FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Tefsirler ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Tefsirbakınız - d {{Tefsirbakınız}}


Tefsir Tefsirler KK
Muhammed Esed Tefsiri Hak Dini Kur'an Dili Elmalı tefsiri
Tefsir şablonları' Şablon:RBT Şablon:HBFTK Şablon:HDKD Şablon:Muhammed Esed Tefsiri Şablon:FZK Fî Zilâl-il Kur'an Seyyid Kutub Ömer Nasuhi Bilmen
Şablon:Elmalı Tefsiri Şablon:Tefsirler Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmali Tefsir Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş Şablon:ET
Şablon:Tefsir Şablon:KK

Bakınız

Şablon:Tefsirlerbakınız - d {{Tefsirlerbakınız}}


Tefsir Tefsirler Tefsirciler Müfessirler ve tefsir kitapları listesi
Dirayet tefsirleri Rivayet tefsirleri Rivâyet Tefsiri Ahkam tefsirleri
Muhammed Esed Tefsiri Tefsir-i Kebir KK'e ilk tefsir Mukatil bin Süleyman Hak Dini Kur'an Dili Muhammed Hamdi Yazır Tefsir-i Nişaburî Tefsir-i Taberi Mefatih-ul Gayb Tefsir-ul Kur'an Ebu´l-Leys Semerkandi Hazretlerinin Tefsir-ul Münir Vehbe Züheyli Keşşaf Zemahşeri İbni Kesir Kurtubî Râzî Hülasat-ül Beyan Fi Tefsiril-ül Kur'an Hülâsatül Beyân Fî Tefsîr'il Kur'ân HBFTK Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri Fi Zilalil Kur'an Seyyid Kutub
Tefsir/Ramazan Tefsiri kur'an Tefsir Tartışma<
DİRÂYET
"Bilmek, tanımak" akıl, zekâ, kabiliyet.
Müfessirler

Dirayet tefsirleriEdit

Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir Edit

Hak Dini Kur'an Dili Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Rivayet tefsirleriEdit

Tarihsel sıraya göre tefsirlerEdit

Bu liste, Kur'an'ın indirilmeye başladığı 7. yüzyıldan (hicri 1. yüzyıl) günümüze kadar (hicri 13. yüzyıl) literatürdeki müfessirleri ve varsa eserlerini toplu halde içermektedir. Müfessirin yaşadığı yüzyıl için, ölüm tarihi esas alınmıştır.

Not: Liste tamamlanmamıştır.

7. yüzyıl Edit

601 ile 700 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Muhammed bin Abdullah (571 - 632)
Ebu Bekir (573 - 634)
Ömer bin Hattab (581 - 644)
Abdullah bin Mesud (? - 653)
Osman bin Affan (580 - 656)
Übeyy bin Kâb (? - 656)
Ali bin Ebu Talib (599 - 661)
Ebu Musa el-Eş'arî ( - 662)
Amr bin el-Âs (583 - 664)
Zeyd bin Sabit (610 - 676)
Ebu Hureyre (? - 676)
Abdullah bin Abbas (619 - 687)
Abdullah bin Zübeyr (624 - 692)
Abdullah bin Ömer (613 - 692)
Câbir bin Abdullah (601 - 694)

8. yüzyıl Edit

701 ile 800 arası - (s)= Sahabe
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Enes bin Mâlik (s) (612 - 709)
Said bin Cübeyr (? - 713)
İbrahim en-Nehaî (? - 713)
Mücâhid

[1]

(645 - 722)
Tavus bin Keysan (? - 723)
İkrime (? - 725)
Amir bin Şerahil (? - 727)
İbn-i Sirin (? - 728)
Hasan el-Basrî (641 - 728)
Atiyye el-Avfî (? - 729)
Atâ bin Ebu Rebah (647 - 732) Tefsiru's Suddi el-Kebir
Katade bin Diame (680 - 735)
Suddi-i Kebir (671 - 744)
Ebu Abdullah Cabir (? - 744)
İbn Ebu Necih (? - 749)
Zeyd bin Eslem (? - 753)
Rebi bin Enes (? - 757)
Ali bin Ebu Talha (? - 760)
İbn-i Cureyh

[2]

(? - 767)
Mukatil bin Süleyman (702 - 767) Tefsir-i Kebir
Dahhak ibn Mezâhim (? - 767) Tefsir-i Dehhak
Sabit bin Dinar (? - 767)
İbn Said el-Kelbî

[3]

(? - ?)
Ebu Hanife (699 - 767)
Şu'be ibn el-Verd (713 - 777)
Süfyan es-Sevrî (713 - 778)
Mâlik bin Enes (712 - 795)
Yunus bin Habib (? - 799)

9. yüzyıl Edit

801 ile 900 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu'l Hasan el-Kisaî  ? - 804
Muhammed er-Rüvasî  ? - 805
Veki' bin Cerrah 744 - 811
Süfyân bin Uyeyne 725 - 813
Abdullah bin Vehb (742 - 813
Ruh bin Ubade - 820
Yezid bin Harun - 821
İmam Şafii 767 - 820
Vâkidî 748 - 822
El Ferra - 823
Abdurrezzak bin Hemmam  ?- 826
Adem bin Ebu İyâs  ? - 835
Muhammed bin Hâlim  ? - 849
Ebu Bekir bin Ebu Şeybe  ? - 849
İshak bin Rahûye  ? - 852
Osman bin Ebu Şeybe  ? - 853
Ahmed bin Hanbel 780 - 855
Ebu'l Hasan el-Mervezî (? - 858)
Abdullah bin Humeyd (? - 863)
Darimî (? - 868)
Muhammed el-Buharî (810 - 869)
Ebu Said Abdullah Kindi (? - 873)
Müslim bin Haccac (821 - 875)
Ebu Mansur Herevi (? - 883)
İbn Mâce (824 - 886) Kitab'üt Tefsir
Ebu Davud (817 - 889)
İbn'ün Nakib el-Endelusî  ? - 889)
Bakiyy bin Mahled el-Endelusî  ? - 889)
Muhammed bin S'ad Avfî (? - 889)
Ebu Hatim er-Razî (? - 890)
Ebu Muhammed Kasım Kurtubi (? - 891) Tefsir-i İbn-i Seyyar
Ebu İsa et-Tirmizî (? - 892)
Ebu Hanife ed-Dineverî (? - 895)

10. yüzyıl Edit

901 ile 1000 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Yahya er-Razî (? - 904)
İbrahim bin Ma'kıl Nesefi (? - 907)
Muhammed bin Cerir et Taberi (839- 922) Cami'ül Beyan fi Tefsir'ül Kur'an
Ebu İshak İbrahim Zeccac (? - 922)
Ebu Bekir Muhammed Nişaburi (? - 922)
İbn-i Kuteybe (? - 928)
Muhammed bin Münzir Nişaburi (? - 930)
Ebu Kasım Abdullah bin Ahmed-i Belhi (? - 931)
Ebu Hasan Eş'ari (873 - 935)
İbn-i Ebi Hatim Abdurrahman Razi (? - 938)
Ebu Bekir Muhammed (? - 941) Tefsir-i Sayrefi
Ebu Bekir Muhammed bin Aziz Sicistani (? - 941) Garib'ul Kur'an
Ebu Mansur el-Matüridî 863 - 944 Tevilat-ı Kuraniyye
Ömer bin Ebi Ali (? - 932) Tefsir-i Hırki
Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed (? - 946) Tefsir-i İbn-i Ebi Şiybe
Ebu Cafer bin Nahhas Mısri (? - 949) Tefsir'ul Kur'an
Abdullah ibn-i Amine (? - 951)
Ahmed bin Muhammed Nişaburi (? - 964) El Muvaddah fi'l Kur'an
Ebu Bekir Muhammed Nakkaş (? - 971) Şifa'us Sudur
Ebu Said Hüseyin İsbahani (? - 979) Tefsir-i Za'ferani
Ebu Bekir Ahmed Cessas (? - 980) Ahkam'ul Kur'an
Ebu’l-Leys Semerkandî (? - 983) Bahr'ül Ulûm

[4]

Abdullah ibn-i Atiyye (? - 993)
Ali bin İsa Rummani (? - 994)
Ebu Hafs Ömer (? - 995) Tefsir-i Şahin
Ebu Kasım Abdullah (? - 997) Tefsir-i İbn-i Cezv
Muhammed bin Ali Mukri Edfuvi (? - 998)
Ebu Bekir (? - 998) El İstiğna

11. yüzyıl Edit

1001 ile 1100 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Hilal Hasan (? - 1004) Tefsir-i Askeri
Halef bin Ahmed Sicistani (? - 1008)
Mevlana Ebu'l Abbas (? - 1012) Tefdilu'l Cami Li Ulu mit Tenzil
Nizamuddin Hasan Nişaburi (? - 1015) Garabib'ul Kur'an Regaib'ul Furkan
Muhammed ibn-i Fevrek Nişaburi (? - 1015)
Ahmed bin Musa İsfahani (? - 1019)
Abdurrahman Muhammed Sülemi (? - 1021) Tefsir'ul Kur'an
Kadı Abdulcabbar bin Ahmed (? - 1024) Tenzih'ul Kur'an an'il Metain
Ahmed bin Muhammed Sa'lebi (? - 1035) El Keşf-u ve'l Beyan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Ali İbn- i Sina (? - 1036)
Ebu Mensur Abdulkahir Bağdadi (? - 1037)
Ali İbn-i İbrahim Hui (? - 1038) El Burhan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Abdullah İsmail Nişaburi (? - 1038) El Kifaye
Ebu'l Abbas Ahmed Mehdevi (? - 1038) El Cami'li Ulumi't Tenzil
Ebuzer Hezevi (? - 1044)
Ebu Muhammed Abdullah C. Nişaburi (? - 1063)
Mekki İbn-i Ebi Talib (? - 1046)
Ebu'l Feth Selim Razi (? - 1055) Ziya-ul Kulub
Abdusselam Kazvini (? - 1056)
Ebu'l Hasan Ali Maverdi (? - 1058)
Muhammed bin Abdurrahman Buhari (? - 1063)
Ebu Muslim Muhammed İsfahani (? - 1066)
Ebu'l Kasım Abdurrahim Kuşeyri (? - 1072) Letaif'ul İşarat Teysir fi Tefsir
Ebul Hasan Ali Nişaburi (? - 1074) El Havi
Ali bin Ahmed Vahidi (? - 1075) El Veciz Fi't Tefsir
Ebu Muzaffer Şahfur İsfahani (? - 1078)
Abdulkahir Curcani (? - 1081)
Süleyman Baci (? - 1081) Tefsir Ebi Velid
İmam'ül Harameyn Abdülmelik (? - 998) Medarik'ül Ukul
Abdulkerim bin Abdussamed (? - 1085)
Abdullah bin Ensari (? - 1088) Tefsir-i Herevi
Abduselim Bani Muhammed (? - 1095)
El Hulvani (? - 1088)

12. yüzyıl Edit

1101 ile 1200 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Abdulmelik ed-Deylemî ( - 1106) Futuh'ur Rahman fi İşaret'il Kur'an
Ebu Muzaffer Mensur bin Muhammed ( - 1106) Tefsir-i Sem'ani
Ebu Muhammed Abdulvahhab (?- 1106) Tefsir-i Şirazi
Mahmud bin Hamza Kirmani (? - 1106) Acaib'ul Kur'an
Hatib Tebrizi (? - 1108) Tefsir'ul Kur'an
El Gazali 1058 - 1111) Yakut'ut Tevil fi Tefsir'it Tevil
Ebu Muhammed Hüseyin Begavi (? - 1122) Mealim'ut Tenzil

[5]

Ebu Cemre Abdullah bin Said Endulisi (? - 1131)
Ebu Kasım İsmail İsfahani (? - 1140) El Mutemed el Muvazzah fi't Tefsir
Zemahşerî 1074 - 1143 el-Keşşâf an-Hakâik

[6]

Abdullah bin Hüseyin Akberi (? - 1143) Ebu'l Baka Tefsiri
Ebu Hafs Ömer Nesefi (? - 1038) Et Teysir
Ebu'l Hasan Ali Harezmi (? - 1144)
Ragıb el İsfahani (? - 1145) El Mufredat
Ebu'l Mehasin Beyhaki (? - 1149)
Fafru'z Zeman (? - ?)
Aleaddin Muhammed Buhari (? - 1151)
Ebubekir İbn'ul Arabi (? - 1151) Ahkam'ul Kur'an
Abdurrahman Bağdadi (? - 1151) Tefsir-i Hulvani
Abdulhak İbn-i Atiyye Cimati (? - 1151) El Muharrer'ul Veciz fi Tefsir'il Kitab'il Aziz
Ebu Ali Fadl bin Hasan Taberi (? - 1153) Cevami'ul Cem'i, Mecma'ul Beyan
Ebu'l Hafs Ömer bin Osman (? - 1155)
Ebu Cafer Muhammed Tusi (? - 1164) Mecma'ul Beyan li Ulum'il Kur'an
Ebu'l Fadl Mehmed Harzemi (? - 1166) Miftah'ut Tenzil
İbn-i Ebi Meryem Nas Şirazi (? - 1169)
Şemseddin Ebu Muh İbn-i Zafer (? - 1169) Yenbu'ul Hayat
Mevlana Şerafeddin (? - 1169)
Ebu'l Hasan Ali bin Abdullah Ensari (? - 1171)
İbn-i Hakim Muh ibn-i Esad (? - 1173) Tefsir-i İbn-i Hakim
İbn-i Dahhan Said bin Mübarek (? - 1173)
Zahuriddin Muhammed Nişaburi (? - 1181) Besair
Abdulgani Hicazi (? - 1186)
Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed (? - 1190) Tefsir-i Attabi
Şihabeddin Sühreverdî (1155 - 1191
Ebu Fahir Muhammmed (? - 1199) Tefsir-i Bennan
Ebu'l Ferac Abdurrahman ibn-i Cezvi (? - 1200) Zad'ul Mesir, El Muğni
Zahuriddin Hasan Numani (? - 1200)

13. yüzyıl Edit

1201 ile 1300 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Ali el-Fâfisî - 1203
Ebu'l Kasım el-Kazvinî - 1226
İbn Berrecân - 1239
Muafâ el-Mavsılî  ? - 1233
Şihabeddin Sühreverdî 1155 - 1191
Sehavî  ? - 1245
Sibt İbn'ül-Cevzî - 1256
Ebu Abdullah el-Mürsî  ? - 1257
İbn Abdüsselam  ? - 1262
İzzeddin er-Rüstağfenî  ?- 1263
Sadreddin Konevî  ?- 1274 İ'câz'ül Beyân
Muvaffaküddin el-Mavsîlî (? - 1281)
Ebu'l Abbas el-İskenderî  ? - 1284
Burhaneddîn el-Hanefî  ? - 1290
Abdülaziz ed-Dirinî  ? - 1294
Bahaeddin el-Kıftî  ? - 1297

14. yüzyıl Edit

1301 ile 1400 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali ibn-i Ahmed - 1304 Tefsir'ur Rahman
Ebu Cafer Muhammed Gımati - 1308 Melek'ut Te'vil
Nesefî  ? - 1310 Medâriku't Tenzil ve Hakaiku't Te'vil
Kutbeddin Şirazî 1236 - 1310 Feth'ül Mennân , Müşkilat-ı Tefasir
Necmeddin el-Bağdadî  ? - 1310 İşârât'ül İlâhiyye
İksir fi İlm'it Tefsir
Hoca Reşidudin Fazlullah  ? - 1318
İmâdüddin el-Mâlikî - 1320 El Kefil bi Maani't Tenzil
Nizameddin Hasan Nişaburi  ? - 1327
Şehabettin Ahmed  ? - 1327 Feth'ul Kadir
İbn Teymiyye 1263 - 1328 Tefsir-i Kur'an
Kemaleddin Kaşani  ? - 1329 Tevilat
Abdulvahid ibn'ul Münir  ? - 1332
Alauddevle Ahmed  ? - 1336
Şerefüddin İbn'ül Barizî  ? - 1337 er-Ravza fi Tefsir'il Kur'an
Hüseyin ibn-i Ebubekir İskenderi  ? - 1340
Alaeddin Ali bin Muhammed  ? - 1340 Elke fi'l Bi Maanit Tenz'ul Lubab'ut Te'vil fi Maan'it Tenzil
İbrahim bin Muhammed Sefasifi  ? - 1349 İrab-ı Kur'an
Hasan bin Muhammed Tıybi - 1342
Ebu Hayyan el-Endülüsi - 1344) Bahr'ul Muhit Nehr'ul Mad minel Bahr
Muhammed bin Ebubekir İbn Nakib - 1344) Tefsir-i İbn-i Nakib
İbn Mektum Abdulkadir - 1346 Durr'ul Lekit Bahr'ul Muhit
Şemseddin Muhammed İsfehani - 1348
Alaaddin Türkmeni - 1349
Şemseddin Muhammed ibn-i Kayyim Cezviye | - 1350
Takiyuddin Sübki - 1355 ed Durr'un Nazim Tefsir'il Kuran'il Azim
Kadı Adudiddni - 1355 Tefsir-i Tahkik
Şemseddin Muhammed ibn-i Nakkaş| - 1361
Taftazani - 1365 Keşf'ul Esrar
Abdullah ibn-i Akil Mısri - 1369 Zahire, Veciz
İbn Kesir 1301 - 1373 Tefsir'ül Kur'an'il Azim
Mevlana Mehmed Hızır  ? - 1371 Tibyan
El Haddâdî - 1397 Keşf'üt Tenzil fi Tahkik'it Tevil
Aydınlı Hacı Paşa - 1397 Mecme'ül Envar
Muhammed ibn Arefe - 1400
Şihâbeddin Sivasî - 1400 Uyun'ut Tefâsir

15. yüzyıl Edit

1401 ile 1500 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
İbn Tayfur Secavendi (? - 1401) İber'ul Meani
Abdulkerim Cilî (? - 1402)
Demirî (? - 1405)
Seyid Şerif Curcânî 1340 - 1413
Aydınlı Hacı Paşa 1339 - 1413 Mecma'ül Envâr
Muhammed Firuzabadî 1329 - 1414 Besair
Kutbeddin İznikî (? - 1418)
Muhammed bin Mahmud Hocapansa (? - 1419) Melak'ut Tev'il
Bedreddin Simavî (? - 1420)
Celaleddin Abdurrahman Bulkini (? - 1421) Ulum'ul Kur'an
Ahmed bin Muhammed el-Besili (? - 1426)
Muhammed bin Yunus (? - 1429)
Molla Fenârî 1350 - 1430 Ayn'ül A'yân
Ali el-Hindî (? - 1430) Tefsir'ur Rahman Tesyir'ul Mennan
Şemseddin Muhammed (? - 1444) Tefsir-i ibni Zühre
Takiyuddin Ahmed ibn-i Şehbe Dımışkî (? - 1447)
Mevlana Alaeddin Mehmed (? - 1449)
İbni Arabşah (? - 1450) Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesi
İbn'uz Ziya Muhammed ibn-i Ahmed (? - 1450)
Yazıcızâde Mehmed Bicân (? - 1451) Fatiha Tefsiri
Ali Semerkandi (? - 1457) Bahr'ul Ulum
Celaleddin Muhammed ibni Ahmed (? - 1459) Celaleyn Tefsiri
Salih el-Bülkînî (? - 1463) Nehr'ul Hayat
Alâeddin Musannifek (? - 1470)
Alaeddin Ali Kuşçu (? - 1474) Tefsir-i Zehraveyn
Muhyiddîn Kâfiyeci (? - 1474) Tefsir-i Ayet'ul Müteşabihat
Nasıruddin Muhammed bin Abdullah (? - 1477) Feth'ur Rahman fi Tefsir'il Kur'an
Şemseddin Muhammed bin Zühre (? - 1479)
Burhaneddin el-Bikâî (? - 1480) Nazm'üd Dürer
Molla Gürani (? - 1488) Gâyet'ül Emânî
İbni Cemaa Burhaneddin Kinani (? - 1487)
Molla Câmî (? - 1492)
Cemal Halveti (? - 1494)
Muhammed Karahisârî (? - 1494) Revnak'üt Tefasir
Hüsameddîn Bitlisî (? - 1494) el-İşare

16. yüzyıl Edit

1501 ile 1600 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Hakimşâh el-Kazvinî (? - 1502) Tefsir-i Hakimşâh
Celaleddin Devvanî (? - 1512)
Nimetullah Nehcuvanî (? - 1514) Fevâtih'ül İlâhiyye

17. yüzyıl Edit

1601 ile 1700 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali el-Kârî  ? - 1605 Envar'ül Kur'an
Şeyhülislam Muhammed Efendi  ? - 1615 Hulâsat'üt Tebyin
Bahaeddin el-Âmilî  ? - 1621
İsmail Rusuhî  ? - 1632) Fütuhat-i Ayniye
Abdülmecid Sivasî  ? - 1639
Fereciullah el-Hüveyzî  ? - 1640
Abdurrahman el-İmadî  ? - 1641 Tahrir'üt Te'vil
Beypazarlı Muslihiddin  ? - 1641 Tefsir-i Bekbazârî
Manastırlı Şâh Muhammed  ? - 1642 Nehr'üd Dekâik
Tireli Mehmed Efendi  ? - 1650
Abdülhakim es-Siyelkutî  ? - 1657
Şihabeddin el-Hafacî  ? - 1658 İnâyet'ül-Kâdî
Manisalı Abdurrahman Efendi  ? - 1669
Şeyhülislam Yahya Efendi  ? - 1677
Ahmed Nâsıh  ? - 1684 Zübdet'ül Âsâr
Antakyalı Remzi Efendi  ? - 1688 Lem'at'ül Envar
Abdülbaki et-Tebrizî  ? - ?
İznikli Ali Çelebî  ? - 1694 Keşf'ül Esrar
Usturumcalı Şeyh İsmail  ? - 1698

18. yüzyıl Edit

1701 ile 1800 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Şeyhülislam Feyzullah Efendi  ? - 1703
Abdülhayy Efendi  ? - 1705
Şeyhülislam Feyzullah Efendi  ? - 1703
Şeyhülislam Abdurrahim Efendi  ? - 1715
Ahmed el-Hindî  ? - 1717 Tefsirat'ül Ahmediye
Saçaklızâde Mehmed Efendi  ? - 1732
Mescizâde Abdullah Efendi  ? - 1735
Kazâbâdlı Ahmed Efendi  ? - 1749
İzmirli Mehmed Efendi  ? - 1751
Lübbî Mehmed Efendi  ? - 1752
Amasyalı Abdullah Efendi  ? - 1753
Hadimli Mehmed Efendi  ? - 1762
Şah Veliyullah ed-Dihlevî  ? - 1762
Abdülgafur el-Amidî  ? - 1771
Konyalı İsmail Efendi  ? - 1780
Erzurumlu Lutfullah Efendi  ? - 1787
Bursalı Abdülkadir Efendi  ? - 1787
Müstakimzâde Sadeddin Efendi  ? - 1787
Süleyman el-Ezherî  ? - 1789

19. yüzyıl Edit

1801 ile 1900 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Muhammed Senaullah el-Hindî (? - 1801) Tefsir'ül Mazherî
İsmail Müfid Efendi (? - 1802) Kadı Beydavî Tefsiri haşiyesi
Bursalı Abdüllatif Efendi (? - 1831) Fütuhât-i Kenz-i Kur'an
Zübdet'ül Beyân
Giritli Sırrı Paşa (1844 - 1895)

20. yüzyıl Edit

1901 ile 2000 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Musa Kazım Efendi (1858 - 1911) Safvet'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an

[7]

Elmalılı Hamdi Yazır (1878 - 1942) Hak Dini Kur'an Dili
Mehmet Vehbi Çelik (1862 - 1949) Hülâsat'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an
Abdurrahmân b. Nâsır es-Sa'dî (1885 - 1957) Teysîru'l-Kerîmu'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l-Mennân
Said Nursi (1876 - 1963) Nur Risaleleri
İşaret'ül İ'câz
Seyyid Kutub (1906 - 1966) Fî Zılâl'il Kur'an
Ömer Nasuhi Bilmen (1884 - 1971) Büyük Tefsîr Tarihi
Kur'an'ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlîsi ve Tefsiri
Ebu'l A'lâ el-Mevdudî (1903 - 1979) Tefhim'ül Kur'an
Muhammed Hüseyin Tabatabaî (1902 - 1981) El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an

[8]

Muhammed Esed (1900 - 1992) The Message of the Qur’an

[9]

Kaynaklar ve dipnotlar Edit

  1. İlk müfessir sayılır
  2. Hadis tasnifine başlayan ilk kişidir.
  3. Şii olduğu için, Ehl-i Sünnet tarafından adı fazla anılmaz.
  4. 'Semerkandî Tefsiri' olarak da bilinir.
  5. Şeyh Taceddin Ebu Nasır]] tarafından kısaltılarak yayınlandı
  6. Türkçe'de 'Keşşaf Tefsiri' olarak bilinmektedir.
  7. Bu eser tamamlanmamıştır.
  8. Türkçe'ye 'Mîzan Tefsiri' olarak çevrilmiştir.
  9. “Kur'an'ın Mesajı” ismiyle Türkçe'ye çevrilmiştir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

1) Tefsir Bilgisi, 9 Kitap, 7,3 MB

1-Belağat A.Metin 2-Sebebi Nüzul B.Çetiner 3-Kuran Terimleri Sözlüğü Mukatil bin Süleyman 4-Kuran İlimleri Subhi es-Salih 5-Tefsir Usulü Elbani 6-Tefsir Usulü Fevzülkebir-Dıhlevi 7-Kuran arapça metin 8-Arapçanın önemi 9-Arapça dersler (Kuranın yedi harfle nüzulü ve farklı dillerde kıraat meselesi)

indirmek için ; http://www.mediafire.com/?2yolpxtdj2z


2) Tefsirler-1, 6 Kitap, 43,1 MB


1-Hamdi Yazır Tefsiri 2-Seyyid Kutup Tefsiri 3-Mevdudi Tefsiri 4-M.Esed Tefsiri 5-Kuran Yolu Tefsiri-Heyet (4 Profesör Hocamız) 6-Yeni Tefsir Prof.Dr.Bayraktar Bayraklı

indirmek için ; http://www.mediafire.com/?49cztciewt73) Tefsirler-2, 2 Kitap, 57,8 MB

1-Fahruddin Razi Mefatihul-Gayb 2-Kurtubi el-Camiu li-Ahkamil-Kur’an

indirmek için ; http://www.mediafire.com/?no6u3wkn3tu

'4) 'Tefsirler-3, 2 Kitap, 49,1 MB

1-Vehbe Zuhayli, Tefsirul-Menar 2-A.Alkan, Kavram Tefsiri

indirmek için ; http://www.mediafire.com/?npimuf3c9y4

'5) 'Tefsirler-4, 7 Kitap, 32,8 MB

1-Taberi Tefsiri 2-Sabuni Safvetüt-Tefasir 3-İbn-i Kesir, el-Bidaye 4-İzzet Derveze, et-Tefsirul-Hadis 5-M.Ali Sabuni, Ahkam Tefsiri 6-Baküvi Tefsiri 7-A.Alkan Hüküm ve Hikmetler 

İndirmek İçin ; http://www.mediafire.com/?4teb41yzhdt

6) Tefsirler-5, 11 Kitap, 30,5 MB

1-Furkan tefsiri 2-Şifa tefsiri 3-Besairul Kuran A.Küçük 4-Kelimeler ibareler A.Metin 5-Kuran ahkamı C.Yıldırım 6-Özlü tefsir A.Parlıyan 7-Fatiha tefsiri Konevi 8-Terimler sözlüğü Mukatil bin Züleyman 9-Gazali konulu tefsir 10-Namaz sürelerinin tefsiri 11-Kısa süreler tefsiri 

indirmek için ; http://www.mediafire.com/?ez2zzd9exmz

KaynaklarEdit

Bakınız

Şablon:Elmalıbakınız d


Elmalı Elmalı (Anlam ayırım) Elmalı, Antalya Elmalı kaymakamları Elmalı Kaymakamlığı Elmalı belediye başkanları Elmalı Belediye Başkanlığı
Muhammed Hamdi Yazır Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır Küçük Hamdi
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır/ŞİİRLERİ
Elmalı Tefsiri Elmalı/Mukaddime Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri Elmalı Orjinal Meali<br
Şablon:Elmalı Template:Elmalı Tefsiri< Template:Elmalı örneği Şablon:ET Şablon:Muhammed Hamdi Yazır
İlk defa Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Orijinal Elmalı Tefsiri PDF olarak internet ortamına kazandırıldı 1. Fatiha.pdf 2. Bakara.pdf 3.Al-i-Imran.pdf 4. Nisa.pdf Maide.pdf Enam.pdf Araf.pdf Enfal.pdf Tevbe.pdf Yunus.pdf Hud.pdf Hud.pdf Rad.pdf Ibrahim.pdf Hicr.pdf Nahl.pdf Isra.pdf Kehf.pdf Meryem.pdf Taha.pdf Enbiya.pdf Hacc.pdf Muminun.pdf Nur.pdf Nur.pdf Suara.pdf Neml.pdf Kasas.pdf Ankebut.pdf Rum.pdf Lokman.pdf Secde.pdf Ahzab.pdf Sebe.pdf Fatir.pdf Yasin.pdf Saffat.pdf Sad.pdf Zumer.pdf Mumin.pdf Fussilet.pdf Suara.pdf Zuhruf.pdf Duhan.pdf
Casiye.pdf
Ahkaf.pdf
Muhammed.pdf
Fetih.pdf
Hucurat.pdf
Kaf.pdf
Zariyat.pdf
Tur.pdf
Necm.pdf
Kamer.pdf
Rahman.pdf
Vakia.pdf
Hadid.pdf
Mucadele.pdf
Hasr.pdf
Mumtehine .pdf .pdf
Saff.pdf
Cuma.pdf
Munafikun.pdf
Tegabun.pdf
Talak.pdf
Tahrim.pdf
Mulk.pdf
Kalem.pdf
Hakka.pdf
Mearic.pdf
Nuh.pdf
Cin.pdf
Muzemmil.pdf
Muddessir.pdf
Kiyame.pdf
Insan.pdf
Murselat.pdf
Nebe.pdf
Naziat.pdf
Abese.pdf
Tekvir.pdf
Infitar.pdf
Mutaffifin.pdf
Insikak.pdf
Buruc.pdf
Tarik.pdf
Ala.pdf
Gasiye.pdf
Fecr.pdf
Beled.pdf
Sems.pdf
Leyl.pdf
Duha.pdf
Insirah.pdf
Tin.pdf
Alak.pdf
Kadr.pdf
Kadr.pdf
Zilzal.pdf
Adiyat.pdf
Karia.pdf
Tekasur.pdf
Asr.pdf
Humeze.pdf
Fil.pdf
Kureys.pdf
Maun.pdf
Kevser.pdf
Kafirun.pdf
Nasr.pdf
Tebbet.pdf
Ihlas.pdf
Felak.pdf
Nas.pdf

Ilk

Aşağıda her bir çalışma grubunun konusu şablon olarak verilmiştir. Böylece ne kapsamlı çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Orijinali
(Kitabi sayfalardaki hali)
Mukayese
(Orijinal Elmalı Tefsiri ile Güncel Türkçesinin Mukayesesi[ ]
Güncel Türkçe
(Aslı ve bizim asla sadık güncel Türkçeleştirme çalışmamız)
Taslak
(HTML çevirmede arapça kodlar eksik)
(İngilizce ve aslı - ikisi bir arada)
(Arapça ve aslı - ikisi bir arada)
Video
(Elmalı Tefsiri Orijinal ve Sadeleştirilmiş Türkçe Okulamaları)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.