Şablon:TOSFbakınız - d


OSF ISF Okul sporları Okul Sporları Federasyonu Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Okul Spor Kolları Yönetmeliği
TOSF Türkiye Okul Sporları Federasyonu TOSF/Faaliyet Raporları TOSF/III. Olağan Mali Genel Kurul Türkiye Okul Sporları Federasyonu/III. Olağan Genel Kurulu Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler TOSF/Tahkim Kurulu TOSF/Yönetim Kurulu TOSF/Denetim Kurulu TOSF/Disiplin Kurulu TOSF/İcra Kurulu TOSF/Danışma Kurulu TOSF/Hakem Kurulu
Okul Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilciliği Okul Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilciliği
Okul Sporları Federasyonu http://www.tosf.gov.tr Başkan: Ayhan Pala ayhanpala@tosf.gov.tr
ayhanpala61@hotmail.com YK - Türkiye Okul Sporları Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü/Okul sporları [1] Spor Genel Müdürlüğü/Okul Sporları Daire Başkanlığı yok, ama olmalı- Spor Genel Müdürlüğü/Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı bu başkanlık ilgilenir gibi.. - GSB ile MEB işbirliği protokolü Okul Sporları Yarışmaları Genelegeleri Okul Sporları Görevlendirmeleri Ücret Yönergesi GSB-MEB 2012-2013 Öğretim Yılı Yarışma Talimatı Federasyon/Ana statüleri BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Federasyon seçimleri Tahkim Kurulu Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği aşağıda federasyonun resmi ana statüsünün linki yer alıyor... Madde 34'nin 4. alt bendine dikkat edin lütfen.. ifade net; "bütçenin yüzde 15'ini kulüplere ve altyapıya yardım olarak vermeliler"... zaten bilançoları iki hafta sonra yayınlayacaklar ve verilmediği görülecek... tabi ki OSF/mali bütçeyi ibra ettirecekleri bölümde de hesabını 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Kanun Numarası: 3289 [2]
TOSF ANA STATÜSÜ Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü Okul Spor Kolları Yönetmeliği
Türkiye Badminton Federasyonu/Başkan seçimi Türkiye Badminton Federasyonu/Delegeler
Spor federasyonu Spor Federasyonları Okul Sporları Federasyonu Türkiye Okul Sporları Federasyonu
Şablon:Okulsporlarıbakınız Şablon:Federasyonbakınız

Şablon:Federasyonbakınız - d {{Federasyonbakınız}}


"Federasyonlar"
Kulüp - Birlik - Oda - Dernek
Federasyon - Federasyonlar - SGM
Konfederasyon - Konfederasyonlar

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği‎‎
Federasyon seçimleri
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
Örnek Federasyon Kurul Listesi
aşağıda federasyonun resmi ana statüsünün linki yer alıyor... Madde 34'nin 4. alt bendine dikkat edin lütfen.. ifade net;
"bütçenin yüzde 15'ini kulüplere ve altyapıya yardım olarak vermeliler"... zaten bilançoları iki hafta sonra yayınlayacaklar ve hepimiz verilmediğini göreceğiz... tabi ki mali bütçeyi ibra ettirecekleri bölümde de hesabını
Seçim sürecinde itiraz :Tahkim Kurulu
Spor federasyonu
Federasyon/Ana statüleri
Spor Federasyonları

Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü
TOSF ANA STATÜSÜ
Okul Spor Kolları Yönetmeliği

Türkiye Badminton Federasyonu
Türkiye Badminton Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Badminton Federasyonu/Delegeler

Amatör spor kulüpleri
Amatör spor kulüpleri federasyonu
ASKF
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
http://www.taskk.org/
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu http://www.mersinaskf.com/
Mithat Ertaş

Oda Federasyonları
Federasyonlar ve Akdeniz Oyunları
Esnaf Federasyonu
Sanayici Federasyonu
Oda Konfederasyonları
TŞOF
Dernek
Dernek Federasyonları
Dernek Konfederasyonları

Federasyon terimleri
Federal - fedaral - federation
Federal agency -Federal agent Federal Aviation Agency
federate - Federated
Fédéré - federated
federal tax lien -Federal soldier
Federal Security Service
Federal Security Bureau
federal savings bank
Federal Reserve System
Federal Trade Commission
federation of tribes A federation (as of American Indians)

  • Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2007
  • Resmi Gazete Sayısı: 26578

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Okul Sporları Federasyonu nun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, hakem, idareci, temsilci ve benzeri elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük, Tahkim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

b) Branş : Ülkemizdeki spor branşlarını,

c) Federasyon : Türkiye Okul Sporları Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanını,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nü,

e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

f) ISF : Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Okul Sporları Federasyonu nu,

g) Kulüp : Okul spor kulüplerini,

ğ) Kanun : 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun u,

h) Personel : Türkiye Okul Sporları Federasyonu çalışanlarını,

ı) Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon yönetim kurulu nca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlükbünyesindekurulmuş bulunan Kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Federasyon Teşkilat ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Federasyon teşkilatı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

Taşra teşkilatı, il temsilciliği veya Federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) İcra, eğitim, organizasyon, teknik, mali, sponsorluk, sağlık ve diğer kurullar,

e) Genel sekreterlik,

f) İdari birimler.

Federasyonun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

a) Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,


b) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların alt yapısını oluşturup, uygulanmasını sağlamak,


c) Ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler ile kulüp liglerini, her türlü okul spor faaliyetlerini düzenlemek; bunlar için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek; bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,


ç) Kulüpler ile ilgili olarak Federasyonun görev alanına giren konularda hukuki, idari ve mali düzenlemeler yapmak; kulüpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,


d) Türkiye’yi okul sporları ile ilgili tüm konularda ve ilgili kurullarda yurt dışında temsil etmek, uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak,


e) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,


f) Antrenörlerin-eğitmenlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,


g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak, yarışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,


ğ) Okul sporlarına bağlı organizasyonların malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,


h) Kulüpler ve il temsilcilikleri arasında faaliyetler nedeniyle doğabilecek teknik ve idari uyuşmazlıkları çözümlemek, ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek, i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan okul takımlarını ve teknik kadroyu seçmek ve seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak, j) Okul sporlarında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak, k)Yurt dışı müsabakaları sonuçlarına göre başarılı sporculara burs vermek ve/veya ödüllendirmek, l) Federasyona bağlı spor dallarıyla ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, her türlü eğitici-tanıtıcı film, slayt, broşür ve benzeri görsel ve basılı yayını hazırlayarak bu konuda tanıtım, organizasyon ile basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, m) Federasyona bağlı spor dallarında uygulanacak oyun kuralları ile kurulacak tesislerin standartlarını ve belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek, uygulamasını sağlamak, n) Federasyon il temsilcilerini belirleyerek kendi aralarında, spor il müdürlükleriyle, kulüplerle ve Federasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, o) Federasyona gelir sağlamak üzere, Federasyon amaçları doğrultusunda her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal-alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek, ö) Yurt içindeki kulüplere ait saha, salon ve tesislerin standartlarını belirlemek, gözetim ve denetimini yapmak, gereken mevzuatları hazırlamak, p) Spor amaçlı kulüplerde spor dallarında eğitim veren özel kurs ve eğitim programlarının standartlarını belirlemek, onaylamak ve izin vermek, r) Kulüplerde spor dallarını yaygınlaştırmak için ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim, ve benzeri öğretim kurumlarıyla ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, protokol imzalamak, s) Yurt içinde düzenlenecek özel kulüp yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, ş) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF ) tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi okul sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, bu kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak, t) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

Genel kurul[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye, b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, e) ISF yönetim kurulu ve/veya hakem kurulu üyeleri veya bu görevleri ifa eden teknik komite üyeleri, f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar, g) Okul spor dallarının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ğ) Kulüp temsilcileri. (3) İl müdürlerinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır; a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü. (4) Kulüp temsilcilerinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır; a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım sporlarında temsil etmiş okulların kulüp başkanları, başkan yardımcıları ve okul müdürleri, b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi ferdi sporlarda en az üç sporcu ile temsil etmiş okulların kulüp başkanları, başkan yardımcıları ve okul müdürleri, üçten az sporcu ile temsil etmiş kulüplerin ise başkanları, c) Farklı spor dallarında ve kız erkek olarak ayrı kategorilerde ISF yarışmalarında ülkemizi temsil etmiş olan okulların her branşı ayrı değerlendirilir ve bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki oy kullanacak sayısı kadar delege hakkı verilir. (5) Vakıfların belirlenmesinde; a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması, b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması, c) Yıllık gelirinin en az yüzde ellisini okul spor dallarına harcaması şartları aranır. (6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir defa oy kullanabilir. (7) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. (8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır; a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek, b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek, c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu ve bütçeyi onaylamak, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alım-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak üzere yetki vermek , d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek, e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek, f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak , g) Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek, ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak, h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. (2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.

Genel kurul toplantıları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 9 –

(1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

(2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir Haziran-Aralık ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.

(3) Olağanüstü genel kurul;[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak, b) Yönetim kurulunun kararı,


c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatı üzerine toplanır.


(4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun ibra edilmemesi halinde Federasyon iş ve işlemleri divan kurulu tarafından yerine getirilir. (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz. (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez. (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. (8) Genel Müdürlük genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verilir. (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

Federasyon başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için; a) T.C vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmamak, ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, d) Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak, e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

(2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar, hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

(3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Başkan adayları tarafından doldurulacak başvuru formu, b) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf, c) İkametgah belgesi, ç) Disiplin veya ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair beyan, d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, e) Öğrenim belgesi, f) Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge.

(4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 2.000,00 (iki bin) YTL adaylık ücretini Federasyonun hesabına yatırıp banka makbuzu ile birlikte, istenilen evraklarla Federasyon sekreterliğine müracaatta bulunurlar.

(5) Yönetim kurulu genel kurul tarihinden önce adaylık ücretini yeniden belirler.

(6) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda blok usulle genel kurulda yapılır.

(7) Başkanın bulunmadığı ortamlarda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili başkan tarafından atanır. Başkan vekilleri, Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir. Başkanın ölümü veya istifası halinde, bu görevi kalan süre tamamlanıncaya kadar başkan vekili yürütür. (8) Genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

Başkanın görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) Federasyonu temsil etmek, b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek, c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek, ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek, d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek, f) Başkan vekillerini belirlemek, g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak, ğ) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-31/5/2011-27950) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, hazır bulunan genel kurul üyelerinin oy çokluğu ile seçilir. Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. (2) Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler, yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam dörde inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;


a) Kulüpleri ve takımları kayıt ve tescil etmek, gerektiğinde bunları liglere ve gruplara ayırmak, lig ve turnuva düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,


b) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek,


c) Kulüplerin saha, salon ve tesislerin standartlarını, sporcu lisans tescili, süreleri ile lisans çıkartma yaşı ve transfer olma şartlarını belirlemek,


ç) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon başkanına harcama yetkisi vermek,


d) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,


e) Okul sporları ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, sporcu, masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, düzenlemeleri yapmak ve talimatlar hazırlamak ve uygulamak,


f) Okul sporları faaliyetlerini yurt sathında yaymak ve sevdirmek için belirleyeceği illerde eğitim merkezleri açmak, sahalar ve salonlar inşa ettirmek için gerekli girişimlerde bulunmak,


g) Kulüp donanımları, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararası kurallara uygun talimatlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,


ğ) Kulüp takımlarını, sporcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, bu konularla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulamak,


h) Yurt sathındaki okul spor faaliyetlerinde görevlendirilen ve Federasyon teşkilatında çalışmakta olan personelin, mali ve sosyal hakları ile yönetim kurulu üyelerinin, yolculuk ve ikamet giderlerini, harcırahlarını tespit etmek, bu konularla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulamak; Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,


ı) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,


i) Yan kurullar, teklif ve satın alma, sponsorluk, televizyon yayınları ve gerekli görülen diğer konularda talimatlar hazırlamak ve uygulamak,


j) Okul sporlarının tüm ülke çapında yönetimi için; il temsilcileri, bölge temsilcileri, yurt dışı temsilcileri, il düzenleme kurulu, il disiplin kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullar ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,


k) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve okul spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,


l) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını ve bürolarını kurmak,


m) Okul sporları konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak,


n) Okul spor ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,


o) Okul sporları faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere okul spor liglerine ve ISF organizasyonlarına sponsorlar bulmak, bu sponsorlarla işbirliği içine girmek, okul spor faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere okul spor liglerinin isim haklarını pazarlamak,


ö) Milli Eğitim Bakanlığı ile ISFyarışmalarıvediğermüsabakalara yönelik; organizasyon, statü, lisans ve benzeri konularda protokol yapmak, p) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,


r) Genel kurul toplantı hazırlıklarını yapmak, genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,


s) Bütçeyi ve faaliyet programlarını hazırlamak; gerekirse genel kuruldan alacağı yetki ile bütçe kalemleri arasında ödenek değişikliği yapmak,


ş) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,


t) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile okul sporları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,


u) Gençlik oyunları düzenlemek,


ü) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2)Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört kişilik bir icra kurulu oluşturabilir.

Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörünü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

Yönetim kurulu toplantıları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleriyle birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

Denetleme kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu, dört yıl için seçilen beş asıl, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup diğerleri seçimle iş başına gelir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki şartların yanı sıra, üyelerden en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması gerekir. (3) Kurul görevlerinde bağımsızdır. Üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üye gerekçelerini belirtilen bir raporu genel kurula sunmakla hükümlüdür. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. (4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

Denetleme kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına, mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Kurulun gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanılabilir. Bilirkişilere verilecek ücret federasyon tarafından karşılanır.

(2) Denetleme kurulu bu denetlemeleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az on beş gün önce vermek zorundadır.

Disiplin kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan, dört asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarında başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. (2) Disiplin kurulu; kulüpler, sporcular, antrenörler, hakemler, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza ve işlerine bakarlar. (3) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımanın yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır. (4) Disiplin kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımıyla yapılır. Gündem başkan tarafından belirlenir. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. (5) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

Cezalar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 18 – (1) Okul sporları, müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce yapılan sportmenliğe aykırı filler ve bunlara uygulanacak cezalar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 19 – (1) Türkiye okul sporlarına en iyi şekilde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerden, onur kurulu oluşturulması ve onursal başkanlık unvanı verilmesi ile ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Tahkim kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak itilaflar hakkında Federasyon kurullarınca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

(2) Federasyon başkanıyla yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.

(3) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonun kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

İdari organizasyon[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 21 – (1) Federasyonun idari organizasyonu genel sekreter, yeteri kadar yardımcı, danışman, bölüm başkanları, diğer idari ve teknik personelden oluşur. İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Federasyonun idari organizasyonu ve personel ile ilgili çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yan kurullar ve görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 22 – (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir. (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir. Federasyonun yurt içi teşkilatı

MADDE 23 – (1) Federasyonunun yurt içi çalışmalarını yürütmek üzere, tüm illerde Federasyona bağlı il temsilcileri bulunur. Yönetim kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon bölge temsilcilikleri kurulabilir. Temsilciler, Federasyonun vereceği görevleri yerine getirir, ilgili konuları ve sorunları Federasyona iletirler. Federasyon il temsilcileri ve bölge temsilciliklerinin belirlenmesi, çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) İllerde ve bölgelerde Federasyon gerekli gördüğü kurul ve komiteleri oluşturarak okul spor faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik eder. Federasyonunun yurt dışı temsilcileri

MADDE 24 – (1) Yönetim kurulunca gerekli görülen ülkelerde Dışişleri Bakanlığının görüşleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yeteri kadar Federasyon temsilcileri görevlendirilir. Bu temsilcilerin seçilmesi ve görevleri ile ilgili esaslar yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla düzenlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel kurulun toplantıya çağırılması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 25 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.

(2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

(3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı, toplantıdan en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulur.


Genel kurul üyelerinin listesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 26 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kurum belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Listeye ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

(3) Genel kurul toplantısına ilişkin üye listesine göre yürütülür. Genel kurula üye seçme hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

(4) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 27 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir tur oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek ve Federasyon bünyesindeki branşların ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 28 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

(2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 29 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

(2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

(3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık divanının görev ve yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 30 – (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri tarafından toplantı sonunda imzalanır. (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir. (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir. (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 31 – (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

(2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür. (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir. (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür. (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir. (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 32 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz. Kurullara münferit aday olunmaz. (2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kuruluna seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, kulüp üyeliği devam eder. Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi MADDE 33 – (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylaması şeklinde yapılır.

Başkan adaylarına söz verilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 34 – (1) Divan başkanı başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir. (2) Bu konuşma süresi yirmi dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

Seçimlerin yapılması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 35 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyorsa kabindeki "evet" mührünü basmak ve oy pusulasını zarfa koyup sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına herhangi bir isim yazılamaz ve işaret konulamaz. (2) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir. (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 36 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır. (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rast gele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir. (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır. (4) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Eşit oy çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura çekilerek belirlenir. (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Federasyon bütçesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 37 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur. (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, harcama kalemleri arasında aktarma, bilânço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir. (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilâtları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir. (4) Federasyon bütçesinin en az % 15’i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

Federasyonun gelirleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 38 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;


a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,


b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,


c) Okul sporları karşılaşmalarının televizyon, radyo ve internetten yayınlanmasıyla ilgili yapılacak sözleşmelerden alınacak %20 den az olmamak üzere pay ile resmi veya özel ulusal müsabakaların televizyon, radyo ve her türlü yayınlarında elde edilecek gelir,


ç) Spor salonu, kulüpler ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar,


d) Kulüplerden alınacak liglere katkı payı,


e) Başvuru harçları, tescil ve benzeri gelirler,


f) Kulüplerin oynadıkları müsabakalardan elde edilen hâsılatlarından alınacak pay, g) Sponsorluk gelirleri,


ğ) Reklâm, hediyelik eşya satışları ve isim hakkı gelirleri, h) Her türlü milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerinden sonra kalan net meblağ, ı) İtiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri,


i) Mal varlığı gelirleri, bu değerlerin devir, temlik ve satışından elde edilen gelirler, j) İlgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak gelirler, bağış ve yardımlar, k) Organize edilecek turnuvalar, kurslar, eğitim klinikleri, kamplar ve kulüplerin spor okullarından elde edecekleri gelirler, l) Faiz gelirleri, m) Düzenlenen bahis ve şans oyunlarından elde edilecek gelirler, n) Kira ve işletme gelirleri, o) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri,


ö) Diğer gelirler. (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır. Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 39 – (1) Bu Ana Statü ve ilgili mevzuat gereği kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için hazırladığı bütçe doğrultusunda yaptığı harcamalar Federasyonun giderleridir. Federasyon genel kuruldan alacağı onay doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla ödeneklerde değişiklik yapabilir. ==BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler==

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 40 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı ile ISF organizasyonları ve diğer organizasyonlara ait konularda işbirliği ve her türlü protokol yapmaya, yönetim kurulu yetkilidir.

Gençlik Müdürlük ile işbirliği[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 41 – (1) Federasyonun talebi halinde, Genel Müdürlük, tesislerinin kullanım hakkı ve işletilmesini, bedelsiz olarak Federasyona verilebilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.


(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir. (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir. (4) Federasyon, okul sporları ve kulüplerinin yurt sathına yayılması ve gelişmesi için, kendisine Kanun ve bu Ana Statü ile verilen görevleri yerine getirirken, Genel Müdürlük ve il müdürlükleri ile koordineli çalışır. (5) Federasyon, kulüplerin lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistikî bilgileri içeren formlar hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir. (6) Federasyon, ülke genelinde okul spor faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük dışında, il müdürlükleri, milli eğitim il müdürlükleri, özel okullar ve belediyeler ile işbirliği yaparak tüm illerde bu kurumlara ait spor salonlarının ve sahalarının okul spor karşılaşmaları için bedelsiz olarak ve öncelikle tahsis edilmesi konusunda anlaşmalar yapar.

Kulüpler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 42 – (1) Kulüpler, Federasyonun görev alanına giren konularda Okul Sporları Federasyonuna bağlıdır. (2) Kulüpler yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler, müsabakalara katılamazlar. Federasyon; düzenlenen okul sporları müsabakalarının ülke genelinde en üst düzeyde ilgi görmesi ve gelişmesi amacıyla kulüplerin uymaları gerekli idari ve mali esasları oluşturulan; lig heyetlerinin de görüşünü alarak hazırlar, bu konuda gerekli standartları belirler. Lig müsabakalarının en iyi şartlarda izlenebilmesi için tesis standartlarını oluşturur ve bu standartlara uygun tesisleşme için kulüpleri teşvik eder ve gerektiğinde yardımcı olur. (3) Bu konularla ilgili uygulanacak usul ve esaslar Federasyon tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Okul spor ligleri ve organizasyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 43 – (1) Kulüplerin katıldığı liglerin yönetimi ve organizasyonu Federasyon tarafından yürütülür. Bayanlar ve erkekler okul spor liglerinin düzenlenmesi ile ilgili hususlar talimatlarla belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 44 – (1) Kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde okul sporlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devir yöntemi ve uyulması gereken esaslar, Federasyon tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Televizyon ve radyo yayınların düzenlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 45 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında kulüp müsabakalarının televizyon, radyo internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir. (2) Bu yetki kullanılırken, Federasyonun ve kulüplerin yararları ön planda tutulur. (3) Ulusal karşılaşmalar şifreli olarak yayınlanamaz. Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. (4) Federasyonca onaylanmayan sözleşmeler Federasyona karşı hükümsüzdür. Federasyonca izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo ve internet ortamında yayınlanmaz.

Ana statü ve talimatlar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 46 – (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. (2) Ana Statü ve değişiklikleri genel kurul tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Ana statüye dayanılarak hazırlanan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitelerinde ilan edilir.

Ödül ve sponsorluk[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 47 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. Bakanlığın gözetim ve denetimi MADDE 48 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

İhtilafların çözümü[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 49 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulu nca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 50 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 51 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

  • Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 10/7/2007 26578
  • Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statülerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin Tarihi Sayısı 1. 31/5/2011 27950 2.3.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.