FANDOMTARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

(Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında

8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabulüne Dair Kanun (1)

Kanun Numarası : 3155

Kabul Tarihi : 26/2/1985

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 270

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç (2)

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; uygulama alanlarında toprağın verimli olarak

işletilmesi, verimliliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla kaybedilmesini ve

tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin

topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda istihdam imkanlarının geliştirilmesi,

teknolojik gelişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve değerlendirmeyi ön planda tutan bir

yapının kurulması için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine

sahip katma bütçeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine

dair esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

1. Genel olarak;

Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit edilmesi ile ilgili ön etüt ve

araştırmaları yapmak, tarım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu Bakanlık

Makamına teklif etmek.

2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama bölgelerinde;

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına tescilli olup, kamu

hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, topraksız veya yeter

toprağı bulunmayan çiftçilere zirai aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılmasını veya

kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini

sağlamak ve teşkilatlanmalarını teşvik etmek,

b) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini

toplulaştırmak ve çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye

yetmeyecek derecede parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak,

(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 8/6/1984 tarih ve 224 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. V. Tertip Düstur, Cilt:23,

Sayfa:709).

(2) Bu maddede geçen “katma bütçeli” ibaresi ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun, 12 ve 81 inci maddeleri ile Kanuna bağlı (I) sayılı cetvele bakınız.

c) Toprak - su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının

düzenlenmesini sağlamak,

d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim

alandan azami ekonomik verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak artırılmasını

sağlamak.

e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler yapılması

için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle sınırlı kalmak

kaydıyla, tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamak.

3. Çeşitli kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine verilen diğer görevleri

yapmak.

Teşkilat

Madde 3 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilatı, merkez ve taşra

teşkilatından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 4 – Genel Müdürlük merkez teşkilatı; anahizmet birimleri, danışma ve

denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Müdür

Genel Müdür

Madde 5 – Genel Müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir.

Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun

olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla

koordinasyon sağlamakla görevli ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına karşı sorumludur.

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını

denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcısı

Madde 6 – Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı

birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel

Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Anahizmet Birimleri

Madde 7 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,

b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı,

c) Destekleme Dairesi Başkanlığı.

Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 – Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama alanlarında imar, ihya ve ıslah hizmetleri ile yeni tarım alanları

kazanmak üzere tedbirler almak, kazanılan bu arazi ile daha önce zilyetleri tarafından imar ve

ihya edilen arazinin Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

esaslarına göre dağıtım ve tescil işlemlerini yürütmek,

b) Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve teknik icaplara göre korunması için

gerekli tedbirleri almak,

c) Arazi kullanma projelendirme esaslarına göre, tarım dışı amaçlarda kullanılacak

arazinin tefrik edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaçlara tahsisi için ilgili

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yürütmek,

d) (Mülga : 25/2/1998 - 4342/36 md.)

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

Madde 9 – Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etütleri, kamulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımını,

çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve uygulamak,

b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük emrine geçen arazinin dağıtım projeleri

uygulanıncaya kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazinin kiralama işlemlerini

yürütmek,

c) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazilerini

toplulaştırmak, aile işletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek şekilde

parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak üzere tedbirler almak,

d) Dağıtılan araziden, dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak

işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Destekleme Dairesi Başkanlığı

Madde 10 – Destekleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve bölgenin geliştirilmesi için gerekli

her türlü etüt ve araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun bulunanları kamu ve özel

kuruluşların eliyle yapılması için işbirliği yapmak,

b) İskana tabi tutulanlarla uygulama bölgelerindeki çiftçilerin eğitilmelerini, tarım

işletmelerinin teşkilatlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmelerini sağlamak üzere

araştırma ve etüt yapmak, projeler hazırlamak, uygun bulunanları uygulatmak üzere tedbirler

almak,

c) (Mülga: 25/12/1998 – 4342/36 md.)

d) Yeni yerleşim yerleri kurulması veya mevcutların geliştirilip genişletilmesi, köy

imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, arsa tahsis ve satışı ile ilgili işlemleri

yürütmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 11 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim birimleri

şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 12 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdürün emri ve tasvibi üzerine, Genel

Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş,

tetkik ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve

programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve

Genel Müdüre arz etmek,

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yürütmek.

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları

tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 13 – Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar,

Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için

çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet

politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

c) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer

alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların, ilmi

araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak; Genel Müdürün tasdikini aldıktan sonra Devlet

Planlama Teşkilatına sunmak,

d) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama

programlarının tatbikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi

gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek makama

arzetmek, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

e) Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine mütedair Genel Müdürlük

görüşünün tespitine yardımcı olmak,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yapmak,

g) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için

insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde

kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre

hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,

h) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 14 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,

cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak,

adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra

işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğu temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve

programlara uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukuki teklifleri hazırlamak

ve Genel Müdüre arz etmek,

e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan yahut

Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek

görüşlerini bildirmek,

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avukatlara,

mahkemelerce takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389 sayılı

Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun

hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Madde 15 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 16 – Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili

çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik ile benzeri işlemlerini

yürütmek,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını

düzenlemek ve tatbik etmek,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 17 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri

yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma hizmetlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve satın alma hizmetlerini yapmak,

d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını

temin etmek,

e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gerekenleri Genel Müdür ve Genel Müdür

yardımcılarına arz etmek,

h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve takip etmek,

i) Süreli evrakın zamanında muameleye konulmasını temin etmek,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,

k) Bütçe ve mali işlerle ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek,

l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 18 – Savunma Uzmanı, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen

görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra teşkilatı

Madde 19 – Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı

olarak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin özelliğine uygun olarak kurulacak

bölge müdürlüklerinden teşekkül eder.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 20 – Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra teşkilatının her kademesindeki

yöneticileri yapmakla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve

direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten

bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

İlgili kuruluşlarla işbirliği

Madde 21 – Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara

mütedair faaliyetlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilen esaslar

çerçevesinde ilgili kuruluşlara, danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan

sorumludur.

Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu

Madde 22 – Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle

koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri

Madde 23 – Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça

tespit etmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki

devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde ve icra işlerini takipte, avukat

bulunmaması halinde, Genel Müdür, mahalli teşkilattan bir memuru kendisini temsile yetkili

kılabilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 24 – 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan

memurlardan 1-4 dereceli ve sözleşmeli kadrolara tayinler Genel Müdürün teklifi üzerina

Bakan onayı ile, diğer personelin tayinleri ise Genel Müdür tarafından yapılır.

(İkinci fıkra mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)

Kadrolar

Madde 25 – Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair hususlar

Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Bütçe

Madde 26 – Genel Müdürlüğün katma bütçesi aşağıdaki gelirlerden meydana gelir.

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları,

b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut yeri olarak satılacak arsa bedelleri,

c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekalet ücretleri,

d) Diğer gelirler.

İta Amirliği

Madde 27 – Genel Müdürlüğün Bütçe ve Fon harcamalarında ita amiri Genel

Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçevesinde astlarına

devredebilir.

Anlaşmazlıkların halli

Madde 28 – Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet daireleri,

müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine,

hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin

değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya

yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve

icra kovuşturmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü

takdirde,

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;

500 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,

500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,

1 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek

karar,

İle halledilir.

Geçici Madde 1 – Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığına ait her türlü araç, gereç ve

personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile beraber Genel Müdürlüğe devredilmiştir.

Genel

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar

tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 – 8/6/1984 tarih ve 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, mevcut

kadrolarına atanmış sayılırlar.

Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcısı unvanları Genel Müdür ve Genel

Müdür yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya

kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve

her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 – Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Kanunun 19 uncu maddesinde

belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler mevcut taşra

teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 4 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen

veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan

birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Geçici Madde 5 – Mülga 1757 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesine ve her yılın bütçe

kanununa göre Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatında çalıştırılan geçici yevmiyeli

personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edip

müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görülenlerden 2 yılını doldurmuş olanlar asaleten,

diğerleri aday memur olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atama ile ilgili

şartlarını taşımaları halinde, durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak tayin edilirler.

Madde 29 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 30 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1. Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı

Genel Müdür Yrd. 2. Kamulaştırma, Toplulaştırma ve

Dağıtım Dairesi Başkanlığı

3. Destekleme Dairesi Başkanlığı

Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Dairesi Başkanlığı 2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

3. Hukuk Müşavirliği 3. Savunma Uzmanlığı

3155 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun

Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

4342 —28/2/1998

4629 –– 1/1/2002

http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/TARIMREFORMUGENELMUD_KURULUS.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.