FANDOM


Bakınız

Şablon:Makam aracı - d {{Makam aracı}}


Makam
Araç - Vasıta
Makam araçları

237 sayılı Taşıt Kanunu [1]
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER - MEB
İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği [2]

RESMİ TAŞITLARLA İLGİLİ GENELGE (2001-23)
Personel Taşıma Yönetmeliği - OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ - Öğrenci taşıma yönetmeliği [3]
ÖĞRENCİTAŞIMA YÖNETMELİĞİ
Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 2014
PERSONEL TAŞIMA YÖNETMELİĞİ - [KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ] [4]
GEZİ YÖNETMELİĞİ

Taşıt Takip Kartı
Taşıt Kontrol Kartı

Introduction to Maqamat Al-Quran

Introduction to Maqamat Al-Quran

المقامات الموسيقية

المقامات الموسيقية

Bakınız

Şablon:Makambakınız - d


Makam - Maqam -
Makâm - Maqâm - MAKÂM
Makamat - Maqamat

Kur'am kırratında kırk makam [5]
Muqam - Uygur
Makam araçları - Musiki'de makamlar
Makam/WP - Makam/VP

Sözlükte "ayakların bastığı yer, oturulan yer, menzil, merhale, konak" anlamlarına gelir
Tasavvufta, kulun tekrar etmek suretiyle kazandığı ve kendisinde özellik haline getirdiği edebler ve ahlâk veya kulun riyazet ve mücahede ile ulaştığı derece demektir. Haller, Allah vergisi (vehbi) iken, makâmlar kulun çalışması ile (kesbi)dir.
Hal geçicidir, makâm ise süreklidir.
Ayrıca velilerin mezarlarına veya hatıralarını taşıyan yerlere de makâm denilmektedir. (M.C.)
Makam-ı İbrahim
Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbahim'in arkasında) kılınması efdaldir.
LIVÂÜ'L-HAMD
Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.

Makam-ı mahmud
"Gecenin bir kısmında da sana mahsus olmak üzere, onunla (Kur'an) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderir" (el-Isrâ, 17/79). Bu ayeti kerimede geçen makam-ı mahmud, ahiret günü Hz. Peygamber'e verilecek şefaat makamı olarak tefsir edilmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber makam-ı mahmudun ne olduğunu soran sahâbiye "o şefaattır" diye cevap vermiştir (Ahmed b. Hanbel, II, 444). Bu açıdan değerlendirildiğinde hamd sancağının, şefaatla alâkası ortaya çıkmaktadır.
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır" (Tirmizî, Menâkıb, I; Ibn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4). Hamd sancağı Hz. Peygamber'e ait olan hususi özelliklerdendir. Bir rivayete göre diğer peygamberlerde bulunmayan, yalnızca Hz. Peygamber'e ait olan bu sancak altında Âdem (a.s)'den kıyamete kadar bütün müminler toplanacaklardır (Mübarekfürî, Tuhfetü'l-Ahvezî, Beyrut t.y, IV, 130).
MAKÂM
Bir kimse şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam verâ ehli (dînimizde şüpheli olan şeylerden sakınan) olamaz: Başkalarını çekiştirmemeli. Mü'minlere sû-i zan (kötü zan) etmemeli, kötü bilmemeli. Kimse ile alay etmemeli. Yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı. Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın kendisine yaptığı ihsânları (iyilikleri), nîmetleri düşünmeli. Malını helâl yerlere harcayıp, haramlara vermemeli. Nefsi, keyfi için, mevki makâm istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmeli. Ehl-i sünnet (Resûlullah efendimiz ve arkadaşlarının bildirdiği doğru yolda giden İslâm) âlimlerinin bildirdiği îmânı ve işleri iyi öğrenip, kendini bunlara uydurmalı. (Ahmed Fârûkî)
Emeli, arzû ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makâm, mevkî kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. (Ahmed bin Âsım Antâkî) Makam ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin. (Ferîdüddîn Şeker Genç) Mal için makam için hep uğraştım,
Sonsuz nîmetlerden oldum, âh yazık!
Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,
Günâh ağır, ağlarım hep, âh yazık!
(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
2. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

Makam ile hal arasındaki fark
Makâmı kazanmakta kulun gayreti lâzımdır. Bu bakımdan makâm ile hâl arasında fark vardır. Çünkü hâl, kulun gayreti olmadan kalbde meydana gelir. (Ali bin Hüseyin)

Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kazandığı makâmın hükümlerini, îcâblarını yerine getirmeden, tamamlamadan, başka makâma geçmekte acelecilik yapmaması, sabırsızlık göstermemesi lâzımdır. Zîrâ, kanâati olmayan hırslı kimsenin tevekkülü, sıhhatli olmaz. Tevekkülü tam olmayanın teslimiyetinde sıhhat bulunmaz. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Makâm-ı İbrâhim
Haccın farzlarından üçüncüsü, Kâbe-i muazzamayı tavaf etmektir. Tavaf, Mescid-i harâm içinde, Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kerre dönülür. Zemzem kuyusunun ve makâm-ı İbrâhim'in dışından dolaşarak da tavâf etmek câizdir. (İbn-i Âbidîn) Yeryüzünde Cennet'e âit varlıklardan yalnız Hacer-ül-esved (Cennet'ten getirilen, Kâbe'nin duvarına konan kıymetli siyah taş) ile Makâm-ı İbrâhim bulunmaktadır. Eğer bunlara müşriklerin (Allah'a ortak, eş koşanların) elleri dokunmamış olsaydı, onlara dokunan derd sâhiblerine mutlaka cenâb-ı Allah şifâ verirdi. (İbn-i Abbâs)
Makâm-ı İlliyyîn
Bir ma'sûm (günâhsız, suçsuz) çocuk hasta olup, ölüm döşeğine girdiğinde, makâm-ı İlliyyîn, onun makâmı olur. Oradan üç yüz altmış melek gelip, saf saf olup o çocuğun karşısında dururlar ve; "Yâ ma'sûm çocuk! Müjdeler olsun sana, bugün öyle bir gündür ki, geçmiş olan, anaların ve dedelerinin ve cümle komşularının günâhlarının affı için Hak teâlâdan dile (iste)" derler. (İmâm-ı Gazâlî)

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

 • Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

KapsamEdit

 • Madde 2

(1) Bu Yönetmelik , taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

DayanakEdit

 • Madde 3

(1) Bu Yönetmelik , 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu , 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

 • Madde 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

İkinci Bölüm: Planlama ve Değerlendirme Komisyonları, Görevleri ve UygulamaEdit

Planlama komisyonuEdit

 • Madde 5

(1) İl ve ilçelerde, her eğitim ve öğretim yılında; taşıma yoluyla eğitim den faydalanacakları, taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve taşıma merkezi okul /kurumları belirlemek üzere “Planlama Komisyonu” kurulur.

(2) Planlama komisyonu; millî eğitim müdürlüğünde ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az ikisi taşıma merkezi okul /kurum müdürü olmak kaydıyla ilköğretim , ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumu müdürleri arasından seçilen başkan dâhil en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur.

(3) Planlama komisyonu; millî eğitim müdürlüğü nün uygun görüşü ve mahallî mülki idare amiri nin onayı ile ocak ayı içinde oluşturulur, millî eğitim müdürlüğü nce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.

(4) Planlama komisyonu, taşıma yoluyla eğitim den faydalanacaklara ilişkin planlamaları yapmak üzere şubat ayını geçmeyecek şekilde komisyon başkanının uygun göreceği tarihlerde toplanır.

(5) Kendi bölgelerindeki öğrenci /kursiyerlerin taşıma kapsamına alınması ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere ihtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin muhtarları, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

Planlama komisyonunun görevleriEdit

 • Madde 6

(1) Planlama komisyonunun görevleri şunlardır:

 • a) Toplantı tarihi itibarıyla il/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içindeki toplu taşıma hizmetlerini değerlendirmek suretiyle öğrencisi taşınacak veya kapsam dışı bırakılacak yerleşim birimleri ile taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakları, taşıma kapsamına giren kurumlar bazında tespit etmek,
 • b) Öğrenci sayısı ve ulaşım imkânlarına göre, taşınacak öğrencileri ve öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi okulları tespit etmek,
 • c) Her bir taşıma merkezi okul/kuruma öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile hareket saatlerini belirlemek,
 • ç) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları, sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek,
 • d) Öğrencileri taşıma kapsamına alınarak kapatılan okul/kurumların bina ve tesisleri ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi okul/kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak,
 • e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki ilköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,
 • f) Bulunduğu yerleşim yerinde öğrenim göreceği eğitim kurumu olmayan öğrencilerin tespitini yaparak, başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınacağı okulları planlayarak değerlendirme komisyonuna bildirmek,
 • g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise kayıt-kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra, millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülü ne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,
 • ğ) Zorunlu eğitimini tamamlamış ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanması muhtemel özel eğitim kursiyerleri ile bunların devam edeceği kursların süre ve sayılarını İl/İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu ile birlikte tespit etmek,
 • h) İl ve ilçeye bağlı yerleşim birimlerini nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, iklim, özel eğitim okul/kurum/sınıfı ile yaygın eğitim kurumunun fiziki kapasitesi ve konumu gibi özelliklere göre gruplandırmak,
 • ı) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşınabilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,
 • i) Özel eğitim e ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin okul/kurumlarına daha kısa sürede ulaşmalarının sağlanması için gerekli tedbirleri belirlemek,
 • j) Otistik, serebralpalsili, zihinsel, ortopedik ve birden fazla özrü olan ağır engelli öğrencilere taşıma esnasında refakat eden refakatçi aile üyesi sayısını belirlemek,
 • k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci /kursiyerlerin taşınacağı araçlarda rehber personel bulundurulmasını sağlamak,
 • l) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci /kursiyerlerden tekerlekli sandalye kullanan veya yürüme güçlüğü yaşayanlara hizmet verecek servis araçlarında liftli donanım , standartlara uygun seyyar rampa ve ihtiyaç duyulacak diğer teknik özellikleri belirlemek,
 • m) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile işitme engelli özel eğitim kursiyerlerine verilecek olan toplu taşıma kartları veya biletlerinin öğrenci ve gün sayısına göre aylık ödenek talebini belirlemek,
 • n) İhtiyaç duyulan zamanlarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci /kursiyerlerin taşımasına yönelik millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülü ne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğü ne sunmak,
 • o) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci /kursiyerlerden işletmelerde mesleki eğitime devam edenlerden taşıma güzergâhında olup taşınacakları tespit etmek, güzergâh üzerinde olmayan işitme engelli öğrenci /kursiyerlere verilecek olan toplu taşıma kartı veya biletinin öğrenci ve gün sayısına göre aylık ödenek talebini belirlemek.

Taşıma merkezi okulların özellikleriEdit

 • Madde 7

(1) Taşıma merkezi okulların seçiminde;

 • a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezî durumda olması, çevredeki diğer yerleşim birimleri ile ulaşım imkânlarına sahip, gelişmeye uygun olması,
 • b) Derslik, atölye ve laboratuvar sayısı ile fiziki kapasitenin yerleşim yerindeki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması,
 • c) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması,
 • ç) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlanabilmeleri için uygun ortamların bulunması,şartları aranır.

(2) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ve ikili eğitim yapan okul/kurumların taşıma merkezi okul olarak seçilmemesi,

(3) Taşıma merkezi olacak ilkokulda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaz. Ancak zorunlu hâllerde planlama komisyonunun teklifi, il değerlendirme komisyonunun kararı ve mahallî mülki idare amirinin onayı ile uygulama yapılabilir.

(4) Öğrenci taşıma uygulamasında ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyer/velilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esastır. Uygun nitelik ve nicelikte araç bulunamaması durumunda, ilgili okul düzeyinde yerleşim yerinde az sayıda öğrenci bulunması, ders giriş-çıkış saatlerinin yakın olması ve araçta yer olması şartıyla özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki öğrenciler birlikte taşınabilir.

Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlarEdit

 • Madde 8

(1) Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

 • a) Nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları,
 • b) Eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması,
 • c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmaları yapılıyor olması,
 • ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması, gibi özellikler aranır.

(2) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sayılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu veriler, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonu nca değerlendirilir.

Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmasıEdit

 • Madde 9 

(1) Özel eğitim okul /kurum/sınıfı öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ders yılı içinde ve 8 inci maddede yer alan şartlar aranmaksızın kayıtlı oldukları okul /kurum/sınıflara taşınır.

Değerlendirme komisyonuEdit

 • Madde 10 

(1) Öğrencisi taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimleri ve okullar ile ilgili Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve il ilçeler arasında eş güdümü sağlamak üzere “Değerlendirme Komisyonu ” kurulur.

(2) Değerlendirme Komisyonu ; il millî eğitim müdürü veya ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı nın başkanlığında öğrenci taşıma uygulamasından sorumlu şube müdürü , öğrenci taşıma uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve maarif müfettişinden oluşur.

(3) Komisyon , ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci taşınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise eylül ayının ilk haftasında toplanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.

(4) Komisyon, millî eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır. İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri ve iş birliği yapılması gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Değerlendirme komisyonunun görevleriEdit

 • Madde 11 

(1) Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

 • a) Millî eğitim müdürlüklerinin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzenleyen usul ve esasları belirleyerek valilik onayına sunmak,
 • b) İlçelerin öğrenci taşıma planlaması raporlarını inceleyerek bu Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrenciyi, öğrencisi taşınan okulu, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okulları uygulama kapsamından çıkartmak,
 • c) Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların taşınmasına ait planlamaları il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
 • ç) Öğrencileri taşıma kapsamından çıkartılıp yeniden açılacak okul/kurumların bakım ve onarımlarının yapılması ve eğitim-öğretime hazırlanması için millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,

UygulamaEdit

 • Madde 12 

(1) Yapılan planlama sonucu öğrencileri taşıma kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ve okullar ile taşıma merkezi okullar il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

(2) İl millî eğitim müdürlüğü , bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci Modülü ne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu nu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu nu (Ek-1) kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

(3) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik planlamaların yapılmasını müteakip Taşımalı Öğrenci Modülü ne girilen Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formu nu (Ek-3) ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

Taşıma merkezi okul/kurum müdürünün görevleriEdit

 • Madde 13

(1) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan okul/kurum müdürünün öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:

 • a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında okul/kurumuna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve ortaokul müdürlerince şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul /kurum müdürlerince de ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
 • ç) Taşınacak öğrencilerin geliş ve gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek,
 • d) Okul /kurumların fiziki imkânları ölçüsünde geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluklarda öğrencilerin sosyal , kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılmasını sağlamak,
 • e) Taşınan ilköğretim ve ortaöğretim okul /kurumu öğrencilerinin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
 • f) Taşınan öğrencilerin velileri ve ilgili muhtar/belediye başkanı/kamu görevlileri ile iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,
 • g) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol edilmesini sağlamak,
 • ğ) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek,
 • h) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
 • ı) Okul servis araçlarının arkasındakiOkul Taşıtı tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde sürücü hatalarının millî eğitim müdürlüğüne bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak,
 • i) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan işitme engelli kursiyerlere dağıtılmak üzere aylık toplu taşıma bilet miktarını millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, aylık toplu taşıma biletlerini öğrencilere veya velilerine imza karşılığı dağıtmak, öğrencinin devamsızlık yaptığı günleri bir sonraki ayın bilet miktarından düşmek,
 • j) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşındığı araçlarda bulunan rehber personelin servis aracında bulunduğu zamanlar ile eğitim-öğretim saatlerinde sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik görevlerini yerine getirmesini sağlamak,
 • k) Özel eğitim öğrenci ve kursiyerlerinin okul /kurumlarına daha kısa sürede ulaşımlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • l) Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında, ders yılı içerisinde işletmelerde mesleki eğitime devam eden öğrencilerden şartları uyanların kayıtlı olduğu okula kadar güzergâh değişikliği yapmadan taşınmasına ilişkin planlamaları yaparak, öğrenci velisinden yazılı izin almak ve bu durumdaki öğrencilerin sayılarını millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Rehber personelEdit

 • Madde 14

(1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşındığı araçlarda ücreti ve her türlü sosyal hakları ihale dokümanlarında belirlenerek yüklenici tarafından karşılanmak üzere bir rehber personel görevlendirilir.

(2) Rehber personel görevlendirmesi nde; mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarının acil sağlık hizmetleri , hasta ve yaşlı hizmetleri , hemşirelik ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu olmak tercih sebebi olarak kabul edilir. Bu alanlardan mezun personel bulunamaması hâlinde bu Yönetmelik kapsamında taşınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin birinci dereceden yakınlarına öncelik verilir.

Rehber personelin görevleriEdit

 • Madde 15 

(1) Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasında görevli rehber personel;

 • a) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği noktaya kadar araçta bulunmak,
 • b) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,
 • c) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul -aile -öğrenci /kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ilgililere zamanında bildirmek,
 • ç) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul /kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak, iş ve işlemlerinden sorumludur.

Üçüncü Bölüm: İhale İşlemleriEdit

İhalelerde dikkat edilecek hususlarEdit

 • Madde 16

(1) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşıma ve yemek ihalelerine ilişkin işlemler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken;

 • a) Taşıma merkezi okul ve kurum müdürlerinin de görüşleri alınır.
 • b) İlkokul ve ortaokullarda taşıma hizmeti alım süreci en geç ağustos ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurumlarında ise kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede bitirilir. Alım süreci tamamlandıktan sonra öngörülemeyen hâller dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ve yemek ihalesi yapılamaz.
 • c) Özel eğitim öğrenci /kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik ihalelerde ise bu öğrenci/ kursiyerlerin ilgili okul /kurumlara kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede ihale işlemleri tamamlanır.
 • d) Millî eğitim müdürlükleri; harcama yetkilisi tarafından, özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşıma işine ait ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, en geç iki hafta içerisinde Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formu nu (Ek-3) Taşımalı Öğrenci Modülü ne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderir.
 • g) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul , ortaokul , imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin özel eğitim öğrenci /kursiyerlerinin ücretsiz taşınması haricindeki öğrenci taşıma uygulaması kapsamında kullanılan taşıma hizmetlerinde, ikinci fıkrasında istenen B2, D2, D4 yetki belgelerinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir.
 • ğ) Normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmaması esastır. Ancak, araç bulmada zorluk çekilen bölgelerdeki normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, eğitim-öğretimi aksatmamak üzere planlama komisyonlarının belirleyeceği mesafelerde bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir. Ayrıca ikili eğitim yapan taşıma merkezi okula da sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.
 • h) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır. Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ’da öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uyarınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.
 • ı) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için mahallî mülki idare amirlerince gerekli tedbirler alınır.
 • i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma ve yemek hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet tespiti kamu ihale mevzuatına göre yapılır.

Dördüncü Bölüm: Çeşitli HükümlerEdit

Öğrenci taşıma uygulaması sorumlusunun belirlenmesiEdit

 • Madde 17 

(1) Öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için il /ilçe millî eğitim müdürü ; bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ne görev verir.

Millî eğitim müdürlüklerinin öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleriEdit

 • Madde 18

(1) Millî eğitim müdürlükleri öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin olarak;

 • a) Öğrencilere taşıma esnasında refakat eden rehber personele yüklenici tarafından ödenecek ücret ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yüklenici nezdinde takip eder.

İş birliği yapılacak kurumlarEdit

 • Madde 19

(1) Taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

Yemek hizmetleriEdit

 • Madde 20

(1) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.

(2) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere, okul pansiyonları mevzuatı doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerinde öğle yemeği verilebilir. Yemek bedeli ilgili okulun hesabına aktarılır.

(3) Yemek hizmetlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli özen gösterilir.

(4) Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmez. Ancak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere öğle yemeği verilebilir.

(5) Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda taşıma uygulaması kapsamında yemek hizmeti verilmez.

SorumlulukEdit

 • Madde 21 

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten personel; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimi ni, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

(3) Komisyonlar , planlama ve değerlendirmelerinin hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, millî eğitim müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerin ve diğer kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, öğrenci taşıma uygulaması nın yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden, bu Yönetmelik te belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

(4) Millî eğitim müdürlükleri nin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzenleyen usul ve esasların hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • b) Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel bütün öğrenci /özel eğitim kursiyerlerinin taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlayacak tedbirler belirlenir.
 • c) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.
 • ç) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak şekilde yürütülür.
 • d) Uygulama birliği ve disiplini sağlamak için gerekli kurallar belirlenir.

Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirlerEdit

 • Madde 22 

(1) Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların; güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın , sel , deprem gibi doğal afet e uğraması hâlinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamı na alınabilir.

Öğrenci taşıma uygulamasında görevli araç sürücülerinin eğitimiEdit

 • Madde 23 

(1) İhtiyaç hâllerinde; emniyet müdürlüğü /jandarma komutanlığı ile iş birliği yapılarak okul servis aracı sürücülerine, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda eğitim ve öğretim yılı başında ve uygun görülen diğer zamanlarda kurs ve seminer verilebilir.

Beşinci Bölüm: Son HükümlerEdit

Yürürlükten kaldırılan mevzuatEdit

 • Madde 24

(1) 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalarEdit

 • Geçici  Madde 1

(1) 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında olan ve toplu taşıma hizmeti bulunmakla birlikte, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mahalleye dönüşen büyükşehir belediye sınırları içindeki belde , köy ve köyaltı statüsündeki yerleşim yerlerinde öğrencinin devam etmek istediği türde eğitim kurumu bulunmaması hâlinde, anılan yerlerde, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak verilmediğine ilişkin il planlama komisyonunun kararı ve valilik onayıyla, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar taşıma yoluyla eğitime erişim hizmeti verilmeye devam edilebilir.

(2) İl planlama komisyonu nun toplu taşıma hizmetlerinin düzenli olarak verildiğine ilişkin kararı ve valilik onayıyla, ilgili yerleşim yerleri taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamından çıkartılabilir.

Geçiş hükmüEdit

 • Geçici Madde 2

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve hâlen sonuçlandırılmamış iş ve işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

YürürlükEdit

 • Madde 25 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • Madde 26

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EkleriEdit

Yönetmelik Ekleri için tıklayınız...

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.