FANDOMBakınız

Şablon:Tapubakınız - d. Tapu. Tabu. Tapu terimleri. Tapu terimleri sözlüğü. Osmanlı tapu terimleri sözlüğü parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİ. Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik. 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. 2644 sayılı Tapu Kanunu. Sicil . Kadostro. Tapu (Polynesian culture) Tabu or Kapu Tapu Müdürlüğü . Kadastro Müdürlüğü. Tapu Sicil Müdürlüğü. Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğü. Tapu işlemleri. Devir . Satış. Tescil . Cins değişikliği. Kat mülkiyeti . Kat irtifakı . Devre mülk. Kat irtifakı ile Kat mülkiyeti arasındaki fark . Tapu intikal işlemleri. Tapu ve veraset. Tapuda kanununda miras devrimi. Tapu Harçları. Tapu Harç Oranları. Tapuda döner sermaye işlemleri. Tapu'da vasi ve vasilik işlemleri. Tapuda vasilik. Tasarruf yetkisin belirlenmesi 65 yaş üzerinin tapuda işlem yapması Tapu resimleri. Güncel Haberler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü [1]. TKGM - E-Devlet [2] [[3]]. Tapu Sicil Müdürlükleri http://www.tapu-kadastro.net/‎ Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge Müdürlüğü http://www.bursatkbm.gov.tr/‎


Tapu may refer to: *Tapu (Polynesian culture), a concept of sacredness from which the word taboo is derived *Tapu (Ottoman history), a form of land tenure in the Ottoman Empire *Tapu, New Zealand, a settlement on the Coromandel Peninsula, New Zealand *Ko Tapu or James Bond Island, an island in the Phang Nga Bay, Thailand *Tapu, a village in Micăsasa Commune, Sibiu County, Romania
Tapu mevzuatı Tapu Tescil Tüzüğü 2644 sayılı Tapu Kanunu
Şablon:Tapu

Tapu merzifon ev
Şablon:Akol bakınız

Kalın mısır ekmeğine yörükler, tapu derler.

TarihçeEdit

Osmanlılarda Toprak SistemiEdit

a)Miri Arazi:

Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır:

Havass-ı Hümayun Toprakları:

Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar olup, mukataa ve taahhüt yoluyla yönetilirdi.

Paşmaklık Toprakları:

Gelirleri padisah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı.

Malikâne Toprakları:

Devlet adamlarına hizmetleri karsılığı mülk olarak verilen topraklardı.

Yurtluk ve Ocaklık Toprakları:

Fetih sırasında bazı kumandanlara, hizmetlerine karsılık olmak üzere verilen topraklardır.

Dirlik Tımar Toprakları:

Vergi geliri, devlet adamlarına ve askerlere hizmet veya maaş karsılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi, toplanan verginin maaş olarak ayrılan "Kılıç hakkı" olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla Cebelü denilen tam teçhizatlı asker yetiştirirdi.

Dirlik (Tımar) topraklar üçe ayrılırdı:

1) - Var

2) - Zeamet

3) - Tımar

b)Mülk Arazi:

Mülkiyeti kisilere topraklardır vardır. İki bölümde incelenebilir:

Ösriyye (ösür topraklar):

Bu topraklar, fethedildiği zaman Müslümanlara verilmiş veya fethedildiğinde müslümanlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler, vakfe edilebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak Çift Resmi , ürün vergisi olarak da Öşür vergisini verirlerdi.

Haraciye (Haracî topraklar):

Bu topraklar bir yerin fethinden sonra Gayri Müslim halkın elinde bırakılan,onlara mülk olarak verilen topraklardır. Sahipleri, dilediği gibi kullanırlar,satabilirler, vakfedebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak Harac-ı Muvazzaf ürün vergisi olarak da Harac-ı Mukassem vergisini verirlerdi.

c)Vakıf Arazi:

Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına bırakılan topraklardı.

Toprak Sisteminde Meydana Gelen Değişmeler

1)Tımar sisteminin bozulmasıyla, "Dirlik topraklar" Miri Mukataa ' ya çevrilerek, yani gelirleri hazineye devredilerek, peşin alınan bir bedel karsılığı üç yıllığına "İltizam"a verilmeye baslandı.

Değil: Mültezîm denen iltizam sahipleri daha fazla vergi toplamak için halka baskı yapmıslardır. Bu durum "Celali isyanlarına" veya vergisini ödeyemeyen köylünün toprağını terk ederek büyük şehirlere göç etmesine neden olmuştur.

2)Devletin artan masraflarının karşılanması için Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye başlandı.

Bu sisteme Malikane Usulü denilir. (1695'te)

3)"Malikane usulüyle" sağlanan gelirler de yetmeyince, bu defa Mukataaların yıllık kârları paylara ayrılarak satılmaya başladı. Bu usule de Esham Usulü denilmiştir. (1775)

4)Tımar ve Zeâmet sistemi II.Mahmut zamanında kaldırılarak basta valiler olmak üzere devlet memurları memurları maaşa bağlanmıştır.

5)1854'te "Arazi Kanunnamesi" ile Mülkiyet sistemine geçilerek, uzun süre bir toprağı kullananlar o toprağın sahibi olmuşlardır. (Zilliyet)

6)1858'de çıkarılan bir başka "arazi kanunu" ile tarım ürünlerinden alınan çesitli vergiler kaldırılarak, tek vergi olarak Aşar vergisi yürürlükte tutuldu.

Ayan ve Eşraftanmış Şehirlerin, köylerin, aşiretlerin ileri gelenlerine "Ayân ve Eşraf" denilirdi. Bu kisiler bulundukları yerlerde en etkili ve zengin kişilerdi.

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. |

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.

Bunun üzerine 1924 yılında Genel Tapu Teşkilatı Müdürlüğü kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığı na bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 22 Kasım 2002 Tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlanmıştır.

Genel GörevleriEdit

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün ana görevleri, Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.

Mülkiyete konu olan taşınmazlar, büyük ölçekli haritalar üzerinde tanımlayıcı işaretlerle sistematik bir biçimde gösterilir ve ilgili kayıtlarla beraber bir bütün oluştururlar. Tapu sicili; her taşınmaz malın hukuki durumu, üzerindeki tüm haklar ve bunlara ilişkin belgelerle, yeryüzündeki konumunun belirlenmesi için gerekli ölçü ve bilgilerden oluşur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallara ilişkin; "Kimin ve Nasıl?" soruları ile belirlenen hukuki vb. durumlarını "Tapu",

"Nerede ve Ne Kadar?" soruları ile belirlenen konumuna, teknik duruma ilişkin "Kadastro",

Faaliyetlerinin bir çatı altında birleştirilmiş bir bütünü olarak , görevini sürdürmektedir.

Temel olarak Orta Avrupa Sistemi benimsenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yapısı, bilgi sistemi oluşturma faaliyetlerine uygun bir organizasyonel yapıdır.

Harita - Kadastro HizmetleriEdit

21 Haziran 1987 tarih ve 3402 sayılı Kanuna göre kadastronun amacı, Türk Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak taşınmaz malların mülkiyet haklarını tesis etmek ve kadastral haritalarını yapmaktır. Bu çalışmalar sonucunda parsellerin geometrik konumları ve hukuksal durumları belirlenmekte ve Devletin sorumluluğu altında modern tapu sicili oluşturulmaktadır.

Bu tanımlama çerçevesinde;

 • Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesi,
 • Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması,
 • Yaşatma, güncel tutma, Yenileme,
 • Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi,
 • Taleplerin karşılanması,
 • Kadastronun kapsamındaki hizmetler arasında bulunmaktadır.

Ulusal Temel Jeodezik Ağlar ve Jeodezi ÇalışmalarıEdit

Ülkemizde, nirengiye dayalı modern harita yapımına 1895 yılında başlanmıştır. 1942 yılında yapımına başlanılan ülke temel yatay kontrol ağının 1953 yılında tesis ve ölçüleri tamamlanmış, 1954 yılında uluslararası elipsoyidi (Hayford elipsoidi) üzerine, Projeksiyon sisteminde göre Lambert konik bilinmeyenler arasında koşul denklemleri bulunan dolaylı ölçüler yöntemine göre, Meşedağ noktası başlangıç alınarak dengelenmiştir. Bu ağda 786 adet birinci derece, 98 adet laplace noktası ile 40 adet baz mevcuttur. Dengeleme sonunda TD-54 tarih oluşturulmuştur. 27 poligon zincirinden oluşan temel yatay kontrol ağı, ülkenin batısında bulunan 8 nokta kullanılarak iki boyutta Avrupa datumuna (ED-50) dönüştürülmüştür. 1,2,3 ve 4 üncü derece olarak sınıflandırılan temel ağ'da sonraları sıklaştırma çalışmaları yapılmış, bugüne kadar yaklaşık 205 000 adedi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 45 000 adedi de Harita Genel Komutanlığı tarafından olmak üzere toplam 250 000 adet nokta üretilmiştir.

Ülke temel düşey ağı olarak da, Antalya deniz yüzeyinden başlayarak 162 adet birinci derece güzergah arasında 20 263 km., 88 adet ikinci derece güzergah arasında da 8 386 km geometrik nivelman yapılmıştır. 12 000 km. birinci derece, 3 000 km. ikinci derece Nivelman güzergahlarında dönüyor gözlemleri yapılmıştır. Düşey datumu belirleyebilmek amacıyla Antalya, Samsun, Menteş mareograf istasyonlarında GPS ölçüleri yapılmıştır.

Ülke yüzeyinde 3-5 km. aralıklarla 70 000 adet dönüyor noktası tesis edilmiş olup, gravite ağının dengelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Jeoidi desimetre hassasiyetinde belirlenmiştir.

Her tür ölçekte harita üretiminin temelini oluşturan ülke jeodezi ağları, gelişen teknolojiye paralel üretime giren ölçme sistemi ve yöntemleri, giderek artan ve değişen talepler sonucu kadastrodan beklenilen duyarlık ve güvenirlik isteklerine cevap vermemektedir. Uydu jeodezisinin modern yöntemleri, jeodeziye, klasik jeodezik tekniklerle şimdiye kadar erişilemeyen yeni imkanlar ve hedefler getirmiş ve bu hedeflere hızlı, verimli ve ekonomik yoldan ulaşma imkanı sağlanmıştır. Uydu jeodezisinin getirdiği imkanlardan yararlanarak en kısa zamanda yeni bir temel jeodezik ağ oluşturulması zorunlu görülerek Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı-TUTGA Projesi hazırlanmıştır. Proje 1997-1998 yıllarını kapsayacak şekilde iki yıl sürecek, proje çalışmaları hazırlanan bir protokol kapsamında Harita Genel Komutanlığı ile müştereken yürütülecektir.

Bu proje ile; Kadastrodan beklenilen duyarlık isteklerine cevap verebilen, belli bir referans sisteminde, ülke yüzeyine 25-35 km. aralıklarla dağıtılmış, her tarafta aynı duyarlığa sahip noktalardan oluşan, sayısal harita ve kadastro ölçümlerinin dayandırılacağı, 3 boyutlu bir ulusal jeodezik kontrol ağının oluşturulması,

Sağlanacak yüksek mutlak duyarlılık sayesinde komşuluk duyarlığına zarar vermeden parça projelerin birbirine bağlanabilmesi, yüksek duyarlık ve homojen koordinat kadastrosu yapılabilmesi,

Olabildiğince mevcut 1 ve 2 nci derece yatan ve düşen kontrol ağı, kadastro ve halihazır harita ölçmelerine esas teşkil eden yerel ağlarla bağlantı sağlanması,

Oluşturulacak ağın kıtasal ve küresel jeodezik referans sistemlerine bağlanması,

Ölçü duyarlığı, güvenirlik, ulaşım ve GPS ile sıklaştırmaya uygun konumda nokta üretimi, hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında;

-Noktaların WGS 84 ve ülke referans elipsoidinde sağa, yukarı değerleri, ortometrik yükseklikleri ve hız vektörleri hesaplanacaktır.

-Ankara sabit GPS istasyonu, kurulacak ağın ana istasyon noktası olacaktır.

-Ölçmeler çift frekanslı, tam dalga boyu taşıyıcı faz ölçme yeteneğine sahip en az8 uydudan kod ve faz ölçülerini eş zamanlı kaydeden, faz ölçümü standart sapması 3 mm. den küçük alıcılarla yapılacaktır.

Tapu HizmetleriEdit

Türkiye'de modern tapu sicilinin yasal dayanağı, 4 Ekim 1926 tarihli Medeni Kanunu sürücü.

Tapu Sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, cinsi, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh, beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir.

Tapu sicil müdürlükleri, taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Medeni Kanunun 917 nci maddesi uyarınca Devlet sorumludur.

Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri) varsa vasi, kayyum ve kanuni temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar. Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara müteallik resmi senetler, taşınmaz mal maliki veya bunların vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup, akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir.Tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmaz mallara yönelik olmak üzere üç yönlüdür. Bunlar; Akit Düzenlenmesi; satış, bağış, ölünceye kadar bakma akdi, taksim, trampa, ipotek, intikal, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesisi vb. Tescil işlemleri; cins tashihi, ifraz, tevhit, imar tescilleri vb.

Bilgi Verici İşlemler; özellikle mahkeme ve icra daireleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri, yazışmalar vs. Bir yıl içerisinde yaklaşık 12 milyon vatandaşımıza hizmet verilmekte olup yapılan müracaatlar, mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, tapu sicil müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları ise devam etmektedir. Bugün 250 TSM'DE ( özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde) tüm kayıtlar bilgisayar ortamına girilmiş olup otomasyon çalışmaları hızla yaygınlaşmaktadır. Otomasyon çalışmalarındaki amaç sadece sistem birliğini ve bilgi standardını sağlamak değil, Belediyelere, Maliye Bakanlığına, Mahkemelere ve diğer kullanıcılara, istedikleri bilgileri zamanında, tam, doğru ve güncel olarak istendiğinde manyetik ortamlara sunmaktır. Otomasyon çalışmalarının bir diğer amacıda, iş sahiplerine çağın gereklerine uygun hizmet sunmak ve Müdürlüğün işleyişinde %50-60 oranında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamaktır.

Bilgi çalışmalarındaki temel hedef ise; çok yakın gelecekte kurulması kaçınılmaz olan Bilgi Sisteminin ihtiyaç duyduğu altlık bilgileri oluşturmaktır.

Yapılan bu hizmetler karşılığında Hazine'ye büyük oranlarda gelir sağlanmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3045 sayılı yasa uyarınca taşınmazlara ait akitlerle her türlü tescil işleminin yapılmasını hazinenin sorumluluğu altındaki Tapu Sicilinin düzenli bir biçimde tutulmasını siciller üzerindeki değişikliklerin takibini denetlenmesini , sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak göreviyle yükümlü bulunmaktadır.

Tapu Sicil Müdürlükleri 2644 sayılı Tapu Kanunu'Rahibe 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 02 Aralık 2004 tarih ve 2004/8109 karar sayılı Tapu Sicil Tüzüğü dahilinde istekleri talebe bağlı olarak yerine getirmektedir

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı müstakil bir Genel Müdürlük olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün her il ve ilçede mevcut taşra kuruluşlarından olup,Müdürlüğün adı Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğüdür.

Başvuru Ve İzlenen YöntemEdit

Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuru Şekli:

Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla ne tür işlem yaptırmak istediklerini tapu sicil müdürüne bildirirler ve ayrıca, bu rehberde her işlem için gerekli olduğu belirtilen belgeleri ibraz ederler.

Tapu sicil müdürü istemin hak sahibinden veya yetkili temsilcisinden geldiğini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra, başvuru fişini düzenleyip işlemi ilgili memura havale eder.

İstemin karşılanabileceğinin anlaşılması halinde, vatandaşın sözlü istemi işin mahiyetine göre tescil terkin istem belgesi veya resmi senet düzenlenerek görevlendirilen memurca yazılı hale getirilir.

Görevlendirilen memur, yapılacak işlem için gerekli tapu harcını hesaplayıp T.C. Ziraat Bankası Şubesindeki vergi dairesi adına açılan hesaba yatırılması için tahakkuk fişi düzenleyerek vatandaşa verir. Ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilir.Bu bedel ilgili tapu sicil müdürlüklerince tahsil edilmektedir.

Tapu harçları yatırıldıktan sonra, işlem resmi senet gerektiriyor ise, düzenlenen resmi senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara okutulur ve isteklerine uygun olup olmadığı sorulur. İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde taraflar resmi senetteki adlarının olduğu yere "okudum" ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar.

Genelge No: 1686 2009/15

 • Tapu Ve Kadastro .....Bölge Müdürlüğüne
 • ……………. Tapu Sicil Müdürlüğüne
 • …………… Kadastro Müdürlüğüne

İlgi: 07.01.2003 tarihli ve B.09.1.TKG.0.13.00.02-7151/87 sayılı genelge.

İlgi genelge ile, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanlarda 2924 sayılı Kanun kapsamında yapılmakta olan kadastro çalışmalarının durdurulması, askı ilanına alınma aşamasına gelen alanların da askı ilanına alınmayıp düzenlenen belgelerin (kadastro tutanakları ve fenni belgelerinin) kadastro müdürü tarafından üzerine gerekli belirtme yapılmak suretiyle evrakı müspite olarak saklanması gerektiği duyurulmuş idi.

Bu kere, 27.01.2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.01.2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 3402 sayılı Kanuna eklenen Ek 4 üncü madde ile “6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre kadastrosunun ve ifraz- tevhit işlemlerinin yapılmasına imkan sağlanmıştır.

A)2/B Alanlarının Kadastro Çalışmalarında İzlenecek YöntemEdit

1-Genel Hususlar

1.1-Kadastro müdürü tarafından; Merkez’ce verilecek talimat sonrası kadastrosu yapılacak 2/B alanları birim bazında yıllık çalışma programına alınır.

1.2-Kesinleşmiş orman harita ve tutanakları İdaremize gönderilmemiş ise, mahalli orman idaresine yazı yazılmak suretiyle, bunların onaylı birer örneği ile orman ve 2/B sınır krokileri, röper krokileri, ölçü krokileri, ölçü değerleri, kontrol noktaları, varsa, 2B sahaları ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararları, tahsisen geri kazanılmış eylemli orman alanlarına ait belgeleri ve ilgili diğer belgelerinin gönderilmesi istenir.

Bu yazıda, çalışmalara başlanacak tarih ile orman kadastro haritası ve tutanakların zemine aplikasyonu ve gerektiğinde düzeltme işlemleri sırasında görev yapmak üzere en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin görevlendirilmesi ve çalışmalara başlama tarihinde kadastro ekibine iştirak ettirilmesinin sağlanması gerektiği belirtilir.

1.3-Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılacak birer yazı ile Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin içerisinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanların bulunup bulunmadığı sorulur. Varsa, bu yerlerin sınırlarını gösteren bilgi ve belgelerin gönderilmesi veya zeminde sınırlarının gösterilmesi istenir. Yazıda, 15 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda, 5831 sayılı Yasa ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek 4 üncü madde gereğince, özel kanunlarına göre değerlendirilecek alan bulunmadığının kabul edilmiş sayılacağı belirtilir.

1.4-Kadastro çalışmaları sırasında, 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmayacaktır. Ancak, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az üç gün önce, kullanıcılarının ve muhdesat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve çalışmalar sırasında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğünce muhtarlıklarda duyuru yapılması sağlanır. Duyuru yapıldığına ilişkin belge dosyasında saklanır.

1.5-Orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatlarının, orman kadastro tutanakları esas alınıp kadastro paftalarıyla da irtibatlandırma yapılarak mevzuat hükümlerince aplikasyonunun yapılması ve fenni hataların giderilmesi için, 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan kadastro ekibine kadastro kontrol mühendisi ile orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi iştirak ettirilmek suretiyle ekip oluşturulur.

1.6-Orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatlarında ve bu sınır nokta ve hatlarıyla ilintili kadastro parsellerinde düzeltmeyi gerektiren pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, bu uyumsuzluk, söz konusu ekip tarafından teknik mevzuatına uygun hale getirilir. Ekipçe, hangi sınır nokta ve hatları ile hangi kadastro parsellerinde ne gibi bir uyumsuzluk bulunduğu ve ne şekilde giderildiği hususlarını içeren detaylı bir teknik rapor düzenlenerek imza altına alınır.

1.7-Düzeltme işlemleri, yapılacak kadastro çalışmaları ile birlikte askı ilanına alınır.

1.8-Kadastro parsellerinde düzeltmeyi gerektiren bir hata bulunması durumunda, ilgili parsellerin kaydına düzeltme yapılacağı hususunda belirtme yapılması sağlanır. Düzeltme işlemi askı ilanı sonucu kesinleştiğinde, bu parsellerin tapu kütüğünde gerekli düzeltmenin yapılması için, eski ve yeni yüzölçümlerini gösteren listesi ve düzenlenen teknik rapor açıklayıcı bir yazı ekinde tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Paftasında da gerekli düzeltme yapılır.

1.9-Aplikasyon ve düzeltme işlemleri esas alınarak belirlenen 2/B alanları içerisinde; daha önce yapılan kadastro (kadastro-tapulama) sonucu gerçek veya tüzel kişiler (Hazine hariç) adına tescilli olmasına rağmen, orman kadastrosu sonucu, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan saha içinde kısmen veya tamamen kalan yerler varsa, bu yerlerin kamulaştırılmadan ya da yargı kararı ile iptal edilmeden tescillerinin idari yoldan resen iptali mümkün olmadığından, bu yerler için liste düzenlenerek mahalli orman idaresi ve maliye kuruluşuna yazı ekinde gönderilir. Ayrıca, bu parsellerin tescilli oldukları tapu kütük sayfasının beyanlar hanesinde “Tamamı / .... m2 lik kısmı 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılmak üzere, mahalli orman idaresi ve maliye kuruluşuna yazılan yazılar ile listenin birer örnekleri tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Bu alanlarda kadastro çalışması yapılmaz.

1.10-Orman kadastrosu kesinleşmiş 2/B alanları, kesinleşme tarihinden sonra İmar Mevzuatına göre imar uygulamasına tabi tutularak imar parselleri oluşturulmuş ve tapuya tescil edilmiş ise, bu parseller de kadastroya tabi tutulmaz.

1.11-Hazine adına tescilli olmasına rağmen, kısmen veya tamamen 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalan yerlerden;

Tamamı orman sınırı içerisinde ya da 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalan ve üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmeyen taşınmazların tapu kütük sayfalarının beyanlar hanesine “6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılmak suretiyle tapu kütük sayfası kapatılır ve paftasında gerekli değişiklik yapılır. Kısmen 2/B sahasında kalan yerlerde ise, tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle bu kısmın ifrazı yapılır. Kütük sayfası kapatılmadan ifraz edilen kısmın yüzölçümü, nedeni açıklanmak suretiyle parselin yüzölçümünden düşülür ve sayfalar arasında münakale sağlanır. Paftalarında da gerekli değişiklikler yapılır. Her iki halde de, tapu sicil müdürlüklerince mahalli maliye kuruluşuna bilgi verilir.

Üzerinde müstakil ve daimi hak tesis edilen yerlerde ise, sadece zemine ilişkin sayfada "Tamamı/ … m2 lik kısmı 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır." şeklinde belirtme yapılır. Kütük sayfası kapatılmaz ve bu yerler kadastroya tabi tutulmaz.

1.12-Bu uygulamalar sonucunda, fiili kullanım durumuna göre kadastroya tabi tutulması gereken 2/B alanları belirlenir ve üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemiş Hazine adına tescilli 2/B alanlarında kalan (kısmen veya tamamen) yerler, kadastroya tabi tutulacak bu 2/B alanlarına dahil edilir.

1.13-Pafta zemin uyumsuzluğu bulunmadığı tespit edilen ya da düzeltme işlemleri esas alınarak belirlenen 2/B alanları fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle sınırlandırılır ve üzerindeki tüm yapı ve tesisler ile birlikte ölçülür.

1.14-Muhdesat niteliği taşımayan Hazineye ait yapı ve tesisler kadastro tutanağının vasfı sütununda gösterilir. Muhdesat niteliğini taşıyanlar ise muhdesatın sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi kadastro tutanağında açıklanmak suretiyle muhdesatın sahibi ve kullanıcı isimleri tutanağın beyanlar hanesinde gösterilir ve muhdesat dışındaki vasfı ile Maliye Hazinesi adına tespiti yapılır.

1.15-Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkün olmadığından, bu çalışmalar sırasında zilyetlik yoluyla kullanıcıları ve muhdesat sahipleri adına tespit yapılmaz.

1.16-Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerde yapılacak kadastro çalışmaları, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 03.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır.

1.17-Ayrıca, kadastro tutanaklarının beyanlar hanesinde “6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır.” şeklinde belirtme yapılır.

1.18-Şayet, kadastrosu yapılacak 2/B alanlarında daha önce ilgi genelge uyarınca çalışmaları durdurulmuş alanlar varsa, bu alanlarda durdurma tarihine kadar düzenlenen belgeler (kadastro tutanakları ve fenni belgeleri) bu kere yapılan çalışmalar sırasında değerlendirilerek, yeni düzenlenecek tutanaklarına eklenir.

1.19-Çalışmalar sonuçlandığında, mahalle ve köy esasına göre askı ilan cetveli düzenlenerek 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca 30 gün süre ile ilan edilir. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan parseller kadastro yönüyle; düzeltmeden etkilenen orman ve kadastro parselleri ise düzeltme yönüyle ilana alınır. Bu husus askı cetvellerinde belirtilir. Düzeltme yönüyle askı ilanına alınan parseller için kadastro tutanağı düzenlenmez.

1.20-Tescil aşamasında, düzeltme yönüyle ilana alınan parsellerin tescilli olduğu tapu kütük sayfalarında, kadastro müdürlüğünden gelecek listeye göre gerekli düzeltmeler ve tescil yapılır.

1.21-Bu şekilde yapılan düzeltme işlemleri, orman mevzuatı ile tapu ve kadastro mevzuatına göre yapılmış sayılır. Bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.

1.22-Daha önce, fiili kullanım durumuna göre kadastrosu yapılarak tapuya tescil edilmiş 2/B alanları kadastroya tabi tutulmayacak olup, bu alanlar dışında tapuya tescil edilmiş diğer 2/B alanlarında yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

2) Kadastrosu Yapılacak 2/B Alanlarında Özel Kanunlarına Göre Değerlendirmesi Gereken Alanlarda Uygulama:

2.1- Kamu Hizmetine Tahsis Edilen YerlerEdit

2/B sahaları içinde okul, ibadet yeri (cami gibi) ve benzeri kamu hizmetine ayrılmış yerler varsa, bunlar ayrı bir parsel numarası altında sınırlandırılıp, zemindeki vasfı ile Hazine adına tespit ve tescilleri yapılacaktır.

2.2- Kamuya Terk Edilmiş YerlerEdit

2/B sahaları içinde mevcut dere ve yol gibi kamuya terk edilmiş yerler varsa, bunlar tescile tabi olmadıklarından, paftasında özel işaretiyle gösterilecektir.

2.3- Kamu Orta Malı (Mera, Yaylak, Kışlak gibi) Olarak Orman Sınırı Dışına Çıkarılan YerlerEdit

2/B alanlarının içinde, orman kadastro komisyonlarınca; mera, otlak, kışlak ve yaylak gibi vasıflarla orman sınırı dışına çıkarılmış kamu orta malı nitelikli yerler, 4342 sayılı Mera Kanununa göre tahsis amacı değiştirilmedikçe özel mülkiyete konu edilemeyeceğinden, kullanıcılarının tespiti amacıyla kadastroya tabi tutulmayacak ve kamu orta malları siciline (özel siciline) kaydedilecektir.

2.4- Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan YerlerEdit

Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı tespit edilen 2/B alanlarının kadastro tutanağının beyanlar hanesinde “ Taşınmazın tamamı/… m2 lik kısmı kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.5-Sahil Şeridi İçinde Kalan YerlerEdit

Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen sahil şeridi içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde “Taşınmazın tamamı/ … m2 lik kısmı sahil şeridi içinde kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.6-İçme Suyu Temin Edilen Göl ve Barajların Su Toplama Havzasında Kalan YerlerEdit

İçme suyu temin edilen göl ve barajların mutlak koruma alanlarında, özel kanunları ve yönetmelikleri ile tarım ve inşaat yasağı getirildiğinden; 2/B alanlarında, içme suyu temin edilen göl ve barajların bulunması durumunda, ilgili kuruluşlarca (DSİ ve Belediye gibi) gönderilecek su toplama havzalarının mutlak koruma alanını gösterir haritasına göre kısmen veya tamamen bu saha içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde “Taşınmazın tamamı/ … m2 lik kısmı, …. Gölünün/Barajının su toplama havzası içinde kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.7- Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Bunların Koruma Alanı İçinde Kalan YerlerEdit

Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11 inci maddesi kapsamında zilyetlikle iktisabı yasaklanmış alanların içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarının beyanlar hanesinde, durumuna göre “Taşınmazın … m2 lik kısmında/tamamında ….. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlığı bulunmaktadır.” ya da “Taşınmazın… m2 lik kısmı/tamamı birinci/ikinci derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.” şeklinde belirtme yapılacak ve bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilecektir.

2.8- İrtifak Hakkı Tesis Edilen veya Tahsisi Yapılmış Olan YerlerEdit

Kadastro çalışmaları sırasında, kısmen veya tamamen, (15/Mayıs/1959 tarihli ve 7269 sayılı; 12/Mart/1982 tarihli ve 2634 sayılı; 24/Şubat/1984 tarihli ve 2981 sayılı; 9/Ağustos/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunlar gibi) tahsisi yapılmış veya irtifak hakkı tesis edilmiş sahaların içinde kaldığı tespit edilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarında bu husus açıklanır ve tutanağın beyanlar hanesinde gerekli belirtme yapılır. Bu alanlar, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilir.

B)Fiili Kullanım Durumuna Göre Tescili Yapılmış 2/B Alanlarında, İfraz ve Tevhit Haritalarının Yapımında, Kullanıcılarının ve Muhdesatların Tespitinde İzlenecek YöntemEdit

1-Kadastro müdürlüklerince, Maliye Bakanlığının talebine konu yerlerde Merkez’ce verilecek talimat sonrası birim bazında ek iş programı düzenlemek suretiyle çalışmalara başlanır.

2-Bu çalışmalar sırasında, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış ve tapuya tescili yapılmış yerlerin, daha önce tapuya tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın zemindeki fiili kullanım durumları ve kullanıcıları ile varsa üzerindeki muhdesatlar belirlenir. Teknik mevzuatına uygun hassasiyette fiili zemin durumlarına göre ifraz ve tevhit haritaları düzenlenir. 3-İfraz ve tevhit haritalası yapım çalışmalarına başlanmadan en az üç gün önce, kullanıcıların/muhdesat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve çalışmalar sırasında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla kadastro müdürlüklerince muhtarlıklarda duyuru yapılması sağlanır. Duyuru yapıldığına ilişkin belge muhtarlıktan temin edilerek dosyasında saklanır. 4-Bu çalışmaları yürütecek ekip, kadastro müdürlüğünce ihtiyaca göre yeterli sayıda görevlendirilecek personel, maliye temsilcisi ve köy/mahalle muhtarından oluşturulur.

5-Kullanıcı ve muhdesat belirleme çalışmaları sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları ile bu alanlara komşu kadastro parsellerinde karşılaşılacak fenni hatalar, oluşturulan ekibe, kadastro kontrol mühendisi ile orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi iştirak ettirilerek mevzuat hükümlerince düzeltilir. Düzeltme işlemiyle ilgili olarak, ne gibi uyumsuzluk bulunduğu ve bu uyumsuzluğun ne şekilde giderildiği hususlarını içeren detaylı bir teknik rapor düzenlenir ve birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi, 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ilan edilir.

6-Teknik mevzuata uygun olan veya uygunluğu sağlanan 2/B alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında, ifraz veya tevhide konu taşınmazların kim/kimlerin kullanımında bulunduğu, varsa üzerindeki muhdesatın kim/kimlere ait olduğu tespit edilerek bu bilgileri içeren bir liste düzenlenir.

7-2/B alanlarında daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında, kullanıcıları ve muhdesat sahipleri belirlenerek tapu sicilinin beyanlar hanesinde yazılmış bulunan 2/B parsellerinden, bu çalışmalar sırasında ifraz/tevhit veya kullanıcı/muhdesat değişikliği bulunmadığı tespit edilen 2/B parselleri de düzenlenecek listede aynen gösterilir. 8-2/B parsellerinin üzerindeki kullanıcı ve muhdesat sahiplerinin zilyetliklerini veya muhdesatını üçüncü kişilere devrettiklerini, çalışmalar sırasında bizzat beyan etmeleri (bu durumda, ilgilisinin beyan ve imzasını içeren tutanak düzenlenir ve ekip görevlilerince birlikte imzalanır) veya noterlikte düzenlenen ya da haricen düzenlenip muhtarlıkça tasdik edilen bir belge ile kanıtlanması suretiyle, İntikal ve taksim durumunda ise, ibraz edilecek veraset belgesi ve noterlikte düzenlenen ya da haricen düzenlenip muhtarlıkça tasdik edilen taksim senedine göre,yeni duruma uygun kullanıcı veya muhdesat belirlemesi yapılır.

9- Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerde yapılacak ifraz ve tevhit işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 03.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır.

10- Kullanıcıları ve muhdesat sahiplerini belirleme amacıyla düzenlenen liste, kadastro müdürlüğü görevlileriyle birlikte maliye temsilcisi ve muhtar tarafından imzalanır. Hazırlanan belgeler, ifraz/tevhit haritaları ve yapılacak kontrol sonrası düzenlenecek tescil bildirimi (beyanname) ile birlikte gerekli tescil/terkin işlemlerinin yapılması için bir yazı ekinde tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.İfraz/tevhidi yapılan taşınmazların tapu kütüğüne tescili sırasında da, aynı yevmiye ile kütüğün beyanlar hanesinde “6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır.” belirtmesi ile kadastro müdürlüğünden gelen kullanıcı ve muhdesat listesine göre kullanıcı ve muhdesat belirtmesi yapılır. Değişiklik olmayan 2/B parselleri için tapu kütüğü üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve tescilleri aynen korunur. Ancak, daha önce 2/B belirtmesi yapılmamışsa, bu belirtme yapılır.

11-Tescil işlemleri sonucunda düzenlenecek tapu senetleri ve kullanıcı ile muhdesat sahiplerini gösterir liste, birim bazında mahalli maliye kuruluşuna (ilgili Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü) gönderilir. Ayrıca, tespit sonuçları İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilir.Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yapılan “6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır.” belirtmesi, tapu senetlerinin iktisap sütununa da aktarılır.

12-Bu çalışmalar tamamlanarak tapuda gerekli tescil/terkin ve belirtme işlemleri yapıldıktan sonra, kullanıcı veya muhdesatların devrine yönelik tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine yapılacak talepler karşılanmaz.

C)Tesis Kadastrosuna Başlanan Yerlerdeki 2/B Alanlarında İzlenecek YöntemEdit

Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında, 6831 sayılı Kanuna göre yapılarak kesinleşen 2/B alanları Merkez’den talimat alınmaksızın bu genelgenin 1. maddesine göre düzeltme ve kadastro işlemine tabi tutularak, tesis kadastrosu yapılan saha ile birlikte askı ilanına alınır.Bilgi ve gereği ile Bölge Müdürlüğünüz yetki alanındaki tüm tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

Mehmet Zeki Adlı Genel Müdür

Taraflar arasında okuma-yazma bilmeyenler var ise, yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senet taraflar ve tanıklar huzurunda yüksek sesle okunur ve isteklerine uygun olup olmadığı sorulur İsteklerine uygun olduğu söylendiği takdirde, okuma-yazma bilmeyen kişinin adının üzerine 'okundu’ ibaresi yazılıp bu şahsın parmak izi veya mührü basılır ve tanıklarca tasdik ettirilir.

Sağır dilsiz veya ama yahut Türkçe bilmeyen kişilerin işlemlerinde ise yine yanlarında iki tanık ve yeminli tercüman getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senedin içeriği tercüman tarafından taraflar ve tanıklar huzurunda şahsa anlatılır ve isteğine uygun olup olmadığı sorulur. İsteğe uygun olması halinde bu kişilerin isminin üzerine "okundu" ibaresi yazılıp altına imzası alınır ve tanıklara tasdik ettirilir. İşlem tamamlandıktan sonra işlemin niteliğine göre tapu senedi veya ipotek belgesi düzenlenip ilgilisine verilir.

II-Müdürlüğün Genel DurumuEdit

a-Personel Durumu Edit

 • S.No Ünvanı Tahsil Durumu İhtiyaç
 • 1 Tapu Sicil Müdürü Yüksekokul 1 --
 • 2 Tapu Sicil Md.Yrd. Üniversite 1 --
 • 3 Tapu Sicil Md.Yrd. Yüksekokul 2 --
 • 4 Araştırmacı Üniversite 1--
 • 5 Şef Yüksekokul 1 --
 • 6 Şef Lise 1 --
 • 7 V.H.K.İşletmeni Üniversite 5 --
 • 8 V.H.K.İşletmeni Yüksekokul 4 4
 • 9 V.H.K.İşletmeni Lise 5 --
 • 10 Sicil Katibi Üniversite 2 --
 • 11 Sicil Katibi Lise 1 --
 • 12 Sicil Memuru Yüksekokul 1 --
 • 13 Uzman Üniversite 1 --
 • 14 Tapu Arşiv Memuru Yüksekokul 1 --
 • 15 Büro Personeli Lise 3 --
 • 16 Bekçi Lise 1 --
 • 17 İşçi Lise 1 --
 • 18 İşçi Ortaokul 2 --
 • 19 İşçi İlkokul 2 --
 • 20 İşçi(4/C) Ortaokul 2 --


Müdürlükte

 • 1 Müdür,
 • 3 Müdür Yardımcısı,
 • 1 Araştırmacı ,
 • 2 Head
 • 14 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ,
 • 1 Sicil Memuru ,
 • 3 Sicil Katibi
 • 1 Bekçi ,
 • 4 4/B Sözleşmeli Personeli,
 • 2 4/C Sözleşmeli Personeli,
 • 1 Tapu Arşiv Memuru,
 • 5 Hizmetli,
 • olmak üzere 38 personel mevcut olup , 8 Üniversite , 1 Yüksekokul, 6 Lise , 1 Ortaokul , 1 İlkokul mezunu personel mevcuttur.


b)Hizmet BinasıEdit

Müdürlüğümüz; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsisli Mersin Yeni Mahalle Fasihkayabalı Caddesi 110 sokak No 57’de bulunan 7 katlı binanın 2.ve 3. katındadır.Binanın 2. katı Yenişehir Arşiv birimi olarak 350 m2 ve 3. katı Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğü olarak 350 m2’dir.Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğünün toplam hizmet alanı 700m2 olup, kalorifersiz kapalı alanı bulunan hizmet binasında görev yapmaktadır. Lojmanı bulunmamaktadır

İletişimEdit

 • Telefon: 56-239 29 84 20 0324239
 • Faks : 0.324.239 29 85
 • Adres:Fasih Kayabalı Cad. 110 Sk. No: 57 Akdeniz / Mersin

c-)Araç ve Gereç DurumuEdit

Müdürlüğümüze tahsisli araç bulunmamaktadır.

Müdürlüğümüzde

1- Bilgisayar 15 adet

2- Yazıcılar 6 adet lazer yazıcı 3- Daktilo (2 adet )

4- Fotokopi makinası 1 adet

Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak ve Müdürlükten Mahkemelerin , İcra Müdürlüklerinin , Defterdarlığa bağlı Maliye Kuruluşları ve diğer kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların işlemleri ile ilgili Yeşilkart , Bağ-kur , Emekli Sandığı ve Çiftçi Destekleme v.b. ilişkin işlemler eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

30.06.2009 tarihi itibariyle

Müdürlüğe muhtelif kurumlardan gelen evrak sayısı : 1099

Müdürlüğe muhtelif kurumlara giden evrak sayısı : 1284

Yevmiye sayısı : 17986 ‘ dır.

3-)Müdürlüğe Bağlı Mahalle ve KöylerEdit

Mahalle ve KöylerEdit

1 -Bahçe

(Eski Bahçe Mahallesi şu anda Barış, Pirireis , Palmiye , Bahçelievler , Mustafa Kemal , Güvenevler , Turgutreis , Gazi , Turunçlu , Limonluk(Kısmen) Alsancak , Cumhuriyet , Hürriyet , Demirtaş , Portakal , İnönü ve Bahçe Mahallesi olarak geçmektedir.(Kadastro çalışmaları neticesinde 11/01/1947 tarihinde tamamlanmıştır.)

2 -Menteş

(Eski Menteş Köyü şu anda Menteş, Bahçelievler , Limonluk(Kısmen) Güvenevler(Kısmen) , 50.Yıl , Barbaros , Aydınlıkevler , Batıkent , Eğriçam , Afetevler , Dumlupınar , Gökçebelenolarak geçmektedir.(Tapulama çalışmaları neticesinde 12/07/1968 tarihinde tamamlanmıştır.)

3 -Çiftlik

(Eski Çiftlik Köyü şu anda Çiftlik Köyü , Akkent Mah. , Atatürk Mah. , Fatih Mah.olarak geçmektedir.(Tapulama çalışmaları neticesinde 04/01/1971 tarihinde tamamlanmıştır.)

4 -Kocavilayet

(Eski Kocavilayet Köyü şu anda Kocavilayet Köyü, Deniz Mah. , Fuat Morel Mah.olarak geçmektedir.(Tapulama çalışmaları neticesinde 30/05/1969 tarihinde tamamlanmıştır.)


5 -Çukurkeşlik(Tapulama çalışmaları neticesinde 29/12/1981 tarihinde tamamlanmıştır.)

6 -Değirmençay(Tapulama çalışmaları neticesinde 08/12/1981 tarihinde tamamlanmıştır.)

7 -Karahacılı (Kadastro çalışmaları neticesinde 02/05/1991 tarihinde tamamlanmıştır.)

8 -Turunçlu(Tapulama çalışmaları neticesinde 18/08/1988 tarihinde tamamlanmıştır.)

9 -Uzunkaş(Tapulama çalışmaları neticesinde 11/03/1982 tarihinde tamamlanmıştır.)

10 -Emirler(Kadastro çalışmaları neticesinde 25/02/1991 tarihinde tamamlanmıştır.) 11 -Kör(Kadastro çalışmaları neticesinde 20/03/1990 tarihinde tamamlanmıştır.) 12 -Çavak(Tapulama çalışmaları neticesinde 15/06/1968 tarihinde tamamlanmıştır.) 13 -Kocahamzalı (Kadastro çalışmaları neticesinde 19/03/1991 tarihinde tamamlanmıştır.)

Müdürlüğün yetki alanında bulunan Mahalle ve Köyler’ e ait tüm kayıtlar bilgisayar Ortamında tutulmaktadır. Müdürlüğümüz 16.08.2006 tarihinde (TAKBİS)Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine bağlanmış olup, tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

PersonellerimizEdit

Tapu senedi
Akol plaza Mersin d blok 10 Belediye emlak değeri1
Tapu senedi - Akol plaza Mersin d blok 10 1
Tapu merzifon
Tap senedi Mersin Fatih

Vekalet Edit

SATIŞA KONU TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER:


EYÜP CULUM : HALİT

Sahip Olduğu Taşınmaz Sayısı: 1

Sahip Olduğu Taşınmaz Tesis Kurum, Zemin Bilgisi : Tarih - Yevmiye Antalya 2.Bölge (Birleştirildi), Muratpaşa; KIZILTOPRAK Mah.; Ada No:6256, Parsel No:1; Kat:7 Blok:B Bağımsız Bölüm No:28 : 16/04/1996 - 2477


VEKALETNAME ÖRNEĞİ: Edit

Sahibi bulunduğum Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesi 6256 ada 1 parselde B BLOK 7. kat (28) bağımsız bölüm numaralı taşınmazdaki bilimum hak ve hisselerimin tamamını dilediğine dilediği bedel ve şartlarla satmaya, satış bedelini almaya, alıcısı adına tescilini talep etmeye, bahsi geçen taşınmazda mevcut isim ve soyisim tashihlerini yapmaya, nüfus ve tapu kaydındaki değişiklikleri idari yoldan düzeltmeye, …….doğumlu……. oğlu………………..TC Kimlik numaranlı………………………’ı Vekil tayin ettim.

Şablon:İmar barışı Şablon:İmar affı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.