FANDOM


127 NOLU ILO SÖZLEŞMESİEdit

TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN EN ÇOK AĞIRLIĞI HAKKINDA SÖZLEŞME [1]Edit

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’ye davet edilerek orada 28 Haziran 1967’de 51. toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı toplantı gündeminin 6. maddesini teşkil eden, Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığına dair bazı tekliflerin kabulüne,

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra,

1967 yılı Haziran ayının işbu 28. günü, Azami ağırlığı Hakkında 1967 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.

MADDE 1Edit

Bu sözleşmede:

a) “Yüklerin bedenen taşınması” deyimi yükün yerden kaldırılması ve yere konulmasını da kapsamak üzere, yük ağırlığının tamamen tek işçi tarafından çekildiği her türlü taşımayı,

b) “Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması” deyimi, yüklerin aralıksız olarak veya esas itibariyle bedenen taşınmasına hasr ve tahsis edilen veya aralıklı olsa bile, yüklerin normal olarak bedenen taşınmasını içine alan her türlü faaliyeti;

c) “Genç işçi” deyimi, 18 yaşından küçük bir işçiyi ifade eder.

MADDE 2Edit

1. Bu sözleşme yüklerin devamlı olarak bedenen taşınmasına uygulanır.

2. Bu Sözleşme, ilgili üyenin, bir iş teftişi sistemi bulundurduğu bütün iktisadi faaliyet sektörlerine uygulanır.

MADDE 3Edit

Ağırlığı, sağlık veya güvenliğini tehlikeye sokabilecek yüklerin işçi tarafından bedenen taşınması talep veya kabul edilmez.

MADDE 4Edit

Üçüncü maddede belirtilen prensibin uygulanmasında Üyeler, işin icra edileceği bütün şartları hesaba katarlar.

MADDE 5Edit

Her üye, hafif olmayan yükleri bedenen taşıma işine ayrılan bir işçinin bu işe verilmeden önce, sağlığını korumak ve kazaları önlemek amacı ile, yararlanılacak çalışma metodları hakkında yeterli bir eğitim görmesi için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 6Edit

Yüklerin bedenen taşınmasını sınırlamak veya kolaylaştırmak için, uygun teknik araçlardan mümkün olduğu kadar yararlanılacaktır.

MADDE 7Edit

1. Kadınların ve genç işçilerin hafif olmayan ağır yüklerin bedenen taşınması işine verilmesi sınırlandırılacaktır.

2. Kadınlar ve genç işçiler yüklerin bedenen taşınmasında kullanıldıkları zaman bu yüklerin azami ağırlığı, erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz bir ölçüde az olacaktır.

MADDE 8Edit

Hür üye, mevzuat yoluyla veya milli tatbikat ve şartlara uygun başka bir metodla ve ilgili işçi ve işverenlerin en fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkülleri ile istişarede bulunmak suretiyle bu sözleşme hükümlerini uygulama alanına koymak için gereken tedbirleri alacaktır.

MADDE 9Edit

Bu sözleşmenin resmi onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.

MADDE 10Edit

1. Bu sözleşmede ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerini bağlayacaktır.

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

3. Bundan sonra, bu sözleşme, onu onaylayan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 11Edit

1. Bu sözleşmeyi onaylayan üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Müdürün tescil edeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih tescili tarihinden ancak 1 yıl sonra muteber olacaktır.

2. Bu sözleşmeyi onaylamış olup da, onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen 10 yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme hakkını kullanmayan her üye yeniden 10 yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her 10 yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir.

MADDE 12Edit

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesih belgelerinin tescil edildiğini teşkilatın bütün üyelerine bildirecektir.

2. Genel Müdür, kendisine gönderilen ikinci onaylama belgesinin tescil edildiğine teşkilat üyelerine bildirirken, sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.

MADDE 13Edit

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun olarak tescil etmiş olduğu bütün onaylama ve fesihler hakkındaki tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102. maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.

MADDE 14Edit

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde, bu Sözleşmenin uygulanması hakkında genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmeyeceğini inceleyecektir.

MADDE 15Edit

1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedikçe,

a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 11. madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir.

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin onaylanmasına artık açık bulundurulmayacaktır.

2. Bu sözleşme onu onaylayıp da, tadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için her halde şimdiki şekil ve muhtevasıyla muteber olmakta devem edecektir.

MADDE 16Edit

Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir.

----

[1] ILO Kabul Tarihi: 28.06.1967

Türkiye Onayı: 30.11.1972 tarih 1635 sayılı kanun

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 07.12.1972 / 14384

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.