Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr.png
'den Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ( AYÇ ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını içeren ülkemize özgü Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’dir.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için kullanılan, seviyelerden oluşan ilkeler ve kurallar bütünü anlamına gelmektedir. UYÇ’ler, bir ülkede bulunan yeterlilik sistemlerini bütünleştirmekte ve yeterlilik sistemleri arasında eşgüdümü sağlamaktadır. Yeterliliklerin kalite standartları çerçevesinde daha şeffaf ve tanımlanabilir olmasını sağlayan ve öğrenenlerin yeterlilikler arasında yatay ve dikey hareketliliğini kolaylaştıran UYÇ’ler, başta Avrupa olmak üzere farklı kıtalardaki ülkeler tarafından geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A Maddesine göre;

“Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.”

Bu kanun maddesine dayanılarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağustos 2010’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve MYK temsilcilerinden oluşan ve TYÇ’nin oluşturulması için gerekli kararların alınmasından sorumlu UYÇ Hazırlama Komisyonunu kurmuştur. TYÇ’nin planlama ve geliştirme sürecine ilişkin faaliyetler UYÇ Hazırlama Komisyonunca oluşturulan çalışma grupları ile UYÇ Danışma ve Değerlendirme Platformu tarafından yürütülmüştür.

Çalışma Grupları tarafından hazırlanan TYÇ İstişare Belgesi, 80 kurum ve kuruluşun temsil edildiği UYÇ Danışma ve Değerlendirme Platformuna sunulmuş, temsilcilerin görüş ve önerileri doğrultusunda TYÇ Belgesine dönüştürülmüştür.

TYÇ, ülkemizdeki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan bütünleşik bir yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilikleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. TYÇ, MEB’in sorumlu olduğu yeterlilikler, MYK sorumluluğundaki ulusal yeterlilikler, YÖK koordinasyonu ve denetiminde sunulan yükseköğretim yeterlilikleri başta olmak üzere diğer sorumlu kurum/kuruluşların sorumlu olduğu tüm yeterlilikleri kapsamaktadır.

TYÇ, seviye ve seviye tanımlayıcılarından oluşan bir yapıya sahiptir. TYÇ’de yer alan 8 seviye, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü belirleyicileriyle tanımlanmaktadır.

TYÇ’nin yürürlüğe girmesi ile eğitim ve öğretim kurumları, öğrenenler, çalışanlar ve işverenler için şu yararların sağlanması hedeflenmektedir:

a) Yeterlilikler arasındaki geçişler, önceki öğrenmelerin tanınması ve bireyin tüm öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi kolaylaşacaktır.

b) İş piyasası için daha nitelikli işgücüyle gelen bir katma değer; öğrenenler ve bireyler için daha fazla istihdam imkânı ve öğrenme olanaklarına erişim fırsatı; eğitim ve öğretim kurumları için ise kalite referansları ve ulusal/uluslararası referanslanma olanakları sunulacaktır.

c) Yeterliliklerin uluslararası alanda tanınırlığı ve şeffaflığı sağlanarak bireylerin hareketliliği desteklenecektir.

d) Toplumun giderek çeşitlenen gereksinimlerini karşılamak için yeni yeterliliklerin geliştirilmesine sağlam bir temel sunulacaktır.

TYÇ’nin işlevsel hale gelmesini sağlayacak politikalar, ilgili süreçler ve protokollerin oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda; TYÇ’nin oluşturulmasına, geliştirilmesine, yönetilmesine ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek TYÇ Yönetmeliği hazırlanmıştır.

TYÇ Yönetmeliğinde; genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ile diğer öğrenme ortamlarında kazanılan yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil edilme esaslarına, yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvencesini sağlayacak kurum, kuruluş ve yapıların belirlenmesine, önceki öğrenmelerin tanınmasına ve yeterlilikler arası geçişlere, ilgili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.


Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)[düzenle | kaynağı değiştir]

AYÇ, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde 2008/C 111/01 sayılı tavsiye kararıyla kabul edilmiştir. AYÇ, Avrupa’daki yeterliliklerin şeffaflığının sağlanması, yeterliliklerin farklı ülkeler arasında taşınmasının teşvik edilmesi, yeterliliklerin tanınması ve farklı UYÇ’ler arasında karşılaştırma yapılabilmesi için bir üst-çerçeve görevi görmektedir. AYÇ’nin temelini, bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı sekiz seviye oluşturmaktadır. AYÇ tavsiye kararına katılım sağlayan ülkelerin hepsi, UYÇ’lerini AYÇ ile ilişkilendirmeyi ve tavsiye kararında sunulan uygulama takvimine uymayı kabul etmiştir. Bu ülkeler, kendi UYÇ’leri ve AYÇ arasındaki ilişkileri koordine edecek ulusal koordinasyon merkezleri belirlemiştir. Ülkemizin AYÇ Ulusal Koordinasyon Merkezi “Mesleki Yeterlilik Kurumu”dur.

Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri veya Sistemlerinin

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile İlişkilendirilmesi

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)[düzenle | kaynağı değiştir]

www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal.../217-ulusal-yeterllk-cerceves-uyc

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için  ... Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx**

 Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu  ...

[PPT]Slide 1 - Bologna Süreci=== https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt**

 UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek  ...

[PPT]Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı mebk12.meb.gov.tr/meb.../19120201_trkyeyeterllklererevesty.pptx**

 Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için  .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.