FANDOM


Güncel Türkçesini şiirselleştirdim. Aslına yakın bir anlam verdim. --Peace Kartal  (Talk) 09:22, Haziran 30, 2014 (UTC)

'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

Sa'dî, o bizim Şark'ımızın rûh-ı kemâli,

Bir ders-i hakîkat veriyor, işte meâli:


"Vaktiyle beş on kâfile sahrâya düzüldük;

Gündüz yürüdük hep, gece bir menzile geldik.


Çok geçmedi, baktım, bir adam hâsir ü hâib

Koşmakta... Meğer eylemiş evlâdını gâib.


Bîçâre gidip haymelerin hepsine sormuş;

Bir taş bile görmüşse, hemen oğluna yormuş.


Avâre peder, nerde bulursun onu! derken...

Gördüm ki ciğer-pâresinin tutmuş elinden,


Lebrîz-i meserret geliyor bizlere doğru,

Taşmış da gözünden akıyor şimdi sürûru!


Yaklaştı şütürbâna nihayet, dedi yekten:

"Evlâdımı buldum... Nasıl amma? Onu bilsen...


Karşımda ne görsem, “O!” dedim geçmedim aslâ.

Aldatsa da tahmînimi binlerce heyûlâ,


Azmimde fütûr eylemedim, ye'si bıraktım...

Mâdâm ki dünyâdadır elbet bulacaktım...


Kumlarda yüzüp, zulmetin a'mâkına daldım;

Hep rûh kesildim... Ne boğuldum, ne bunaldım.


Tevfık-i İlâhî edip en sonra inâyet,

Gördüm gözümün nûrunu karşımda nihâyet. "


İm'ân ile baksak oluyor işte nümâyan,

Sa'dî bize göstermede bir meslek-i irfan:


Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem,

Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem,


Er geç bulacak sa'y ile dil-hâhını elbet.

Zîrâ bu şuûun zâr-ı tecellîde, hakîkat,


Tevfik, taharrîye, taharrî ona âşık;

Azmin de emel lâzımıdır, gayr-ı müfârık.


Olsun da emel azm ü taharrîye mukârin;

Tevfik zuhûr eylemesin sonra... Ne mümkin!


Ba'zen iki üç haybet olur rehzen-i ümmîd...

İnsan o zaman etmelidir azmini-teşdîd.


Ye'sin sonu yoktur, ona bir kerre düşersen

Hüsrâna düşersin; Çıkamazsın ebediyyen!


Mahkûm olarak ye'se şu bîçâre peder de,

Evlâdını şâyed o karanlık gecelerde,


Vaz geçmiş olaydı aramaktan, ne bulurdu?

Elbet biri candan, biri cânandan olurdu

Sa'dî, o bizim Doğu'muzun ruhunun kemâli ,

Bir hakikat dersi veriyor, işte meali:


"Vaktiyle beş on kafile çöle düzüldük;

Gündüz yürüdük hep, gece bir konak yerine geldik.


Çok geçmedi, baktım, bir adam şaşkın ve ümitsizmiş

Koşmakta... Meğer çocuğunu kaybetmiş.


Biçare gidip çadırların hepsine sormuş;

Bir taş bile görmüşse, hemen oğluna yormuş.


Avara baba, nerde bulursun onu! derken...

Gördüm ki ciğer-pâresinin tutmuş elinden,


Sevinçle dolu geliyor bizlere doğru,

Taşmış da gözünden akıyor şimdi huzuru!


Yaklaştı deveciye nihayet, dedi birden:

"Çocuğumu buldum... Nasıl ama? Onu bilsen...


Karşımda ne görsem, o! dedim, geçmedim asla,

Aldatsa datahminimi binlerce hayâlla ,


Azmimde gevşeklik göstermedim, ümitsizliği bıraktım...

Madem ki dünyadadır elbet bulacaktım.


Kumlarda yüzüp, karanlığın derinliklerine daldım;

Hep ruh kesildim... Ne boğuldum, ne bunaldım.


İlahî vefiklik edip en sonra inayet ,

Gördüm gözümün nurunu karşımda nihayet."


Dikkatle baksak işte açıkça görülüyor.

Sa'dî bize irfan dolu bir yol gösteriyor:

Maksadı olan gayeye  koşan adam,

Tutmuşsa başlangıçta eğer azmini sağlam,


Er geç bulacak çalışma ile gönlünün arzusunu elbet.

Zira bu işler  tecellî perdesinde gerçek


Başarı, araştırmaya; araştırma da ona aşık.

Azimin de emel(istek) lazımıdır,  olmaz ayrık.


Amaç, azim ve araştırmayla birlikte bulunsun da,

Ne mümkün, Allah'ın yardımı ortaya çıkmasın sonra!


Bazen kimi yokluklar ümitsizliğe yol açar...

İnsan işte o zaman azmini artırmalıdır.


Ümitsizliğe sonu yoktur, ona bir kere düşersen,

Hüsrana düşersin; kurtulamazsın bundan!


Kendini ümitsizliğe mahkûm ederek şu çaresiz baba da,

Çocuğunu eğer o karanlık gecelerde,


Vaz geçmiş olsaydı aramaktan, ne bulurdu?

Elbet biri candan, biri canandan olurdu!


(1) Sa'dî: 1213-1292 yılları arasında yaşamış,

Bostan ve Gülistan adlı şaheserleriyle tanınmış ve

Mehmet Akif in kendisinden çok etkilendiğini

ifade ettiği İranlı şair Şeyh Sa 'dî-i Şirâzî.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.