Destekleme Hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı[düzenle | kaynağı değiştir]

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri Ve Yatırım Süresi[düzenle | kaynağı değiştir]

Programın yatırım konuları[düzenle | kaynağı değiştir]

Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a)Anıza direkt ekim makinesi

b)Arıcılık makine ve ekipmanı

c)Balya makinesi

ç)Bireysel basınçlı sulama sistemi kurulması

d)Canlı balık nakil tankı

e)Çayır biçme makinesi

f)Çeltik fide dikim makinesi

g)El traktörü

ğ)File sistemi kurulması

h)Biçer Bağlar

ı)Hububat harman makinesi

i)Lazerli tesviye aleti

j)Mısır hasat tablası

k)Mibzer

l)Motorlu tırpan

m)Pamuk toplama makinesi

n)Pancar söküm makinesi

o)Patates söküm makinesi

ö)Pülverizatör

p)Rüzgar makinesi

r)Sap parçalama makinesi

s)Sap toplamalı saman makinesi

ş)Silaj makinesi

t)Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

u)Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

ü)Gübre Dağıtma makinesi

v)Taş toplama makinesi

y)Diskaro-Goble

z)Yem hazırlama makinesi

aa)Zeytin hasat makinesi

bb)Koyun kırkma makinesi

cc)Tambur filtre

Programın uygulama illeri

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

Yatırımların tamamlanma süresi

(1)Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test işlemlerinin bitirilmesi ve İl proje Yürütme Birimince tespiti en geç 30 gün içerisinde tamamlanır. Başvuruları kabul edilen basınçlı sulama tesislerinin mal alımı iki ay içinde gerçekleştirilecek, montaj ve tarlada basınç testleri de dahil bütün işlerinin bitirilmesi için gerekli toplam süre 3 (üç) ayı geçmeyecektir. Bu sürede bitirilmeyen veya basınç testi uygulanmayan işler yapılmamış sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz. Söz konusu işler için verilen bu süreler kesinlikle uzatılamaz.

(2)Program 01/12/2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Başuracak Kişi Ve Kuruluşlar

(1)Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a)Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait başvurular gerçek ve tüzel kişiler,

b)29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c)Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2)Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

(1)Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2)Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üyeleride istenilen şartları taşıyorsa gerçek kişi olarak başvuruda bulunabilir.

(3)Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4)Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz.

(5)Başvuru sahiplerinin, KKYDP kapsamında ekonomik ve/veya makine ekipman alımlarıyla ilgili hibe desteğinden daha önce yararlanıp yararlanmadığı hususu başvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır.

(6)İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(2)Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’ yi geçemez.

(3)Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’ yi geçemez.

(4)Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(5)Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Giderler Nelerdir?

(1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilere ait bireysel basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje Kaynaklarından Karşılanamayan Giderler Nelerdir?

(1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri.

I) Eğitim giderleri.

2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması , yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, trafo,depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Debisi yeterli olmak ve gerekli yasal izinler alınmak koşulu ile aynı kuyudan birden fazla basınçlı sulama başvurusu yapılabilir.

Başvuru Süreci Ve Şekli

Başvuru Zamanı

İlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde(1 Mayıs 2010 tarihine kadar) il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi

(1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4)Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak Yerler

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Şekli

(1) Başvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımları basınçlı sulama tesislerini gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formuna uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen formata göre kodlanacaktır.

(4) Başvurular tablo 1‘e uygun olarak listelenecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri)

1.Makine-Ekipman Bilgi Formu

2.Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir

3.Teknik Şartname

4.Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge

5.Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

6.Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

4.İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Başvuru Değerlendirme Kriterleri(Örnek)

  • Başvuru sahibi:...........................
  • Başvuru No: ...............................
  • El Traktörü
  • Kriterler......Puan.....Referans

................Puan.....Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

Şirketler......15.........5


Bireyler................10

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri......15

2-Uygulama Yeri

İl-İlçe belediye sınırları içinde......10......5

Belde-Köy sınırları içinde.............10

3-Başvuru sahibinin arazi varlığı

2-10......Dekar......20......20

11-20.....Dekar .....15

21-30.....Dekar......10

30 Dekardan fazla....5

4- Başvuru sahibinin meyve arazisi

2-5 Dekar......25.....25

6-15 Dekar.....20

16-20 Dekar....15

20 Dekardan fazla.........10

5- Başvuru sahibinin sebze arazisi

2-5 Dekar......20.....20

6-15 Dekar.....15

16-20 Dekar....10

20 Dekardan fazla......5

6-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

Hibeden yararlandı.....10.....0

Hibeden yararlanmadı...10

Toplam Puan .....100

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç Sığır Desteklemeri,Buzağı Desteklemeleri,Anaç Manda Desteklemeleri

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Süt Desteklemeleri

2009/44 sayılı Tebliğin 9. maddesi f/1 bendi gereğince 2009 yılı Süt Desteklemelerinden yararlanacak olan yetiştiricilerimize ait işlemler İlçe Müdürlüğümüzce bitirilmiş olup, destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Koyun Keçi Desteklemeleri

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

S19 Brucella Aşı Desteklemeleri

2009/44 Sayılı Tebliğin ilgili maddesi gereğince yetiştiricilerimize ait destekleme işlemleri İlçe Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup,destekleme işlemleri için gerekli evraklar İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.