FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277

YÖNETMELİK

Türkiye Su Enstitüsünden:

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK

UZMANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Su Enstitüsü’nde uzman olarak istihdam edilecek personele ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Su Enstitüsü’nde uzman olarak istihdam edilecek personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/11/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Enstitü: Türkiye Su Enstitüsünü,

c) Giriş sınavı: Türkiye Su Enstitüsünde istihdam edilecek uzmanların seçimine ilişkin Türkiye Su Enstitüsünce yapılacak sınavı,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

e) Sınav Kurulu: Türkiye Su Enstitüsüne atanacak uzmanların alımını gerçekleştirecek kurulu,

f) Sözleşme: Türkiye Su Enstitüsü ile uzmanlar arasında bir malî yıl itibarıyla yapılacak hizmet sözleşmesini,

g) Uzman: 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre istihdam edilen uzmanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam, Giriş Sınavı ve Atama

İstihdam

MADDE 5 – (1) Enstitü pozisyonlarında,

a) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarının kadrolarında (işçi kadroları hariç) veya sözleşmeli personel pozisyonlarında daha önce çalışmış personel,

b) Kurumlarının muvafakatiyle, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarının kadrolarında (işçi kadroları hariç) veya sözleşmeli personel pozisyonlarında halen çalışmakta olan personel,

c) Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan KPSS belgesi bulunanlar,

ç) Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan KPSS belgesi bulunmayanlar,

yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları kaydıyla uzman olarak istihdam edilirler.

(2) Enstitü’de istihdam edilecek uzmanlardan kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan, toplam uzman pozisyonu sayısının yarısı KPSS şartı aranmaksızın istihdam edilir.

İstihdam edilecek uzmanlarda aranacak genel ve özel şartlar

MADDE 6 – (1) Enstitüde istihdam edilecek uzmanlarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Askerlik durumu itibariyle;

1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

(2) Enstitüde istihdam edilecek uzmanlarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren sosyal bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birinden KPDS’den asgari 85 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka bir yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak; ilgili dilde lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

c) Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan KPSS’den Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

(3) Kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlardan, KPSS şartı aranmaksızın bu maddede belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla Enstitü’de istihdam edilecek uzmanların, en az yüksek lisans diplomasına sahip olması veya ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda Enstitü’nün faaliyet alanına giren konularda en az bir yıl çalışmış olması veyahut özel kurum ve kuruluşlarda Enstitü’nün faaliyet alanına giren konularda en az üç yıl çalışmış olması şarttır.

Giriş sınavı ilânı

MADDE 7 – (1) Enstitüde istihdam edilecek uzman sayısı, öğrenim dalları, alınacak uzmanlarda 6 ncı maddeye ek olarak aranacak şartlar, istenecek KPSS puanı ve türü, başvuru merciî, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının şekli, içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Enstitüce karara bağlanarak başvuru tarihinden en az on beş gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Enstitünün internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.

(2) Enstitü bünyesinde ilk defa kamu hizmetine başlayacak olanlar için KPSS puanları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş katına kadar aday giriş sınavına alınır. KPSS puanlarının eşit olması halinde son sıradaki adayla eşit puanı almış olan adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarının kadrolarında (işçi kadroları hariç) veya sözleşmeli personel pozisyonlarında daha önce çalışmış personel ile halen çalışmakta olanlar KPSS şartı aranmaksızın giriş sınavına katılırlar.

Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre istihdam edilmek üzere başvuran adaylardan, başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Öğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti.

ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya Enstitüce tasdikli sureti.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

e) Özgeçmiş.

f) Enstitü tarafından istenecek diğer belgeler.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin Enstitüye en geç, sınav ilânında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra sınava katılabileceklerin isimleri Enstitünün ilân panosunda ve Enstitünün internet sitesinde, son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilân edilir.

(2) İsimleri ilân olunan adaylardan, gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya belge sunduğu tespit edilenler giriş sınavına alınmaz. Sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, Enstitü personeli ile 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi uyarınca kurulan geçici ve sürekli kurul üyeleri arasından Enstitü Başkanının onayı ile bir başkan ve iki asil ile iki yedek üyeden teşekkül eder. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da kurul üyesi seçilebilir. Enstitü Başkanı Kurula başkanlık edebilir.

(2) Kurul üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Kurulun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(4) Kurulun sekretarya hizmetlerini İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü yürütür.

Giriş sınavı, değerlendirme ve sonuçların ilânı

MADDE 11 – (1) Sınav, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav;

a) Enstitünün görev konuları,

b) Genel yetenek ve genel kültür,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere hâkimiyet,

hususlarında yapılır.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü şekilde yapılması halinde; yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi on gün içinde yapılarak sonuçları Enstitünün ilân panosuna asılır ve Enstitünün internet sitesinde ilân edilir. Yazılı sınavdan başarılı olanlar sözlü sınava çağırılır.

(3) Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucunda başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

(4) Giriş sınavının sözlü şekilde yapılması halinde; Sınav Kurulu üyeleri tarafından bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı göz önüne alınarak not verilir. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır. Sözlü sınav başarı notu yüz puan üzerinden asgari yetmiş puandır.

(5) Giriş sınavında başarılı olanların sayısı ilân edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya sözleşme yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listede yer alan adaylarla sözleşme yapılabilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(6) Sınav Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucunu beş iş günü içinde Enstitünün İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğüne iletir ve sınav sonuçları Enstitünün ilân panosuna asılır ve Enstitünün internet sitesinde ilân edilir.

(7) Giriş sınavını kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Uzmanların göreve başlatılması

MADDE 12 – (1) Atama onayları kendilerine tebliğ edilen uzmanlardan Enstitü merkezinin bulunduğu ilde ikâmet edenler tebliğ gününü takip eden en geç iki iş günü, diğerleri ise on beş gün içinde göreve başlarlar. Bu süreler içinde hukuken geçerli sebep olmaksızın göreve başlamayanların atama onayları iptal edilir.

Sözleşme ve deneme süresi

MADDE 13 – (1) Enstitüde çalıştırılacak personel ile imzalanan sözleşmede yer alacak hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) İlk defa işe alınanlarla, iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve herhangi bir tazminat talep etmeksizin feshedebilir. Enstitü personelinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.