FANDOM


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 'İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILARI 'UZMANLIK TEZLERİ

SNO

TEZİHAZIRLAYAN

TEZİN KONUSU

YILI
1 A. Sami SEZER Sinop İlinin Ekonomik Gelişmesinde Yerel Girişimler ve Turizmin Yeri ve Önemi 1988
2 A.Cemil GÜLCÜ Keban Barajının Elazığ İlinin Sanayileşmesine Etkileri ve Bu Etkide Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1987
3 A.İhsan ÖZTÜRK Kars’ta Hayvancılık 1995
4 Abdullah KILINÇ Kütahya İlinin Ekonomik ve Toplumsal Gelişmesinde Çinicilik Sektörünün Etkilerinin Değerlendirilmesi 2005
5 Abdullah MUTLU Kurumsallaşmış Demokrasilerdeki Siyasi Partiler Sistemi İle Ülkemizdeki Siyasi Partiler Sisteminin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi ve Özgün Model Arayışları 2005
6 Abdülkadir HAYTA Jeotermal Enerji Kaynaklarının, Kırşehir Ekonomisine Katkıları ve Öneriler 2008
7 Adem YILGIN Türkiye'de Yaşanan Göç Olgusu Bağlamında Adana İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri, Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2007
8 Ahmet AKDENİZ İzmir İlinde Turizm Sektörünün Planlı Dönemdeki Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Hizmet ve Yatırımlarının Yeri ve Gelişme İmkânları 1994
9 Ahmet KOÇKÖPRÜ Elazığ İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Gelişimi ve Bu Gelişmede Mülki İdare Amirlerinin Rolü 2005
10 Ahmet Selim TEMİZALP Isparta İlinin Ekonomik Gelişiminde Halıcılığın ve Gülcülüğün Yeri Önemi 1987
11 Ahmet TOPÇU Erzincan İlinde El Sanatlarının Mevcut Durumu ve İlin Ekonomik Gelişmesine Katkıları 2005
12 Ali KILINÇARSLAN Bingöl İlinin Ekonomik Yapısı ve Uygun Yatırım Alanları 1990
13 Aydın KILIÇ Doğu Karadeniz Projesinin (DOKAP) Giresun İlinin Ekonomik ve Sosyal Gelişmesine Sağlayacağı Katkılar 2005
14 Barış AYTEKİN Tarımsal Sanayi ve Buna Bağlı Olarak Tekstil Sektörünün İlin Ekonomisinde Öncü Rolü 2007
15 Barış Şaban ÜNLÜ Cumhuriyet Döneminde Kentleşme ve Kentsel Planlama  Çalışmaları Bağlamında Aksaray'da Kentsel Planlama 2010
16 Bilal BAŞAR Tunceli İlinin Sosyal ve Ekonomik Gelişimi Açısından Kalkınmada Öncelikli Yöreler Uygulamasının Değerlendirilmesi, Bu Gelişmede Mülki İdare Amirlerinin Rolleri 1996
17 Birsen KARAASLAN Gümüşhane İlinin Ekonomik ve Sosyal Gelişiminde Hayvancılığın Rolü 2010
18 Bülent DOĞAN İnsan Hakları Konusunda Uluslararası Mevzuat ve Ulusal Hukukumuza Etkileri, Bu Etkiler Açısından İçişleri Bakanlığı’na İlişkin Mevzuatta Yapılması Gereken Değişiklikler ve Eklemeler 1998
19 Bülent ERDEM Burdur İlinin Ekonomik Yapısı ve Uygun Yatırım Alanları 2010
20 Bülent SADAL Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin Amasya İlinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmesine Sağlayacağı Katkıların Değerlendirilmesi 2005
21 Bünyamin ZİLE Planlama Teknikleri ve İçişleri Bakanlığında Uygulama Alanları 2002
22 Canan AKDAĞ İstanbul'un Kongre Turizmi Potansiyeli ve Geleceği 2008
23 Cemile YILDIZEL Depremlerin Erzincan İlinin Ekonomik ve Toplumsal Yapısına Etkileri İle Deprem Sonrası Yapılan ve Yapılması Gereken Yatırım ve Altyapı Çalışmalarının Değerlendirilmesi 1996
24 Coşkun KARAKOÇ Avrupa Birliği Hibe Fonlarına Proje Hazırlama Yöntemleri ve Siirt Uygulaması 2007
25 Coşkun SARIYILDIZ Bayburt'un Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişimi, İl Statüsüne Kavuşturulmasının Ekonomik ve Sosyal Yapıya Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 1996
26 Çiğdem PEKİN Hatay İlinin Kalkınma Potansiyeli İçinde Ekonomiye Yön veren Kuruluşlar ve Yatırım -Teşvik- Finansman Uygulamalarının Etkileri 2007
27 Demet KARAKAŞ Fayda-Maliyet Analizleri ve İçişleri Bakanlığı Bütçesine Yönelik Uygulamalar 1989
28 Dilek BİLGİN Terör Olaylarından Doğan Zararların Tazmini Açısından Devlet-Vatandaş İlişkisi 2009
29 Ekrem KAYMAZ Sakarya İlinin Ekonomik Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Yeri, Bu Açıdan Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1988
30 Elvan UTKU Aydın İlinin Ekonomik Gelişmesi İçinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi 1988
31 Ender ÖZBEK Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) Adıyaman İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmesinde Yaratacağı Etkiler  1994
32 Engin USTAOĞLU Erzincan İlinin Ekonomik Gelişmesinde Büyük ve Küçük Sanayinin Yeri ve Gelişme Olanakları 1989
33 Engiz GÜLLER Ağrı İlinin Ekonomik Yapısı İçinde Ticaret Sektörünün Yeri ve Sınır Ticareti 1994
34 Erdal ERCAN Eskişehir İlinde İmalat Sanayinin Yapısı ve Gelişme Olanakları 1989
35 Erdal KURDAL Erzurum İlinde Hava Kirliliği Olgusu, Buna Sebep Olan Etmenlerin Zaman İçerisinde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri 1996
36 Erdem YAZGI Nevşehir Ekonomisinde Tarımsal Projelerin Yeri ve Bu Projelerin Rasyonelliklerinin Değerlendirilmesi 2010
37 Erdinç KARAKÖSE Manisa İlinde Sanayiin Gelişimi ve Bu Gelişmenin İlin Sosyal ve Tarımsal Yapısı Üzerindeki Etkileri 2003
38 Ersin TEPELİ Kamu Yönetiminde Personelin Etkinliği ve Belediyeler 2008
39 Erşen Akar Kütahya İlinde Orman Köyleri Sorunları ve Çözüm Yolları 1988
40 Eyüp ELMAS İl Kalkınma Teşkilat Modeli 2010
41 Ertan DANIŞMAN 17 Ağustos 1999 Depreminin Yalova İlinin Ekonomik ve Toplumsal Yapısına Etkileri İle Deprem Sonrası Yapılan ve Yapılması Gereken Yatırım ve Altyapı Çalışmalarının Değerlendirilmesi 2005
42 F.Vildan YAMAN Sakarya İlinin Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik ve Sosyal Gelişiminde Tarım Sektörünün Yeri ve Gelime İmkânları  1994
43 Fatih NAMLI İyi Düzenleme İlkeleri Işığında Mevzuat Hazırlama Esasları ve Düzenleyici Etki Analizinin Türkiye'de Uygulanabilirliği 2008
44 Faruk AKÇAY Edirne İlinde Planlı Kalkınma Dönemindeki Eğitim Yatırımları 1989
45 Fehmi DOĞAN GAP'ın Şanlıurfa İline Ekonomik Yönden Sağladığı Katkılar ve GAP'ın Geleceği 2008
46 Ferruh SEÇER Afyon İlindeki Jeotermal Enerji Potansiyeli, Kullanım Alanları ve Daha Etkin Kullanım Açısından Yapılması Gerekenlerin Afyon Örneğinde İncelenmesi 2002
47 Gazi BAYKALER Manisa İlinin Ekonomik Yapısı İçinde Tütüncülüğün Yeri 1991
48 Gökben BÜYÜKUNCU “e-Devlet Projesi İnternet Uygulamalarının Vatandaş-Devlet İlişkilerine Yansıması” 2008
49 Gökhan ÇOBAN İstanbul Valiliği'nin E-Devlet Uygulaması: İstanbul Portalı ve Dünya Mega Kentlerindeki Uygulamalar 2008
50 Gülay ÇUHA Antalya İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişiminde Turizmin Önemi ve Geleceği 2001
51 Güngör ABUSUUDOĞLU Bartın İli'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Gelişimine Yönelik Öneriler 2010
52 Gürbüz YAVUZ Nevşehir İlinde Turizmin Yeri ve Önemi 2002
53 Güven POLAT Ağrı İlinde Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları 2006
54 H.Hikmet VİCDAN Göç Olgusunun Ekonomik Gelişmeyle İlişkisi ve Bu Bağlamda Mersinde Yaşanan Göçün Sosyo-Ekonomik Hayata Etkileri 2007
55 Hakan Bayazit TAVŞANOĞLU Balıkesir İlinin Ekonomik Gelişmesinde Gıda Sanayinin Yeri ve Gelişme Olanakları 1994
56 Halil Cem ÖZTÜRK Yoksulluk Ekonomisi ve Türkiye’de Yoksullukla Mücadele 2008
57 Halise UYSAL Ankara İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 2007
58 Harun EVRAN 5084 Sayılı Yatırımı ve İstihdamı Teşvik Yasasının Osmaniye’ye Sosyo Ekonomik Etkileri 2009
59 Hasan İlker EROĞLU Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bu Süreçte İnsan Haklarının Gelişimi 2010
60 Hasan Murat BERKSOY Türkiye'de Yaş Meyve ve Sebze Sektörü ve Hatay İlinin Bu Sektör İçindeki Yeri 1994
61 Hasan ÖZEV Ankara’nın Sosyal ve Ekonomik Potansiyelinin Tespit Edilmesi ve İleriye Dönük Yatırımların Planlanması Hakkında Bir Araştırma 1988
62 Huriye SEVEN Aydın İlinin Turizm Potansiyelinde Teşvik Uygulamalarının Rolü ve Turizmin İlin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Etkileri, Bunda Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1996
63 Hüseyin Volkan İSKENDER Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Karabük İlinin Sosyo-Kültürel İktisadi Hayatın Gelişmesindeki Rolü ve Önemi 2008
64 İbrahim ÖREN Çorum İlinin Ekonomik Gelişmesi İçinde Tarıma Dayalı Sanayiinin Yeri ve Önemi 2008
65 İhsan CANPOLAT Türkiye’nin Sanayi ve Ticaret Potansiyelinin Ortadoğu Ülkelerine Yönelik Değerlendirilmesinde Gaziantep’in Rolü 2008
66 İlknur KİRAZ GÜREL "Mevlana" İsminin Bir Turizm Markası Olarak İncelenmesi 2008
67 İskender DÜĞER Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ve Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları 2009
68 İsmail UYSAL Burdur İlinin Ekonomik Gelişmesinde Tarım Sektörünün Yeri, Bu Açıdan Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1988
69 Kaan SEZLEV Ulusal Tarım Stratejisi Kapsamında Balıkesir’de Kırsal Kalkınma Yatırımları ve AB Mali Yardımlarını Kullanma Potansiyeli 2009
70 Kazım KARKAN Mardin İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişmesi ve Bu Gelişmede Tarımsal Sanayinin Yeri ve Önemi 2000
71 Kıymet ÇELİK Toplam Kalite Yönetimi ve İzmir Valiliği Örneği 2005
72 Levent YEŞİLÇİÇEK Rize İlinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmesi İçinde Çay ve Fındığın Yeri ve Önemi 2005
73 M. Akif KUMTEPE Müzakereci Demokrasi Uygulamaları ve Türkiye'de Kamusal Müzakere Süreçleri 2007
74 M. Aydın ERTUNÇ Terör ve Terörizm Bağlamında Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve İçişleri Bakanlığınca Gerçekleştirilen Faaliyetler 2005
75 M. Levent BAYRAKTAR İl ve İlçe Düzeyinde Ekonomik Girişimlerin Oluşturulmasına Yönelik Olarak, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniklerinin Belirlenmesi, Bu Konuda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne Düşen Görevler 1996
76 M. Sami KOÇ Örgütsel ve İşlevsel Açıdan Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Değerlendirilmesi, Bu Değerlendirmeler Işığında İçişleri Bakanlığında Halkla İlişkilerin Yapılandırılması 1996
77 M. Kemal ALTI Giresun İlinin Fındık Üretimi ve İhracatı İçindeki Yeri ve İlin Ekonomik Yapısı İçinde Fındığa Dayalı Gıda Sanayinin Yeri ve Geleceği 1995
78 Mahmut BAYTÜZ İl ve İlçe Düzeyinde Ekonomik Girişimlerin Oluşturulması Açısından Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Konusunda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Fonksiyonları ve Yapılması Gereken Çalışmalar 1992
79 Mehmet AKÇAKAYA Kamusal Gelişim ve Kamuda Yeniden Yapılanma Çalışmaları 2008
80 Mehmet Arslan KÜÇÜK İl Özel İdarelerinin Yapısal Durumu Çerçevesinde Hizmet ve Yatırımların Planlanması, Bu Planlama İşlevinde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Rolü 1996
81 Mehmet CANPOLAT Sınır Ticaretinin Iğdır İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 2009
82 Mehmet ÇEVİK Iğdır İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişimi, İl Statüsüne Kavuşturulmasının Ekonomik ve Sosyal Yapıya Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 1996
83 Mehmet ERDOĞAN Kırıkkale İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Toplumsal Gelişimi, İldeki Belirleyici Sektörlerin Yeri, Önemi ve Geleceğinin Planlanması 1994
84 Mehmet KORKUT Trabzon Limanının Bölge Ekonomisindeki Yeri, İlin Ekonomik Gelişmesine Katkıları ve Geleceği 1996
85 Meral ATILGAN Kütahya İlinde Organize Sanayi Bölgesi Uygulamasının İlin Ekonomik Gelişimi Açısından Önemi 1999
86 Mesut ARPACIK Ardahan'ın Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişimi 1996
87 Mesut ÖZENEN Türkiye’de Nebati ve Sıvı Yağ Üretim ve Tüketiminde Trakya Bölgesinin Yeri ve Önemi 1994
88 Mesut YAŞA İl Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Önemi ve AB Mali Yardımlarının Kullanılabilirliği 2007
89 Metin ÖZDİL Kalkınmada Öncelikli Yöreler Uygulamasının Bingöl İlinin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Katkıları 1996
90 Muallâ ERKUL Kamu Kuruluşlarında Yayın Hizmetlerinin Yeri ve İçişleri Bakanlığındaki Uygulamaların Değerlendirilmelisi 1988
91 Muhammed Uğur EKEROĞLU Zonguldak İlinin Sosyo Ekonomik Yapısı ve Bu Yapı İçinde Filyos Projesinin Önemi 2007
92 Murat BİRİNCİ Şanlıurfa İlinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmesinde Güneydoğu Anadolu Projesinin Yeri ve Önemi 2000
93 Murat Hakan KIRKIZ İzmir'de Sanayileşme-Kentleşme Bağlamında Katılma ve Yerel Demokrasi 2011
94 Musa GÜNDEN Tokat İlinin Ekonomik ve Sosyal Gelişmesinde Yeşilırmak Havzasının Yeri ve Önemi 2002
95 Mustafa AYIK Sivas İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişi, Bu Gelişmede Madencilik Sektörünün Yeri ve Geleceği 1995
97 Mustafa BAYBURTLU AT Organları İçinde ve Arasında Karar Verme Sürecinin İşleyişi ve Karşılaşılan Sorunlar 1991
98 Mustafa DUMAN Kırıkkale İlinin Ekonomik ve Sosyal Yönden Gelişiminde MKEK Fabrikaları ve TÜPRAŞ Rafinerisinin Rolü' 2007
99 Mustafa Sami KOÇ Örgütsel ve İşlevsel Açıdan Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Değerlendirilmesi, Bu Değerlendirmeler Işığında İçişleri Bakanlığında Halkla İlişkilerin Yapılandırılması 1996
100 Müyesser KARTAL Organize Sanayi Bölgeleri, Adana İlindeki Uygulamalar, İlin Sanayileşmesine Etkileri 1988
101 N. Şahin KÜÇÜKTERZİ Rize İlinin Ekonomik Gelişmesinde Çay ve Fındık Tarımının Yeri ve Önemi 1989
102 Nesrin KAYA Program Bütçe Sistemi Açısından İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarındaki Hizmetlerin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 1988
103 Nevzat GÖÇER Kocaeli İlinin Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Yeri ve Etkisi 1994
104 Nevzat İŞLER Van İlinde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Politikasının Uygulanması ve İlin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1994
105 Niyazi UYANIK İstihdam Artırıcı Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü 2008
106 Oğuz Ali BEKİROĞLU Organize Sanayi Bölgeleri, Çanakkale İlindeki Uygulamalar ve İlin Sanayileşmesine Etkileri 2006
107 Onur AKTAŞ Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Uygulaması ve Muğla Örneği 2009
108 Osman SEVİL Yozgat İlinde Tarımsal Kalkınmada Kooperatifçilik Uygulamasının Etkisi ve Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1988
109 Ömür DEMİR Ardahan İlinin Ekonomik Gelişmesi İçinde Hayvancılığın Yeri ve Önemi 2005
110 Özgür Yücel YAKAR Malatya İlinin Sosyal ve Ekonomik Gelişmesi İçerisinde Kayısıcılığın Yeri ve Önemi 2005
111 Rasim SAĞLAM Rize İlinin Ekonomik Yapısı İçinde Çay Tarımı ve Sanayinin Yeri ve Geleceği 1996
112 Resul BAKAR Afyonkarahisar’da; Mermer Sektörünün Geleceği ve Sektörden Kaynaklanan Artıkların Değerlendirilmesi Çalışmaları 2009
113 Rıfat CENAN Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi (Her İki İldeki Uygulamanın Değerlendirilmesi) 1990
114 Sabahattin AZAZİ Denizli İlinin Sosyo Ekonomik Yapısının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi ve Bu Süreç İçinde Sanayinin Durumu 1992
115 Saim NERKİS Doğu Karadeniz Projesinin (DOKAP) Bölgenin Sosyal ve Ekonomik  Gelişmesine Sağlayacağı Katkılar 2002
116 Selami TURHAL Trabzon İlinde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi ve İl Ekonomisine Sağlayacağı Katkılar 2005
117 Selen GÖRGÜN Lizbon Stratejisi ve Stratejik Yönetim Anlayışı 2008
118 Sena GÜRSOY Muğla İlinde Mermercilik Sektörünün Gelişimi ve İl Ekonomisine Katkıları 2005
119 Serap ÖZDER (TOKSOY) Stratejik Plan Kavramının Gelişimi ve Batman İli Örneği 2008
120 Serdar Yılmaz SARAÇ Kahramanmaraş İlinde Planlı Dönemde Teşvik Politikası Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve İlin Ekonomik Gelişmesinde Etkileri, Bu Gelişmede Mülki İdare Amirlerinin Rolü 1995
121 Seval ALANKAYA Konya İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişimi, Bu Gelişmede Tarım Sektörünün Yeri, Önemi ve Geleceği 1995
122 Seyfi KÜÇÜKŞAHİN Kentsel Hizmetlerin Yürütülmesinde Toplumsal Uzlaşma 2010
123 Sibel OYKEN Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları ve Adana İli Bölgesel Kalkınma Çalışmalarına Yansıması (Türkiye'nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Adana İline Yansıması) 2007
124 Songül TURAN Amasya İlinde Meyveciliğin Gelişimi Sorunları ve Çözüm Yolları 1990
125 Suat BULUT Yozgat İlinin Ekonomik Yapısı ve Kalkınmada Jeotermal Kaynakların Önemi 2007
126 Şeniz ARSLAN COŞAR Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 2008
127 Şeref AKALIN İllerin Gelişmesinde Planlı Kalkınmanın, Planlı Kalkınmada İse  "Stratejik Planların" Önemi ve İl Gelişme Planlarının Gerekliliği 2008
128 Şule KAYA Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma 2008
129 Tahsin TÜRESİN Malatya İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişimi, Bu Gelişmeyi Belirleyici Sektörler ve Gelecekleri 1995
130 Tülay ÇETİN Uşak İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişimi, Bu Gelişmede İldeki Belirleyici Sektörlerin Yeri ve Geleceği 1996
131 Türkay GÖZLÜKAYA Denizli İlinde Tekstil Sektörünün Gelişimi ve İl Ekonomisine Katkıları 2005
132 Uğur KARAGÖZ Kamu Yönetimi Reformunun Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları 2009
133 Uğur KÜÇÜK Tokat İlinin Kalkınmasında Kaynak Kullanımı 1991
134 Uğur Salih BAŞÖREN Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri İle İçişleri Bakanlığının Rolü 2003
135 Ulaş ALTUN Türkiye'nin Batı İle İttifakı ve AB'ye Yöneliminin Arka Planı 2007
136 Ülkü YEĞENGİL AİHM'nin Kabuledilebilirlikle İlgili Değerlendirmelerinin Köye Dönüş Başvuruları açısından İncelenmesi 2008
137 Üzeyir YILMAZ İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşundan Önceki ve Sonraki Dönemde Yatırım ve Hizmet Planlamasının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 1994
138 Yahya Can DURA Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Bir Adım: Kalkınma Ajansları ve Türk Planlama Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi 2006
139 Yakup YAMAN Karaman İlinin Cumhuriyet Döneminde Ekonomik ve Toplumsal Gelişimi, İldeki Belirleyici Sektörlerin Yeri, Önemi ve Geleceğinin Planlanması 1993
140 Yasin KANDEMİR Bölgesel Kalkınma Planları ve AB Mali Destek Programları Kapsamında İlin Ekonomisinde Öncü Sektörün Belirlenmesi 2011
141 Yasin SEVEN Köye Dönüş Projesinin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkileri: Bingöl Örneği 2008
142 Yılmaz OLGUN Bağımsız Devletler Topluluğuna Üye Ülkelerin Artvin İlinin Ekonomik Yapısına Etkileri ve Sosyal Yapıda Meydana Getirdiği Değişiklikler 1996
143 Yusuf ERTAN Stratejik Yönetim ve Planlamanın Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği 2008
144 Züleyha AKBAYRAK Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Kavramı Çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi, Bu Çalışmalarla Belirlenen Yeni Unsurlar ve Sonuçları 1996
145 Zülfü KAYA Afyon İlinde Mermer Sanayinin Gelişimi, Bu Günkü Durum ve Türkiye’nin Mermer İhtiyacı İle İhracatı Açısından Geleceğinin Planlanması 1996

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Wikipedia-logo-tr
'den Tezler ve Raporlar ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.