FANDOM


Genel BaşkanEdit

Türk İdareciler Derneği Eski Genel BaşkanlarıEdit

  • 

Dernek Tüzüğü ve Genel BaşkanEdit

Madde 18- Dernek Genel Başkanı, Genel Kurul tarafından gizli oyla Dernek asil üyeleri arasından iki yıl görev yapmak üzere seçilir.

Genel Başkanlığın istifa, Ölüm, Nakil gibi sebeplerle sürekli olarak boşalması veya üç aydan fazla süre ile Ankara'dan ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu kendi üyeleri içinden birini, görevi ilk Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmek üzere Genel Başkan olarak vazifelendirilir. İnhilal üzerine Genel Kurulca yeni seçilen Genel Başkan yerine aldığı Başkanın süresini tamamlar.

Genel Başkan, Derneğin hizmet ve çalışmalarını düzenler. Anatüzük hükümlerinin ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar, Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Başkan, Dernek organlarının ve Derneğe bağlı Vakıf, Teşebbüs ve İşlemlerinin Dernek amaçlarına ve statülerine uygun yönde çalışmalarını, Şubelerin, Genel Merkezle uyum içinde bulunmasını sağlamakla yükümlü ve bütün icraatından Genel Kurula karşı sorumludur.

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde bildiri yayınlamaya, Dernek çalışmalarıyla ilgili konularda Basın veya Yayın organlarına bilgi vermeye, beyanda bulunmaya yetkilidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.