(Sayfa içeriği '{{Bakınız|İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku}} Kategori:İş Kanunu' ile değiştiriliyor)
 
1. satır: 1. satır:
 
{{Bakınız|İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku}}
 
{{Bakınız|İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku}}
 
[[TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRK FİRMALARI İŞÇİLERİNİN İSTİSNA AKDİ ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAMINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ]]
 
 
24.04.2004 tarih ve 25442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
 
 
'''Amaç'''
 
 
'''Madde 1-''' Bu Tebliğin amacı, 20/12/1991 tarihli ve 21087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06/12/1991 tarihli ve 91/2481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” nın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
 
 
'''Kapsam'''
 
 
'''Madde 2-''' Bu Tebliğ, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yerleşik firmalarla istisna akdi yaparak, akdin konusu işin yapımı ve/veya yerine getirilmesi amacıyla, kendi işçisini götürmek isteyen Türk firmalarının uymakla yükümlü oldukları kuralları kapsar.
 
 
'''Tanımlar'''
 
 
'''Madde 3-''' Bu Tebliğde geçen;
 
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 
Kurum : Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünü,
 
SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,
 
Firma : Gerçek veya tüzel kişileri veya bunların teşkil edeceği grupları,
 
AFC : Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,
 
Anlaşma : “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları işçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma”yı,
 
Teminat : 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu” nun uygulanması nedeniyle ortaya çıkan prim, gecikme zammı, faizler, cezalar, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız veya yersiz yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacakların karşılığını, ifade eder.
 
 
'''Başvuru'''
 
 
'''Madde 4-''' Firmalar, Anlaşmada belirtilen genel kontenjandan kendilerine tahsis yapılması amacıyla, Kurumca hazırlanan başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de bu forma ekleyerek Kuruma başvururlar.
 
 
'''İnceleme'''
 
 
'''Madde 5-''' Firmaların AFC’ne götürmek istedikleri işçilerle ilgili Anlaşma çerçevesindeki istekleri Kurum tarafından incelenir. Kurum gerekli gördüğünde, kamu kurum ve kuruluşları ile uzman kuruluşların görüşlerine de başvurur.
 
 
'''İstisna akitlerinde aranacak koşullar'''
 
 
'''Madde 6-''' İstisna akdinin konusu olan iş süresinin 30 günden az olmaması gerekir. Ancak, işin bedelinin en az 200.000.-EURO olması halinde bu koşul aranmaz. Kurum tarafından bu tutar %50’ye kadar artırılıp eksiltilebilir.
 
 
IV.25
 
 
'''İstisnai durum'''
 
 
'''Madde 7-''' Yurt dışında inşaat, tesisat, işletme yönetimi, bakım ve onarım yapan veya yapacak olanların dışında kalan firmalar için 6 ncı maddede istenen koşullar Kurumca aranmayabilir.
 
 
'''SSK tarafından belge tanzimi'''
 
 
'''Madde 8-''' İstisna Akdine göre çalıştırılmak üzere AFC’ne götürülen işçilerin çalışmalarına devam ettikleri süre içerisinde Türk mevzuatına bağlı kalacaklarını kanıtlayan A/T 1, ihtiyaç duyacakları sağlık yardımlarının karşılanması için de A/T 11 formülerleri tanzim edilir.
 
 
90 günlük prim ödeme süresi tamamlanmadığından sağlık yardımı hakkı olmayan işçiler için, 90 günlük prim ödeme süresi sonunda öncelikle üç ay için, AFC’nin ikamet mahalleri için yetkili yabancılar dairesinden gerekli sınırlı oturma iznine bağlı kalınarak da üçer aylık süreler ile A/T 11 formülerlerinin düzenlenmesine devam edilir.
 
 
'''Bireysel iş sözleşmesinin yapılması'''
 
 
'''Madde 9-''' Bu Tebliğ çerçevesinde AFC’ne eleman götürmek isteyen firmalar, Kurum yetkilileri huzurunda ve Kurumca hazırlanan bireysel iş sözleşmesini, işçisiyle birlikte imzalamak zorundadır. İşçinin aleyhine olmamak üzere çalışma koşullarını işçi ve işveren ayrıca belirleyebilir.
 
 
Kurum, gerektiğinde işçinin mesleğinin beyana uygun olup olmadığını araştırır.
 
 
Firmalar, bireysel iş sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında, işçinin sağlık durumunu gösterir SSK hastanelerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna dayanılarak hazırlanan A/T 1 ve A/T 11 formülerlerini Kuruma ibraz ederler.
 
 
Sosyal Sigortalar Kurumunca A/T 11 formüleri düzenlenememesi halinde, düzenlemeye hak kazanıncaya kadar özel sigorta şirketlerine yaptırılacak sağlık sigortasına dair poliçe ile işçinin sigortalılık süresini gösterir SSK’dan alınacak belge aranır.
 
Yaptırılacak hastalık sigortasının, hizmetler bakımından yasal bir Alman hastalık sigortası ile denk olması gerekir.
 
 
'''Tahsis'''
 
 
'''Madde 10-''' Kurum, usulüne uygun olarak başvuran firmanın kota tahsis veya ayrım isteğini tamamen ya da kısmen karşılayabileceği gibi gerekçesini belirtmek kaydıyla red de edebilir.
 
 
Firmalar, kendilerine tahsis edilen veya ayrılan kotayı başvuru formu ile eki belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda kullanırlar.
 
Firmaların AFC’nde aldığı diğer istisna akdine dayalı işlerde, anlaşma çerçevesinde istihdam ettiği işçileri çalıştırmak istemesi halinde, kota tahsisinin yapıldığı istisna akdi için beyanda bulunulan adam/ay çalışma planında belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla, yeni kota tahsisi yapılmaksızın işçilerin bu işlerde de çalışmasına Kurumca müsaade edilebilir. Söz konusu diğer istisna akitleri için kota tahsisinin yapılması belirli bir sürenin bitimini gerektirdiğinde, kota durumu da dikkate alınmak kaydıyla, bu husus Kurumca gözetilir. Böyle durumlarda işverenler, bireysel tip iş sözleşmelerinde işçinin aleyhine olabilecek değişiklikler yapamazlar.
 
 
'''Teminat aranması'''
 
 
'''Madde 11-''' Firmalarla işçiler arasında yazılı tip iş sözleşmesinin Kurum yetkilileri huzurunda yapılmasından önce, istisna akdi gereğince gitmesi öngörülen işçi başına 1.000.-EURO’luk dövize endeksli kat’i ve süresiz banka teminat mektubu firmalar tarafından SSK’na verilmek zorundadır. Kat’i teminat tutarı; kişi başına teminat miktarı ile tahsis edilen işçi sayısının çarpımı sonucu bulunur. Teminat mektubunun, tanzim tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden olması gerekir. İşçilerin farklı zamanlarda gitmesi halinde, sonraki teminatın önceki teminatı tamamlayıcı nitelikte olması koşulu aranır ve firmalardan taahhütname alınır.
 
 
IV.26
 
 
Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen formülerlerin düzenlenmiş olması teminatın SSK’nca alındığı anlamını taşır.
 
 
'''Primlerin ödenmesi'''
 
 
'''Madde 12-''' Firmalar tarafından AFC’ne çalışmak üzere gönderilen işçilerin sigorta primleri, bu işçilerin AFC’nde bulunduğu süre için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen sigorta primine esas kazancın alt sınırının iki katından az olmamak kaydıyla bu miktar ile üst sınır arasındaki kazanç üzerinden ve işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin ayın birinci ve otuzuncu günleri dışındaki bir tarihe rastlaması halleri hariç, her ay otuz gün çalıştığı kabul edilmek suretiyle ödenir.
 
Prim ödeme gün sayıları ile sigorta primleri hesabına esas kazanç tutarının SSK’na yukarıda belirtilen alt sınırın iki katından az bildirilmesi halinde, eksik bildirimin işçinin kusurundan veya yasal zorunluluklardan kaynaklandığının ve bildirimin fiili duruma uygun olduğunun firma tarafından kanıtlanması koşuluyla bu bildirimler geçerli sayılır.
 
 
Firmalar tarafından Türkiye’deki işyerine aldıkları işçilerin AFC’ne götürüldüğü tarihe kadar geçen sürede işyerinde fiilen çalıştırılmaması veya kendilerine ücret ödenmemesi halinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 79 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları da nazara alınarak gerekli işlem yapılır.
 
 
'''Teminatın İadesi'''
 
 
'''Madde 13-''' Firmanın istisna akdine dayalı yükümlülüğünün sona ermesi, iş sözleşmesi ihlal edilmeksizin ve her işçi için ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin yetkili Alman İkamet Bildirim Dairesi’nden alınacak bir belgenin (Abmeldebestaetigung) ibrazı veya AFC Yabancılar Polisine gerekli bilginin verildiğinin kanıtlanması ya da başka bir yolla anlaşılmasının yanı sıra 506 sayılı Kanunun uygulanması nedeniyle ortaya çıkan prim, gecikme zammı, cezalar, faizler, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız yere yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacakların bulunmadığının tespiti üzerine teminat aynen iade edilir.
 
 
AFC’nde bulunan işçilerden bir kısmının Türkiye’ye dönmüş olması halinde, birinci fıkrada belirtilen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine, teminatın dönen işçi sayısına tekabül eden bölümü Firmanın başvurusu üzerine iade edilir.
 
 
İstisna akdinin tek taraflı olarak feshedildiği durumlarda da yukarıdaki hususlar aranır.
 
 
'''Teminatın paraya çevrilmesi'''
 
 
'''Madde 14-''' SSK’nın prim, gecikme zammı, faizler, cezalar, rücuan tazminat alacakları ve AFC ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde haksız veya yersiz yapılan yardımlar sonucu doğabilecek alacaklar nedeniyle firmaya yapılan tebligata rağmen borçların tebligatın yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içinde ödenmemesi halinde, teminat paraya çevrilerek firmanın borçlarına mahsup edilir.
 
 
'''Firmaların uyarılması'''
 
 
'''Madde 15-''' Firmaların götürdükleri işçileri Anlaşmaya ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun olarak çalıştırması esastır. Bununla birlikte;
 
 
a) Firmaların işçi alacaklarını ödemediğinin AFC’ndeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşeliklerince tespit edilmesi,
 
b) Firmaların, götürmüş oldukları işçilerden dönüş yapanların yerine, yeni işçi götürmek istemeleri halinde, dönen işçilerin dönüş belgelerini derhal yetkili AFC makamlarına ve Kuruma ibraz etmemesi,
 
c) Kurum izni olmaksızın işçinin aynı ya da başka bir firmada çalıştığının anlaşılması,
 
 
IV.26
 
 
d) Yapılan denetimlerde işçinin mesleğinin işverenin beyanına uygun olmadığının anlaşılması,
 
e) Bireysel tip iş sözleşmesi hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi durumlarında firmalar Kurum tarafından uyarılır.
 
15 günlük uyarı süresi içerisinde, belirtilen eksikliklerin giderilmemesi halinde firmaların yeni kota talepleri karşılanmaz ve yeni işçi çıkış işlemleri yapılmaz.
 
 
İşçilerin Almanya’da istihdam edilebilmeleri için her ne ad altında olursa olsun ayni ya da nakdi bir menfaatin işveren veya vekilince alındığının anlaşılması halinde, ilgili firma hakkında Kurumca yasal işlem başlatılır. Ayrıca, bu durumdaki firmaların yeni kota talepleri karşılanmaz ve yeni işçi çıkış işlemleri yapılmaz.
 
 
'''Masraf karşılığı alınması'''
 
 
'''Madde 16-''' 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 16 ncı maddesi (b) bendine istinaden kurumca bu tebliğ çerçevesinde yürütülecek hizmetler karşılığında işverenlerden sözleşme aşamasında masraf karşılığı alınır.
 
Ayrıca, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporunun alınması sırasında muayene ve tetkik ücretleri, SSK ücret tarifesi üzerinden işveren tarafından ödenir.
 
 
'''Çifte vergilendirme'''
 
 
'''Madde 17-''' Kurumdan aldıkları kotaya istinaden AFC’ne işçi götüren firmalar, 09/07/1986 tarihli ve 19159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” nın hükümlerine uymak zorundadırlar.
 
 
'''Yürürlükten kaldırılan mevzuat'''
 
 
'''Madde 18-''' 19/12/2001 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
'''Yürürlük'''
 
 
'''Madde 19-''' Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın birinci gününde yürürlüğe girer.
 
 
'''Yürütme'''
 
 
'''Madde 20-''' Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 
 
== PROJE VE PROTOKOLLER ==
 
 
*T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü
 
 
*[[4447]] Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile [[5510]] Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Protokol
 
 
*İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) İşbirliği Protokolü
 
 
*Türkiye İş Kurumu ile Ankara Sanayi Odası İşbirliği Protokolü
 
 
*İŞKUR'un Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi, Özürlüler İçin Gelişmiş Bir İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi
 
 
*Bölgesel İstihdamı Teşvik Politikalarının Değerlendirilmesi Projesi
 
 
*Yetiştirme Yurtlarından İstihdama
 
 
*Konya Karaman Projesi
 
 
*Özürlü ve Eski Hükümlü Projeleri Proje Formatı
 
 
*Gerçekleştirilen Proje ve Faaliyetler
 
 
*Devam Eden Proje ve Faaliyetler
 
 
*Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi (SETİP Protokolü)
 
 
*ÇSGB ve MEB Arasında - İmzalanan İşbirliği Protokolü
 
 
*Kıbrıs Protokolü
 
 
*Bilişim Çırakları Protokolü
 
 
*Milli Prodüktivite Protokolü
 
 
*KOSGEB - Türkiye İş Kurumu İşbirliği Protokolü
 
 
*Aktif İşgücü Programları Projesi - 2
 
 
*Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İle Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Arasında Sertifikalı Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü
 
 
*Çocukların Mutlu Geleceği İçin Umut Yıldızı Projesi Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü
 
 
*Kurumumuz ile Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Arasında Sertifikalı Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü
 
 
== AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) - 2007 KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ OPERASYONU ==
 
 
Operasyon (Proje) Başlığı : Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
 
Yürütücü Kuruluş : ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve IPA Yönetimi Bölümü
 
Yararlanıcı Kuruluş : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 
Operasyon Süresi : 21 ay
 
Operasyon Bütçesi : 17.080.000 Avro (Kapasite Geliştirme: 3.380.000 Avro - Hibe Planı: 13.700.000 Avro)
 
Operasyon Amacı : Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, onların daha çok ve daha iyi işlere girişlerini kolaylaştırmak ve kadınların işgücüne katılımlarını önleyen engelleri azaltmak amacıyla, özellikle yerel düzeyde, İŞKUR’u daha etkili kamu istihdam hizmeti sunması için desteklemek
 
Uygulanacağı Yerler : Kurumsal Kapasite geliştirmek için yapılan faaliyetler hem [[İŞKUR]] Genel Müdürlüğü Ankara’da, hem de 12 uygun NUTS II bölgelerinde uygulanacaktır. (15 Büyüme Merkezi ve artalanlarında) hibe planının uygulanmasını amaçlayan faaliyetler 12 uygun NUTS II bölgesinde (15 Büyüme Merkezi ve artalanlarında) uygulanacaktır.
 
(*) Büyüme Merkezleri: Van, Kars, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Diyarbakir, Sivas, Malatya, Trabzon, Kahramanmaraş, Gaziantep, Samsun, Elazig, Kastamonu, Kayseri
 
(*) Artalanlar: Ağrı,,, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Hakkari, Mardin Şırnak, Siirt, Hatay, Osmaniye Adıyaman, Kilis Bingöl, Tunceli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ,Yozgat,Çankırı,Sinop, Tokat, Çorum, Amasya
 
 
Hedef Gruplar:
 
- Bakım sorumlulukları dolayısı ile uzun sureli işsiz olan kadınlar
 
- Daha önce tarımsal sektörde çalışmış kadınlar dahil olmak üzere kentsel bölgede yaşayan istihdam dışı kalmış kadınlar
 
 
Operasyon Bileşenleri:
 
 
Bileşen 1 - Kapasite Geliştirme: Kadınların istihdamının desteklenmesi için etkili hizmetleri geliştirebilmeleri amacıyla İŞKUR İl Müdürlüklerinin ve ilgili yerel paydaşların kapasitesini geliştirme
 
Bileşen 2 – Hibe Planı: Kadın istihdamının desteklenmesi için yenilikçi hibe projeleri 15 büyüme merkezindeki projeler öncelikli olmak üzere 12 NUTs II bölgesinde geliştirilecektir. Minimum 50.000 maksimum 400.000 Avro hibe verilecek olan projelerin süresi asgari 10 ay azami 12 Ay olacaktır.
 
 
== İHALELER ==
 
 
===ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ - 2 ===
 
 
ÖSDP-2 Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında, hizmet alımları sona ermiş olup, proje 30 Haziran 2009 tarihinde tamamlanacağı için İşkur İl Müdürlüklerince yeniden hizmet alım ilanına çıkılmayacaktır.
 
 
26 Ocak 2009 tarihi itibariyle ÖSDP-2 YİY hizmetleri kapsamında, 63 ilden, toplam 481 projeye onay verilmiş olup, bu projelerde 9.649 katılımcının hizmet alması planlanmıştır. Bu katılımcıların 5.352’sinin işe yerleştirilmesi beklenmektedir. Belirtilen 481 proje hizmet türlerine göre; 1 Danışmanlık Hizmetleri, 263 Formal Eğitim Hizmetleri, 175 İşyeri Eğitim Hizmetleri, 3 Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi (KİKYME) Hizmetleri ve 39 Toplum Yararına Çalışma Programları olarak dağılmıştır. Söz konusu 9.785 katılımcının hizmet türlerine göre dağılımı ise; 300 kişi Danışmanlık Hizmetleri, 5.109 kişi Formal Eğitim Hizmetleri, 3.747 kişi İşyeri Eğitim Hizmetleri, 57 Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi (KİKYME) Hizmetleri, 436 kişi ise Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) olarak gerçekleşmiştir. Bunlar arasından, tamamlanmış olan ve sonuç raporu gelen 328 projeye katılıp, tamamlayan 5.853 katılımcının 3.423’ü ( %58,4 ) işe yerleştirilmiştir.
 
 
Onaylanmış olmakla beraber, geriye kalan; bitten ve devam eden toplam 153 projeye ilişkin olarak, hangi tarihte onaylandığına bakılmaksızın, Hizmet Sağlayıcılar tarafından tüm hizmetler en geç Şubat 2009 tarihlerinde sona ermiş olacak ve proje sonuç raporları en geç Mayıs ayı sonuna kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine teslim edilmiş olacaktır.
 
 
===ÖSDP-2 KAPSAMINDA 2008 YILI HİZMET ALIM İLANLARI İÇİN YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN HİZMET ŞARTNAMELERİ VE EKLERİ===
 
 
NOT : 2007 Yılında hizmet alım ilanlarına teklif veren ve teklifleri onaylanan hizmet sağlayıcılar için hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin dikkate alınması gereken proje uygulama esasları, teklif verdikleri tarihte yürürlülükte olan hizmet şartnamelerinde ve eklerinde yer alan bilgi, belge ve uygulama esaslarından oluşmaktadır.
 
 
Yürürlülükte olan
 
 
*Hizmet Şartnameleri Ve Ekleri
 
 
*Danışmanlık Hizmet Şartnamesi Ve Ekleri
 
 
*Eğitim Hizmet Şartnamesi Ve Ekleri
 
 
*Toplum Yararına Çalışma Hizmet Şartnamesi Ve Ekleri
 
 
Ösdp-2 Kapsamında 2008 Yılı Hizmet Alım Aşamalarına İlişkin Hizmet Sağlayıcılara Yönelik Hatırlatma Amaçlı Dikkat Edilmesi Gereken İşlem Adımları Kontrol Listesi
 
 
Hizmet Alımı Aşamaları
 
 
*Hizmet Alımı, Teklif Verme Ve Değerlendirme Aşaması
 
 
*Onaylanan Hizmetlerin Verilmesi Aşaması
 
 
*Proje Sonuç İşlemleri Aşaması
 
 
NOT: Proje aşamaları dahilinde Hizmet Sağlayıcıların teklif doysası hazırlaması, teslim etmesi tekliflerin değerlendirilmesi, onaylanan projelere ilişkin sözleşme ve uygulama adımları ile biten projeler için yerine getirilmesi gereken proje sonuç işlemleri çerçevesinde geçerli olan proje uygulama esasları tüm detaylarıyla hizmet şartnameleri ve eklerinde yer almakta olup, yukarıda ki kontrol listeleri ise hizmet sağlayıcı tarafından ve hizmet alan ile koordineli olarak yapacakları/yürütecekleri işlemler ve yükümlülüklerini hatırlatma amaçlı, resmi olmayan kolaylaştırıcı kaynaklar olarak yer verilmiştir.
 
NOT : İnternetten Şartname Alan hizmet sağlayıcıların dikkat etmesi gereken hususlar ;
 
 
İl müdürlükleri son teklif verme tarihinden önce gerek duyulduğunda teklif dosyası belgelerini değiştirebilir. Bu kapsamda bir değişiklik yapıldığında zeyilname düzenlenerek, il müdürlüğünden hizmet şartnamesi almış olanlara bildirilecektir. Ancak İŞKUR web sayfasından hizmet şartnamesini alanların, değişen teklif dosyası belgelerine ilişkin zeyilnameleri ve teklif verme tarihlerini yine aynı web sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.
 
 
Bu nedenle Kurum web sayfasından şartname alarak teklif veren hizmet sağlayıcıların teklifleri alınırken, internetten alınan şartnamelerde eksiklik bulunmasından, üzerinde değişiklik yapılmış olmasından, şartnamede Kurum tarafından doldurulması gereken tarihlerin yanlış alınmış ve/veya doldurulmuş olmasından hizmet sağlayıcının sorumlu olduğunun ve şartnamelerde il müdürlüğünce doldurulması gereken EK:A/B/C-2 Teklif Şartnamesinin, Genel Esaslar bölümünün 10.1. ve 14. maddeleri kapsamında belirtilen bölümler doldurulmamış veya yanlış doldurulmuş ise, il müdürlüğünce belirlenen koşul ve tarihlerin geçerli olduğunun bir tutanak vasıtasıyla hizmet sağlayıcı tarafından kabul edildiğinin kayıt altına alınması gerekmektedir.
 
 
==İç linkler==
 
 
==Dış linkler==
 
 
{{İş ve sosyal güvenlik hukuku}}
 
 
[[Kategori:İş Kanunu]]
 
[[Kategori:İş Kanunu]]

17.47, 23 Kasım 2010 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.