Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.

  • Din bakımından fazla salâbetli olma.
  • Kendi dinini çok üstün görmek.
  • Haksız yere husumet etmek.
  • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.

Taassub (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.

A'sâb (Asab. C.) Sinirler. Damarlar.

Asâb Geyik, gazâl.

Asab Sinir. Damar.

Taassup Nedir?

Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır

Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli. (Bak: Dimağ) (... Evet İslâmiyetin şe'ni metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salâbet-i diniyedir. Yoksa cehilden, adem-i muhakemeden neş'et eden taassub değildir. Bence taassubun en dehşetlisi bazı Avrupa mukallidlerinde ve dinsizlerinde bulunur ki; sathi şüphelerinde muannidâne ısrar gösteriyorlar. Bürhan ile temessük eden ulemânın şanı değildir... Münâzarat)

Münazarat (Münazara. C.) Görüşler, fikirler. Münazaralar.

Bediüzzaman Said Nursî'nin bir eserinin adı.

TAASSUP

Sözlükte "bir dine, bir görüş ve düşünceye veya bir partiye aşırı ve körü körüne bağlanmak, taraf olmak, akraba ve kavminin fertlerine yardım etmek ve onları aşırı biçimde kayırmak" anlamlarına gelen taassup, terim olarak, din, ahlâk, âdet gibi konularda haksızlık ve husumet derecesine varacak kadar saplantıya düşmek demektir. Olumsuz anlamda kullanılan bu tür taassup bilgisizlikten, muhakemesizlikten ve aşırı inatçılıktan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan taassubun aşırılığı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına en büyük engeldir.

İnancının gereği ve dininin icabı olarak görevini yerine getirmeye gayret göstermek, içinde yaşadığı toplumun ortak değerlerine saygılı olmak, onları korumak ve savunmak taassup sayılmaz. Böylesine bir gayret ve taraftarlığa taassup değil, "salâbet-i diniyye veya salabet-i milliyye ve ahlâkiyye" denir. Bu tarz bir taassup toplumun kanı hükmündedir. Kendi dinine, millî ve ahlâkî örfüne karşı bu duyarlılığını kaybeden bir millet, tarih sahnesinde söz sahibi olamaz. (F.K.)

[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumu,bağnazlık
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.