FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/3103 Ekli “Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 23/3/2012 tarihli ve 1529 sayılı yazısı üzerine, 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ PERSONELİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Su Enstitüsündeki sözleşmeli personelin görev ve yetkileri, izinleri, sözleşmelerin feshi ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Başkan: Türkiye Su Enstitüsü Başkanını, b) Enstitü: Türkiye Su Enstitüsünü, c) Personel: Türkiye Su Enstitüsünün asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen meslek personelini ve diğer personeli, ç) Sözleşme: Türkiye Su Enstitüsü ile personel arasında bir malî yıl itibarıyla yapılacak hizmet sözleşmesini, d) Uzman: 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre istihdam edilen uzmanı, ifade eder. Hukuk müşavirleri ve uzmanların görev ve yetkileri MADDE 4 – (1) Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca buna denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak. b) Avukatlık stajını yapmış olmak. c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde veya özel sektörde asgari beş yıl deneyim sahibi olmak. ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari seksenbeş puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka bir yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmak veya ilgili dilde lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. (2) Hukuk Müşavirlerinin görev, yetki ve vekâlet ücretine ilişkin hususlar ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. (3) Uzmanlar, 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre atanır. (4) Uzmanların görevleri şunlardır: a) Mevzuatla Enstitüye verilmiş olan görevleri yürütmek ve Enstitü tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak. b) Enstitünün görev alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek. c) Enstitünün görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek, geliştirmek ve uygulamak. ç) Verilen benzeri görevleri yapmak. Sözleşme yapılması ve feshi MADDE 5 – (1) Personel ile imzalanan sözleşmede yer alacak hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Başkan, Başkan Yardımcısı ve koordinatörler dışındaki personelden ilk defa işe alınanlarla, üç aya kadar deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir. Personelin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. (3) Sözleşme; a) Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması, b) Personelin işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birini kaybetmesi, c) Enstitü menfaatlerini ihlal eden faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi, ç) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde toplam on gün süreyle göreve gelinmemesi, hallerinde feshedilir. (4) Sözleşme; Başkan ve Başkan Yardımcısı hariç yaş haddi, malullük, sözleşme süresinin bitmesi, ölüm veya personelin çekilme isteğinin kabulü hallerinde sona erer. Personelin çekilme talebine ilişkin karar en geç otuz gün içerisinde verilir. (5) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek performans değerlendirme ölçütleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde performans başarı puanı altmışdokuz ve daha aşağı olan personelin sözleşmeleri yenilenmez. İzinler MADDE 6 – (1) Personel, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan izin haklarından yararlanır. Yürürlük MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.