FANDOM


Abese Tekvir İnfitar
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Güneş dürüldüğü vakıt
Kiedy słońce będzie spowite ciemnością
When the sun is overthrown,
Ve yıldızlar bulandığı vakıt
I kiedy gwiazdy będą zamglone;
And when the stars fall,
Ve dağlar yürütüldüğü vakıt
Kiedy góry będą z miejsca poruszone;
And when the hills are moved,
Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakıt
Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone;
And when the camels big with young are abandoned,
Ve vuhuş toplandığı vakıt
Kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane;
And when the wild beasts are herded together,
Ve denizler ateşlendiği vakıt
Kiedy morza będą wzburzone;
And when the seas rise,
nüfus çiftlendiği vakıt
Kiedy dusze zostaną w pary złączone;
And when souls are reunited,
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,
And when the girl child that was buried alive is asked
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
Za jaki grzech została zamordowana;
For what sin she was slain,
Ve defterler açıldığı vakıt
Kiedy karty księgi zostaną rozpostarte;
And when the pages are laid open,
Ve sema' sıyrıldığı vakıt
Kiedy niebo zostanie rozsunięte;
And when the sky is torn away,
Ve Cehennem kızıştırıldığı vakıt
Kiedy ogień piekielny będzie rozpalony;
And when hell is lighted
Ve Cennet yaklaştırıldığı vakıt
Kiedy Ogród będzie przybliżony -
And when the garden is brought nigh
Anlar bir nefis ne hazırlamıştır
Wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.
(Then) every soul will know what it hath made ready.
Şimdi kasem ederim o sinenlere
Lecz nie! Przysięgam na planety,
Oh, but I call to witness the planets,
O akıp akıp yuvasına girenlere
Wędrujące i znikające;
The stars which rise and set,
Ve yöneldiği dem o geceye
Na noc, kiedy ciemność zapada;
17. And the close of night,
Ve nefeslendiği dem o sabahaki
Na poranek, kiedy zaczyna oddychać!
And the breath of morning
muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır
To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego,
That this is in truth the word of an honoured messenger,
Bir Resulki pek kuvvetli, metîn, Zül'arşın nezdinde mekîn
Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego
Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,
muta' orada, emîn
Słuchanego, ponadto godnego zaufania!
(One) to be obeyed, and trustworthy;
Yoksa sahibiniz mecnun değil
Wasz towarzysz nie jest opętany!
22. And your comrade is not mad.
Vallahi gördü onu açık ufukta
Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie!
Surely he beheld him on the clear horizon.
Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil
On nie skąpi tego, co skryte.
24. And he is not avid of the Unseen.
Ve o bir racîm Şeytanın sözü değil
Nie jest to słowo szatana przeklętego.
Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned
Siz nereye gidiyorsunuz?
Dokąd więc idziecie?
Whither then go ye?
O hâlıs bir zikirdir âlemin için
To jest tylko napomnienie dla światów,
This is naught else than a reminder unto creation,
İçinizden müstekîm olmak dileyenler için
Dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto.
Unto whomsoever of you willeth to walk straight.
Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz
Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce Bóg, Pan światów!
And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri