FANDOM


TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası :698 Kabul Tarihi :26/12/1925 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:2/1/1926 Sayı:260 Yayımlandığı Düstur :Tertip:3Cilt:2Sayfa:159

Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet takviminde tarih mebdei olarak beynelminel takvim mebdei kabul edilmiştir.

Madde 2- 1341 senesi kanuni evvelinin 31 inci gününü takip eden gün, 1926 senesi kanunisanisinin birinci günüdür.

Madde 3- Hicri kameri takvim öteden beri olduğu üzere ahvali mahsusa da kullanılır. Hicri kameri ayların mebdeini resmen tespit eder.

Madde 4- İş bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5- İş bu kanunun ahkamı icraya icra vekilleri heyeti memurdur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.