Hizmet Satın Alınması

  Madde 8 — İl müdürlükleri, yıllık işgücü eğitim planında yer alan kurslar ve TYÇP’ler ile mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunların uygulamasını gösteren mevzuata göre satın almak suretiyle gerçekleştirir.

  İKİNCİ BÖLÜM :Katılma Şartları, Çalışanların Kursa Katılması, Kursiyer Sayısı,

  Kurs Programları, Kurs/Toplum Yararına Çalışma Programları Süresi ve Kurs Bölümleri

  Kursa Katılma Şartları

  Madde 9 — Kurslara katılabilmek için;

  a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

  b) 15 yaşını bitirmiş olmak,

  c) En az ilköğretim okulunu bitirmiş olmak, (1996-1997 eğitim öğretim yılı ile daha önceki dönemlerde ilkokulu bitirmiş olanlar kurslara katılabilirler.) Ancak, okuma yazmayı gerektirmeyen, el becerilerine dayalı mesleklerde açılacak eğitimlere, yeterli sayıda kursiyer bulunamadığı takdirde kursiyer sayısının %50 sini aşmamak kaydıyla okuryazar olanlar da kursiyer olarak katılabilir.

  d) İşverenin yetiştirilecek meslek için belirlediği özel şartlara sahip olmak,

  gerekir.

  TYÇP’ye Katılma Şartları

  Madde 10 — TYÇP’ye Katılma Şartları;

  a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

  b) 19 yaşından gün almış olmak,

  c) Daha önce Kurumun düzenlediği TYÇP’ye katılmamış olmak,

  d) Emekli, dul, malul aylığı almamak,

  şartları aranır.

  TYÇP’lere talebin fazla olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda yapılacak kur’a çekimi ile belirlenir.

  Çalışanların Kursa Katılması

  Madde 11 — İşyerlerinde yapılan kurslara, işbirliği yapılan işyerinin işçileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katılabilir. Ancak, bu işçilerin kurs giderleri kursiyer başına birim maliyet dikkate alınarak işveren tarafından karşılanır.

  Kursiyer Sayısı

  Madde 12 — Eğitici, öğretici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı dikkate alınarak kurs grupları oluşturulur. Bir grup en az 12 en fazla 30 kursiyerden oluşur.

  Ancak, kursların istihdamında güçlük çekilen gruplara (özürlülere, hükümlü ve eski hükümlülere, kadınlara, uzun süreli işsizlere ve gençlere) yönelik olması durumunda veya işverenin işgücü ihtiyacı doğrultusunda 12 den az kursiyerler için de kurs açılabilir.

  Kurs Programları

  Madde 13 — Kurslar, il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür. Eğitim programları her kurs için ayrı ayrı onaylanabileceği gibi, toplu olarak da onaylanabilir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığının verdiği izinle çalışan kurum ve kuruluşların gerçekleştirecekleri kurslara ilişkin eğitim programlarının onay işlemleri kendi mevzuatına göre yapılır.

  Kurs Süresi

  Madde 14 — Toplam Kurs Süresi; Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya kurs açılacak meslek konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği süreye, meslek standartlarına, işgücü piyasası gereklerine, işbirliği yapılan kurum veya kuruluşun eğitim olanaklarına ve kursiyerlerin niteliklerine bakılarak belirlenir. Toplam kurs süresi 6 aydan fazla olamaz.

  TYÇP Süresi

  Madde 15 — TYÇP’de çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanununun 63’üncü maddesi gereğince, haftalık en fazla 45 saattir. TYÇP uygulama süresi toplam 6 aydan fazla olamaz.

  Kurs Bölümleri

  Madde 16 — Kurs programları, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşur. Teorik bölüm meslekle ilgili temel bilgi kazandırmayı, pratik bölüm ise, işletmelerde fiilen çalışılarak, teorik bölümde verilen bilgilerin işte uygulanmasını amaçlar. Mesleğin özelliğine göre işletmelerde yapılan kurslarda teorik ve pratik bölümler birlikte de verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurs Denetimi, Devam Zorunluluğu, Sınav, Belgelendirme,

  Protokol ve İstihdam

  Kurs Denetimi

  Madde 17 — Her kursa ilişkin uygulamalar ve kursiyerlerin devam durumları il müdürlüklerince görevlendirilecek kurs deneticisi tarafından denetlenir. Kurs deneticisinin görevlendirilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

  Ayrıca bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından da denetlenebilir.

  Devam Zorunluluğu

  Madde 18 — Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara izin verilebilir. Ancak, bu izin süreleri, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

  Ayrıca, eğitici veya öğreticinin teklifi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kursun devamı sırasında ilgi ve yetenekleri kursları takibe elverişli olmadığı belirlenen kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

  Sınav ve Sınav Kurulu

  Madde 19 — Kursiyerlerin eğitim sonucundaki başarı durumları, eğitimin özelliğine göre yapılacak yazılı veya uygulamalı sınavlarla belirlenir.

  Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan eğitim veya öğretim kurumu ile işbirliği halinde düzenlen kursların sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına göre yapılır. Diğer kurslardaki sınavlar ise, il müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ve işbirliği yapılan kurum veya kuruluş ya da yüklenici temsilcilerinden oluşan sınav kurulu tarafından yapılır.

  Mazeretsiz olarak sınavlara katılmayan kursiyerler başarısız sayılırlar. Sınavlara mazereti dolayısıyla katılamayanlardan mazereti il müdürlüğünce kabul edilenler, mazeret sınavına alınırlar.

  Sınav sonucuna itiraz olması halinde aynı komisyon itirazları 5 gün içinde değerlendirir.

  Belge Verilmesi

  Madde 20 — Kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilir. Kurs bitirme belgeleri il müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ve işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarla ya da yüklenici ile birlikte düzenlenir.

  Protokol

  Madde 21 — Bu yönetmeliğin 13,14,16,17,19 ve 20 nci maddelerinde milli eğitim müdürlükleri ile yapılacağı belirtilen işbirliğinin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

  İstihdam Garantisi

  Madde 22 — Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlerin en az % 50 sinin sınavı takip eden tarihten itibaren en fazla 90 gün içinde işbirliği yapılan kurum veya kuruluş ya da yüklenici tarafından istihdam edilmesi ve her kursiyerin en az 30 gün istihdamda kalmaları esastır. Ancak, kendi işini kuracaklara, özürlülere ve eski hükümlülere yönelik açılan kurslar ile mali giderleri Kurum tarafından ödenmeyen kurslarda istihdam garantisi aranmayabilir.

  İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar ya da yükleniciler istihdam yükümlüğünün yerine getirildiğine ilişkin olarak; kursiyerlerin işe girdiklerini belgeleyen Sosyal Sigortalar Kurumu işe giriş bildirgelerini ve 30 günlük ücret bordrolarını il müdürlüklerine veya şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadırlar.

  İstihdam yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeyen işbirliği yapılan kurum, kuruluş veya yüklenicilerden Kurum tarafından kursiyer zaruri giderleri de dahil olmak üzere ilgili kurs için yapılan tüm giderler geri alınır.

  İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmemesi halinde, toplam kurs giderinin, kurs sonunda istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer sayısına bölünmesi sonucunda istihdam edilecek kursiyer başına ortalama maliyet bulunur. İstihdam edilmeyen her bir kursiyer için istihdam edilecek kursiyer başına ortalama maliyet işbirliği yapılan kurum, kuruluş veya yüklenicilerden kurum tarafından geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Mali Hükümler

  Mali Kaynaklar

  Madde 23 — Kursların mali kaynakları;

  a) Kurum bütçesinden,

  b) Özelleştirme sonucu işsiz kalanların mesleki eğitimi için 4046 sayılı Kanun gereğince Kuruma aktarılan paralardan,

  c) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar sonucu Kuruma tahsis edilen ikraz ve/veya hibelerden,

  karşılanır.

  Kurs Giderleri

  Madde 24 — Kurs Giderleri;

  a) Genel Müdürlükçe belirlenen kursiyerlere her kurs günü için cep harçlığı olarak ödenecek kursiyer zaruri ödemelerinden,

  b) Her kurs için yaptırılacak Ferdi Kaza Grup Sigortası prim giderlerinden,

  c) Kursiyer başına kurs ders saati ücretinden, (Kurs için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici ve kurs yeri giderleri ve diğer tüm giderler dahil olmak üzere, piyasa araştırması yapılarak bulunacak yaklaşık maliyet, toplam ders saatine bölünerek bulunur.)

  d) Özürlü ve eski hükümlüler için düzenlenen kurslardaki mesleki rehabilitasyon giderlerinden,

  oluşur.

  TYÇP Giderleri

  Madde 25 — TYÇP Giderleri

  a) Katılımcılara TYÇP süresince asgari ücret üzerinden ödenecek ücretten,

  b) Katılımcıların TYÇP süresince SSK ve İşsizlik Sigortası primleri ve işveren katkıları ile vergiler ve diğer yasal kesintilerinden,

  c) Katılımcıların ikametgahı ile işin yapıldığı yer arasındaki mutat ulaşım aracı giderlerinden,

  d) Yüklenicinin idari giderlerinden,

  oluşur.

  DÖRDÜNCÜ KISIM: İşletmelerde Eğitim Seminer Hizmetleri

  Eğitim Seminerleri

  Madde 26 — Kurum, istihdamda bulunan işgücünün verimliliğini artırmak, yönetici pozisyonunda çalışanların, eğiticilik ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, işverenlerin talebine istinaden, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen masraf karşılığı alınarak veya bedelsiz olarak eğitim seminerleri düzenler. Seminerler modül olarak veya set halinde verilebilir. Bu seminerlere katılanlara Kurum tarafından katılım belgesi verilir.

  Seminerlerin uygulama usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

  BEŞİNCİ KISIM :Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

  Madde 27 — 24/08/1996 tarihli ve 22737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür

 • Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.