FANDOM


TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (1) (2)


     Kanun Numarası      : 5434
     Kabul Tarihi          : 8/6/1949
     Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 17/6/1949  Sayı : 7235
     Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 3  Cilt : 30  Sayfa : 1335


BİRİNCİ KISIM Kuruluş


      Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
      Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)


YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM Emekli, Adi malullük, Vazife malullüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan Bir Vazifeye Tayin Edilenler

Madde 98 ilâ 100 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

     Madde 101 – Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.


 Madde 102 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
      Madde 103 – Emekli, adi, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
      a) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
      b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
      c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.
      (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.
      (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.


—————————— (1) 7/5/1986 tarih ve 3284 Sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 57" olarak değiştirilen Ek 7 nci madde hükmü gereğince,"Emekli, Adi malullük veya Vazife malullüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük"ile "Vazife malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve "Vazife malulüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve gerekli değişiklik ilgili madde metinlerine işlenmiştir. (2) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. (Bkz. R.G.28/10/1990 - 20679)Madde 104 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)


YİRMİ DOKUZUNCU KISIM Yaş

Madde 105 ilâ 107 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

OTUZUNCU KISIM Muhtaçlık

Madde 108 ilâ 111 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

OTUZ BİRİNCİ KISIM Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar Verilecek Avanslar

Madde 112 ilâ 115 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.