FANDOM


TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1)


      Kanun Numarası       : 2925
      Kabul Tarihi          : 17/10/1983
      Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 20/10/1983  Sayı : 18197
      Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt : 22  Sayfa : 763

Kanununun 1 ilâ 5 inci, 13 ilâ 17 nci, 24 üncü ve 33 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106. maddesi uyarınca 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam:

Madde 2 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Tanımlar:

Madde 3 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Bu Kanunda geçen;

a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,

c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,

d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,

e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,

f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını,

i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

j) Sosyal güvenlik kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları,

k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

l) İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı,

m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhı arıza hallerini,

İfade eder.

Sigortalı sayılmayanlar:

Madde 4 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Bu Kanunun uygulanmasında;

a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,

b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,

c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,

d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar,

Sigortalı sayılmazlar.

Sigortalılığın başlangıcı:

Madde 5 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar. (2)Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması:

Madde 6 –Sigortalı olanlardan;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/76 md.) Primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden itibaren,

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren,

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye başladığı tarihten itibaren,

Sigortalılıkları sona erer.

(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.İKİNCİ KISIM

Sigorta Yardımları

BİRİNCİ BÖLÜM

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları SigortasıSağlanan yardımlar:

Madde 7 –İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Sağlık yardımı yapılması,

b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,

c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,

d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,

e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.

Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigorlalılığın sona ermemiş bulunması şarttır.

Sürekli işgörmezlik gelirine hak kazanma:

Madde 8 –İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması:

Madde 9 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyesine uymazlık:

Madde 10 –İş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir.

İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar ki, bu düşürme % 50'yi geçemez.

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez.

Eş ve çocuklara gelir bağlanması:

Madde 11 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Bağlanan Gelirin Kesilmesi:

Madde 12 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)İKİNCİ BÖLÜM

Hastalık SigortasıSağlanan yardımlar:

Madde 13 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Sigortalıya, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır:

a) Sağlık yardımı yapılması,

b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi.

Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şartları:

Madde 14 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının;

a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,

b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,

c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

Hallerini kapsar.

Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder.

Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder.

Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olması şarttır.

Sağlık yardımlarının süresi:

Madde 15 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder.

Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez.

Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecak protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür.

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması:

Madde 16 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağlık yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas ve şartlarla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak üzere yararlanırlar.

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması:

Madde 17 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında;

a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, 13 üncü maddede belirtilen yardımlardan,

b) (a) bendinde sözü edilen kimselerin eşi ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü maddede belirtilen yardımlardan,

Yararlanırlar.

Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için 15 inci maddede yazılı süre ile sınırlıdır.

Yukarıda belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10'u kendilerince ödenir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malüllük SigortasıMalüllük aylığının hesaplanması:

Madde 18 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Malüllük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması:

Madde 19 – (Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaşlılık SigortasıYaşlılık aylığından yararlanma şartları:

Madde 20 –Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;

a) (Mülga : 20/2/1992 - 3774/6 md.; Yeniden düzenleme: 25/8/1999 - 4447/18 md.) Kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,

b) 15 yıldan beri sigortalı olması,

c) En az 3600 gün prim ödemiş olması,

d) Kurumdan yazılı istekte bulunması,

Şarttır.

Yaşlılık aylığının hesaplanması:

'Madde 21 –'(Değişik: 17/4/2008-5754/76 md.)

Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre aylık bağlanır.

Aylığın başlangıcı:

Madde 22 –Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır.

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması:

Madde 23 –Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

(Değişik ikinci fıkra: 16/10/2007-5698/4 md.) Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunan aylık tutarına, yazılı istek tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı üzerinden, 21 inci maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü eklenmek suretiyle istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren ödenir.

(Mülga üçüncü fıkra: 16/10/2007-5698/4 md.)

Toptan Ödeme:

Madde 24 – (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmakla beraber malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir. (3)BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölüm SigortasıSağlanan yardımlar:

Madde 25 –Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması,

b) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına toptan ödeme yapılması.

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları:

Madde 26 –a) Değişik: 12/12/2006-5561/2 md.) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim ödemiş olan,

b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Ölüm aylığının hesaplanması:

Madde 27 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması:

Madde 28 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Toptan Ödeme:

Madde 29 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Prim alınması:

'Madde 30 –'(Değişik: 17/4/2008-5754/76 md.)

Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır.

Prime esas alınacak kazanç:

Madde 31 –(Değişik: 25/8/1999 - 4447/20 md.)

Bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca alınacak primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinde belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdır.

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı:

Madde 32 –31 inci madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

Prim ödenmesi:

Madde 33 –(Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.) ''a) Sigortalı, prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar ödemek zorundadır.

b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır.

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur.

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır.

c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen yardımlar yapılmaz.

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler:

Madde 34 –Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli HükümlerSigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler:

Madde 35 –Bu Kanunun uygunlanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler;

a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası,

b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış çocukları,

c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır.

Yönetmelikler:

Madde 36 –a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar,

b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler,

c) Sigortalının başlangıcı devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri,

d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları,

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Gösterge tespit tablosu:

Madde 37 –(Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Hizmetlerin birleştirilmesi:

Madde 38 –Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına,

b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa,

c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa,

d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına,

Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24/5/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler:

Madde 39 –Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/76 md.) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,76, 77,78, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 100 ve 101 inci, geçici 2 nci ve geçici 5 inci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b) bendi,

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 2 nci madde hükümleri.

Uygulanır.

Kanunun uygulanması:

Madde 40 –Bu Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile değişik 9/7/1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu uygular.

Geçici Madde 1 –(2925 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu Kanun kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar.

Geçici Madde 2 –(Ek: 25/8/1999 - 4447/22 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

A) 13 yıl ve daha fazla sigortalı bulunanlar en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

B) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/ 4 md.)23.5.2002 tarihinde;

a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını doldurmuş olmaları,

b) Sigortalılık süresi 12 yıl 3 ay (dahil) dan fazla, 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

c) Sigortalılık süresi 11 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 12 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 42, erkek ise 46 yaşını doldurmuş olmaları,

d) Sigortalılık süresi 10 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 11 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 43, erkek ise 47 yaşını doldurmuş olmaları,

e) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,

f) Sigortalılık süresi 9 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 10 yıldan az olanlar kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını doldurmuş olmaları,

g) Sigortalılık süresi 8 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 9 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 46, erkek ise 50 yaşını doldurmuş olmaları,

h) Sigortalılık süresi 7 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 8 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları,

ı) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 7 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 48, erkek ise 52 yaşını doldurmuş olmaları,

j) Sigortalılık süresi 6 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 7 yıldan az olanlar kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını doldurmuş olmaları,

k) Sigortalılık süresi 5 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 6 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları,

l) Sigortalılık süresi 4 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 5 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları,

m) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 4 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

n) Sigortalılık süresi 3 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

o) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 54, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

Ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Yürürlük:

Madde 41 –Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 42 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunda geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiş olup, söz konusu KHK daha sonra Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarihli ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal kararı 10/11/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan ‘‘Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü“ ibaresi ‘‘Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı“ olarak değiştirilmiştir hükmüne istinaden sözkonusu ibareler metne işlenmiştir.

(2) Bu maddede yer alan "yılbaşından" ibaresi, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/B maddesi ile "aybaşından" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu maddede yer alan, "50" ve "55" ibareleri, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile "58" ve "60" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.