TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

      Kanun Numarası       : 2926
      Kabul Tarihi           : 17/10/1983
      Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 20/10/1983  Sayı : 18197 
      Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt : 22  Sayfa : 7715510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106. maddesi uyarınca bu Kanun 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2 –(Değişik:24/7/2003-4956/48 md.)

Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 3 üncü maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sigortalılığın tespit, tescil ve takibine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

İlk tescil tarihinde ellisekiz yaşını dolduran kadınlarla, altmış yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar.

Tanımlar:

Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları,

c) Hak Sahibi: Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, bu Kanuna göre aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve babasını,

d) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca "BAĞ-KUR"u,

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını,

f) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

g) İş Kazası: Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olayı,

h) Meslek Hastalığı: Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,

i) Ay: 30 takvim gününü,

j) Tam Yıl: 360 takvim gününü,

İfade eder.

Sigortalı sayılmayanlar:

Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar,

b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,

c) (Mülga: 24/7/2003-4956/56 md.; Yeniden düzenleme: 22/2/2006-5458/15 md.) Yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az olduğunu beyan eden veya belgeleyenler.

Sigortalı sayılmazlar.

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu:

Madde 5 – 2 nci madde kapsamına girenler, onsekiz yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülükleri kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.(1)

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz.

(Ek fıkra:24/7/2003-4956/49 md.) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

Sigortalılığın sona ermesi:

Madde 6 – (Değişik:24/7/2003-4956/50 md.)

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;

a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihte,

b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tâbi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce,

Sigortalılıkları sona erer.

Sigortalılığı sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.

Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu:

Madde 7 – Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.

Sigortalıları bildirme yükümlülüğü:

Madde 8 –(Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/40 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile;Değişik:24/7/2003-4956/51 md.)

Köy ve mahalle muhtarları, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. (2)

Resen tescil:

Madde 9 – Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır.

Tescilde esas alınacak kayıtlar:

Madde 10 – Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21/10/1935 tarih ve 2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, 18/4/1972 tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 24/4/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtları esas alınır.(Ek cümle:24/7/2003-4956/52 md.) Belirtilen bu merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalar, Kurumun isteği üzerine her türlü bilgiyi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.İKİNCİ KISIM

Sigorta Yardımları

BİRİNCİ BÖLÜM

Malûllük SigortasıMalullük sigortasından sağlanan yardım:

Madde 11 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Malullük:

Madde 12 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Malullük aylığından yararlanma şartları:

Madde 13 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Malullük aylığının hesaplanması: (3)

Madde 14 – Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamağa ait göstergenin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır.

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e çıkarılır.(1)

Malullük aylığının başlangıcı:

Madde 15 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)
İKİNCİ BÖLÜM

Yaşlılık Sigortası

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar:

Madde 16 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları:

Madde 17 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yaşlılık aylığının hesaplanması: (4)

Madde 18 – Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödemiş olması şartıyla 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır.

Şu kadarki;

a) Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödememiş olması halinde yaşlılık aylığı bir önceki basamak üzerinden hesaplanır.

b) Yaşlılık aylığı; sigortalının kadın ise 58, erkek ise 60 yaşından sonra sigortalılığa devamda fazla olan her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her tam yıl için % 70 oranı birer artırılarak hesaplanır.(5)

Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez.

(Son fıkra yeniden düzenleme: 2/7/2005-5389/3 md.) Bu Kanuna göre bağlanacak kısmi yaşlılık aylığı, yirmibeş yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için % 70 oranı % 1 eksiltilerek hesaplanır.

Yaşlılık aylığının başlangıcı:

Madde 19 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yaşlılık aylığının kesilmesi:

Madde 20 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası:

Madde 21 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölüm SigortasıÖlüm sigortasından sağlanan yardımlar:

Madde 22 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları:

Madde 23 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Ölüm aylığının hesaplanması: (6)

Madde 24 – Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde;

a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı,

b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık aylığı veya kısmi yaşlılık aylığı,

c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı,

d) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre kesilen aylığı,

e) Sigortalının (...)(7) prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 18 inci madde hükmüne göre hesaplanacak kısmi aylığı,

Esas tutulur.

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı dikkate alınmaz.

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplanmasına esas basamak göstergesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz.

Ölüm aylığının başlangıcı:

Madde 25 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Toptan ödeme:

Madde 26 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması:

Madde 27 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi:

Madde 28 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Cenaze masrafı karşılığı:

Madde 29 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler

Prim alınması ve yönetim giderleri:

Madde 30 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Prim oranı ve hesaplanması: (8)

Madde 31 – (Değişik: 25/8/1999 - 4447/41 md.)

Bu Kanuna göre ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, sigortalının seçtiği veya intibak ettirildiği gelir basamağının % 20'sidir.

İhtiyatların işletilmesi:

Madde 32 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Primlere ve aylıklara esas gelir basamakları: (9)

Madde 33- (Yeniden Düzenleme:22/1/2004-5073/4 md.ile değişik 24/7/2003-4956/56-d md.)

Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

Gelir

Basamakları Göstergeler

        1                  2880

2 3270

3 3660

4 4050

5 4440

6 4830

7 5220

8 5610

9 6000

10 6390

11 6780

12 7170

13 7940

14 8690

      15                  9440

16 10190

17 10940

18 11690

19 12440

20 13190

21 13940

22 14690

23 15440

      24                  16190

Göstergelerin değiştirilmesine ve bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Basamak seçilmesi: (10)

Madde 34- (Yeniden Düzenleme:22/1/2004-5073/5 md.ile değişik 24/7/2003-4956/56-d md.) Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddeye göre belirlenen aylık gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

Bu Kanun kapsamından çıkarak diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.

Basamak yükseltilmesi: (10)

Madde 35- (Yeniden Düzenleme:22/1/2004-5073/6 md.ile değişik 24/7/2003-4956/56-d md.)

Sigortalının bu Kanuna göre seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise iki yıldır.

İlk onbir basamakta sıra itibarıyla basamak yükseltilmesi, prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın Kurumca yapılır. Onikinci basamaktan itibaren basamak yükseltilebilmesi için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki dönem sonu itibarıyla prim ve diğer borçlarını ödemiş olması şarttır.

Primlerin ödenmesi:

Madde 36 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler:

Madde 37 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi:

Madde 38 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Vergi, resim, harç, fon ve katılma payı muafiyeti:

Madde 39 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Raporlar:

Madde 40 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Kontrol muayenesi:

Madde 41 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Aylıkların birleşmesi:

Madde 42 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Aylıkların ödenmesi:

Madde 43 –(Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Hizmetlerin birleştirilmesi:

Madde 44 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Avans verilmesi:

Madde 45 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yol parası ve zaruri giderler:

Madde 46 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Üçüncü şahısların sorumluluğu:

Madde 47 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Savcılıktan bilgi istenmesi:

Madde 48 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Bildirme:

Madde 49 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Bilgi verme yükümlülüğü:

Madde 50 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yaş:

Madde 51 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği:

Madde 52 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Kurum memurlarının teftiş yetkileri:

Madde 53 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Tebligat:

Madde 54 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı:

Madde 55 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Yönetmelikler:

Madde 56 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

İtiraz:

Madde 57 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Lira kesirleri:

Madde 58 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Hakkın düşmesi:

Madde 59 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

İsteğe bağlı sigortalılık:

Madde 60 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

İdari Cezalar

Madde 61 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Kanunun uygulanması:

Madde 62 – Bu Kanunu 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) uygulanır.

Kanunun uygulanmasında 10 uncu maddede belirtilen merci, Kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca görev verilebilir.

Sağlık sigortası kapsamı

Ek Madde 1 – (Ek: 4/11/1998 - 4386/1 md.; Mülga: 8/2/2006-5454/10 md.)

Ek Madde 2 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Ek Madde 3- (Ek:24/7/2003-4956/54 md.)

1479 sayılı Kanunun birinci kısmında yer alan 20 nci madde, ikinci kısım ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümde yer alan maddelerin tamamı, altıncı bölümde yer alan 56 ncı madde dahil 74 üncü maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile 76, 78 ve 79 uncu maddeleri, yedinci bölümde yer alan 80 inci maddesi, ek 9, ek 12, ek 13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19 ve ek 22 nci maddeleri, geçici 10 ve 11 inci maddeleri, 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılar hakkında da uygulanır.(11)

Sigortalıların borçlanması:

Geçici Madde 1 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Başka kurumda geçen hizmetin ihyası:

Geçici Madde 2 – 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süreleri belgeledikleri takdirde bu süreleri borçlanabilirler.

İhya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

Muhtarların bildirme yükümlülüğü:

Geçici Madde 3 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Uygulama alanı:

Geçici Madde 4 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Kuruluş masrafları:

Geçici Madde 5 - (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Kuruluş safhası genel yönetim giderleri:

Geçici Madde 6 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Geçici Madde 7 – (Mülga:24/7/2003-4956/56 md.)

Geçici Madde 8 – (Ek: 25/8/1999-4447/44 md.)

Sigortalıların 36 ncı madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut prim borçları değişiklikten önceki hükümler çerçevesinde hesap ve tahsil edilir.

Geçici Madde 9 –(Ek: 24/8/2000 - KHK- 619/58 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile)

Açılmayacak rücu davaları

Geçici Madde 9 –(Ek: 24/7/2003-4956/55 md.)

2926 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre açılan ek rücu davalarına devam edilir, ancak maddenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra ek rücu davası açılmaz.

Geçici Madde 10 - (Ek: 24/8/2000-KHK-619/58 md. İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce sigortalı olanlar talepte bulunmaları şartıyla bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 34 üncü madde hükümlerinden yararlanır.

Yürürlük:

Madde 63 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 64 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.17/10/1983 TARİH VE 2926 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 - 15/4/1987 tarih ve 3350 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde - Bu Kanunun 1 inci maddesi, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigorta kapsamına alınanlara da uygulanır.

2 - 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhaleffetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ - Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.

3- 24/8/2000 tarihli ve 619 sayılı KHK`nin Geçici Maddesi:

Geçici Madde 2 – (İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile)

4 –26/6/2001 tarih ve 4692 sayılı Kanunun geçici maddesi :

Geçici Madde 1 –17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 53 üncü, 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddeleri gereğince prim ve gecikme zammı ile prim, fark ve gecikme zammı borçları ertelenen sigortalıların bu borçları, erteleme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 30/6/2001 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen bu borçlar, 1/7/2001 tarihinden itibaren aylık taksitler halinde 31/12/2001 tarihine kadar ödenmek kaydıyla gecikme zammı ve fark uygulanmaksızın tahsil edilir.

2/9/1971 tarihli, 1479 sayılı ve 17/10/1983 tarihli, 2926 sayılı Kanunlara göre 4/10/2000 tarihinden önce isteği bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları; 30/6/2001 tarihine kadar birikmiş tüm prim borçlarını, bu tarihten itibaren altı aylık süreye ilişkin prim borçlarıyla birlikte 31/12/2001 tarihine kadar ödemeleri şartıyla devam ettirilir.

(Mülga son fıkra:24/7/2003-4956/56 md.)

5 –24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun hükümleri:

Madde 56 - a) 1479 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve ek 6 ncı maddesi,

b) 26.6.2001 tarihli ve 4692 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin son fıkrası,

c) 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin ( n ) bendinin 3 üncü paragrafı,

d) 2926 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi, ikinci kısmındaki 14, 18 ve 24 üncü maddeleri hariç diğer maddelerin tamamı, üçüncü kısmındaki 31, 33, 34 ve 35 inci maddeleri hariç diğer maddelerin tamamı, dördüncü kısmındaki 40 ıncı madde dahil 62 nci maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile ek 2 nci maddesi, geçici 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, ikinci kısmında yer alan 14, 18, 24 üncü maddeleri ile üçüncü kısmında yer alan 31, 33, 34 ve 35 inci maddeleri 1.1.2005 tarihinden itibaren, (12)

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 3 - 2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri sonucunda oluşan yeni statü nedeniyle, 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılar hakkında, 1479 sayılı Kanunun 30, 36, 42, 49, 50, 51, 52 nci maddelerinin, 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarının, ek 15 inci maddesinin (a) bendinin, geçici 11 ve 21 inci maddelerinin uygulanmasına 1.1.2005 tarihinde başlanır ve bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilir. (13)www.isvesosyalguvenlik.com––––––––––––––––––

(1) Bu fıkrada geçen "yirmiiki yaşını" ibaresi 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde 24/8/2000 tarihli ve 619 sayılı KHK ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesi ile hüküm altına alındığından, bu madde yerinde korunmuştur .

(4) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesi ile hüküm altına alındığından, bu madde yerinde korunmuştur.

(5) Bu bentte yer alan “kadın ise 50, erkek ise 55” ibaresi, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 57/E maddesi ile “kadın ise 58, erkek ise 60” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesi ile hüküm altına alındığından, bu madde yerinde korunmuştur.

(7) Bu aralarda yer alan “üç tam yıl” ibaresi, 24/8/2000 tarihli ve 619 sayılı KHK ile “beş tam yıl” olarak değiştirilmiş, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/8/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(8) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesiyle hüküm altına alıhdığından bu madde yerinde korunmuştur.

(9) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesi ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2004 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesiyle hüküm altına alındığından, bu madde yerinde korunmuştur.

(10) Bu maddenin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile değişik 56/d maddesi ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde bulunan “1.1.2005” tarihlerinin “1.1.2007” olarak uygulanacağı 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesi ile hüküm altına alındığından, bu madde yerinde korunmuştur.[düzenle | kaynağı değiştir]

(11) Bu maddede yeralan; “ek 19 uncu” ibaresi, 1/6/2005 tarihli ve 5361 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle “ek 19 ve ek 22 nci” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(12) Bu maddede bulunan "1.1.2005“ tarihinin "1.1.2007“ olarak uygulanacağı 30/12/2005 tarihli ve 26040(Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesiyle hüküm altına alınmıştır. '

(13) Bu maddelerin yürürlükten kalkacağı tarihi düzenleyen 4956 sayılı Kanunun 56/d maddesinde bulunan "1.1.2005“ tarihlerinin "1.1.2007“ olarak uygulanacağı 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.